9 rocn /wa in het harL, Raadsleden waren elektrisch geladen Deining om de dorpsdokter Burgemeester de Koning hanteerde voorzittershamer met kracht „Het Masker" bracht Spaarrente 3'/2 °/0 WOENSDAG 21 DECEMBER 1960 TEXELSE 74e JAARGANG No. 7516 COURANT Uitgave N.V. v.h. Lcmqeveld <S de Rooij Boek-, Kantoorboek- en Fotohandel Hand elsdrukkeri j Den Burg, Texel - Postbus 11 - Tel. 2058 Verschijnt woensdags en zaterdags Bank: R'damse Bank, Coöp. Boerenl. Bank. Postgiro 652. - Abonn.pr. ƒ2,25 p. kwart. 25 ct incasso. Adv. 10 ct p. mm Vrijdagmiddag werd de laatste raadsvergadering van dit jaar gehouden. De vroedschap was voltallig aanwezig en stellig hadden de leden hun zetel gevonden met de gedachte: „De laatste vergadering is een peuleschilletje. We zijn zo door de agenda heen en dan nog even een praatje over het uitbreidingsplan en vaar wel raad 1960 Het begin verliep ook allemaal vlot en rustig, maar vóór het 4 uur was, had Burgemeester C. de Koning zijn voorzittershamer dusdanig krachtig gehanteerd, dat zelfs de rustigste raadsleden van kleur verschoten. Dit alles naar aanleiding van een paar woorden van mevrouw Koning- Bruin, die, van de prins geen kwaad vermoedende, een voorstel deed. Op de te behandelen agenda stond een punt: Wijziging gemeentebegroting betreffende afvoering van een post voor kosten van het VGLO op het eiland. Mevrouw Koning-Bruin stelde voor deze post nog niet te schrappen maar uit de raad een commissie van onderzoek in te stellen om dit gehele punt nog eens te bezien. Zij was van mening dat, als een dergelijke post afgevoerd wordt, deze er nog lang niet weer op staat. Als verte genwoordigster van de Texelse gemeen schap was zij er van overtuigd dat het verwerpen van het VGLO op het eiland talrijke ouders had teleurgesteld. En voor die categorie van de bevolking sprong zij in de bres. Afvoeren kan altijd nog, zo sprak mevrouw Koning-Bruin. „Het heeft mij verwonderd, dat, toen de inspecteur van het onderwijs onze raadsvergadering bijwoonde, er geen commentaar kwam, en dat dit punt tóch is weggestemd. Ook het verschil in het aantal stemmen was zo gering, dat volgens mij deze post nog niet van de begroting moet worden ge schrapt". Zo had dus mevrouw Koning- Bruin haar vraag correct gesteld. Door een praatje over de T.E.M. waren de leden van de raad waarschijnlijk elektrisch geladen (daarover straks), want er ontbrandde een heftige discussie. Mevrouw Vrijdag-Keijser was het met dit voorstel lang niet eens. „Indertijd is deze post al vrij bijzonder op de begro ting geplaatst en nu zouden wij een ge nomen raadsbesluit te niet moeten ver klaren. Zij prikte hiermee aan het adres van B. en W., ondanks dat de vraag was gesteld door een mede-raadslid. Burgemeester De Koning vond de op merking van mevrouw Vrijdag zeer mis plaatst; ieder raadslid heeft het recht een voorstel te doen en dat kan door een mede-raadslid niet worden ontnomen. De raad kan beslissen deze post op de begroting nog niet te schrappen en een commissie in het leven te roepen, óf men kan het voorstel van B. en W. aannemen en dan wordt de post VGLO van de be groting geschrapt. Ook mevrouw Vrijdag kwam terug op de toelichter, die in de raad had gespro ken over betreffende onderwijs. Burgemeester De Koning hierop: „Een toelichter zal door mij nooit meer worden gevraagd!" De mening van de heer Daalder: „Te rugkomen op een raadsbesluit onjuist", werd door vele andere raadsleden ge deeld. Ook de heer Wassenaar was die mening toegedaan. Burgemeester De Koning: „Ik stel voor hierover te stemmen". Mevrouw Vrijdag: „Ik wens hier sterk tegen te protesteren". De voorzitter: ,,U heeft dus iets tegen het recht van Uw mederaadslid?" (De spanning steeg). Ook wethouder Hin stelde voor dit punt in stemming te brengen en na nog enkele harde klappen op tafel, gegeven door de voorzitter werd het punt: Post afvoeren van de begroting of commissie van fractievoorzitters aan stellen, in stemming gebracht. De post werd geschrapt en hiermee was een eind gekomen aan het nietsbe- duidende agendapunt: mevrouw Koning- Bruin was alleen maar opgekomen voor de gemeenschap. Wij schreven al dat de agenda rustig was begonnen. De heer L van der Wulp werd benoemd als onderwijzer aan de openbare school voor uitgebreid lager onderwijs te Den Burg. Hij was de enige candidaat. In het Centraal bestuur van de „Stich ting Cultureel Werk Texel" werden her benoemd de dames W. A. van Bilder- beek-de Jong en J. C. Mantje-Bloos. Als leden van het dagelijks bestuur van ge noemde Stichting werden herbenoemd de heer C. de Koning en mevrouw van Bilderbeek. Aan de Coöperatieve Zuivelfabriek „Eendracht" werd 1640 ni2 grond ver kocht voor de som van ƒ820, Elektrische lading Er stonden ook enkele punten op de begroting aangaande de TEM. De raad moest haar goedkeuring geven voor een geldlening van ƒ1.000.000,door de N.V. TEM. De heer S. Keijser had niets tegen deze lening, maar hij wilde toch in overwe ging geven of het niet beter zou zijn dat de TEM zich zou aansluiten bij het Pro vinciaal Elektriciteitsbedrijf, de P.E.N. Hij herinnerde ook aan een voorstel in die richting, dat vier jaar geleden was gedaan. Toen werd het niet wenselijk geacht omdat ook de onrendabele gebie den op het eiland recht hebben op een deugdelijke verlichting. En daar zou de P.E.N. niet direct voor voelen. Ook werd door de heer Keijser de opmerking ge maakt dat diverse bedrijven de tarieven verlagen, maar dat het ei naar uit ziet dat de TTSM straks haar prijs zal moeten verhogen. Burgemeester De Koning antwoordde dat de onkosten mede zijn gestegen door het uitbreiden van het net, maar dat in dertijd vóór die uitbreiding is gestemd; dit zijn daar gevolgen van. Mocht het in de toekomst niet mogelijk zijn goedkoper te gaan werken, dan is aansluiting bij een ander bedrijf misschien mogelijk. Lagere tarieven? De heer Wassenaar zei, dat het mis schien mogelijk was^e tarieven voor de kleinverbruikers te herzien Er wordt nog steeds een hoog vastrecht betaald en de tarieven zijn ook vrij hoog. Hij was van mening, dat vooral in het vastrecht wel een wijziging kon komen. Burgemeester: Den Burg betaalt mee aan de verlichting in de polder. De com missie van de TEM ziet verandering de eerste jaren nog niet als mogelijkheid; er moet nog veel in het bedrijf worden ge daan". De raad gaat na dit „stroom"praatje over naar het punt: wijziging gemeente begroting. Rondvraag Burgemeester De Koning verzoekt de raadsleden kort te zijn, want na de offi ciële vergadering zal de heer Wieger Bruin het uitbreidingsplan toelichten. „Is er een recreatieleider te vinden voor het eiland", zo vraagt de heer van Schoonhoven. Hij wijst op de Stichting Sport en Spel. De voorzitter zegt dat be voegde instanties hebben verklaard dat een dergelijke leider voor Texel zeker te vinden is. De heer Smit maakte zich zorgen over de bejaardenwoningen. Komt daar nog wat van? B. en W. hopen dat binnen en kele dagen de papieren werkelijk in orde zijn en dat er nog dit jaar kan worden begonnen. De heer Daalder krimpt zijn vragen lijst drastisch in en komt alleen met de vraag over bouwen in de particuliere sector. Voor de grond, dit onlangs aan mevrouw Broekman was verkocht, waren andere liefhebbers, maar dat schijnt niet zo vlot te kunnen. Burgemeester wijst er op dat dit een speciale vergunning is geweest. Rekest aan de Minister De heer Westdorp vond het betreu renswaardig, dat Texel door de Minister van Economische Zaken niet was gere kend tot „probleemgebied". Het eiland heeft grote financiële zorgen, die voor groot deel liggen in de recreatiesector. Op zijn voorstel werd vrijdagmiddag een rekest aan de minister gezonden. (De tekst plaatsen wij hiernaast in kader). B. en W. hebben al zeer dikwijls in deze richting gesproken, maar helaas zon der resultaat, aldus burgemeester De Koning. Wij zien het inderdaad als een onbillijkheid. De raad ging akkoord met het verstu ren van genoemd rekest. Hierna sloot de voorzitter om ongeveer 4 uur deze laatste raadsvergadering van het jaar. OUD PAPIER VOOR DE VERKENNERS De Verkenners van de St. Jeroen- groep komen vrijdagmiddag in Oude- schild. Zet U het even klaar. Zij kunnen alles gebruiken, zoals: karton, kranten, banden, ijzer enz. Ze zijn er blij mee! GESLAAGD Den Burg Onze plaatsgenoot, de heer T. van der Wulp, slaagde te Amster dam aan de R.W.P. voor zelfstandig stu- cadoor. AAN ZIJNE EXCELLENTIE DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN Excellentie, De Raad der Gemeente Texel, in openbare vergadering bijeen, spreekt haar ernstige teleurstel ling uit ten aanzien van Uw ant woord op vragen gesteld, door leden der Staten-Generaal, ten aanzien van deze gemeente over de vraag of Texel onder de rege lingen valt die gelden voor het welvaartsbeleid in de probleem gebieden en over Uw opmerking dat Texel ook niet op grond van een ander criterium geholpen zal worden. De Raad der Gemeente Texel dringt dan ook, bij U Excellentie, aan om, gezien de moeilijkheden waarin deze gemeente verkeert en de belangrijkheid die ze heeft, nationaal en internationaal, ten aanzien van de recreatie, om als nog in overweging te nemen deze gemeente aan te wijzen als pro bleemgebied of op andere wijze financiële hulp te verlenen, en gaat over tot de orde van de dag. (Zie verder raadsverslag). INGEKOMEN PERSONEN Dirk J Froentjes, van Hemelumer Oldeferd, Nijega 26 naar Den Burg, War moesstraat 22; Willemina J. Donker, van Zandvoort, Haltestr. 20 naar Den Burg, Schilderend 15. VERTROKKEN PERSONEN Johannes de Vries, van Wilhelminalaan 4 naar Alkmaar, Esmoreitstraat 28; Jo- han L. Hoogerheide, van Ada van Hol landstraat 1 naar Soest, Soesterbergse- straat 125; Nantje Zwaan, van Den Burg, Groeneplaats 12, naar Den Helder, Nar cisstraat 54. GESLAAGD Oudeschild Wim Bruin behaalde vorige week te Groningen het diploma kok op de kustvaart, pensions en cafe taria's. VERGADERING VERENIGING VAN VOLKSONDERWIJS De jaarvergadering van de Vereniging van Volksonderwijs, afd. Texel, welke vrijdag j.l. werd gehouden werd zeer slecht bezocht. Slechts drie leden hadden aan de uitnodiging gevolg gegeven. Op vallend was, dat van de zijde van het onderwijzend personeel in het geheel geen belangstelling werd getoond. Jam mer, want de vereniging V.O., de belan gen van het onderwijs als geheel en van het openbaar onderwijs in het bijzonder dienende, verdient een ruimere belang stelling. Na het jaarverslag van secreta resse en penningmeester werd uitvoerig gesproken over de plaats van het open baar onderwijs. Landelijk is een lichte teruggang te constateren van het open baar onderwijs. De vraag of dit een ge volg is van het teruglopen na 1947 van de geboortecijfers dan wel dat andere fac toren hierin een rol spelen, kon helaas niet worden beantwoord. Besloten werd een propaganda-aktie te organiseren onder de voorstanders en be langstellenden van het openbaar onder wijs. Ook huisbezoek staat op het pro gramma. Indien dan ook van de zijde van de leerkrachten de zo nodige belangstel ling wordt getoond zal het mogelijk zijn het ledental momenteel 96 bedra gende belangrijk op te voeren. Het onderwijs is een belangrijke aangelegen heid, welke er toe dwingt in het belang van de jeugd bij voortduring op de bres te staan ter verdediging van de ons toe vertrouwde belangen. MET ONTWIKKELINGSCLUB OOSTEREND NAAR JOEGESLAVIË Dit gebeurde vrijdagavond j.l. in het Centrum alwaar de heer J. C. Bruin zijn indrukken weergaf, verlucht met film en dia's van zijn reis naar Joegoslavië. De heer Bruin zag deze avond niet als een lezing, maar als een weergeven van reisindrukken. Spreker schetst het ont staan van deze reis, de indrukken die men verkrijgt in een vrij sober land, de slechte wegen, moeilijkheden met de taal en de kenmerken, die men opdoet in een staat, waar alles staatseigendom is. Bij de grote soberheid en duurte der artikelen, zien de bewoners van dit land er netjes en verzorgd uit, terwijl men toch nog levensvreugd in uitdrukking kan zien. Tot slot de realiteit van de oorlog, een bezoek aan het concentratiekamp, nu een monument van overdenking. Tot slot dankt de heer Visman de heer Bruin voor deze mooie geboden avond en brengt nog even 28 januari a.s. in her innering, want dan komt de voor Oos terend geen onbekende Henri van Leeuwen. 5? Weer of geen weer, TV of geen TV, het Texelse publiek weet altijd nog de weg te -vinden naar de zaal als er een toneelvoorstelling op het programma staat. Zo ook jongstleden zaterdag in „De Oranjeboom". De toneelgroep „Het Mas ker" mocht zijn eersteling van dit sei zoen brengen voor een geheel bezette zaal. De keuze was gevallen op een blijspel in drie bedrijven: „Deining om de Dorps dokter" door Ph. van Prooijen-Bogaerds. Het verhaaltje heeft niet veel om het lijf. We worden geconfronteerd met de hard werkende plattelandsdokter Walter den Brus die, zelf ongetrouwd, de opvoeding op zich heeft genomen van Marjan en Theo, kinderen van zijn omgekomen jeugdliefde. Het is vooral Theo, medisch student, die de zorgen in het moederloze gezin veroorzaakt. Hij heeft er een beetje op los geleefd en flinke schulden ge maakt. Er komen geldzorgen, want „va der" den Brus is een dokter die veel hart heeft voor z'n patiënten maar zich om geld eigenlijk nooit veel bekommerde. We maken kennis met juffrouw Valerius, een kwiek aanstellerig schepsel, onge- CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 21 dec. (heden) worden de moeders van de buitendorpen verwacht op de volgende uren: Den Hoorn 1.15 uur; Oosterend 2.00 uur; De Cocksdorp 3.00 uur; Dc Koog 4.00 uur. „DE AMBONNEZENKWESTIE" Vrijdag 6 januari zal de heer J. H. Scheps, lid van de Tweede Kamer, spre ken over het onderwerp „De Ambon- nezenkwestie". Deze avond wordt geor ganiseerd door; ds. S. de Lange, mevr. G. D. van Loon-le Roy, mevr. C. M. C. de Boer-van Bonselaar en de heren J. F. W. Veldwisch, D. Broer, A. L. J. van der Wal, M. Mantje en J. Schotanus. De bijeenkomst vindt plaats in hotel Texel en heeft tot doel meerdere bekend heid te geven aan de moeilijkheden van de Ambonnezen in de kampen en op Ambon zelf. ADVENTSAVOND Morgenavond wordt er in Eben Haëzer, Julianastraat, Den Burg, een advents- avond gehouden. Deze wordt belegd door de Hervormde Zusterkringen en de vereniging In dienst der kerk. De bijeen komst, die om 8 uur begint, is voor een ieder toegankelijk. Nederlandsche ^^^iddenstands^gagrbanl^^^ OOK IN DE TOEKOMST GEEN „PORRIEHOPEN" OP HET EILAND Vrijdagavond kwamen de Texelse bollenkwekers bijeen in hotel „De Linde- boom-Texel". Bloembollencultuur ver gaderde onder voorzitterschap van de heer H. Bruin. Deze sprak in zijn ope ningswoord over een gunstig afgelopen jaar. Wij mogen over de oogst tevreden zijn, de handel liep vlot tot ongeveer half augustus, toen werd de aanvoer meer dan de vraag en dat is zeer nadelig voor de prijs. De heer Bruin was van mening dat er teveel gele krokussen worden geteeld en juist deze teelt is vandaag de dag niet eenvoudig. De keuring voor de export wordt veel strenger en het zou in de toe komst wel eens kunnen gebeuren, dat hele partijen terug komen als er een paar zieke bollen in een partij zitten. Het natte najaar is misschien voor de bollenkwekers gunstig. Waarschijnlijk door het vele water minder aanvoer van bollen, want ook de bollen kweker heeft last van de zware regens gehad. De secretaris, de heer M. Bakker, las notulen en jaarverslag en deze werden goedgekeurd. Bloembollencultuur telt ruim 200 leden en deze leden maken ook een dankbaar gebruik van de voorlich ting, die door de vereniging wordt ver zorgd. De penningmeester, de heer I. Bruijn, kon ook een gunstig geluid laten horen. De heer W. Wassenaar werd gekozen in het bestuur en verving hiermee de heer P. van Tatenhove, die na vijf jaar zitting, zijn plaats moest afstaan. Uitvoerig werd gesproken over de ko mende landelijke vergadering van Bloembollencultuur. Een voorstel van het HB om de contributie met 20% te ver hogen werd tenslotte toch aanvaard. De secretaris deelde de leden mee, dat 2 februari a.s. de heren Onderwater en Koppen op Texel zullen spreken over het actuele onderwerp: Verbetering bedrijfs ruimte. Ook over de Streekontwikkeling werd gesproken. Via deze ontwikkeling zal er waarschijnlijk een voorbeeldbedrijf ko men, speciaal voor de bollenkwekers. De voorzitter drukte de leden vooral op het hard de zgn. porriehopen niet te laten verrijzen, daar geen enkele kweker be lang heeft bij de narcisvlieg. Houd Uw terrein schoon! trouwde alleenwonende notarisdochter, die om de haverklap haar nauwelijks ge waardeerde diensten komt aanbieden: zij heeft een zeer opvallend oogje op dokter den Brus. Ze heeft geld en is dus een mogelijke redster uit de nood. Daar is ook Peter Munke, een jonge reeds be roemde chirurg, vriend van de dokter en verliefd op pleegdochter Marjan. Oók dus al iemand die de ontbrekende centjes misschien zou kunnen fourneren. Belang rijke figuren zijn ook de rondborstige huishoudster Neel en de ouwe Driekes, tuinman en huisknecht. U wilt wel van ons geloven dat alles tenslotte op z'n pootjes terecht komt. Maar niet van juffrouw Valerius of van Peter Munke komt de verlossende daad. Het is waar achtig de trouwhartige Driekes die zijn spaarcentjes blijkt te hebben geofferd om het hem zo na aan het hart liggende ge zin uit de nood te helpen. Juffrouw Vale rius blijkt vergeefs verlangd te hebben naar dokter den Brus en de materialis tische Peter Munke loopt een blauwtje bij Marjan. De laatste verklaart haar grote liefde aan haar bescheiden pleegvader, die daar zelf toch nooit mee voor de dag had durven komen. En dan is de kring gesloten: Weg zijn de zorgen en groot is het geluk. Het spel Een blijspel is een overwegend komisch toneelstuk met een gelukkig einde. Wij hadden, eerlijk gezegd, tot tegen het einde van het eerste bedrijf een hard hoofd in het komische element. De ge sprekken tussen dokter Den Brus (B. Heerschap) en Peter Munke (P. Roeper) waren nogal zwaar op de hand en gaven tot een lach geen enkele aanleiding. Maar daar is de auteur van het stuk schuldig aan, en later in het stuk werd voor die lach voldoende plaats ingeruimd. De heer Heerschap heeft van zijn dokter een beslist geloofwaardige figuur ge maakt, zonder aanstellerij en duidelijk verstaanbaar. Jammer was dat hem de duidelijk nog ongeroutineerde P. Roeper als tegenspeler was gegeven. Deze wist zich nog niet voldoende te geven, zodat niemand zou kunnen geloven dat het werkelijk twee intieme vrienden waren die daar met elkaar m nogal kommervol gesprek zaten. Of zaten? Aan zitten kwa men ze nauwelijks toe. Regisseur Stech- weij moet nu en dan bij het zien naar het spel van zijn discipelen zijn hoofd hebben geschud: zij wipten over het toneel. Zitten-opstaan-lopen-zitten volg den elkaar in hoog tempo op. Gaat U, in gesprek met een vriend, om de seconde in de benen? Wij niet. En het heeft er, naar onze smaak, helemaal niets mee te maken dat we hier met amateurs hebben te doen. De anderen bewezen dat trou wens wel. Pleegdochter Marjan (mevr. M. van der Vis-van der Sl'kke) bij voor beeld. Niemand kan er moeite mee gehad hebben haar te aanvaarden als degene die. zij moest voorstellen: een flink meisje, ernstig bekommerd om de slappe houding van haar broer en vol toewijding voor haar pleegvader. Een genoegen om naar te kijken. Helemaal hetzelfde ni veau werd niet gehaald door A. van Zeijlen, die de rol van pleegzoon Theo had gekregen. Vooral in het begin leek het wat moeilijk te gaan. Hij hield zijn blik nogal eens gericht op plaatsen waar helemaal niets te kijken viel. Maar hij groeide later toch echt goed in zijn rol en dat mag erop wijzen dat er een be hoorlijke speler in hem schuilt. Van me vrouw van der Struys, die in de huid kroop van de opdringerige juffrouw Valerius, behoeft dat niet meer te worden gezegd. Zij zou vermoedelijk werk van nog heel wat hoger niveau aankunnen. En dan Neel, die gestalte kreeg door mevrouw R. Breet. Als we de heer Haaker moeten geloven, dan heeft Het Masker gebrek aan spelersmateriaal. In de vrouwelijke sector dan toch zeker niet! Een kostelijke huishoudster, die Neel. U kent het type: een goeie ziel, maar met pit en begrip voor zorgelijke situaties. Wel, zo eentje stond er op het toneel. Van haar kwamen dan ook de „lachertjes", zij maakte (moest ook maken) van het spel een blijspel. Een humeurige kritikaster kan er bezwaar tegen gaan maken dat de hilariteit vooral veroorzaakt moet wor den door woordverdraaiingen en uitdruk kingen die je „ordentelijk" toneel mis schien niet vaak hoort (bijv. haar vraag „Is er weer poep aan de knikker?" Wild gelach, maar waarom niet) Neel heeft dus het spel voor een groot deel gedragen, geslaagd bijgestaan door de heer Haaker alias Driekes, de mummelende tuinman, die alleen maar hoorde wat hij horen wilde. Precies de goede gebaartjes van een oude man. Wij geloven niet dat wij de heer Haaker wel eens beter zagen spelen. Bijrolletjes waren er voor Lida Koorn als de kittige brutale dienstbode Betty (leuk rolletje), voor Peter Bruin die als bakker Dijkhof zelf een tweeling scheen te hebben gebaard en voor de heer Sluys, die de louche geldschieter Van Gelder aan ons voorstelde op overtuigende ma nier. Er was bal na, en ook dat slaagde goed.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1960 | | pagina 1