Cjrocn TwarLr Jéxeh in het L k£^?Dampo Vandaag 10 jaar geleden dompelde stormvloed Texel in de rouw amvHMtw stiw mm kwf «s w h. VRIJDAG 1 FEBRUARI 1963 76e JAARGANG No. 7781 TEXEI SEWCOURANT Uitgave N.V. *.h. Laugcveld de Roo0 Boek-, Kantoorboek- en Fotobandel Handelsdrukkerij Den Borg, Teiel Postbus 11 - Tel. 2058 Verschijnt dinsdags eo vrijdags. Bank: Rotterdamse Bank; Coöp. Boerenlea» hank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ2,40 p. kwart 4- 25 ct. incasso. Advertenties: familieberichte! 12 ct. p. mm.; andere advert. 10 ct. p. mat «ptSMKBB-SJ s»; »««tS »)V 1 Jf. te jr WÖÏ«*»V.»JR ttmVMnttU'/»» r yr* v - F Meer dan 100 meter breed was het qat in de dijk van de polder „De Een dracht". Drie weken later slaagde men erin de dijk te dichten. De tijd gaat snel. Reeds zijn tien jaren verlopen sinds die afschu welijke nacht van 31 januari op 1 februari 1953. Orkaan en springvloed boekten hun sinister succes, niet alleen in het zwaar beproefde Zuid-West-Nederland, maar ook op ons eiland. Diege nen in Den Burg, die zich bij het horen van het sirenegeloei naar de Groeneplaats hadden bege ven, vernamen daar dat de zee wolf, geassisteerd door spring vloed en orkaan, trachtte het land te overmeesteren. De deur van de Schanssluis werd zo zwaar bestookt, dat deze niet meer op zn plaats was te krijgen, zodat het water met woest geweld naar binnen stroomde. Tenslotte wist een legertje vrijwilligers het gevaar te bezweren door het plaatsen van stukken spoorrails waarvoor een massa zandzakken werden geworpen. Het water had gezegevierd. Omspoeld door het water stonden in de polder „De Eendracht" de woningen en boerderijen Ook op andere plaatsen langs de Oostkust wist men met ver eende kracht de dijken te be houden. De mens moest zich echter ver liezer tonen, toen gepoogd werd de dijk van de polder „De Een dracht" te redden. Zondagmorgen omstreeks tien uur drong het water met donderend geweld de ooider binnen Droefheid heerste spoedig daarop in de gezinnen van zes Texelaars, die zich op dat fatale moment in de polder bevonden en het vege lijf trachtten te red den door zich naar de Eierlandse dijk te begeven. Zij werden door het aanstormende water verrast. De tijd moge alle wonden helen, de gebeurtenissen van 1 februari 1953 staan ieder van ons nog helder voor de geest. Woensdag 25 februari 1953: het rood-wit-l dijk. De dijk was gesloten en twee arbeic OVERDENKING Een onderwerp, dat op dit ogenblik velen in ons land intens bezig houdt, is de vraag of het geoorloofd is om vier Duitse oorlogsmisdadigers vrij te laten ja of neen. Twee Nederlandse hoog leraren hebben de zaak rollende ge maakt en nu ontstaan er de twee groe pen: voor en tegen. De tegenstanders zeggen deze misdaden zijn zo groot, zo intens onmenselijk, zo eigen in struc tuur, zo onvergelijkbaar met andere met levenslang bestrafte misdaden, dat het ethisch onmogelijk is om hier gratie te verlenen in de vorm van een verkorte gevangenisstraf. De voorstanders zeggen: alles goed en wel, maar het is onmenselijk om iemand op te sluiten zonder uitzicht op een bevrijding. Wij zeggen in Neder land: hoop doet leven. En dat is heel letterlijk zo als je tussen vier muren zit. Een direct nekschot is menselijker dan werkelijk levenslang. Nu kunnen wij zeggen: een onmense lijkheid kan alleen beantwoord worden met onmenselijkheid. Dat is de enige straf die opweegt tegen het lijden van miljoenen mensen. Dit argument kan ik op een bepaald moment aanvaarden. Maar dan weet ik tegelijk ook dat daarmede aan onze rechtspraak het predikaat: christelijk, is vervallen. Het oog om oog, tand om tand is een \w wappert op de Eendracht- konden elkaar de hand reiken. houdbare werkmethode Maar als Christen heb ik daar zeer fundamentele bezwaren tegen. En het woord „gratie verlenen" is een van de hoogste prerogatieven, die in ons land aan de Kroon zijn gegeven. Begrijpt U mij goed; ik zeg dus niet laten we maar gratie verlenen, want uiteindelijk waren deze mensen nog niet zo slecht; of ze waren alleen maar wat misleid". Neen hun denkwijze en handelwijze t.o.v. het joodse volk is fundamenteel door en door slecht, on menselijk, zondig. Maar ondanks deze erkenning mogen wij ons niet laten leiden door hun on menselijkheid door zelf onmenselijk te worden. In Romeinen 12 17-21 vindt U de meest ideale, concrete vorm, waar in een Christen over deze vragen mag denken. Laat U niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Of om het ïnet een ander beeld te zeggen: wie van ons in Nederland zon der zonde is, neme de sleutel op, en sluite de deur, voorgoed achter vier andere mensen. H. van Bildarbeak De Oostkust van het eiland had het zwaar te verduren. Bij het gemaal de Schans nabij Oudeschild begaf de sluisdeur het, waardoor het water met woest geweld naar binnen stroomde. Vrijwilligers stroomden toe en wisten met stukken spoor rails en zandzakken het gevaar te bezweren. NIEUWE T.E.M.-KANTOOR GEOPEND Gistermorgen om 10 uur heeft burge meester C. De Koning, in zijn kwaliteit van President-Commissaris van de N.V. T.E.M., het nieuwe kantoor aan het Schilderend officieel in gebruik ge steld. Wij komen op deze gebeurtenis in ons volgend nummer nader terug, r ZONDAGSDIENST DOKTOREN Den Burg: DOKTER SCHALKWIJK (ingaande zaterdagmorgen 8 uur) Oosterend en De Cocksdorp: DOKTER REN OUT (ingaande zaterdagmorgen 8 uur) Zondagsdiensten dierenartsen H. DE BOER (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) Zondagsdienst Witte Kruis Zr. MANNESSEN Den Burg, tel. (02220) 2414 (van zaterdag 13 uur tot zondag 24 uur) Zr. FORTGENS Oosterend, tel. (02223) 250 of 207 (zondag van 9 tot 13 uur) WANDELAARS OPGELET! „Open het Dorp-wandelmars" zondag 3 februari a.s. De Texelse wandelsportveremging organiseert zondag een wandeltocht ten bate van „Het Dorp". De belangstelling ervoor is zeer groot We zullen deze keer starten op de Groeneplaats (terras van Hotel „De Lindeboom-Texel", en wel om 2 uur 's middags. Alvorens we hier de route laten volgen, eerst nog wat wenken voor de wandelaars; 1. Iedereen loopt links van de weg; 2. laat iedereen goed schoeisel aan trekken, want de wegen zijn met overal even mooi; 3. om vijf uur (17.00 uur) moet iedere wandelaar binnen zijn; de controle wordt dan gesloten; 4. maak er geen hardloop-wedstrijd van. Dit is trouwens ook verboden, en het kan je dus je medaille kosten; 5. bromfiets- en autobezitters wordt vriendelijk verzocht, niet langs de wandelaars te gaan rijden Zeker met dooiend weer is dit een verve lend spattende aangelegenheid; 6. Jong en oud lopen dezelfde route (12V2 km.). De oorspronkelijk ge melde twee afstanden vervallen dus; 7. Degenen, die zich nog niet opgege ven hebben, kunnen dat alleen nog aan de start doen, en kunnen ook niet rekenen op een medaille. Zij GESLAAGD Mevr. J. E. Schoorl deed met gunstig gevolg examen voor het diploma Par fumeur (parfumerieën, cosmetica en toiletartikelen). Gefeliciteerd! Vrijdag 13 februari 1953: H.M. Koningin Juliana brengt een kort bezoek aan het getroffen eiland. Nadat H.M. een tocht over het eiland had gemaakt, begaf zij zich naar „De Lindeboom' waar zij zich onderhield met de wedu wen van hen, die op 1 februari waren omgekomen. Per vliegtuig was die morgen Z.K.H. Prins Bernhard gearriveerd. een monument onthuld ter nagedachtenis lieten. „Door stormvloed overmand, bij ontvangen deze later. De extra te maken kosten noodzaken ons, om voor die personen de startgelden te verhogen met 25 ct. Jeugd t/m 13 jaar betaalt dan ƒ1,25 en de ouderen ƒ1,50. En dan volgt de route: Groeneplaats - Zwaanstraat - War moesstraat - Elemert - Pontweg over steken en langs de Witte Engel. Links af Zuid-Haffel in (langs Semper Avanti) - weer Pontweg oversteken - langs het Russenkerkhof en bij de oude Schilder- weg rechtsaf naar de dijk. Via de Dijk naar Oudeschild - langs de R.K. kerk door het Buurtje het Schilpaadje op naar Rozenhout. Bij Rozenhout rechts af, Schilderweg linksop draaien en daarna rechtsaf de Hal in. De Hal doorlopen langs de Noodslachtplaats tot Wilhelminalaan. Hier rechtsaf - Witte Kruislaan - Kogerstraat - Binnenburg - Groeneplaats. De Margaretha Sinclair-drumband zal de wandelaars in Den Burg feeste lijk verwelkomen. KNIP DIT UIT (er worden aan de start geen routeschetsen verstrekt). Eerst zeven jaar na de ramp werd aan de zes Texelaars die het leven bescherming van het land".

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1963 | | pagina 1