Cjrotn <2wartss Jexels in het K kou gevat? fe^MMPO De moeilijkheden bij T.E.S.O. LEIN OMMENTAAR m Snerpende pijnen voor en na Bennies blussen bet vuur onmiddellijk. VRUDAG 15 FEBRUARI 1863 TEXELSE 7«e JAARGANG No. 7735 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld A de RooQ Boek-, Kantoorboek- en Fotohandel Handelsdrukkerij Den Borg, Texel Postbus 11 Tel. 2058 Verschijnt dinsdags en vrfjdags. Bank: Rotterdamse Bank; Coöp. Boerenleeg bank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ2,40 p. kwart 4- 25 ct incasso. Advertenties: familieberichte! 12 ct p. mm.; andere advert 10 ct p. mm, Texels Eigen Stoomboot Onderne ming, met de klemtoon op Eigen, staat sinds zijn oprichting in het middelpunt van aller belangstelling. Te verwonde ren is dit niet bij een bedrijf waarvan practisch alle inwoners afhankelijk en waarvan vele Texelaars aandeelhouder voor grotere, maar meestal kleinere be dragen zijn. Betreurenswaardig zijn daarom de verwikkelingen van de laat ste tijd én voor het bestuur van TESO, vertegenwoordigd door de Raad van Commissarissen én voor de directeur. Het ergste zou echter zijn als de moei lijkheden moesten leiden tot een ver hitte vergadering van aandeelhouders, waar niet slechts verschillen van me ning een normaal en gezond ver schijnsel maar door onnodig gepraat aangewakkerde verschillen van mening zouden leiden tot tweedracht en ver scheurdheid. Boven de belangen van directeur en commissarissen uit gaan de belangen van de onderneming, die zovele jaren lang een zegen voor het eiland is. Daarom mag geen enkele ver gadering van aandeelhouders er toe leiden, dat het belang van de onderne ming, een belang voor alle Texelaars, in gevaar komt. Door eendracht in strijd met een genadeloze concurrentie is TESO ontstaan, door eendracht is TESO geworden tot wat zij is. Alle de nigrerend gepraat ten spijt laat de ver binding met de vaste wal weinig te wensen over: TESO's schepen varen dikwijls, zij varen goed, zij varen veilig en dat alles tegen tarieven, die matig genoemd mogen worden. Tijdelijke moeilijkheden zijn in wezen onbelang rijk in vergelijking met het grote be lang, dat de onderneming voor het eiland betekent. De moeilijkheden rond TESO zijn ontstaan met de benoeming van de laat ste directeur. Bij alles wat deze door te maken kreeg, mag nimmer worden ver geten dat hem een persoonlijk leed is en werd aangedaan, dat maar moeilijk te compenseren valt. Ook als men ten volle overtuigd zou zijn van eigen voor treffelijkheid, zo blijft het een hard ge lag te worden genoodzaakt een taak op te geven, waaraan men hoopvol en met inzet van zijn gehele persoonlijkheid begonnen is. Een taak op zich nemen is echter nog iets anders dan die taak volbrengen. Na een tweejarige werk zaamheid moet worden vastgesteld, dat de directeur zijn werkzaamheden ver richtte op een wijze, die niet in over eenstemming met die van commissaris sen was. Voorts dient te worden gecon stateerd, dat de directeur in brede lagen van de Texelse bevolking en in nog breder lagen van het personeel ernstige weerstanden heeft opgewekt. Er was een tijd, dat TESO een ge makkelijk te overzien bedrijf was. Men voer met een enkel schip en met een reserveboot, kon vrij nauwkeurig het passagiers- en vrachtvervoer ramen, had geen moeilijk autobusbedrijf te exploiteren en stond niet voor investe ringen zoals de laatste jaren te zien hebben gegeven. Allengs echter traden veranderingen in, veranderingen die door de directeur met zijn Raad van Commissarissen werden voorzien of ge peild en tot en met de vorige directeur scheen het, dat althans voor de buiten wacht een eendrachtige samenwerking tussen directie en bestuur bestond. Her haaldelijk hechtte de aandeelhouders vergadering zijn goedkeuring aan het gevoerde beleid en bij vacatures in de Raad van Commissarissen had men ge legenheid naar eigen keuze candidaten te stellen. Candidaten, die niet werden benoemd, legden zich bij de besluiten van de meerderheid neer en toonden veelal goede verliezers te zijn. Groter dan in welke naamloze ven nootschap van enig belang is bij TESO de macht, die uitgeoefend wordt door de vergadering van aandeelhouders. Met een practisch risico-vrij aandeel van ƒ5,is men aandeelhouder en werkt mede aan de uitvoering van be slissingen, die in de millioenen lopen. Komt de benoeming van een direc teur aan de orde, dan maken weliswaar de commissarissen een voordracht van drie sollicitanten op, maar de aandeel houders kunnen van de voor dracht afwijken en een candidaat be noemen, die niet de commissarissen, maar hen het meest geschikt lijkt. Dit is gebeurd bij de directeursbenoeming van twee jaar geleden, toen aandeel houders, de candidaten althans minder kennend dan het bestuur, nummer drie van de voordracht kozen. Commissaris sen hadden aan nummer één hun uit gesproken voorkeur verleend, daarna stelden zij nummer twee voor en slechts in laatste instantie meenden zij nummer drie tot directeur vóór te moeten dra gen. Men heeft het volste recht ook op commissarissen kritiek uit te oefenen, kritiek is tenslotte op iedereen te leve ren, het is echter een feit, dat ook de commissarissen door de aandeelhouders bij meerderheid van stemmen zijn be noemd. Het staat verder vast, dat de commissarissen ervaren mannen zijn met een zéér behoorlijke staat van dienst, die in hun eigen ondernemingen hebben getoond een bedrijf te kunnen opbouwen en te leiden. Zij weten wat een bedrijf is, zij genieten aanzien op Texel, staan te goeder naam en faam bekend en werden juist déérdoor ge roepen een commissariaat bij TESO te bekleden. Van zulke mannen mag niet voor-ondersteld worden dat zij met de nieuw-benoemde niet wensten samen te werken omdat hij als nummer drie op de voordracht was geplaatst. Gezien het aanzien van de commissarissen, zou het van een gebrekkig inzicht, erger, van kwade trouw getuigen, dit bij een discussie over de tegenwoordige moei lijkheden naar voren te brengen. De goede trouw van commissarissen vóórop stellend, zelfs in aanmerking nemend, dat in de ogen van de direc teur en van anderen door hen soms niet juist is gehandeld wie zonder zonden is werpe de eerste steen willen wij nogmaals vaststellen, dat het contact tussen directeur en commissarissen veel te wensen over liet, een contact, dat in de wel zeer bijzondere Texelse verhou dingen zonder meer een noodzakelijk heid genoemd mag worden. Herhalen wij nog eens, dat ook de verhouding tussen de directeur en hei overgrote deel van het personeel te wensen over liet, dan rijst de vraag of de moeilijk heden met de laatste directeur niet voor een belangrijk deel aan deze zelf toe te schrijven zijn. Wij willen wel aannemen, dat hij zich met inzet van zijn gehele persoon aan zijn functie heeft gewijd, dat vele van zijn feitelijke beslissingen juist waren; naar onze gevoelens waren het niet zo zeer de feitelijke besluiten van de di recteur als wel de wijze waarop hij die besluiten tot uitvoering trachtte te brengen, die velen tot ontstemming hebben gebracht. Want een directeurs functie bij TESO verlangt niet alléén bekwaamheid, even belangrijk is de wijze waarop die bekwaamheid wordt gehanteerd. Commissarissen van TESO, die in een der moeilijkste perioden het bedrijf on afhankelijk van Rijk en Provincie wis ten te doen blijven, moeten de direc teur in zijn tweejarige werkzaamheid met bedrukt hart op zijn gemis aan tact in de omgang met het personeel en met henzelf hebben gewezen. Het is eenvoudig niet aan te nemen, dat het besluit van commissarissen om de di recteur te verzoeken op de meest eer volle wijze ontslag te vragen ondoor dacht genomen is. Daaraan moet veel zijn vooraf gegaan, veel waarvan de meeste Texelaars nauwelijks op de hoogte kunnen zijn. Veel aandeelhouders, die destijds op de derde candidaat hebben gestemd, zullen daar trouwens overtuigd van zijn. Het zijn deze aandeelhouders, die zich thans af mogen vragen of hun keuze verstandig was en of het niet beter geweest ware de aanbevelingen van het bestuur te volgen. Menen zij inderdaad een verkeerde keuze te heb ben gemaakt, zo zal geen enkel mens hen daar hard om vallen. Wel zal het van wijs inzicht getuigen de gemaakte vergissing te erkennen door in een dracht en zonder omhaal van veel woorden aan het bestuur hun steun te verlenen. Het belang van TESO, dus van Texel voorop stellend, zou het in hoge mate ongewenst zijn de komende vergadering van aandeehouders in een sfeer van onwaardige kritiek of zelfs van ver dachtmakingen, hetzij op commissaris sen, hetzij op de directeur, te doen ver lopen. Texel heeft in de landelijke pers reeds te veel in de schijnwerpers van een sensationele, allerminst voor het eiland voordelige, belangstelling ge staan. Geen Texelaar zal er mede ge baat zijn als opnieuw de schijnwerpers op ons eiland worden gericht. Wij heb ben voldoende vertrouwen in de aan deelhouders om te geloven, dat men, ieder voor rich, zal willen trachten de bijzondere vergadering op een kalme en zakelijke manier te laten verlopen. Zo de directeur behoefte mocht gevoe len zijn beleid aannemelijk te maken en commissarissen hun standpunt wil len rechtvaardigen, zo gebiedt een goede gang van zaken, dat beide par tijen daartoe in ruime mate in de ge legenheid worden gesteld. Maar weder zijds zal men dienen te bedenken, dat het heel wat eenvoudiger is voor een kleine kring met beperkte bezetting, dan voor een uitgebreid gezelschap als de aandeelhoudersvergadering, rijn pleidooien te voeren. De praat van mond tot mond, dikwijls ondoordacht gevoerd, heeft reeds zijn invloed doen gelden en op de komende KNIESCHIJF GEBROKEN De heer K. Veenstra. Julianastraat, Den Burg, werd slachtoffer van de glad heid toen hij op het plaatsje achter zijn huis uitgleed en zo ongelukkig op z'n knie terecht kwam, dat dokter Schalk wijk later een knieschijf fractuur con stateerde. De patient moest naar het ziekenhuis te Den Helder worden ver wezen. WAT EEN PECH! Huize „Irene" maakt een weinig voor spoedige tijd door. Dezer dagen be zweek een aan de wand bevestigd meu bel waarop onder andere het televisie toestel stond. De schade was enorm. Het geruïneerde tv-apparaat is inmiddels ter reparatie weggestuurd, maar het is zeer de vraag of het toestel nog in orde kan worden gebracht. De fa. Jan Agter heeft voorlopig een leenapparaat ter beschikking gesteld. SPOEDEISEND KRAAMGEVAL Voor de vierde maal is van een marinehelecopter uit Den Helder ge bruik gemaakt. Dinsdag rond het mid daguur landde het toestel op het ter rein van S V. Texel om daar mevrouw D. de Ridder-van Heerwaarden over te nemen, die als „spoedeisend kraam- geval" naar een ziekenhuis in Den Hel der was verwezen. BRAK VOET OP DRIE PLAATSEN Toen de heer. D. Broer, directeur van Huize „Irene", zondagavond via een laddertje de zolder van het gebouw wilde bereiken, gleed de ladder weg, juist toen de heer Broer bijna boven was. Hij maakte een flinke smak en kwam zo ongelukkig op zijn voet te recht, dat deze op drie plaatsen brak! SCHIETOEFENINGEN Op 18 februari 1963 zullen 2 West- duitse jagers trimschieten op het Wad, van 08.00 tot 17.00 uur, vanaf steiger Zuid 21 Aanslagen in gebied 1 mijl N.W. en 4 mijl Z.O. van lijn Harssens. Peiling 0.50 rechtwijzend. Maximale afstand 7 mijl. Op 28 februari en 1 maart 1963 wor den schietoefeningen gehouden door H.M. Dubois, van 08.00 - 17.00 uur, plaats en afstand zie boven. VOORLICHTING VOOR AKKERBOUWERS Op dinsdag 19 februari a.s. zal door de Vereniging voor Bedrijfsvoorlichting een voorlichtingsmiddag worden ge houden in het restaurant op het Vlieg veld in Eierland. Deze vergadering vangt aan 's middags half twee. De heren C. Zijdewind en K. Borst van het rijkslandbouwconsulentschap te Schagen, zullen dan spreken over en kele bedrijfseconomische problemen op het akkerbouwbedrijf, diepe grondbe werking en het gebruik van mengmest- stoffen. Verder is er gelegenheid andere kwesties op akkerbouwgebied aan de orde te stellen. Wij hopen op een goede opkomst en zullen het op prijs stellen als door een actieve deelname van de aanwezigen deze middag een echte „praatmiddag" wordt. C. v. Gr. vergadering zal het sentiment allicht een uitweg trachten te vinden. In Deventer en in Den Haag hebben zich de laatste tijd met hoofden van ge meentelijke bedrijven soortgelijke moei lijkheden voorgedaan als thans op Texel. Ook daar zijn de golven hoog opgelopen. Maar in beide steden hebben de gemeenteraden de zijde van B. en W., in deze te vergelijken met de Raad van Commissarissen, gekozen en heeft men medegewerkt de ontslagenen ondanks hun houding op eervolle wijze een ze kere mate van genoegdoening te ver schaffen. Ten volle begrijpend de uitermate onaangename positie van de thans ge schorste directeur, ook doordrongen van het zonder meer laakbare gepraat over commissarissen, zal Texel zich op de komende vergadering van aandeel houders te beraden hebben. Het oude gezegde, dat spreken zilver is, maar zwijgen goud, moge daarbij in veler ge dachten zijn. Nog beter is het te bedenken wat in het Boek der Boeken met veel wijsheid staat geschreven: Men plaatse een wachter voor zijn mond. VL. Onder de vaste kop „Klein Kommen- taar" zal een medewerker op bepaalde tijden, als hij daartoe aanleiding aan wezig acht, zijn mening geven over ge beurtenissen, betrekking hebbend op ons eiland. TENZIJ Er sluimert een aanstootgevende rel op Texel. Want zou het geen aanstootgevende rel zijn, als straks 22 februari TESO's Baad van Commissarissen in het openbaar TESO's directeur zou moeten bestrijden? Een affaire die na tuurlijk zal ontaarden in een spel van nietes-welles Het recht van woord en wederwoord ligt hecht in de statuten van TESO verankerd. Maar wie is de lachende derde? De advocaat soms, die mag trachten de geslagen wonden diepe wonden te helen als het spel ter vergadering op scherp wordt gespeeld? Of de im mer onbekende, die het naar de zin is als het TESO slecht gaat? Er zijn er toch immers altijd die in hun vuistje lachen om het chagrijn van anderen? Texel, kortgeleden bepaald niet po pulair in het nieuws vanwege het doopvont en het peukje, loopt weer de kans met driekolomskoppen in de na tionale pers te worden geëtaleerd. Dat zal gebeuren als op 22 februari het verstand voor het sentiment het onderspit moet delven. Tenzij Tenzij Texels Eigen Wijze Mannen (en die zijn er) partijen in het conflict rond de tafel noden om een oplossing te vinden. Een oplossing die natuurlijk moge lijk is. En die noodzakelijk is. Omdat het om mensen gaat. Omdat er een Texels belang op het spel staat. Omdat een rel vermeden dient te worden. Zo niet, dan mag men een keus doen uit de volgende spreekwoorden: De kat zit in de gordijnen. Als het kalf verdronken is, dempt men de put. of: Twee honden vechten om een been; de derde loopt er snel mee heen Lijst van vrije accommodaties Zaterdag 16 februari zullen wij we derom een lijst van vrije accommodaties samenstellen. De gegevens hiervoor zien wij graag uiterlijk vrijdag a.s. van onze leden tegemoet. Wij verwijzen hiervoor naar de strookjes, welke wij U enkele weken geleden toezonden. Wij doen hiermede een beroep op al onze leden, ons de gegevens toe te zenden. U handelt hiermede in Uw be lang, in het belang van de gast en dat van ons. Mocht U gedurende de maanden juni, juli en augustus reeds geheel bezet zijn, dan zouden wij dit gaarne eveneens vernemen, dit ter voorkoming van mis verstanden. „Voor Vrienden van Texel" Eind februari zal worden begonnen met de voorbereiding van de tweede uitgave van ons blad „Voor Vrienden van Texel", dat evenals de eerste uitr gave zal verschijnen in een Nederlands/ Frans/Engelse editie en een Duitse editie. Wij verzoeken onze leden de in de eerste uitgave vermelde accommodatie- gegevens te controleren en ons even tuele correcties en/of wijzigingen op te geven vóór zaterdag, 23 februari a.s. Er is nog ruimte voor advertenties in de tweede uitgave. Wij zullen U gaarne inlichten over de tarieven. Oók adver tenties dienen vóór 23 februari opge geven te worden. Zij, die overwegen lid van de V.V.V. te worden, gelieven zich vóór 23 febr. op te geven, aangezien hun adres dan ook nog in de tweede uitgave van ons blad kan worden opgenomen. INGEKOMEN PERSONEN Hinderkien Lesschen, van Assen, An- reep 20, naar Den Burg, Wilhelmina- laan 92; Wim Loning, van N. Amstel, Soerlaan 23 naar Den Hoorn, Heren straat 43. 20 cent per rol OVERDENKING: DA'S JAN Ter overdenking geven wij U dit maal 'n gedicht van Simon Carmiggelt. JAN Aan tafel las Jans vadei uit het boek der boeken. Altijd Mattheus, als je soep wou eten. Altijd weer: schaam je" als je iets wou weten En „potverdikkie" vonden ze al vloeken. Toen hij student was, brak hij met het hele stel. Ging Nietzsche lezen en het spotten leren. Wanneer de Heer hem boven hoorde blasfemeren, sprak Hij: „O ja, da's Jan, dat dacht ik wel Gods glimlach duurde twintig jaren, Bevrijde Jan was duffe Jan geworden, Wiens zekerheid als prairiegras verdorde, Het leven was geen grapje, alles bij elkaar. Op reis las hij in de stations op alle borden: „In 't loon der zonde is de dood" Het leven had hem lelijk in de boot, Zou hij straks nog engel mogen worden? Of wachtte slechts de eeuwigheid der hel Die vrees deed hem weer op de knieën vallen, En toen de Heer zijn klaagstem hoorde schallen, sprak Hij: O ja, da's Jan, dat dacht ik wel. Naast de Jannen, die thuis alleen maar met een somber en benepen Christendom kennisgemaakt hebben, zijn er waarschijnlijk tegenwoordig nog meer die er helemaal niets meer van gehoord hebben, omdat pa en ma hen helemaal vrij wilden laten. De éne Jan zal zeggen dat hij thuis te veel van het goede heeft meegekregen en er nóg misselijk van is, en de andere Jan zal zegggen: ik ben er niet in opgevoed. Daarmee zou voor hen de kous af kunnen zijn en toch is dat niet zo. Bij ieder mens vormt zich n.l. in de diepere lagen van zijn ziel óf een hunkering naar zekerheid en geloof, óf een weer stand, een onwil, een vijandigheid. Ook bij de slapste Jannemannen (da's Jan) gaat het óf de kant van de blasfemie óf de kant van het gebed uit. Niemand staat stil. Wij zijn allen in een groei proces betrokken Naar overgave of naar verharding. Niemand ontkomt aan dit alternatief. D. J. F. door opstijgend zuurbrand? Ze herstellen prompt het verstoorde evenwicht in de maag en maken zo het overtollig zuur onschadelijk. Op 't mo ment dat U Rennies neemt en deze smelten op de tong, zakt de pijn om na enkele minuten geheel te verdwijnen. Rennies - een plezierige remedie; sma kelijk en.onopvallend. AMBACHTSCHOOLLEERLINGEN VERZUIMEN NIET LANGER Rijk, gemeente en ouders dragen bij in de kosten! De Texelse leerlingen van de Techn. school te Den Helder, die sinds Kerst mis de school niet of sporadisch hebben kunnen bezoeken door de aanhoudende ijstoestand op de Waddenzee, gaan toch weer blokken! Niet omdat de boot weer normaal zou varen, maar omdat voor alle Texelse scholieren thans een kost huis in Den Helder is gevonden zodat de jongelui alleen tijdens het weekend de overtocht naar huis gaan wagen. Het initiatief in deze is uitgegaan van de directeur van de school, de heer P. H. Koster. Na overleg met gemeente en ministerie werd een voor de leerlin gen en de ouders aantrekkelijke rege ling gevonden. Voor alle jongens zijn pleeggezinnen gevonden in Den Helder. Hiervoor betaalt het rijk een vergoe ding van ƒ15,de gemeente ƒ5,— en de ouders eveneens ƒ5,per leerling per week. ZONDAGSDIENST DOKTOREN Den Borg: DOKTER VAN LOON (ingaande zaterdagmorgen 8 uur) Oosterend cn De Cocksdorp: DOKTER RENOUT (ingaande zaterdagmorgen 8 uur) Zondagsdiensten dierenartsen H. DE BOER (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) Zondagsdienst Witte Kruis Zr. FORTGENS Oosterend, tel. (02223) 250 of 207 (van zaterdag 13 uur tot zondag 24 uur) Zr. MANNESSEN Den Burg, tel. (02220) 2414 (zondag van 9 tot 13 uur)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1963 | | pagina 1