Cjroen fwarLrffexeh in het Texelse folkloregroep hoogtepunt in défilé voor jarig Koningin m „De Texelaars hebben de^ show wèl gestolen..!" Uitgebreide aandacht van televisie Texel komt zondag weer op T.V. 'M VRIJDAG 3 MEI 1963 TEXELSE 76e JAARGANG No. 7756 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld de RooQ Boek-, Kantoorboek- en Fotohandel Handelsdrukkerij Den Burg, Texel - Postbus II - Tel. 2058 Verschijnt dinsdags en vrtydags. Bank: Rotterdamse Bank; Coöp. Boerenleeg bank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ2,40 p. kwart 25 ct incasso. Advertenties: familieberichte! 12 ct p. mm.; andere advert 10 ct p. mm. V Het langverbeide moment. Het echtpaar Sok-Moerbeek biedt het lammetje aan. Rechts de houtvester, die met de verzorging van het dier is belast Heel Texel moet wel verrukt zijn ge weest bij het zien van de rechtstreekse uitzending die de Nederlandse Televisie verzorgde van het traditionele défilé langs paleis Soestdijk op Koninginne dag. Bijzonder veel aandacht werd daar geschonken aan het initiatief van het Comité Tcxels Folklore om met een omvangrijke deputatie deel te nemen aan deze manifestatie. Het was dan ook de moeite waard. Onder de duizenden deelnemers aan het défilé maakte de groep in Texels costuum gestoken lie den een bijzonder goede indruk. Het hoogtepunt werd gevormd door de aan bieding van een Texels lam aan Hare Majesteit door het echtpaar Sok-Moer beek, hun dochtertje Trix en hun (voor deze gelegenheid aangenomen) zoontje Johan Brügemann. Meer dan tien minuten bleven de Texelaars op het beeldscherm in dui zenden huiskamers en zagen naar schat ting 4 miljoen Nederlanders het hele gebeuren. Een geweldige reclame dus voor ons eiland en z'n folklore! Dat het bij de organisatie van deze gebeurtenis niet van een leien dakje ging laat zich denken. Aanvankelijk was er zelfs sprake van dat de aan bieding van een Texels lam wellicht niet op prijs zou worden gesteld door de Koninklijke familie, aangezien men niet zou weten, waar het diertje onder gebracht moest worden. Dit naar aan leiding van het feit, dat een Texelse boer een aantal jaren geleden óók eens een lam heeft aangeboden op de ver jaardag van de Koningin. Men had hem naderhand laten weten dat dit een tweede maal niet op prijs zou worden gesteld, eenvoudig omdat men geen mo gelijkheid had het dier te verzorgen. Nu echter was het geschenk bijzonder welkom, want in de Koninklijke tuinen is onder andere een grote boerderij, waaraan mensen zijn verbonden die uitstekend op de hoogte zijn met de eisen die lammeren voor hun levens onderhoud stellen! Gedemonteerde boerenkarren Het plan om met de groep „De Pink- sterbruid" uit te beelden is in enkele onderdelen gewijzigd. Niet door middel van een aparte vrachtwagen heeft men paard zowel als wagens naar Soestdijk hoeven brengen. Het was aan een r ui- tervriend van de heer Jan Agter Sr. te danken dat het mogelijk was om in Baarn, in de onmiddellijke nabijheid van het paleis een paard te lenen. De beide wagens werden in gedemonteerde toestand op aanhangwagentjes geladen, die elk door auto's naar Baarn werden getrokken. Om in recordtijd de wagens in- en uit elkaar te halen was de heer Jan Kil jan jr. meegegaan. Aan hem is het Folklorecomité zeer veel dank ver schuldigd. Het werden dus twee wagens die aan elkaar werden gekoppeld, met één paard ervoor. Om tijdig in Baarn te zijn, bleek het nodig om met de eer ste boot te vertrekken. De hele onder neming was gezegend met uitstekend weer. Licht bewolkt met af en toe het gewenste oranjezonnetje Voor de 65 deelnemers waren twee bussen ingeschakeld. Een kleine van de TESO en een grote touringcar van het bedrijf Van Koningsbruggen uit Den Helder. In de kleine bus werd ook het geschenk vervoerd, het zeven weken oude moederloze lam dat door het Folklorecomité werd gekocht van de heer J. Witte, „De Voorzorg". In vlot tempo ging het op Baarn af. Zó vlot, dat in een der bebouwde kommen die men passeerde, iets harder werd gere den dan was toegestaan. De plaatselijke politie constateerde dit bij één over treder en maakte proces-verbaal op tegen een der twee auto's, die de uit eengenomen boerenkarren vervoerden. Ondanks die vertraging arriveerde men op tijd bij de boerderij van de heer D. A. Zijtveld te Baarn. Daar werden de wagens in elkaar gezet en maakte ieder zich gereed voor het défilé. Ook de Pinksterbruid, mej. Julia Brüge mann, die op de voorste kar plaats moest nemen, trok de bekende witte japon aan en liet zich met kostbare sieraden en kettingen omhangen. Op de kar gezeten, werd ze met linten met de meisjes die naast de kar liepen, verbonden. Het paard dat door de heer Zijtveld ter beschikking werd gesteld, werd gemend door de eigenaar zelf, die op de bok gezeten, zijn wens om ooit nog eens aan het défilé deel te kunnen nemen, in vervulling zag gaan. Aangekomen bij de opstelplaats wer den de Texelaars begroet door de orga nisator van het défilé, de heer Man- ting. Bij het zien van de andere deel nemende groepen hadden de Texelaars al in de gaten dat hun groep zich in een grote belangstelling kon verheugen. Massa's foto's werden gemaakt en ook cineasten, zowel amateurs als vaklie den legden het bijzondere tafereel op hun films vast. Ogen tekort De belangstelling van de filmende en fotograferende pers werd echter eerst overweldigend toen het moment daar was en de groep het Koninklijk gezin naderde. Vertegenwoordigers van alle Nederlandse en veel buitenlandse pers bureaus deden hun werk en zorgden het nodige over Texel en z'n bewoners te weten te komen.De Koningin was over het geheel ongekunsteld en thousiast, getuige haar uitroep: „O, wat ontzettend leuk! Wat een mooie kap pen. Ik kom gewoon ogen tekort!" Daarop beklom het echtpaar Sok-Moer beek en hun zes jaar oude dochtertje Trix de trappen van het paleis. Ook de zevenjarige Johan Brügemann volgde parmantig. De heer Sok zette het lam voor de Koningin op de grond neer en •ZsBpra feliciteerde haar, mede namens alle Texelaars. Met het lam toonde Hare Majesteit zich zeer verheugd. „Is het een echt Texels lam?" vroeg ze. De heer Sok antwoordde bevestigend en vertelde iets over de zorg die aan het dier moest worden besteed. De Konink lijke houtvester ontfermde zich over de aanwinst, die in de boerderij van Soestdijk een voor een schaap benij denswaardige toekomst tegemoet gaat. Nogmaals toonde de Koningin haar voldoening. „Jullie hebt een bijzonder leuke groep. Werkelijk geweldig!" Z.K.H. Prins Bemhard was de hele morgen nog niet uit de plooi geweest, maar met de komst van de Texelaars voelde hij zich zeer vereerd. In een ge moedelijk gesprekje bood de heer Sok hem in de komende herfst een jacht partij op Texel aan. Namens de Texelse jagersvereniging. De Prins vond het een aantrekkelijk idee en beloofde het in zijn oor te knopen. Alle Koninginnen een hand! Daarop daalden allen af om zich bij de groep te voegen, maar de kleine Johan Brügemann kon er niet genoeg van krijgen. Hij drukte alle Prinsessen met een keurige buiging de hand en bij prinses Christine aangekomen zei hij: „Dag, prinses Marijke, maar zo heet U niet meer...." Toen hij een ogenblik later door Ageeth Scherphuis voor de televisie werd geinterviewd, verklaar de hij voldaan; „Ik heb alle Koningin nen een hand gegeven!" De kleine Johan was door deze extra belangstel ling zo opgehouden, dat hij bijna verdwaalde toen hij de folkloregroep, die intussen weer op de straatweg was aangekomen, terug wilde vinden. De heer Sok werd ook even apart geinter viewd door de tv-omroepster. Op vlotte wijze vertelde hij het een en ander over de folkloregroep en het aangeboden lam. Bij elkaar werd ruim tien minuten aandacht aan de Texelaars besteed. Voor zover de opgenomen beelden geen interviews waren, werd er een uitge breid commentaar aan besteed, waarin iets werd verteld over de Pinkster- bruid, het roken van pijpen tijdens de „bureton" enzovoort. De groep verge lijkend met de andere afvaardigingen besloot de commentator: „De Texelaars hebben de show wèl gestolen!!" Twee boerenkarren met wuivende Texelse schonen reden langs het bordes. In de ach terste stond Julia Bnigemann, de Pinksterbru id, die door linten met de naast de kar lopende meisjes was verbonden. Teleurstelling Nadat materieel en mensen in de respectievelijke wagens en bussen wa ren geladen, werd de terugtocht naar het Waddeneiland aanvaard. Nog ruim op tijd om de „herhaling" voor de tv van het défilé te kunnen zien. Helaas ontstond toen de enige teleurstelling van die dag. Juist op het moment dat de Pinksterbruidwagen ih het beeld kwam moest de uitzending worden af gebroken. Het was te wijten aan een vertraging in het begin van de avond. Er bestaat echter een goede kans dat de deelnemers zichzelf nog even kunnen zien tijdens het Weekoverzicht van de NTS op zondagavond. Daar hopen ze dan maar op! Voldaan zijn ze evengoed wel! Voor een zeer belangrijk deel is dat te danken aan de intensieve be moeiingen van mensen waarvan we ze ker de heer J. Agter sr. niet mogen vergeten die met de organisatie was belast en de heer J. Brügemann, die er menig uurtje aan heeft besteed, maar zelf niet in staat was om met de groep NATIONALE HERDENKING OP ZATERDAG 4 MEI A.S. In het kader van de nationale her denking zullen op zaterdag 4 mei a.s. op Texel de navolgende plechtigheden worden gehouden. De herdenking te De Cocksdorp zal op vrijdag 3 mei gehouden worden. Den Burg. Klokluiden vanaf 19.35 uur. De stoet stelt zich tegen 19.30 uur op op de Groeneplaats en vertrekt om 19.30 uur naar de Algemene be graafplaats. Na een rondgang over het oorlogskerkhof en de algemene begraafplaats zullen 2 minuten stilte worden betracht. Hierna speelt het Koninklijk Texels Fanfarekorps, waarna krans- en bloemlegging volgt. Na afloop van de plechtigheid op de begraafplaats wordt opnieuw een stoet gevormd. De Cocksdorp (vrijdag 3 mei). Klok gelui van 19.15 - 19 30 uur. Om 19.30 uur vindt in de Nederlands Her vormde Kerk aldaar een gezamen lijke herdenkingssamenkomst plaats. Het koor zal medewerking verlenen. De Koog. Klokgelui om 19 05 uur. Om 19.30 uur vindt een interkerkelijke herdenkingsbijeenkomst plaats in „De kleine Vermaning". Voorgan gers: ds. Van Bilderbeek en kape laan Stam. Den Hoorn. Klokgelui om 19.20 uur. Van beide uiteinden van het dorp vertrekt de stille stoet om 19.40 uur naar de begraafplaats, waar om 20.00 uur twee minuten stilte zal worden betracht. Oosterend. Klokgelui om 19.35 uur. Vertrek van de stille tocht vanaf de Oranjestraat om 19.35 uur. De stoet begeeft zich naar het plantsoen. Hier musiceert „Excelsior" en wordt een herdenkingswoord gesproken door kapelaan Y. C. Tuyn. De stoet wordt weer in de Oranjestraat ont bonden. Do Waal. Om 19.30 uur vindt een inter kerkelijke herdenkingsbijeenkomst plaats in de Ned. Herv. Kerk. Voor ganger: ds. Waardenburg. Oudeschild. Om 19.30 uur is er een kerkdienst in de R.K. Kerk. Klok gelui vanaf 19.45 uur. Russcnbegraafplaats. Kranslegging op het Russenkerkhof. Deelnemers aan de stille tochten worden verzocht de tocht mee te maken vanaf het begin- tot het eindpunt en niet tussentijds aan te sluiten of af te vallen. Voorts wordt een beroep ge daan op hen, die niet aan de stille toch ten deelnemen in huis te blijven en zich niet als „kijker" langs de weg op te stellen. Mogen velen zich gedrongen gevoelen een bloemenhulde te brengen. Aan particulieren en instellingen wordt verzocht om 18.00 uur de vlag halfstok uit te steken tot zonsonder gang. De horecabedrijven zullen vanaf 18.00 uur gesloten zijn. SPREEKUUR DIËTISTE WITTE KRUIS Mej. Appeldoorn, diëtiste van het Witte Kruis houdt spreekuur in het Consultatiebureau te Den Burg, elke eerste dinsdag van de oneven maanden, van 13 tot 15 uur. De eerste zitting van deze nieuwe tak van dienst van het Witte Kruis vindt plaats op dinsdag 7 mei a.s. Men moet in het bezit zijn van een adviesbriefje van de huisarts om van dit consult gebruik te kunnen ma ken. mee te gaan. Voor een tijdige aanvul ling van enkele costuums zorgde de volijverige en enthousiaste mevrouw D. van Sambeek-Schrama, die tot diep in de nacht doorwerkte om alle deelne mers er tiptop uit te kunnen laten zien. Ook alle andere betrokkenen hebben meegewerkt aan deze ongekende recla me voor het eiland Texel, waarvan te zijner tijd ongetwijfeld de vruchten zullen worden geplukt! LAATSTE NIEUWS Het kon gewoonweg niet anders: na de schok die Texel dinsdagavond te verwerken kreeg (na afkappen van de TV-uitzending van het défilé langs de Koningin) MOEST er iets worden ge daan. En actie bleef dan ook niet uit. Do folklorecommissie kwam direct bijeen in vergadering, er ging een alarmtelefoontje naar de TV-stichting, en nog 's nachts ging een expresbrief op de bus, waarin met klem werd ver zocht de uitzending van het „Texelse gedeelte" alsnog te herhalen. Per kerende gelegenheid kwam de toezegging: behoudens wellicht enkele minder goed geslaagde filmgedeelten zal de Texelse folkloristische felicitatie aan de Koningin in haar geheel worden her-uitgezonden in het weekjournaal van zondag a.s Een voortreffelijke beslissing, die vooral de deelnemers zelf machtig ple zier zal doen! OVERDENKING: GROEIEN Enige tijd geleden bezocht ik een tentoonstelling van vormgeving. Op aardige wijze kon men daar zien, hoe verschillende gebruiksvoorwerpen zich in de loop der tijd vanaf de primitieve tot de moderne vorm toe hebben ont wikkeld. De urn stond naast modern aardewerk. Een allereerste type schrijf machine toonde practisch geen enkele gelijkenis met de modern^ portable. Alles heeft zo zijn ontwikkeling. Ook de mens maakt deze ontwikkeling mede. Vanaf de zuigeling tot de vol wassenheid ondergaan de mensen zo wel lichamelijk als geestelijk grote veranderingen. En als het goed is, gaat dit door, ook dus wanneer men 23 jaar geworden is. Als men over 10 jaren nog precies éénder denkt over allerlei dingen, dan is men eigenlijk niet ge groeid. En zo is het ook met het geloof. Wan neer men Jezus voor het eerst in zijn leven ontmoet heeft, wanneer men echt ontdekt heeft, hoe lief Jezus ons heeft, dan is men er nog niet. Dat is dan pas het begin. Dan moet men Hem ook volgen. Dat gaat net als bij een kind, dat pas leert lopen. Het struikelt nogal eens, maar het staat ook altijd weer op. Zo is het ook met het volgen van Hem. Het is vaak een struikelen, zodat de mensen kunnen zeggen: „Is dat nu een Christen?" Maar het is toch ook een steeds weer opgewekt worden. En er is toch, voor wie ernst maakt met Jezus, een groei merkbaar. Een merk waardige groei. Want hoe meer men in het geloof groeit, des te kleiner wordt men voor God en de mensen. Geloven is zoals Johannes de Doper het zegt: Hij moet wassen, ik minder worden. W. A. S. GEORGIËR KOMT NAAR TEXEL Het is de bedoeling dat een Georgiër, die in 1945 op Texel tegen de Duitsers heeft gevochten, deel zal uitmaken van de Russische deputatie, die traditie getrouw op 4 mei een krans bij het monument op het Russenkerkhof zal leggen. Het is niet bekend of er moge lijkheden zullen zijn, dat deze Geor giër in contact komt met Texelaars die hem hebben gekend. Wij vrezen dat de naam van de man, Dzimseleiswili, wei nig houvast biedt. Indien er gelegen heid bestaat om met hem te spreken, zullen wij dit per bulletin bekend ma ken. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 25 april tot en met 1 mei 1963 Geboren: Nicolaas Cornelis, zv. Nico- laas C. Rijk en Maria Bonne; Paulus Martinus, zv. Martinus J. Witte en Nellie Smit; Maria Margaretha Afina, dv. Jakob C. Bakker en Anna C. J. Veeger; Margaretha Maria, dv. Fran- ciscus Barhorst en Veronica R. Halse- ma; Jetske, dv. Hendrik van der Wal en Pierkjen Jorritsma. Ondertrouwd: Atje Jetske Alosery en Jacobus Marinus van Splunter; Maria Hendrika Elisabeth Boks en Ja cobus van Vooren; Maria Elisabeth Smit en Pieter Bakker. Overleden: Emma Johanna Bakker, oud 20 jaar; Wiebe Reinder Ruiter, oud 17 jaar; Maartje de Vreugd, wv. Dirk Haasnoot, oud 81 jaar. - b ONS NIEUWE FEUILLETON Kent U ons nationaal park „De Hoge Veluwe" tussen Apeldoorn en Arnhem? Welnu, als het u onbekend is, dan zult u zeker met belangstelling ons nieuwe feuilleton gaan lezen, want dit verhaal speelt zich voor een groot deel af rond het bekende restaurant „De Koperen Kop", het Rijksmuseum Kröller-Müller en de andere interessante plekjes op dit mooie landgoed. De hoofdfiguur is na melijk een jonge vertegenwoordiger, die verliefd raakt op één der diensters van het restaurant: Stien van Essen. Maar Stien zegt, dat ze verloofd is met een ander en de vertegenwoordiger, Karei Welsenaar, heeft aanvankelijk geen enkele kans. Hij is echter een hardnekkige minnaar en als de collega van Stien, Jopie hem een handje helpt, begint hij langzaam terrein te winnen, want in die zogenaamde verloving ge looft hij niet erg. Het verhaal wordt een beetje dramatisch als twee van de zes broers van Stien hun zuster be laagd achten en Karei op een flink pak slaag tracteren. Karei komt in het zie kenhuis, waar Stien, die het min of meer haar schuld vindt, hem trouw be zoekt en. waar ze van hem begint te houden. Denkt u nu niet, dat daarna meteen alles in kannen en kruiken is, want de levensweg van Karei maakt plotseling rare kronkelingen. Moeilijkheden rijzen er als paddestoelen uit de grond. Maar als twee mensen echt van elkaar hou den, och, dan komt tenslotte alles wel weer op zijn pootjes terecht. Met „Herrie op de Hoge Veluwe" vangen wij in dit nummer aan. Redactie.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1963 | | pagina 1