Cjroen cZwartsJexels in het harL, Reddingboten behoefden niet in te grijpen Gemeente zal bijdragen in stichtings- kosten van binnenkort op te richten vormingsklas huishoudschool Texels gemeenteraad vergaderde )INSDAG 28 MEI 1963 TEXELSE 76e JAARGANG No. 7763 COURANT UttgaTe N.V. T.h. Langeveld de Root) Bock-, Kantoorboek- en Fotohandel Handelsdrukkerij Den Burg, Texel - Postbus 11 - TeL 2058 Verschijnt dinsdags en vrijdags. Bank: Rotterdamse Bank; Coöp. Boerenleeg bank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ2,40 p. kwart -f 25 ct incasso. Advertenties: familieberichte! 12 cL p. mm.; andere advert 10 ct p. mm. Dat onze Gemeenteraad vrijdagmid- lag j.l. een bijzonder omvangrijke igenda te behandelen kreeg, is begrij- jelijk, gezien het feit dat de laatste ergadering was gehouden op vrijdag 8 naart j.l. en de agendapunten zich dus laddcn opgehoopt. Bij zijn openings woord sprak de voorzitter, burgemees ter C. De Koning, de hoop uit dat het geheel toch binnen een redelijke tijd r.ou kunnen worden afgewerkt. En in derdaad bleken de Raadsleden zich te kunnen verenigen met de meeste van de door burgemeester en wethouders gedane voorstellen, zodat een grote serie „hamerstukken' in snel tempo de revue passeerde. Bericht van verhinde ring was ontvangen van de heer G. Westerlaken (C.H.U.) Nadat de notulen waren vastgesteld werd aandacht be teed aan de ingekomen stukken. Geen molenrouw en vreugde In een vorige vergadering was door de heer J. K. P. Zwan (PvdA) voorge steld om de korenmolen te Oudeschild na de restauratie te voorzien van een mogelijkheid om de wieken „op rouw" en „op vreugde" te kunnen stellen. Hierover is door B. en W. met de ver eniging De Hollandsche Molen" ge correspondeerd. Het bestuur van ge noemde vereniging was het met de zienswijze van de heer Zwan niet eens. Het gebruik van het op rouw en vreug de stellen van een molen is een karak teristiek gebruik voor de Zaanstreek en niet voor Texel. Voorzitter zei de ziens wijze van „De Hollandsche Molen" te kunnen delen, een conclusie welke de heer Zwan betreurde. De raad verklaarde zich akkoord met een herziening van de bezoldigingsre- gels voor wethouders. Voor de gemeen teklasse 8, waarin Texel is onderge bracht wordt de bezoldiging verhoogd van ƒ3240,tot 3600— per jaar. In een vorige vergadering was het probleem van de vorstschade aan de betonstenen aan de orde gesteld. Hoe wel vaststaat dat de stenen afkomstig waren uit een kwalitatief slechte partij, is tussen de fabrikant en B. en W. nog geen overeenstemming bereikt omtrent een regeling. Met algemene stemmen onderschreef de raad de benoeming van een onder wijzeres, mevr. N. S. Broere-Risseeuw, aan de openbare lagere school te Den Burg en een onderwijzer, de heer G. A. Smeenk, aan de openbare lagere school te De Cocksdorp. Eervol ontslag op ver zoek als onderwijzeres aan de openbare lagere school te De Koog werd ver leend aan mej. A. Schut. Vormingsklas Landbouwhuishoudschool De volgende twintig punten werden zonder verdere discussie akkoord be vonden. Hieronder bevond zich ook het voorstel van B. en W. om medewerking te verlenen aan - en de instandhouding te garanderen van een vormingsklas aan de landbouwhuishoudschool te Den Burg. Deze vormingsklas zal voorzien in de vooropleiding voor lerares bij het nij verheidsonderwijs, voor huishoudkun dige. kinderverzorgster c.d. Tevens wordt de vormingskins van belang ge acht voor meisjes die naast ULO- of HBS-opleiding een cursus algemeen vrouwelijke vorming willen volgen. Voor toelating wordt het ULO-diploma vereist of het bewijs van overgang van do derde naar de vierde klasse HBS. De cursus duurt één jaar. Voor deze cursus hebben zich op dit moment reeds 17 meisjes aangemeld. Er valt echter nog niets te zeggen over het aantal meisjes dat uiteindelijk aan de cursus gaat deelnemen. In Den Helder is aan de Huishoudschool een vormingsklas verbonden, doch de deelname van Texelse leerlingen is daar zeer beperkt gebleven. Voornaamste oorzaak: de be lemmerende bootverbinding. De kos ten van de nieuwe cursus worden be groot op ƒ10.000»waarvan ƒ3000, ten laste van de Gemeente Texel komt. Dit bedrag zal op grond van de Finan ciële verhoudingswet 1960 van het rijk kunnen worden teruggevorderd. De nieuwe cursus maakt het niet noodza kelijk, dat tot een personeelsuitbreiding zal moeten worden overgegaan daar de reeds aanwezige leerkrachten de les uren van de vormingsklas binnen de voorgeschreven maxima kunnen ver zorgen. Voorts werden voorschotten verleend en grond overgedragen aan de woning bouwvereniging „Texel" ten behoeve van de bouw van drie woningwetwo ningen te Den Burg en zes woningwet woningen aan het Horntje. Aan de zelfde woningbouwvereniging werd te Den Burg grond verkocht aan de Bea- trixlaan ten behoeve van 12 premie woningen, type A en 6 premiewoningen type B, resp. voor de sommen 27.937,20 en 16.616,—. Krotopruimingsfonds De raad verklaarde zich akkoord met de instelling van een krotopruimings fonds. Zij, die een andere woning wil len betrekken en daardoor hun krot ontruimen, kunnen aanspraak maken op een door de gemeente vastgestelde som als tegemoetkoming in verhuis- en inrichtingskosten. Tevens zal een over brugging in het huurverschil kunnen worden uitgekeerd. De heer J. Daalder was het aanvankelijk met het laatste niet eens. Wel voelde hij voor een tege moetkoming om het vaak grote huur verschil op te vangen doch hij zou dit als één bedrag willen zien uitgekeerd. „Dan ben je er in één keer van af". B. en W. stelden daar tegenover dat zoiets in zeer veel gevallen ongewenst zou zijn. Een der raadsleden merkte op dat veel mensen een groot bedrag dat in één keer zou worden uitgekeerd, direct zouden besteden aan andere zaken. In bepaalde gevallen heeft men te maken met a-sociale gezinnen, waarbij het niet tactisch is een éénmalige uitkering te doen. Overigens zullen B. en W. elk geval op zichzelf bekijken, de grootte van de uitkering vaststellen en bezien wanneer deze moet worden toegekend. Bijzonder groot kunnen de sommen nooit zijn. Het bedrag dat in de „pot" zit is n.l. betrekkelijk klein. Mevr. J. Koning-Bruin (PvdA) stelde vast dat deze maatregel wel de ontruiming in de hand werkt, maar niet altijd de oprui ming van de krotten. Vaak kan niet tot het slopen worden overgegaan omdat de belendende percelen dit niet toe laten. Uitbreidingsplannen De voorbereiding van herziening en aanvulling van verschillende uitbrei dingsplannen werd goedgekeurd, zij het na een discussie, waarin de heer S. Keijser (VVD) een opmerking maakte over de opvallend langdurige gang van zaken bij de voorbereiding van de uit breidingsplannen. Misschien zal een verbetering in deze onaangename toe stand intreden als gemeentewerken zelf de voorbereiding in handen nemen. De architectenbureaus, die tot op heden met deze taak waren belast, zijn bijzon der slecht voorzien van personeel. Een niet vastgesteld uitbreidingsplan houdt alles op. Bijzonder hoog vond de heer S. Keij ser de prijs van een perceeltje grond dat door de heer H. A. Elias wordt ge kocht. Bij monde van de heer Th. R. Hin werd de heer Keijser meegedeeld, dat B. en W. de prijs van 3950,re delijk achten, gezien ook het feit, dat de heer Elias deze grond gebruikt als bouwgrond voor de uitbreiding van zijn practijkgebouw. De heer J. J. Westdorp (PvdA) maak te bedenkingen tegen de subsidiëring van de tennisclub „Deuce" te Den Burg door de Stichting Cultureel Werk Texel. Genoemde club werkt met een ballotagecommissie en het is dus denk baar dat niet ieder lid kan worden. Dat een geldelijke ondersteuning wordt ge geven aan een door anderen uitver koren groep, achtte hij onjuist. Toege zegd werd, dat deze aangelegenheid met het bestuur van de club zal worden op genomen. De heer Westdorp maakte zijn op merking naar aanleiding van de voor gestelde verhoging van het aan de Stichting Cultureel Werk Texel ver strekte crediet in rekening-courant. Het aangaan van een op zich zelf staande geldlening van ƒ14.000,met de N.V. Bank van Nederlandse Gemeen ten te 's-Gravenhage werd goedge keurd. Ook met een aantal begrotings wijzigingen waren de vroede vaderen het zonder meer eens. Een bedrag van ƒ40.000,— is uitge trokken voor de aanleg van een ver bindingsweg tussen de haven van 't Horntje en de Watermolenweg. Hier door zal een kortere verbinding ont staan tussen de haven en Den Hoorn. Een grote rechtstreekse verkeersweg naar Den Hoorn zal voorlopig nog niet gerealiseerd kunnen worden. Of het ontwerp van de hand van de architect prof. Wieger Bruin, dat voorziet in de aanleg van een verkeersweg van een zelfde capaciteit als de huidige pont- weg, te zijner tijd genade zal vinden, is zeer de vraag. Een dergelijke verkeers ader zou vanaf het Horntje, via het ter rein „Loodsmansduin" langs het duin in noordelijke richting lopen en aan sluiting geven op de huidige Ruyslaan in De Koog. Onteigening Als enige verklaarde mevrouw G. Vrijdag-Keijser (VVD) zich tegen het aangaan van een rechtsgeding tot ont eigening van gronden, toebehorende aan de heer J. H. Geus en aan de dames Dijt. De grond is o.m. bestemd voor de bouw van de nieuwe ULO-school. De rechtbank zal worden verzocht de ge meente Texel te machtigen deze perce len in bezit te nemen. Rondvraag Tijdens de rondvraag riep mevr. J. Koning-Bruin een raadsvergadering van ruim negen jaar geleden in herin nering. Toen had zij verzocht in de toenmalige Singel te Oudeschild een ontbrekend stukje trottoir van ca. 30 meter te laten aanbrengen. Intussen is het nog steeds niet gebeurd. Ondanks het feit dat deze post niet op de begro ting is opgenomen, zal alles in het werk worden gesteld om in dit ongemak te voorzien. Minder goed realiseerbaar is een houten kleedgebouwtje, dat mevr. Koning gaarne zag verrijzen ten be hoeve van de voetbalsport te Oude schild. Als te Oudeschild een voetbal vereniging zou bestaan, zouden de mo gelijkheden gunstiger liggen. De heer J. K. P. Zwan (PvdA) vroeg B. en W. maatregelen te willen onder nemen tegen de mensen die regelmatig hun huisvuil en andere afval storten op het stukje heide aan de Schumakers- weg te De Koog. De heer Zwan ver wachtte weinig heil van het plaatsen van een bord. Slechts een controle systeem zou deze ongewenste gang van zaken kunnen tegengaan. De voorzitter beloofde met gemeentewerken en politie maatregelen te zullen overwegen. De heer S. Keijser betreurde het on langs door B. en W. genomen besluit om afwijzend te beslissen op het aanbod van de Staat om het bosje van het Doolhof over te nemen en te onderhou den. Nu heeft de gemeente ten koste van grote bedragen zelf de onderhouds taak. De overweging, dat het bosje dan geheel zou worden afgesloten was bij voorzitter de oorzaak geweest van zijn weigering. Op het ogenblik ligt een plan gereed om een beplantingssingel aan te leggen rond het huidige bos, dat langzamerhand wordt „opgerold", door dat de bomen te oud worden. Mevrouw Vrijdag-Keijser liet zich ongerust uit over het lot van de tuinwal-weggetjes achter Den Burg. Zij had gehoord dat deze met schelpgruis zullen worden bestrooid om het maaien van de tuinwallen mogelijk te maken. Wethouder C. H. Roeper vertelde dat dit wel gedaan móest worden, omdat de weggetjes voor normaal „verkeer" vrijwel niet meer gebruikt worden. Door de begroeiing werden ze daardoor onbegaanbaar en de nu getroffen maat regelen scheppen tenminste de moge lijkheid voor wandelen en fietsen. Tweede tandarts De heer J. J. Westdorp (PvdA) infor meerde naar de stand van zaken met betrekking tot de tweede Texelse tand arts. De voorzitter kon meedelen, dat de kracht die men voor vestiging op Texel heeft weten te interesseren, mo menteel in militaire dienst verblijft. Pogingen om hem vervroegd te laten demobiliseren zijn mislukt. Er zal daarom rekening mee moeten worden gehouden, dat de tweede tandarts pas in februari 1964 zijn werkzaamheden op Texel zal kunnen beginnen. (Wij voe gen hieraan toe, dat dit feit reeds en kele weken geleden in ons blad ver meld werd. Tevens was bekend, dat de tandarts geen gebruik zal maken van het huis aan het Schilderend, dat voor hem beschikbaar werd gehouden. De functionaris heeft er de voorkeur aan gegeven een huis naar eigen inzicht te laten bouwen. Vermoedelijk is dit laat ste aan de orde gesteld tijdens het ge bruikelijke „koffiepraatje" na afloop van de officiële vergadering. Zoals be kend worden bij die gelegenheid zaken besproken waarvan men meent dat een behandeling in besloten kring gewenst is Red.) Gaarne wilde heer Westdorp weten hoe het stond met de Technische school. Voorzitter kon meedelen dat de aanbe steding van de school binnenkort kan worden verwacht. Zo spoedig mogelijk zal een directeur worden aangetrokken en op 1 september zal met de lessen worden aangevangen. Het schoolge bouw is dan nog niet gereed, zodat men zal zoeken naar een ander tijdelijk on derkomen. Voorzitter geeft toe dat dit laatste een lapmiddel is, maar een bete re mogelijkheid doet zich momenteel niet voor. Er wordt overigens bijzonder hard gewerkt aan de verwezenlijking van de Texelse L.T.S. Waar blijven de bejaardenwoningen? Het bevreemdde de heer Jn. Daalder i(A.R.) dat nog steeds niet is begonnen met de bouw van de bejaardenwonin gen te Oosterend. De woningen te De Cocksdorp, die tegelijkertijd werden aanbesteed staan reeds onder de kap en zijn glasdicht. Voorzitter deelde mee, dat dit is te wijten aan de bouwvolg- orde, die door de aannemer (de fa. Drijver) wordt aangehouden. De wonin gen komen in ieder geval op tijd klaar. De heer P. Smit (KVP) voegde hier aan toe, dat de fa. Drijver onder ^vrij grote drük staat, o.a. ten gevolge *van de bouw van woningen in De Koog die tijdig gereed moesten zijn om een deel van de Vogelmient te kunnen ontrui- Onvoorbereide oefening met reddingboot slaagde voortreffelijk Nog steeds is niet bekend, wie don derdagavond het bericht de wereld in heeft gestuurd, dat op de Noordzee ter hoogte van De Cocksdorp een veerschip was overvaren door een coaster, waar door het veerschip was gezonken en vijftig tot 100 mensen te water waren geraakt. Zelfs de naam van de coaster werd genoemd. Het zou het Duitse schip „Athen" zijn, welke een deel der dren kelingen had weten op te pikken. Dit laatste feit zou zijn bevestigd door het KNSM schip Hector". Bij de K.N.Z.H.R.M. werd het zekere voor het onzekere genomen en werden met het oog op het grote aantal te redden passagiers een drietal red dingboten gealarmeerd. Zo voer de Prins Hendrik uit Den Helder naar de opgegeven positie, de routeboei ET 3 i(ter hoogte van De Cocksdorp) en ook de „Carlot" uit Terschelling verliet de haven. Bovendien vertrok vanuit IJmuiden de sleepboot Titan en van Terschelling „De Doggersbank". Beste beurt van strandreddingboot Om ongeveer 18.15 uur ontving de heer J. Brommersma, secretaris-pen ningmeester van de afd. Texel van de K.N.Z.H.R.M. de opdracht om de strandreddingboot „Baron van Katten- dijke" te bemannen en te laten uit varen. In een rekordtijd slaagde men er in om de complete bemanning bijeen te brengen en minder dan veertig minu ten na het ontvangen van de opdracht voer de reddingboot in de richting van de aangegeven positie! Terecht mocht de bemanning van de zijde der K.N.Z.H.R.M. een pluim voor deze voor beeldig snelle organisatie in ontvangst nemen. Voordat echter de „Baron van Kattendijke" uit het gezicht kon ver dwijnen, werden vanaf de Texelse vuurtoren een drietal rode vuurpijlen afgeschoten, het sein voor: „Onmiddel lijk terugkeren!" Ondertussen was na melijk vast komen te staan dat er geen sprake was van een overvaring en dat ook geen drenkelingen de komst van een reddingboot verbeidden! Alle sche pen, behalve de Prins Hendrik, wer den teruggeroepen. De Helderse red dingboot ging op onderzoek uit, maar hoefde niet in actie te komen. Wat was er aan de hand? Veerpontje Ten behoeve van het personeelsver- voer bij de Deltawerken was door een aannemersfirma uit Vlaardingen de Duitse veerboot „Gorchfock" aange kocht. Het vaartuig vertrok vanuit Hamburg met o.a. 4 Nederlandse zee lieden aan boord op weg naar Vlaar dingen. Onderweg kregen zij moeilijk heden met de motor. Enkele zuigers liepen warm en de dichtsbijzijnde ha ven, Cuxhafen, werd opgezocht, waar het ongerief werd verholpen. Toen het schip weer was vertrokken, deed zich het euvel opnieuw voor. De machines vielen uit en het betrekkelijk kleine men. De heer Daalder vond dat de fa. Drijver dan toch wat te veel hooi op z'n vork had genomen. Graag ook zou de heer Daalder in de Mulderstraat te Oosterend wat meer straatkolken op de rolering zien aange sloten. Bij regenweer is de waterafvoer aldaar beslist onvoldoende. Tenslotte pleitte de heer Daalder voor een reali sering van een gymlokaal te Oosterend of, zo dat binnenkort niet mogelijk was, tenminste goede voorzieningen aan het huidige oude lokaal. Het antwoord van de voorzitter moet voor de heer Daalder ontmoedigend zijn geweest. Een gym lokaal komt er voorlopig niet en grote kosten spenderen aan een gebouw, dat eigenlijk behoort te worden afgebroken, is helemaal niet gewenst. Advies van mevr. J. Koning-Bruin: „Maak een combinatie dorpshuis-gymlokaal! Dat hebben wij ook gedaan. Misschien kan het dan wel...." Wie weet! Naambordjes Tenslotte informeerde de heer Alb. Dros (PvdA) of binnenkort de Texelse wegen zullen zijn voorzien van naam bordjes. Al eens eerder is over deze zaak gesproken in een raadsvergade ring. De heer De Koning zei dat de Gemeentelijke wegen zeker zo snel mogelijk van duidelijk aangegeven na men zullen worden voorzien, maar dat bij de andere wegen de waterschappen en polderbesturen een beslissing moe ten. Niets meer aan de orde zijnde sloot burgemeester C. De Koning deze raads vergadering op een tijdstip, dat, gezien de zeer lijvige agenda, redelijk vroeg mag worden geacht. schip dobberde hulpeloos op de golven. De „Gorchfock" had geen radio aan boord. De opvarenden wisten echter de aandacht te trekken van de Wieringer kotter WR 70, de „Anna", die de veer boot op sleeptouw nam en deze naar Den Helder vervoerde. De toegesnelde „Prins Hendrik" kon dus slechts con- satateren, dat het veerbootje in goede handen was en keerde onverrichter- zake terug. VERNIEUWD EN VERGROOT „JATRY" HEROPEND Te Oosterend heropende donderdag de heer J Medema zijn bedrijf „Jatry", dat van zijn oude behuizing is ver plaatst naar de voormalige werkplaats van de fa. Drijver aan de Achtertune. „Jatry" is thans een bedrijf, dat aan de eisen des tijds is aangepast. Van de oorspronkelijke 12 m2 is het zaakje uit gegroeid tot een oppervlakte van liefst 75 m2! Reeds de entree met het terras trekt op een opvallende manier de aan dacht door de frisse kleuren, waarmee het geheel is geschilderd en de fleurige stoelen en tafeltjes. Ook binnen is het een aangenaam verpozen in de ruime omgeving, die ongeveer een derde deel uitmaakt van de' oorspronkelijke tim merfabriek. Verdere uitbreiding is in de toekomst op eenvoudige wijze mo gelijk. In zeer korte tijd is een berg werk verzet om het geheel binnen een zo korte tijd gereed te krijgen. Een zeer groot deel van dit werk heeft de heer Medema zelf voor zijn rekening geno men. Ondanks het feit, dat mevr. Me dema gedurende <*eruime tijd het bed heeft moeten houden, heeft ook* zij haar aandeel kunnen leveren, zij het op pa pier bij het ontwerpen van de diverse kleurencombinaties en andere zaken. Ter gelegenheid van de opening heeft de heer Medema aan alle leerlingen van de Oosterender lagere scholen bon nen laten verstrekken, die elke leerling recht gaf op een ijsje. Ook de kleuters hebben van dit goede idee van de heer Medema kunnen profiteren. Wij twijfe len er niet aan dat de familie Medema met het vernieuwde „Jatry" een zegen rijke toekomst tegemoet gaat. Niet al leen de Oosterenders maar ook de an dere Texelaars en ongetwijfeld ook de gasten zullen van tijd tot tijd dit sfeer volle cafetaria opzoeken om er een 'keus te doen uit de vele verkrijgbare eet- en drinkbaarheden! Eerste prijs iu ere-afdeling KON. TEXELS FANFARE MAAKTE BESTE BEURT Op Hemelvaartsdag is ons Kon. Texels Fanfarekorps naar Berkhout getrokken om deel te nemen aan het concours. Dc goede reputatie van het korps is daar nog eens bevestigd, want in de ere-afdeling, waarin het korps sinds enkele jaren is gerubriceerd werd de eerste prijs behaald. Niet met de hak over de sloot, maar met een puntenaantal dat er zijn mocht: 311. Voor het behalen van een eerste prijs is een aantal van 288 punten voldoende. Daardoor wist het korps van Andijk ook een eerste prijs te behalen, terwijl een fanfarecorps uit Wijdenes met 280 punten een tweede prijs verdiende. De prestatie van het fanfarecorps wordt nog groter als zij wordt gezien in het licht van de minder gunstige om standigheden, waaronder de voorberei dingen van het concours hebben plaats gevonden. De dirigent, de heei C. Rijf, heeft door ziekte zijn werk moeten on derbreken. Daarom werd de heer U. D. Bousma aangezocht om de repetities verder te leiden. Onder de hoede van deze oud-gediende is het corps haar zege in Berkhout tegemoet gegaan. Het verplichte nummer op het concours was de ouverture „Vita" van P. Jacqot, en als vrij nummer was „Three inven tions" van Pi Scheffer gekozen. Vooral met „Vita" werden een groot aantal negens behaald o.a. voor zuiverheid en tempo. Naast de concertwedstrijd werd ook deelgenomen aan de Marswedstrijd, waarbij eveneens een eerste prijs werd behaald. Hierbij speelde de drumband een belangrijke en dankbare rol. Het puntenaantal van 311, dat bij de concertwedstrijd werd behaald, is bij zonder hoog, misschien zelfs een record in de geschiedenis van het corps. Slechts een weinig grotere prestatie is nodig om in de hoogste afdeling te worden ondergebracht, de vaandelafde ling. Dat zal niet eenvoudig zijn, maar het is een mooi doel om naar te stre ven. Vanaf deze plaats mogen wij ons Kon. Texels Fanfarecorps gelukwensen met het behaalde resultaat van donder dag. Laat het een stimulans zijn - om het huidige hoge peil te handhaven en zo dat mogelijk is, nog meer te ver beteren!

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1963 | | pagina 1