Cjroen 'warL-Jexelsin het harL, Centrale broodbakkerij komt tegemoet aan hoge eisen Elftal Sint Josefschool werd kampioen Inpoldering van Waddenzee heeft rampzalige gevolgen voor karakter van Waddeneilanden Sportvereniging De Koog had „Südwest" uit Berlijn te gast De heer J. S. Dros nam belangrijk initiatief VRIJDAG 21 JUNI 1963 TEXELSE 76e JAARGANG No. 7769 COURANT UltgaTe N.V. ?.h. Langereld de RooD Boek-, Kantoorboek- en Fotohandel Handelsdrukkerij Den Burg, Texel - Postbox 11 - Tel. 2058 Verschijnt rflnadag^ en vrijdags. Bank: Rotterdamse Bank; CoÖp. Boerenleer» bank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ2,40 p. kwart 25 ct. incasso. Advertenties: familieberichte! 12 ct. p. mm.; andere advert. 10 cL p. mm Sinds woensdagmiddag is Texel een centrale broodbakkerij rijk. Het objckt is verrezen aan de De Ruyterstraat te Oudeschild en is het resultaat van het streven van de fa. J. S. Dros Zn. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het nieuwe gebouw verrichtte mevrouw Dros de openingsplechtigheid door het omvangrijke machinepark van de „broodfabriek" in werking te stellen. Behalve een schare van zakenrelaties, collega's en vrienden was ook de familie Dros getuige van dit voor hen zo belangwekkende ogenblik. Texel is een uniek objekt rijk geworden. Een instelling die aan een langgevoelde behoefte vol doet, doch die eerst door het initiatief van de fa. Dros kon worden verwezen lijkt. De heer Dros heette de aanwezigen welkom in de ruime heldere ruimte van de bakkerij. "Hij zei het een genoegen te vinden, deze dag mee te maken, die voor de familie Dros van buitengewone betekenis is. „Dit bedrijf is speciaal ge richt op een grote productie, die des ondanks een menswaardig leven toe laat", aldus de heer Dros, die voorts vaststelde dat vernieuwingen als deze het bakkersberoep met z'n lange en onregelmatige werktijden aantrekke lijker maakt. Hij hoopte dat de pro- dukten van de installatie geen ernstige tekortkomingen of „schoonheidsfoutjes" zouden vertonen. Mevrouw A. H. Dros-Kuiper drukte daarop een knop in, waardoor de vele elektrische apparaten werden inge schakeld, zodat voor het publiek dui delijk bleek, dat in deze bakkerij een vérgaande mechanisering en automati sering is toegepast. Na dit plechtige moment, dat door de aanwezigen met luid applaus werd begroet, sprak de heer Th. R. Hin, die mede namens de gemeente Texel zijn gelukwensen over bracht. Wethouder Hin memoreerde de ge schiedenis die aan de bouw van deze centrale bakkerij is voorafgegaan. Aan vankelijk was op het Industrieterrein te Den Burg een stuk grond besproken, waarop de Texelse bakkers in samen werking een dergelijke bakkerij zouden stichten. De plannen gingen om ver schillende redenen niet door maar de heer Dros had vastgesteld, dat realisa tie van een dergelijk plan zeer wel mo gelijk was en in een duidelijke behoefte zou voorzien. Zélf bouwde hij zijn „broodfabriek" die tevens voor een groot aantal collega's op het eiland ging produceren. De capaciteit van de instal latie is n.l. zeer veel groter dan voor de klantenkring van de fa. Dros nodig zou zijn. Ook de mening, dat Oudeschild weinig initiatief aan de dag legde om zich te doen gelden, speciaal na het wegvallen van de bootverbinding, acht te de heer Hin v/eer eens duidelijk weerlegd. Het gemeentebestuur voelt zich met de familie Dros gelukkig bij het gereedkomen van dit objekt. Grote betekenis In zijn kwaliteit van voorzitter der Texelse Middenstandsvereniging, sprak de heer C. J. van der Kooi, die de familie Dros om haar initiatief prees. „Aan onze bedrijven worden steeds hogere eisen gesteld; de familie Dros heeft dit begrepen en er naar gehan deld", aldus de heer Van der Kooi. „Bij een ernstig personeelsprobleem in deze bedrijfssector moeten de machines het werk van mensenhanden gaan vervan gen voor zover dat mogelijk is". Het feit, dat deze bakkerij juist in Oude schild was gebouwd aohtte de heer v.d Kooi opmerkelijk. Hij hoopte, dat meerdere Oudeschilders ook initiatief zouden opbrengen, zij het op ander ter rein. Als directeur van de V.V V. Texel sprak de heer J. Dekker. Toeristisch ge zien constateerde hij ook voor het vreemdelingenverkeer een belangrijke verbetering. Immers, in de zomermaan den zal toch een zeer groot deel van de productie door gasten worden geconsu meerd? Hij complimenteerde de familie Dros met deze arbeidsbesparende voor ziening. De heer Dros dankte tenslotte allen, die hebben meegewerkt om het geheel binnen een zo korte tijd te realiseren. De centrale broodbakkerij van de fa. J. S. Dros en Zn. heeft een oppervlakte van ruim 250 m2, het oude reeds be staande pand niet meegerekend. Be halve uit de bakkerij ruimte, waarin het merendeel van het machinepark is on dergebracht, is er een kantoorruimte, een magazijn en een garage. De garage biedt plaats aan twee auto's die via de achterweg in en uit kunnen rijden. Een belangrijk deel van het geproduceerde brood wordt door de firma met de auto bij de betreffende bakker bezorgd. Thans laten reeds tien Texelse bakkers hun brood bij de centrale bakkerij bak ken. De installatie kan een productie van 280 - 350 broden per uur verzorgen. Met de toekomst is rekening gehouden. In de kelderruimte is plaats voor een tweede oven! De bakkerij werd ontworpen door de architect C. J. Heddes uit Berkhout. Het ontwerp werd in korte tijd gerea liseerd door de fa. Drijver. Voor de aanleg van de elektrische installatie zorgde de fa. Witvliet en Westerlakcn, het loodgieterswerk werd verricht door de fa. J. Veltkamp en het schilderwerk werd verricht door de fa. J. J. Vonk. Het geheel werd van een centrale ver warming voorzien, aangelegd door de fa. J. Schoo. ZONDAG OPENLUCHTDAG TURNKRING RECTIFICATIE Ten onrechte werd in ons vorig num mer vermeld, dat als eerste onderdeel van het programma van de Openlucht dag Turnkring Hollands Noorderkwar tier een marswedstrijd zou worden ge houden. Dit is onjuist. De marswed strijd zal'eerst des middags aanvangen en wel om 1 uur. Voor de route: zie vo rig nummer. Tegelijk wijzen we de Texelse deel nemende jongens en meisjes er op, dat zij bij de ochtendwedstrijden als eersten hun wedstrijdnummer moeten verzor gen om 10 uur. Zorg dus op tijd te zijn! Om half 12 's morgens vindt de ge nerale repetitie plaats voor het Alge meen nummer. Alle dames en meisjes dienen hierbij aanwezig te zijn. GESLAAGD Aan de Rijks HBS en M.M.S. te Den Helder behaalde dinsdag 18 juni Mej. M. Lap te Den Hoorn het einddiploma Middelbare School voor Meisjes. Gefe- licieerd! Tijdens de op 16 februari j.l. gehouden zgn. Vragenvergadering van de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten werd door enkele leden gewe zen op de noodzaak van het integraal behoud van de Waddenzee. De korte samenvatting, die hier omtrent onlangs gepubliceerd werd, laten wij hieronder volgen. „Nu de realisering van het Deltaplan vordert, wordt van verschillende zijden de aandacht gevestigd op de voordelen, die een gehele of gedeeltelijke inpolde ring van de Waddenzee zouden opleve ren voor agrarische doeleinden, ont sluiting ten behoeve van het toerisme, het scheppen van recreatiemeren enz. Het Waddenzeegebied kan worden beschouwd als het meest uitgestrekte en meest ongerepte Natuurgebied van Nederland. Voor miljoenen doortrek kende en overwinterende vogels is het een zeer voedselrijke pleisterplaats. Hier is dan ook sprake van een inter nationale betekenis, die nog zal toe nemen, wanneer door de uitvoering van het Deltaplan de pleisterplaatsen in Zuidwest-Nederland grotendeels zullen zijn verdwenen Het verloren gaan van de Waddenzee als voedselbron, zou voor het voortbestaan van bepaalde vogel soorten zelfs funeste gevolgen kunnen hebben. De Waddeneilanden hebben een on metelijke betekenis als natuur- en recreatiegebied en zullen, na de vol tooiing van het Deltaplan de enige echte eilanden zijn die Nederland nog bezit. Een door de inpoldering van de Waddenzee te bereiken directe verbin ding met de vaste wal, zou rampzalige gevolgen hebben voor het karakter van deze eilanden De natuurbescherming zal thans reeds zoveel mogelijk argumenten en documentatie moeten verzamelen om de grote betekenis van de Waddenzee in haar huidige toestand te kunnen aan tonen. In dit verband werd de Werk groep voor Oecologisch Waddenonder- zoek vermeld, die belangrijke gegevens verzamelt omtrent de samenstelling en de hoeveelheid van in en op het Wad levende lagere diersoorten en van de vogelbevolking die van hun aanwezig heid profiteert". Zaterdag heeft het elftal van de Sint Josefschool beslag weten te leggen op de begeerde wisselbeker. Door een spannende strijd, die met de school van Oudeschild moest worden uitgevochten, zijn ze er in geslaagd, want de uitslag was 21. De vorige jaren ging de be ker naar de o.l. school van Den Burg, die dit jaar met een derde plaats genoe gen moest nemen. De o.l. school van De Cocksdorp was nummer vier. Oók niet slecht. Het kampioenselftal werd gefotogra feerd door de heer J. de Waal, tesamen met de trainer de heer Zegers. De laat ste verdient zeker een pluim, want zijn begeesterende leiding is mede de oor zaak van het succes geweest. Gefelici teerd! Van links naar rechts boven: Hans Peetoom, Henk Kuip, Peter Neijens, Simon Jan Zijm en Piet Schrama. Van links naar rechts onder: Peter Witte, Peter Ran, Dirk Witte, Martien Veeger, Jan Witte en Dick Lexmond. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 13 tot en met 19 juni 1963 Geboren: Sandra, dv. Hendrik van der Werve en Anna M. van den Hoek; Marcellinus Albertus, zv. Johannes H. van Benthum en Elisabeth W. M. Mar tens; Karin Brita, dv. Floris J Parle vliet en Truce J. J. Bothof; Peter Jan, zv. Cornelis J Wetsteen en Nely Kik kert; Petra Doris, dv. Albert de Graaff en Geertje N. Eelman. EIERVERZAMELING IN BESLAG GENOMEN In ons nummer van dinsdag stond tussen de „Texelaartjes" een annonce, waarin een inwoner van Den Burg zijn verzameling uitgeblazen eieren te koop aanbood. Het in bezit hebben en te koop aanbieden van eieren van be schermde vogelsoorten is echter bij de Vogel wet verboden. Bij het zien van de advertentie nam de Rijkspolitie dan ook maatregelen en haalde de gehele ver zameling weg Tegen de eigenaar werd proces verbaal opgemaakt. INGEKOMEN PERSONEN Pieter Dijkstra (met gezin) van Fer- werderadeel, Hallum, Noorderleeg 3, naar C 119; Dirk Dijkstra, van Ferwer- deradeel, Hallum, Goslinghastr. 8 naar C 119, Herman W. Boks, van Wierden, Enter, Dorpsstraat 166 naar De Cocks dorp. Molenlaan 30; IJtje M. Veenstra, van Kenya naar B 92; Nicolaas H. de Reus, van Hoorn, KI. Noord 57 naar S 22; Elisabeth G. A. Pijper, van Pur- merend, Suze Groenweg 45 naar K 68a, Timon S. van Leeuwen (met gezin) van Brandwijk, Gijbelandsedijk 55 naar Oosterend, Peperstraat 53. VERGADERING VAN DE RAAD Vergadering van de raad der gemeente Texel ep vrijdag 28 juni 1963, n.m. 2.30 uur ten raadhuize. (Vergaderzaal in het polderhuis). Texel, 18 juni 1963. De burgemeester van Texel, C H Roeper, loco-b 1 Notulen. 2 Ingekomen stukken en mededelingen. 3. Verhoging van de deelname der ge meente Texel in de verwaarborgings- regeling van de Frauderisico-onderlinge van gemeenten te 's Gravenhage van ƒ50.000,— tot ƒ100.000,—. 4. Verlening van een garantie ten be hoeve van de heer D. J. Bakker in ver band met de aankoop van de door hem bewoonde houtrijke woning Beatrix- laan 80 te Den Burg. 5. Verkoop van twee strookjes grond te Den Burg aan de heer M. Witte, aldaar. 6. Ruiling van grond te Den Burg met de Woningbouwvereniging Texel. 7. Aankoop van een perceel grond te De Koog van de Familie van Schaaren- burg. 8. Aankoop van grond met opstallen te Den Burg van de heer H. W Keesom, aldaar. 9. Verhoging van het maximaal toelaat bare krediet op grond van de met de N.V. Texelse Elektriciteitsmaatschappij aangegane rekening-courantovereen komst. 10 Stemming over de verhoging van het maximale krediet in rekening- courant voor de N.V Texelse Elektrici teitsmaatschappij bij de gemeente Texel. 11. Inwilliging van het verzoek van de heer J. Wieten om eervol ontslag als onderwijzer aan de openbare school voor ULO. 12. Wijziging gemeentebegroting 1962 13. Wijziging begroting gemeentewer ken 1963. 14 Wijziging gemeentebegroting 1963. 15. Aankoop van een perceel grond te Oudeschild van de ervan van wijlen de heer G. Dekker. 16. Aankoop van een perceel grond te Oudeschild van de heer P. Dekker, al daar. VERTROKKEN PERSONEN Geerdina A. Y. Gulmans (ev. Schuit), van Den Burg, Kogerstraat 88 naar Appingedam, Solwerderstraat 10. „Wunderbar schone Insel" Dc aanwezigheid van Duitsers op ons eiland is al lang geeft bijzonderheid meer. Dat de sportvereniging van De Koog het afgelopen weckend een club Duitse voetbalcnthousiasten uit Berlijn te gast had om met hen een sportont- moeting te kunnen organiseren, was voordien echter nooit voorgekomen. De or ganisatoren hebben van hun onderneming geen spijt. De sportuitwisseling is een waar succes geworden, zowel voor de Texelaars als voor de gasten die een reis van ca. 750 kilometer hebben moeten maken om vrijdagmiddag in De Koog op Texel present te kunnen zijn. AI gauw bleek dat dc Duitse sport vrienden zich niet slechts interesseerden voor dc voetbalsport, maar tevens een enthousiaste bewondering voor de natuur van Texel aan dc dag legden. Kreten als „Geweldig, geweldig, wat een fantastisch eilandwaren niet van de lucht. Gezegd moet worden, dat ze het weer méé hadden, terwijl kosten' noch moeite door de Kogers waren gespaard om hun gasten zoveel mogelijk van het eiland te laten zien. De eerste ontmoeting vond plaats in het Witte Huis. Daar werd kennis ge maakt. waarna de gasten naar hun verblijfadressen gebracht werden. 's Avonds werd gezamenlijk een uit stapje gemaakt naar het sportterrein, de duinen en het strand. In de strand tent van de heer H. Koopman werd de zonsondergang afgewacht onder het ge not van een verfrissing. De tongen kwamen los en de sfeer was opperbest. Zaterdagmorgen werd een rit per Jan Plezier over het eiland gemaakt. De heer N. Witte heeft de rit tot een onvergetelijke belevenis gemaakt Een prima indruk van het eiland werd ver kregen. Het museum werd bezocht en de .Fonteinsnol beklommen, 's Middags konden de gasten een „eigen" pro gramma afwerken. Er werden fietsen en tandems gehuurd, anderen gingen wat oefenen op het veld, kortom men vermaakte zich tot de avond uitstekend Zondag werd begonnen met een uit gebreide tocht per autobus over het eiland, waarbii dc vuurtoren werd be zocht en verschillende dorpen werden aangedaan. Dc wedstrijd Zondagmiddag om half drie werd aangetreden voor de voetbalwedstrijd. Er werden vele hartelijke woorden ge sproken, en herinneringen in de vorm van vaantjes en mecailles werden uit gewisseld. De wedstrijd had een geanimeerd verloop. De Koog strafte een klein mis verstand in de achterhoede van de gasten af. Door de 10 achterstand geprikkeld, begonnen ze echter vlotter te spelen, zodat de partijen vanaf dat moment ongeveer tegen elkaar opwo gen. Om beurten werden mooie aan vallen opgebouwd, maar het beslissende schot ontbrak nog Toch zou Berlijn ge lijk maken voor de rust. De linksbuiten, snel opgerukt, plaatste fraai voor. In eerste instantie werd de bal wegge werkt, weer voorgeplaatst; half wegge werkt kreeg de rechtsbinnen de bal voor zijn voeten en kogelde deze tussen vele spelers door in het doel. Dat was dus 11. De gasten voelden dat De Koog aangeslagen was door dit doel punt en zetten met zuiverse passes De Koog voor moeilijke problemen. De Koger aohterhoede moest alles geven om erger te voorkomen. Met de rust was de stand echter nog steeds 11. Voor de rust dus 2 doelpunten, maar na de rust zouden er nog vier gemaakt worden. Berlijn zette de druk op het Koger doel door en in de negende mi nuut moest De Koog wederom het hoofd buigen door een prachtig doelpunt van de middenvoor. Een diagonaal schot, rakelings langs de staander, trof doel: 21. Het tempo minderde iets en gasten wisten het wat te mooi doen door zui vere passes van speler naar speler, maar zij vergaten daarbij het doel on der vuur te nemen. Zo bleef de stand voorlopig op 21 De Koog kreeg zo doende de gelegenheid op tijd in te grijpen en ruimde met lange halen de bal weg. In de 30ste minuut plaatste Hellinga de bal, uit zo'n verre trap ont vangen, keihard voor het doel van Ber lijn. De spil kopte terug, precies voor de voeten van De Kraker, die op tijd de bal naar Leo gaf Deze benutte de geboden kans en bracht de partijen op gelijke voet: 22. De volgende minuut had Berlijn de stand echter alweer op 32 in hun voordeel gebracht. De linksbinnen ontving de bal, Wim snelde toe, maar de linksbinnen wipte de bal omhoog over zijn hoofd, draaide zich om en meteen uit de lucht keihard in het doel! Een prachtig doelpunt. De Koog zette hierna alles op de aanval en zowaar in de 41ste minuut lukte het weer; Leo kon een slecht weggewerkte bal opvangen en zijn schot bracht ons weer op gelijke voet met Berlijn. In deze 33 stand kwam geen verandering meer Met deze uitslag mocht De Koog zich gelukkig noemen. Technisch waren de Berlijners beter en ze hadden de overwinning verdiend. Om zes uur werd de gasten een diner aangebeden in het Witte Huis, dat zeer in de smaak viel. Vele hartelijke woor den werden gesproken Ook werden de plannen besproken voor de trip die De Koog naar Berlijn gaat maken in okto ber. De juiste datum is nog niet bekend, maar zal waarschijnlijk in de tweede helft van die maand liggen. De laatste indruk van Texel deden de gasten op aan het strand, waaraan nog een kort bezoek werd gebracht. Daarop gingen ze vroeg naar bed, want afgesproken was dat de volgende morgen met de eerste boot zou worden vertrokken. Zeer dankbaar toonden de Berlijners zich de volgende morgen bij het af scheid. „Deze dagen zullen we nooit vergeten", zeiden ze. „We zullen U met open armen in Berlijn ontvangen!" Het bestuur van S.V De Koog wil vanaf deze plaats gaarne ieder bedan ken, die aan het welslagen van dit eve nement heeft meegeholpen, in het bij zonder hen die onderdak aan de gasten hebben willen verlenen. S.V. TEXEL Dinsdag 25 juni, aanvang half negen, jaarvergadering in hotel De Graaf. Onze voorzitter, de heer Dapper, is niet herkiesbaar en dus moet er een opvolger gekozen worden. Zondag nemen 3 pupillenelftallen deel aan het pupillentoernooi van Alkm. Boys. Vertrek bus half acht van de Elemert. Voor opstellingen zie het kastje.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1963 | | pagina 1