9 roen /wa in het harL, w, w, TESO verhoogt vervoers- tarieven personenauto's Alleen maar voordelen N De heer J. van der Vis liet nieuwe kotter proefvaren Komend exploitatietekort moet worden opgevangen Overdracht tijdens plechtigheid op Waddenzee Maximumsnelheid op de Pontweg Afscheidsbijeenkomst juffrouw Brouwer Drink real American Cola DINSDAG 9 JULI 1963 TEXELSE 76e JAARGANG No. 7774 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld de RooJJ Boek-, Kantoorboek- en Fotohandel Handelsdrukkerij Den Borg, Texel - Postbus 11 - TeL 2058 Verschijnt dinsdags en TrQdags. Bank: Rotterdamse Bank; Coöp. Boeren)eei» bank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ2,40 p. kwart 25 ct incasso. Advertenties: familieberichte! 12 ct p. mm.; andere advert 10 ct p. mm Met ingang van 15 juli a.s. zullen de TESO-vervoerstarieven voor perso nenauto's worden verhoogd. Door het bestuur van de N.V. T.E.S.O. was deze verhoging reeds lang voorzien, doch aanvankelijk zou ze eerst van kracht wonden bij het in de vaart komen van de nieuwe veerboot „Marsdiep". Om dat het er naar uitziet dat de „Marsdiep" door het niet tijdig gereedkomen van de fuikhavens op Texel en in Den Helder, enkele maanden renteloos aan de kade zal liggen, dient het dan optredende financiële verlies nu reeds te worden opgevangen. Voor ingezetenen van Texel zullen echter reductieboekjes verkrijgbaar zijn, waardoor hiin voertuigen voor een aanzienlijk gekort bedrag kunnen worden overgezet. Bij het in de vaart komen van de „Marsdiep zal de uitgifte van T-kaarten waarschijnlijk niet meer nodig zijn. In plaats hier van zullen vcorrangsbewijzen worden uitgegeven a ƒ2,per maand tot het einde van het lopende kalenderjaar. Deze belangwekkende mededelingen werden vrijdagmorgen j.l. gedaan door de heer C. J. de Lugt, president-com missaris van de N.V. TESO, tijdens een bijeenkomst in het hoofdkantoor aan de Elemert te Den Burg. Daarbij waren behalve vertegenwoordigers van de pers en de waarnemend directeur, de heer M. C. de Gorter, enkele personeelsleden aanwezig, die bij de komende verande ringen ten nauwste zijn betrokken. Het TESO-bestuur belegde deze bijeen komst, teneinde te voorkomen dat aan bovengenoemde maatregelen een ver keerde uitleg zou worden gegeven. Dat het juist personenauto's zijn, waarvoor per 15 juli hogere tarieven zullen moeten worden betaald, wordt verklaard door het feit, dat ten aanzien van deze categorie en de andere voer tuigen en personen reeds lang sprake is van een scheve verhouding. De ta rieven voor personenauto's zijn altijd betrekkelijk laag geweest, vooral wan neer men bedenkt, dat personenauto's betrekkelijk veel plaats innemen en veel extra werk en aandacht opeisen van het personeel. Het in de vaart ko men van de „Marsdiep" achtte het TESO-bestuur een juist moment om deze tariefsverhoging door te voeren, aangezien toch voor de vele voordelen waarvan de automobilist dan profiteert, een extra vergoeding mag worden ver langd. Nu echter de fuikhavens niet tijdig gereed komen en het zeer de vraag is of op efficiënte wijze van de zijladingsmogelijkheid van het schip gebruik kan worden gemaakt, is het te verwachten dat het kolossale schip ge durende 3-4 maanden min of meer werkeloos voor de kade zal liggen. Om Marjan, dc jongste dochter van de heer J. van der Vis Azn. uit Oosterend, heeft haar naam gegeven aan de nieuwe Noordzeekotter van haar vader, de TX 36. Zaterdag j.l. heeft de „Marjan" haar proefvaart gemaakt en heeft tevens de overdracht van het schip van de werf aan de opdrachtgever plaatsgevonden. Onder de talrijke genodigden, die ge tuige waren van deze voor de familie Van der Vis zo belangrijke gebeurtenis, was ook uw redakteur, die meende aan dit feestelijk visscrijgebeuren in Uw blad aandacht te moeten schenken. Immers, wordt de visserij niet tesamen met toerisme en landbouw in één adem genoemd als het er om gaat een opsom ming te geven van Texels voornaamste bestaansbronnen? Nieuws over het wel en wee van oiüze visserij zou stellig een ruimer plaats in deze kolommen verdie nen dan het doorgaans krijgt. Maar. vissers zijn gesloten lieden die slechts zelden spontaan met hun belevenissen voor de dag komen. Graag zouden we van tijd tot tijd eens iets vermelden over vangstresultaten, besommingen etc. maar het is moeilijk daarbij veel medewerking te verkrijgen. We waren dan ook blij verrast toen de heer Van der Vis ons opbelde en vroeg of we iets voor de proefvaart voelden. Het spreekt vanzelf dat we er als de kippen bij waren en er voor zorg den zaterdagmorgen tijdig aan boord te zijn. Daar troffen we de trotse eigenaar in gezelschap van zijn bijna voltallige familie in de stuurkas aan. In opper beste stemming natuurlijk. Gaarne was Van der Vis bereid ons het een en an der over zijn nieuwe kotter te vertellen. De schuit werd gebouwd door de scheepswerf „De Lastdrager" van W. Visser te Den Helder. Eind december vorig jaar werd de kiel gelegd en me dio maart vond de tewaterlating plaats. De kotter is 23,50 meter lang. 5,80 meter breed en 2,85 meter hoog. In bouw is het schip vergelijkbaar met de Texelse kotters TX 8 en TX 30. Opvallend is de de hieruit voortvloeiende financiële verliezen te kunnen dekken, werd het noodzakelijk de tariefsverhoging reeds de volgende week te doen ingaan. Voor de verschillende gewichtsklas sen van personenauto's zijn de volgende tarieven vastgesteld: 0 - 600 kg ƒ4,(voorheen 2,50) 601 - 1100 kg ƒ5,(voorheen ƒ3, 1101 - 1300 kg ƒ6,(voorheen ƒ3,50) 1301 - 1500 kg ƒ7,— (voorheen ƒ4, 1501 - meer kg ƒ8,(voorheen ƒ5, Voor ieder zijn z.g. reductieboekjes verkrijgbaar voor meerdere overtoch ten tegen gereduceerd tarief: 10 overtochten 10°/o korting 20 overtochten 20°/o korting en 40 overtochten 30°/o korting. Vcor inwoners van Texel zijn reduc tieboekjes verkrijgbaar voor 10 over tochten (of vijf retours) met een korting van 30°/o. Beide soorten reductieboekjes zijn één jaar na datum van afgifte gel dig. Verwacht mag worden dat de Texelse automobilisten gebaat zullen zijn bij deze regeling aangezien de meesten wel toekomen aan 10 over tochten per jaar. Deze tariefsverhoging is de eerste sinds 1946. In de afgelopen 17 jaar heb ben alle vervoersmaatschappijen hun tarieven aanzienlijk opgetrokken, de Nederlandse Spoorwegen zelfs tot 300%. Bovendien is in die periode het geld ca. 40% in waarde achteruit ge gaan. Met de jongste verhoging steekt TESO zeker niet ongunstig af. Zelfs zouden we kunnen zeggen, dat de ta riefswijziging geen werkelijke verho ging is maar het wegwerken van de geldontwaarding! naar achteren wijkende brug. De „Mar jan" is uitgerust met een elektrisch- hydraulische stuurinstallatie. In de machinekamer staat een 5-cylinder ,,Kromhout"-motor met een vermogen van 310 pk. bij 758 toeren per minuut, die de kotter een snelheid van 9-10 mijl per uur geeft. De motor is geheel „gemetaliseerd", d.w.z. gevrijwaard te gen roestvorming. In het vooronder be vindt zich een vriesruim waar de vangst geconserveerd blijft. Het vaar tuig is voor alle gebruikelijke wijzen van visserij geschikt. Naast het klas sieke vissen met sleepnet en borden kan ook met „korren" b.v. op tong wor den gejaagd. Hiertoe zijn een tweetal reusachtige bomen aan de voorste mast bevestigd. Elektronische snufjes De draaiende radarantenne atten deert ons op de elektronische installa tie, waarvan het hart zich in de stuur- kast bevindt. De heer Van der Vis heeft zijn schip vooral in dat opzicht van de nieuwste snufjes voorzien. De Kei vin Hughes radar van het type 14/9 heeft een bereik van 48 mijl. Ook in de dicht ste mist is daardoor succesvol vissen mogelijk. Radio Holland plaatste een 100 watts middengolf telefomezender van het „Zeemeeuw"-type. Voorts werd een VHF-installatie aangebracht, popu lair „Spoetnik" genaamd, ten behoeve van de spanvisserij voor onderling con tact op korte afstand. Met het schrij vend epholood kunnen scholen vis wor den opgespoord. Door toepassing van een „witte lijn" wordt verwarring met de bodem voorkomen. De Ferrograaf dient voor het bepalen van de diepte. Volgens het zelfde principe als bij een vliegtuig, werkt de automatische piloot. Wanneer met de knoppen een gewenste koers is ingesteld, wordt deze automa tisch gevolgd! Ook de Decca navigator van het type Mk 12 is een indrukwek kende toepassing van de elektronika. Automatisch geeft het apparaat enkele CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 10 juli a.s. worden de moeders van Oudeschild en Den Burg verwacht van 13.00 - 1630 uur. Veel bekijks bij strijd om Texels viskampiocnscbap DE HEER J. M. DE VRIES WERD KAMPIOEN Zondagmiddag hebben zich aan de dijk van de Ilornt bij Oudeschild 36 leden van de Texelse Sportvissersclub verzameld teneinde deel te nemen aan de door deze vereniging uitgeschreven laatste wedstrijd om het viskampioen- schap van Texel. De deelnemers konden zich moreel gesteund voelen door meer dan 300 bezoekers, die de verrichtingen van de hengelaars kwamen gadeslaan. Toen om vijf uur de strijd werd afge sloten, kon de kampioen 1963 worden bekend gemaakt. Het was de heer J. M. de Vries, onze recreaticconsulent Hij werd de bezitter van de kostbare molen, aangeboden door de heer C. J. Visman, Als tweede werd de heer L. Heer schap genoteerd (76 punten) en als derde de heer P. C. Vlaming, de oud kampioen (53 punten). Bij de zondagmiddag gehouden laat ste en beslissende wedstrijd werd door de heer M. Heerschap 50 punten be haald, door de heer L. Heerschap 46 en door de heer R. Slikker 25 punten. Kampioen J. M. de Vries kreeg van de heer L. Sok, voorzitter van de Texel se sportvissersclub, tijdens een korte plechtigheid de decoratie opgespeld. BRIDGEN Uitslag van de 2de zomerdrive, ge houden in het Badhotel „Prinses Juliana" te De Koog: 1. Echtpaar v.d. Lijn 59.26% 2. Dam-Dros 57.41% 3. mevr. Kooijman-v.d. Heerik 51.39% 4. Echtpaar Enuma 50.46% 5. Bakker-Huizinga 49.53% 6. Bruin-Mantje 47.22% 7Vs.. Echtpaar v.d. Capelle 46.76% 7%. Kellner-van Lenten 46.76% 9. mevr. Wonder-Blom 45.83% 10. mevr. v.d. Heerik-Veenema 45.37% Vanavond wordt de drive gehouden in hotel „De Lindeboom-Texel" te Den Burg. cijfers op, die corresponderen met be paalde lijnen op een zeekaart. Zonder meer kan dan de positie worden afge lezen! Drijvend huis Bij dit alles heeft men de zorg voor de in- en uitwendige mens aan boord niet uit het oog verloren. Vanuit de stuurkast en ook vanaf het achterschip wordt een keuken- en eetruimte be reikt waar een huisvrouw jaloers op zou zijn. Er wordt gekookt op gas. Aan boord bevindt zich ca. 2000 liter drink water. In een ander vertrek zijn de kooien aangebracht. Het gehele inte rieur ademt een gezellige en toch mo derne sfeer. Van Oudeschild werd eerst koers ge zet naar Den Helder, waar vertegen woordigers van „De Lastdrager", „Kromhout" en Radio-Holland aan boord stapten. Daarop kon ieder zich tijdens een tocht over het water van het Marsdiep overtuigen van het uitstekend functioneren van het geheel. Bijzonder scherp bleek de „Marjan" naar het roer te luisteren. Met grote snelheid een haarspeldbocht maken is een behande ling die reeds is geschied voor men er erg in heeft! Ook de elektronische in stallatie fungeerde naar wens. Ieder moest een blik werpen op het radar scherm waarop de oostkust van Texel en de andere schepen op zee duidelijk zichtbaar waren. Ook de navigatieappa- ratuur vertoonde geen belangrijke af wijkingen. Reden om met de officiële overdracht van het schip langer te wachten, was er dus niet. „Schipper naast God" Nadat de motor was stilgezet, kwa men allen op het voordek tesamen. Na een korte toespraak bezegelde de heer W. Visser met een handdruk de overdracht van de „Marjan". De heer Van der Vis aanvaardde het schip en sprak waarderende woorden tot de bouwers, die alles hadden gedaan om tot een zo goed mogelijk geheel te ko men. „Ik dank U hartelijk, het is een pracht schip!" Ook de heer E. Zwols- man, vertegenwoordiger van „Krom hout", richtte zich in passende bewoor dingen tot de heer Van der Vis en zijn familie. Hierop verkreeg ds. J. G. Beerthuis het woord. Tijdens een gebed smeekte hij Gods zegen over vaartuig en be manning af. Hij hoopte dat de schipper een schipper naast God zou zijn. De indrukwekkende plechtigheid werd door de jonge Marjan van der Vis afgesloten met het hijsen van een blau we wimpel met de naam „Marjan" erop. Wij wensen schipper Van der Vis een behouden vaart en goede visserij toe! A adat reeds in verschillende kringen op Texel een soortgelijke mening naar voren is gekomen, heeft de heer S. Keijser tijdens de laatstgehouden raadsvergadering gepleit voor het instellen van een maximumsnelheid van 80 km. voor het gedeelte van de Pontweg nabij Den Burg. Dit naar aanleiding van een reeks ernstige ongelukken die zich daar de laatste tijd hebben voor gedaan. „Wat ons betreft", aldus burgemeester De Koning, sprekende namens liet college van B. en W., „mag voor de gehele Pontweg een maximumsnelheid van 80 km. worden ingesteld!" Wij zijn er van overtuigd, dat heel wat Texelaars het met de burgemeester eens zijn. Een vrij groot aantal echter niet. Deze laatste groep redeneert aldus: Alle ongelukken die zich tot nu toe op de Pontweg hebben voorgedaan zijn duidelijk het gevolg van verkeers- fouten, niet van te hoge snelheid. Bovendien moet de Texelaar wennen aan een snelverkeersader als de Pontweg. Daar zit wat in. Wat het eerste betreft hebben zij gelijk, forméél althans. Wat het laatste betreft hebben ze ONgelijk. Als de heer P. Smit als reactie op het voorstel van de heer Keijser betoogt dat de Texelaar nog aan de Pontweg moet wennen, willen wij hem slechts wijzen op de krantenberichten, die een minitieuze omschrijving van de on gelukken hebben gegeven. Opvallend vaak waren bij de ongevallen niet- Texelaars betrokken, en waren zij zelfs de schuldigen! We mogen niet ver wachten dat de vakantiegangers aan de Pontweg zullen wennen, waardoor de ongelukken zouden verminderen. We kunnen mèt het toenemen van het verkeer op deze nu reeds beruchte weg verwachten op een in verhouding stijgend ongevallengetal. horloge in de hand en vergelijk. De proef leert dat enorm veel extra risico wordt genomen terwille van een tijd winst van hoogstens 3 minuten over de afstand Den Burg-De Koog. Terwille van een tijdwinst? Welnee! Praktisch niemand van degenen, die met een vaart van 120-130 km. over de Pontweq rijden heeft werkelijk haast. Meestal is hij ook niet op weg naar een boot die op het punt staat te ver trekken. Neen, het hardrijden komt tegemoet aan een bepaalde ongezon de zucht, zucht naar snelheidDe uitdrukking „Lekker hard" is heel wat bekender dan „Gevaarlijk hard"! Meestal gaat het goed, totdat iemand de weg oversteekt. Het kan een voetganger zijn, een fietser of een auto. Ja, zelfs een schaap of pink! el geloven we dat de Texelaars bij het naderen van de Pontweg of bij het berijden ervan een grotere voor zichtigheid in acht zullen nemen. De twee zeer ernstige aanrijdingen, waar van de slachtoffers op dit moment nog steeds in levensgevaarlijke toestand verkeren, zullen door hun afschrik wekkend effekt tot uitkijken manen! De toerist weet niets van het gevaar af en wordt straks slachtoffer. Natuurlijk moet hij daarvoor een verkeersover treding begaan. Dan kan men achteraf zeggen: Tja. eigen schuld! Formeel volkomen juist. Zo redeneert ook de politie. Maar laten we wel de realiteit in het oog houden! Die realiteit is dat het aantal verkeersongelukken op de Pontweg toeneemt! En wat nóg be langrijker is: De gevolgen van die on gelukken worden steeds afgrijselijker. Voor ieder staat als een paal boven water dat: een verkeersongeval het gevolg is van een overtreding, maar. dat de ernst van de gevolgen mede afhangt van de SNELHEID waar mee de botsing of aanrijding zich heeft voorgedaan. Zéér duidelijk kwam dat naar voren bij het ernstige ongeluk dat zich op zaterdag 22 juni om 4.15 uur 's mid dags voordeed op de hoek Pontweg- Gasthuisstraat, waarbij een personen auto een plotseling overstekende wiel rijder aanreed. Bij de botsing werd de wielrijder liefst over een afstand van 10 meter door de lucht geslingerd en tegen een betonnen paaltje aange smeten. Het is natuurlijk moeilijk om na te gaan, wanneer de automobilist iets trager dan ca. 100 km. had gere den. Maar vaststaat dat de wielrijder nooit het paaltje had bereikt. Onge twijfeld zou hij ook dan ernstig ge wond zijn geweest, maar waarschijn lijk niet levensgevaarlijk, want juist dat paaltje veroorzaakte een ernstige schedelbreuk! Let wel: We verwijten de automobilist niets, want hij mocht hard rijden. Als hij 150 km. had gere den was hij evenmin schuldig! Zou een beperking tot 80 km. per uur werkelijk vertragend zijn? Naar onze mening mag dat geen naam heb ben. Probeert U het zelf. Neem het Hedenavond in o.l. school: Per 1 juli j.l. heeft mej. M. Brouwer haar taak als onderwijzeres aan de o.l. Dr. Jac. P. Thijsseschool te Den Burg beëindigd. Zesenveertig jaar heeft juffrouw Brouwer het onderwijs op Texel gediend, eerst in De Waal en daarna in Den Burg. Teneinde ieder in de gelegenheid te stellen van juffrouw Brouwer afscheid te nemen heeft de oudercommissie be sloten hedenavond in de aula van de school een bijeenkomst te beleggen, aanvang 8.uur. Ouders, oud-leerlingen en belang stellenden zijn hierbij van harte welkom en er wordt niet aan getwijfeld dat ve len van deze gelegenheid gebruik zullen maken om op passende wijze van juf frouw Brouwer afscheid te nemen. at wij willen aantonen is dat de invoering van een maximumsnelheid van 80 km. op de Pontweg en desnoods ook op andere Texelse wegen veel ongevallen zal kunnen voorkomen of de gevolgen ervan beperken. Wij ver beelden ons niet dat onze argumenten indruk zullen maken op de Minister van Verkeer en Waterstaat en zijn adviseurs. Waarschijnlijk zullen zij onvoldoende gronden aanwezig achten om een dergelijke verordening uit te vaardigen. Als het niet tot een wette lijke snelheidsbeperking komt, zullen de weggebruikers tot snelheidsmati ging moeten worden aangespoord. In het VV V-propagandamateriaal kan er b.v. dringend op worden ge wezen. Zo'n aktie is te ondersteunen door langs de rechterzijde van de wegen borden te plaatsen ongeveer zoals die indertijd ook langs de Schilderweg stonden: „Welkom op Texel. maar rijdt niet harder dan 80 km!" Ieder zal zich de „bedreiging" in het Texel- foldertje herinneren en even snel gaan rijden als de Texelse weggebruikers die natuurlijk het voorbeeld moeten geven. Er zijn aardige variaties mogelijk. Hoe vindt U dit: „Rijdt niet harder dan 80 km. Op Texel is geen ziekenhuis!" of: „Met 80 km. p./-u. komt U op Texel overal op tijd!" Voorstan ders van het 80-kilometer idee kunnen hun voertuig b.v. voorzien van een opvallend papierstrook]"e met een of ander tekstje dat hun streven propa geert. Zover is het echter nog niet. Laten we eerst de Minister afwachten. GEBOTTELD ONDER CONTROLE VAN DE BROUWERIJ TE BREDA

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1963 | | pagina 1