Cjroen '2warL-Jexels in het harL, „Marsdiep" bleef stabiel bij windkracht zeven Doe nu uw voordeel de Braun keukenmachine van f 279,- voor t 168,- Geen moeilijkheden tijdens proefvaarten Veel pracht en praal aan boord VRIJDAG 16 AUGUSTUS 1963 TEXELSE 76e JAARGANG No. 7785 COURANT Uitgave N.V. r.h. Langere ld ft de Rooty Boek-, Kantoorboek- en Fotohandel Handelsdrukkerij Oen Borg, Texel - Postbox 11 - Tel. 2058 Verschijnt dinsdags en rrfldags. Bank: Rotterdamse Bank; Coöp. Boerenleeo bank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ2,40 p. kwart 25 ct. Incasso. Advertenties: familieberichte! 12 ct p. mm; andere advert 10 ct p. mm OVERDENKING VRIJHEID EN VREDE Heel Texel viert vandaag met Ooster end een bevrijdingsfeest Men staat ver baasd over het enthousiasme, waarmee dit maanden en maandenlang is voor bereid door een groot aantal mensen uit alle groepen van de bevolking. Eigen lijk waren de zaterdagse repetities op het schoolvcld m?t een mars door het dorp van de hele met baarden en stok ken bewapende legermacht tot besluit, al een feest op zichzelf. Sprekende sym bolen van eenheid en saamhorigheids gevoel zijn ermee opgericht. En naar ik aanneem zal er op heel Texel vandaag met nieuw enthousiasme gesproken worden over de Oosterender prestaties. Wanneer w j ons van vandaag ook nog weer even -in de omstandigheden van 1313 verplaatsen en denken aan de moedige ondernemmg van toen, die zo gelukkig mocht slagen, vraagt men zich onwillekeurig af, hoe de geschiedenis van toen af is verder geaan. Wat zijn de verdere gevolgen geweest? Dankbaar mogen we constateren, dat het afgewor pen Franse juk in die jaren ook voor goed verbroken is. Heel Europa werd er van verlast Maar de vrijheid, die vaak verkondigd wordt, dat het gemak kelijker is een oorlog te winnen dan de vrede te stichten, bleek ook toen maar al te waar te zijn Er bleven ook na 1813 allerlei gevaarlijke spanningen tussen de verschillende Europese vol keren bestaan. Daarnaast is enkele tien tallen jaren later de industriële revolu- t e ontstaan, die oorzaak werd van ver- rchrikkelijke sociale misstanden, welke tot ver in de 20e eeuw hebben voort geduurd Al deze omstandigheden sa men hielden niet alleen de volkeren van elkaar gescheiden, maar maakteij ook gapende kloven tussen de ene mens en de andere in dezelfde plaats en hetzelf de dorp. Gelukkig spelen dergelijke politieke en sociale tegenstellingen in het Europa van vandaag niet zo'n grote rol meer. Vergeleken met wat er zoal niet ge beurd is in de laatste anderhalve eeuw is er ontzaggelijk veel verbeterd. Maar de vraag blijft open: Wat. doen wij er mee? Europa leeft nog, wonder boven wonder! Het geniet van welvaart en kan nog een rol spelen op het wereld toneel Er is dus wel reden tot dank baarheid en feestvieren Laten wij niet nalaten er Hem voor te danken, die ons dit gaf. en als naklank van het feest ook iets van de eenheid en het saamhorigheidsgevoel trachten over te houden voor het dagelijks leven. Er zijn, als 't er op aankomt, ook daar taken in overvloed, waar wij ons ge meenschappelijk aan kunnen wijden. T. S. van Leeuwen WEEKAGENDA VAN DE STICHTING CULTUREEL WERK TEXEL Vrijdag 16 augustus Oosterend. tocht naar de Schans, zie voor pro gramma fcestkrant. Den Burg, 20.00 uur, „De Zwaan", klaverjas- drivc Zaterdag 17 augustus Oosterend Oosterend wéér present, zie voor programma feestkrant. ZON, MAAN EN HOOG WATER HOOG WATER Hoog water ter rede van Oudcschild: 16 aug. 5.29 en 18.26; 17 aug.6.55 en 19.44; 18 aug 8.03 cn 20 45; 19 aug. 8.58 en 21.38; 20 aug. 9.45 en 22.16; 21 aug. 10 20 en 22.48: 22 aug. 10.45 en 23.12; 23 aug 11.11 en 23.36; 24 aug. 11.33 cn 23.56 Laagwater valt gemiddeld 6 uur 15 min. na hoogwater. Aan het strand ongeveer een uur eerder hoogwater ZONDAGSDIENST DOKTOREN Den Burg: DOKTER VAN LOON (ingaande zaterdagmorgen 8 uur) Oosterend en De Cocksdorp: DOKTER SIEBINGA (ingaande zaterdagmorgen 8 uur) Zondagsdiensten dierenartsen A. M. J. RUTTEN, tel. (02223) 315 (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) Zondagsdienst Witte Kruis Zr. MANNESSEN Den Burg, tel. (02220) - 2414 (ingaande vrijdag 24 uur tot en met maandag 13 uur) Tijdelijke aanbieding van Een mooie en practische keuken hulp voor vele doeleinden als het bereiden van brooddeeg, snij den van groente, mixen en snijden van vruchten etc. etc. Vraag een vrijblijvende demonstratie bij Bakker's Ijzerhandel N.V. Telefoon 2767 BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 8 tot en met li augustus 1963 Geboren: Robert Machiel, zv. Gerar- dus C. Bakker en Marretje Kuip; En- gslbertus, zv. Jan D. Eveieens en Trijn tje J. F.elman; Yvcnne Theresia Maria, dv. Johannes A. M. van der Linden en Maria C J. Mosk; Marcellinus Corne lls, zv. Cornelis M. Bakker en Hille- berta M. A Kroon; Alfred Cornelis, zv. Dr< J. Bakker en Wilhelmina Bakker Ondertrouwd: Jan Schermer en Ber tha Idema, Waker E. Grabowski en Gerberdina C Lap. Overleden: Nanning Maat, oud 77 jaar ev. J. Ku jper; Maria Elisabeth Haakman, oud 66 jaar. Ingekomen personen: De vorige week heeft cle nieuwe dieselelektrische veerboot „Marsdiep" die onlangs bij de Zaanlandsche Scheepsbouwmaatschappij te Zaandam is ge reed gekomen een aantal proefvaarten gemaakt. Nadat het schip eerst op algemene eigenschapen was gecontroleerd tijdens een tocht op de Noordzee, kwam de „Marsdiep" donderdag n de buurt van ons eiland, toen vanuit Den Helder dagelijks tochten van meerdere uren werden gemaakt. Heel wat Texelaars hebben het majestueuze schip, zij het van enige afstand, kunnen zien varen op de Waddenzee. Het doel van deze technische proefvaarten is het controleren van snelheid, wendbaarheid, etc. terwijl tevens wordt nagegaan of alle instrumenten naar behoren werken. Vooral voor de ontwerpers van het schip zijn deze proefvaar ten van veel belang. Nu eerst kan met zekerheid worden gezegd in hoeverre hun berekeningen in de praktijk kloppen. Wat dat laatste betreft kunnen de heren van het Bureau voor Scheepsbouw te Bloemcndaal tevreden zijn; de „Marsdiep" voldoet blijkens de jongste metingen ruimschoots aan de eisen, die men aan een dergelijk schip kan stellen! De bouwers van „De Zaanlandsche" zijn intussen aan de laatste afwerking van de diesel-elektrische veerboot begonnen. Ook dit vertrek is bijzonder fraai in gericht Onder het autodek bevindt zich ook het verblijf voor de bemanning. Hier is zelfs de ijskast niet vergeten, terwij! er gelegenheid is om de nacht door te brengen. Drie motoren In de zeer ruime machinekamer staan drie dieselmotoren opgesteld van het fabrikaat Lister-Blackstone, elk mei een vermogen van 800 pk. Deze zijn met de drie voortstuwingsgeneratoren en drie boordnetgeneratoren tot drie aggregaten samengebouwd Opvallend is het dat de trillingen van de motoren nauwelijks zijn te voelen. Dat is voor een deel te danken aan de trillingdem pers waarmee de motoren op de scheepsfundaties zijn bevestigd. Voor en achter bevinden zich de elektromo toren, totaal vier stuks met een vermo gen van 750 pk elk. Tijdens het varen van de dienstsnelheid werken twee van de drie dieselmotoren. Wil men sneller varen dan ca. 12 knopen, dan dient ook de derde dieselmotor te worden inge schakeld. Remproef Donderdag werd onder meer een proef genomen met het remvc^mogen Na aanvankelijk met alle motoren op topsnelheid te hebben gelopen liet men de schroeven plotseling andersom draaien. Binnen honderd meter lag het schip volkomen stil. Ondanks het feit dat de overtocht Met de Kon. Marine had men een rege ling getroffen om het nieuwe schip ten behoeve van de proefvaarten in de ma rinehaven te Den Helder af te méren. Van daaruit maakte het vaartuig drie vaarten op de Waddenzee die allen bij na een gehele dag in beslag namen. Tijdens de technische proeftochten bevonden zich een vrij groot aantal mensen aan boord, waaronder functio narissen van het bureau voor Scheeps bouw, de Zaanlandsche Scheepbouwmij. en de NV. T.E.S.O. Met de nautische verantwoordelijk heid was een uit acht koppen samenge stelde bemanning belast van de N.V. Weissmuller te Baarn Voor de proefvaart van donderdag j.l. waren bovendien enkele andere be langstellenden w.o. de pers uitgenodigd. Luxe pracht De bezoekers die voor het eerst aan boord van de nieuwe „Marsdiep" stapt, moet wel in stille bewondering zijn voor de pracht en praal aan boord en de enorme ruimte Vooral het ruim 60 meter lange en 15 meter brede autodek is indrukwekkend wijds en doet door de lichte kromming sterk denken aan een tunnel. Tijdens de vaart is dit rijdek hermetisch afge sloten van de buitenwereld door een tweetal grote ophaaldeuren, voor en achter. De ca. 70 auto's die op het dek een plaatsje kunnen vinden zullen nooit schade oplopen door de inwerking van overstuivend zeewater. Wielrijders betreden de pont één ver dieping hoger. Daar bevinden zich de dekken waar de rijwielen worden ge plaatst. Links en rechts zijn rekken aangebracht waarin 140 fietsen kunnen worden geplaatst. Nog een verdieping hoger bevinden zich de twee kajuiten voor de passa giers. Zoals bekend is de nieuwe „Mars diep" een één-kiasseschip zodat geen verschil in uitvoering bestaat tussen de twee salons die elk 156 zitplaatsen bie den. De meeste zitplaatsen zijn banken, echter ook enkele losse stoelen en zit plaatsen aan de grote bar. Vooral de uitvoering van de salons is buitengewoon fraai. Overvloedig is ge bruik gemaakt van tropische houtbe timmering, waarbij de beige kunstlede ren bekleding van het meubilair goed harmonieert. Links en rechts heeft men door zeer grote vensters een prachtig uitzicht op zee wat nog wordt bevorderd door üe grote hoogte boven het zeeniveau waar op de kajuiten zich bevinden. De scholieren krijgen een onderko men toegewezen onder het autodek Enorm is de ruimte op het rijdek waar 70 auto's een plaatsje zullen vinden. In het mid den kunnen drie rijen staan en in de gangen links en rechts één r\|. De fietsenbergplaats be vindt zich éfn verdieping hoger. Zn de verte een der ophaaldeuren die de ruimte hermetisch afsluiten tijdens de overtocht. Gedurende de 15 minuten durende zeereis mogen de automobilisten in hun wagen blijven zitten. slechts vijftien minuten zal bedragen heeft men de grootste aandacht besneed aan de brandbeveiligings- en redding middelen. Voor de brandbestrijding is een zg. sprinklerinstallatie aangebracht. Hiermee kan op het autodek een kunst matige regen worden verwekt. Uit twee brandblusstations op het rijdek, kunnen alle ventilatoren worden gestopt. Aan boord bevinden zich 27 brandblusap- paraten, 22 brandkranen en acht schuimblusstations. In de machineka mer staat een 45-liter schuimbluskanon opgesteld Aan reddingmiddelen vinden we 750 reddinggordels, 60 vlotten voor totaal 750 personen en de vereiste redding boeien. Verwarming Het gehele schip kan worden ver warmd. Dit gebeurt centraal vanuit de machinekamer waar een _kete 1 zorgt voor de verhitting van eer groot aantal warmwaterheaters. Over hetschip ver spreid zijn 46 radiators aangebracht Aan warmte-isolatie is ook aandacht besteed. Door toepassing van kurkvloeren heeft men tevens geluids isolatie bereikt. Om tussen de verschil'endc beman ningsleden. die gedurende de uitoefe ning van hun taak over het hele schip zijn verspreid, oorv.ici kunnen heb ben, is over het gehele schip een ge luidsinstallatie i ingebracht In de stuurhuizen bevinden zich de micro foons terwijl b;; de rijdekdeuren, ver- haalspillen en andu -e belangrijke pun ten terugspreehaopara '.uur is aange bracht. Tevens :s esn t"lefooninstllatie aangelegd ve»r de verbinding van stuurhuizen ootle ling, van stuurhuizen naar machinekamer etc Stabiel schip Toen wij zaterdag j.l. een proeftocht meemaakten was het weer allesbehalve 1813 1963 /„Oosterend weer Present" LOFFELIJK INITIATIEF VAN OOSTERENDER FEESTCOMITÉ Speciaal ten behoeve van hen die niet in staat zijn „op eigen kracht" naar het feest te Oosterend te komen heeft het comité „Oosterend wéér present" besloten morgen een taxi-dienst in het leven te roepen. Automobilisten worden verzocht aan dit symphatieke plan hun medewerking te verlenen. Zij kunnen zich opgeven bij de heren Jac. Visman (tel. 02223-335), G. Betseana (tel. 02223 395) en P. Riemers. De mensen die van de autohulp op vrijdag gebruik willen maken kunnen dit verlangen eveneens bij genoemde heren bekend maken. Deze actie is speciaal bedoeld voor ouden van dagen en anderen, die om welke reden dan ook gebrekkig ter been zijn. Zij zullen vanavond plm. 7.30 uur worden opge haald. Het zal moeilijk zijn om iedere ge handicapte Texelaar het feest op deze wijze te laten meemaken. Daarom is deze maatregel alleen van kracht voor mensen uit Oosterend en naaste omge ving. Automobilisten worden verzocht hun opgave met spoed te doen. Het feest comité is hen bij voorbaat dankbaar. S.V.C.-N1EUWS Training voor welpen en adspiranten begint weer Vrijdagavond a.s. begint S.V.C. weer met de training van welpen en adspi ranten, De welpen van 9-12 jaar be ginnen om 6 30 uur, de adspiranten om 7.15 uur. Voor de senioren volgen nog nadere berichten. Ook adspiranten en welpen uit Mid den- en Zuid-Eierland zijn op de trai ning van harte welkom. Tydens de technische proefvaarten van de vori; hef mechanisme verricht. Daartoe bevond zich een staf van technici aan boord. De Groot van liet Bureau voor Scheepsbouw, ontwerper van de „Marsdiep". weck werden uitgebreide metingen aan Links ir. fraai. In de loop van de dag wakkerde de wind aan tot stormachtige kracht zo dat we meteen konden voelen hoe het zeer hoge schip op deze omstandigheden reageerde. Zelfs in de hooggelegen pas sagierssalons was de schommeling nau welijks te voelen. Voor het corrigeren van een slagzij die zou kunnen ontstaan door een on gunstige verdeling van passagiers en auto's, zijn links en rechts correctie tanks aangebracht. Voer het ondergaan van enkele klei ne bewerkingen is de „Marsdiep" in tussen weer naar Zaandam vertrokken. De officiële proeftocht tijdens welke de overdracht aan de N.V. T.E.S.O. zal plaatsvinden, is nog niet precies vast gesteld, maar zal naar alle waarschijn lijkheid aan het eind van deze maand worden gehouden. Wat daarna met het schip gaat gebeuren is ook nog niet uitgemaakt. Het is zaak voor enkele maanden een gunstige ligplaats te vin den. Men denkt aan de haven van Har- lingen of Den Helder. Tot het moment waarop beide fuik havens gereed zullen zijn is de „Mars diep" moeilijk bruikbaar. Het is dus onwaarschijnlijk dat zij nog dit jaar in de vaart zal komen. HET WAS ANDERS In onze vorige editie konden de le zers een bericht aantreffen onder het koj.je „Scooter botst op auto". De oor zaak van het ongeluk zoals wij het be schreven is achteraf echter onjuist ge bleken. Ten onrechte werd beweerd dat de automobilist niet had uitgekeken voordat hij van de Pontweg linksaf de Amaliaweg insloeg. Vastgesteld is dat de automobilist zich geheel volgens de regels heeft ge dragen. Hij heeft voorgesorteerd en richting aangegeven. De niet in het bezit van een rijbewijs zijnde scooterrijder probeerde hem ech ter toch links te passeren toen de auto mobilist de bocht bijna had voltooid.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1963 | | pagina 1