Cjroen ^mrL-Jexels in het harL, Oosterender feesten werden een daverend succes Regenbuien deerden slechts weinig DINSDAG 20 AUGUSTUS 1963 76e JAARGANG N». 7786 T E X E LS E ®COU RANT Uitgave N.V. v.h. Langereld de Rooty Boek-, Kantoorboek- en Fotohandel Handeladrukkerty Oen Borg, Texel - Postbus 11 - Tel. 2058 Verschijnt dinsdags en rrtydags. Bank: Rotterdamse Bank; Coöp. Boerenlee» bank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ2,40 p. kwart 25 ct. incasso. Advertenties: familieberichte* 12 et p. mm.; andere advert 10 ct p. mm —BI—— Vooraf qeqaan door hun ottïcierer. te paard marcheerden de Oosterender schutters lanqs de Waddendijk in de richtinq van de Schans vlak van de Waddenzee. Zeer gedurfde en ingewikkelde variaties werden ge toond, w.o. een „pyramide" en een „vlaggenparade". Niemand zal het de skiërs hebben kwalijk genomen dat af en toe een start mislukte of een voortij dige val in het water werd gemaakt. 'De vreugde van het publiek kon er al leen maar door worden vergroot. Boeiende parachutistcndropping Een programmadeel waar ieder met veel spanning naar had uitgezien was de parachutistendropping die werd ver zorgd door de Eerste Nederlandsche Pa rachutistenclub. Het waterskiën werd onderbroken toen een Friendship van de Kon. Luchtmacht verscheen waaruit na enkele rondjes een aantal parachu tisten sprongen. Ondanks de straffe wind slaagde de springers er in onge veer op het afgebakende terrein achter de dijk terecht te komen. Onschuldig was het ongelukje dat een der vrouwe lijke parachutisten overkwam. Onder het gejoel van het publiek kwam zij precies in een sloot terecht. Uit eigen kracht klom ze, met bemodderde kle ding op de wal. Bijzonder ernstig liet zich aanvankelijk de" toestand van een springer aanzien die zo ongelukkig te recht kwam dat hij het bewustzijn ver loor. Door verrekijkers konden vele toeschouwers zien dat de betrokken man bleef liggen waarop zij alarm sloe gen. Spoedig waren enkele clubleden bij het slachtoffer die om hulp van de dokter verzochten. Na ongeveer twintig minuten kwam de parachutist bij kennis Met behulp van een Volkswagenbusje werd hij naar de weg gebracht waar hij werd overgenomen door de inmid dels gearriveerde ziekenauto. De komst van de ziekenauto had op zich laten wachten doordat deze kort tevoren in actie was geweest bij het vervoer van twee slachtoffers van een ernstig ver keersongeval elders op het eiland. De onfortuinlijke springer bleek een zware hersenschudding te hebben. Hij werd naar het Lidwina ziekenhuis te Den Helder vervoerd. De leider van de pa rachutistenclub die zich snel op de plaats van het ongeval bevond om zich op de hoogte te stellen vond deze ge beurtenis maar een wanreclame voor de parachutesport. Met de meest ver schrikkelijke bedreigingen wendde hij zich tot de toesnellende persfotografen teneinde te voorkomen dat van het slachtoffer een plaatje werd gemaakt! De Marmekapel droeg aan de feest vreugde tijdens de spectaculaire de monstraties van de eerste middag bij door het blazen van enkele pittige mar sen. Taptoe bij de muzieknis Ook 's avonds bleef het bijzonder druk in Oosterend. Zoveel auto's waren naar het dorp gekomen dat de beschik baar gestelde parkeerterreinen nauwe lijks toereikend bleken. Velen maakten een wandeling door de feestelijk ver sierde en verlichte straten. Vooral des De vrijwel voltalliqe Texelse kotter- vloot nam deel aan de vlootshow bij de Kaap. avonds bij kunstlicht kwam daarom naar voren hoeveel kosten en moeite de dorpsbewoners zich hebben moeten ge troost om tot dit geweldige resultaat te komen! De grote feesttent annex tentoon stellingstent trok gedurende de hele avond een talrijk bezoek. Vooral toen een hevige donderbui losbarste bleek de tent een prachtige bescherming. De muziek van de boerenkapel droeg bij aan de feestelijke stemming. Nabij de muzieknis zorgde de matrozenkapel „Willemsoord" voor een populair con cert dat werd besloten met een taptoe. Het was een boeiend schouwspel dat door velen werd gade geslagen. Bijzon der jammei was het dat de bezoekers halverwege werden weggejaagd dooi de genoemde regenbui. Door de heer Joh. C. Roeper, voorzit ter van het feestcomité werd de uit slag bekend gemaakt van de vlootshow. Een jury, samengesteld uit de heren ir. J G. de Wit, inspecteur der visserij, H Th. de Booy, dir. der K.N.Z.H.R.M. en oud-gezagvoerder J J Brommersma. De verschillende juryleden kwamen ge heel onafhankelijk tot het volgende eensluidende oordeel. Eerste prijs TX 88 (Schipper J. Th. Boom); tweede prijs TX 2 (Schipper C. Vonk) en de derde prijs TX 48 (Schipper J. Vlaming). Tweede dag: Het hoogtepunt van dednedaagse fees ten le Oosterend was ongetwijfeld de reconstrutie van de h'istorische tocht naar de Schans zoals die in 1813 moet hebben afgespeeld. De langdurige voor bereidingen van vrijwel alle Ooseren- ders die op een of andere wijze aan het spel hebben meegewerkt is beloond geworden met een groot succes. De opvoering ven het drama begon des morgens aan de Achtortune te Ooster end. Daar verzamelden zich de schut ters die door hun commandant (de heer J. Daalder) werd toegesproken. Doodstil luisterden de schutters en de honderden toeschouwers naar de gloedvolle woorden, waarmee de com mandant ieder ten strijde riep om de Fransen uit de Schans te gaan verja gen. Zijn oproep had succes. Grote geestdrift maakte zich van ieder mees ter. Men was het er over eens dat het goed was zijn bloed voor de bevrijding van het eiland en toi rtii van Neder land en Oranje te offeren! Een enkeling die twijfelde aan het welslagen van de tocht naar het fort was s^el bekeerd Toen werd aangevoerd dat een aan tal in Franse dienst zijnde Texelaars op het fort bereid waren over tc lopen naar de Oosterenders en dat ieder die aan de bestorming deelnam voorzien zou worden van deugdelijke wapenen, kende het enthousiasme geen grenzen meer. De Franse vlag op de toren werd snel verwijderd, de troepen marcheer den naar Nieuweschild en trokken langs de dijk in de richting van he4 fort. Een groot aantal driewielde karren waren voor de tocht ingezet zodat net hele stuk niet behoefde te worden gelopen. Van te voren was de Franse bezetting en de onder hun bevel geplaatste Texe laars od de Schans gearriveerd. Ook het publiek was in grote drommen ko men opzetten. Via een speciaal voor deze gelegenheid geslagen brug konden de belangstellenden het terrein berei ken waar ze tegen de wallen een mooie plaats konden uitzoeken. Groot was de consternatie oncvr de Fransen toen de schutters uit Oosterend die via Oudeschild de Schans naderden De parachutedroppinq vormde een spectaculair onderdeel van het feest programma bij de Kaap op de eersie feestdaq. in zicht kwamen. De moed zonk hen helemaal in de schoenen toen de dappe ren de binnenschans omsingeHen en de Hollanders onder de beztting door het in de lucht leegschieten van nun gewe ren duidelijk te kennen hadden gegeven dat ze gemene zaak net de bestor mers hadden gemaakt Toen dan ook de commandant van de Schutters m gezel schap van een tolk de poort van het bolwerk naderden, werd deze prompt geopend en konden de Texelaars m on derhandeling treden met een Franse delegatie onder de witle vlag. Nadat de Texelse commandant duidelijk had gemaakt dat het hele eiland gereed was om de Schans te bestor -neii en de Fransen hun hopeloze positie leken in te zien, kwamen beide partijen over een dat het fort zou worden overge geven. Bij de plechtigp overeenkomst was vastgesteld dat de Fransen met volledige krijgseer zouden worden afge voerd naar de overkait. Vijc minuten hadden de bezetters gekregen om tot capitulatie te besluiten. Weldra bleek echter de onbetrouwbaarheid van de tegenpartij. Toen le Franse comman dant het eerloze einde boven zijn hoofd zag hangen en het strijken van de vlag hem tot het uiterste prikkelde, gaf hij bevel de poort voci de neus van de Texelse commandant dicht te gooien en zich ter verdediging in het forr terug te takken. Onde leiding van de heet gebakerde plaatsmajoor wilden enkelen hunner zelfs het hele fort dc lucht in laten vliegen! Dit verraad namen de Oosterenders niet. Commardan4 Daal- (Zie vervolg pagina 4) Noq nooit kwam hqt voor dat een evenement op Texel zoveel bekijks trok als Oosterend wéér present". Alleen de vlootshow trok reeds meer dan vijf duizend bezoekers. De orginisatoren van het feest „Oosterend wéér present" moeten zich wel bijzonder voldaan voelen. Het fe stijn waarvoor zij meer dan een half jaar intensief in touw zijn geweest, is volkomen geslaagd en heeft bij het pu bliek alle verwachtingen overtroffen! Met dc grootscheepse reclame voor het driedaagse feest heeft men precies in de roos geschoten wat bleek uit de enorme aantallen mensen, gasten zowel als Texelaars, die getuige waren van een of meer evenementen. Nog nooit in de geschiedenis van Texel is het voorgekomen dat een gebeurtenis twin tig duizend bezoekers trok! Zaterdagmiddag stapte dc 15000ste be zoeker de tentoonstelling binnen.. Het was de heer P. Koorn uit De Koog die met zijn vrouw en kinderen een grootse hulde ten deel viel. Van elke stand houder kreeg dc familie Koorn een aan trekkelijk cadeau aangeboden zodat zij naderhand naar huis ging met een vracht artikelen die nauwelijks was te dragen. Ook alle andere bezoekers moe ten aan de Oosterender feesten wel bij zonder goede herinneringen bewaren. Elk onderdeel was tot in de puntjes verzorgd en niets heeft men aan het toeval willen overlaten. Behalve wel licht het weer dat niet steeds heelt meegewerkt maar toch de doorgang van de grotere evenementen niet heeft belemmerd. Het is duidelijk dat de Oosterender gemeenschap een aantal mensen telt die gezegend zijn met een fabelachtig organisatietalent. dijk. Vooral voor de aanwezige met- deskundigen was het interessant, dat de heer Jan Th Boom uit Oudeschild, die zelf visser is, zorgde voor deskundig kommentaar. Zijn woorden werden ver staanbaar gemaakt door een machtige geluidsinstallatie, aangelegd door Radio Holland N.V. Tussen de vele schepen bevond zich de patroulleboot van de Rijkspolitie te water en een tweetal reddingboten van de K.N.Z.H.R.M. Laatstgenoemde maat schappij was ook belast 'met de demon stratie van een redding met behulp van het wippertoestel. Een verankerde kotter fungeerde als het in nood verke rende schip en een groot aantal char mante dames die zich voor dit doel had den opgegeven, speelden de rol van schipbreukeling. Jammer genoeg deden zich bij het in stelling brengen van het wippertoestel enkele moeilijkheden voor, zodat de demonstratie vrij veel tijd in beslag nam. Om te voorkomen dat de volgende programmadelen in het gedrang zouden komen, werd beslo ten slechts één meisje in de „broek" naar de wal te halen. De anderen leg den de afstand zwemmend af. De zq. pyramide, een der waterski prestaties die tijdens de vlootshow werden qedemonstreerd door de wa ter skivereniqinq uit Anna Paulowna. De strandreddingboot „Baron van Cat- tendijke" die momenteel de in revisie zijnde „Joan Hodshon" vervangt, was met haar bemanning uit De Cocksdorp aanwezig en maakte zich o.a. nuttig toen een kleine jongen die aan boord van een der deelnemende kotters zijn duim had bekneld naar de wal moest worden gebracht om door een dokter behandeld te worden. Tijdens de vlootshow heeft dokter Renout druk werk gehad. Aan het be gin van de middag werd zijn hulp reeds ingeroepen toen een dame bij een val op de stenen dijkglooiing haar pols brak. Een bescheiden maar niettemin aar dige'deelname aan de vlootshow werd geleverd door Martien Boom uit Oude schild die zijn zelfgemaakte waterfiets demonstreerde. Vermeldingswaard is ook de demonstratie met een automa tisch opblaasbaar reddingvlot. Onmid dellijk nadat het pakket te water werd geworpen blies het bootje zich op tot een mooi drijvend huisje. Direct daarop kwam een fluit in werking op welk ge luid ronddrijvende „drenkelingen" (en kele Oosterender dames) afzwommen en zich in veiligheid konden stellen. Een succes was ook de demonstratie van de waterskiclub uit Anna Paulow na die met al haar benodigdheden naar Texel was overgekomen. Enkele snelle motorboten trokken de skiërs met enorme vaart over het wateropper- Na de openingsplechtigheid die door burgemeester C. De Koning werd ver richt en de vlaggenparade werd tijdens de middag op de eerste dag van „Oosterend wéér present" een feestpro gramma afgewerkt dat zich afspeelde in de lucht, op het land en op het water nabij de Kaap. Zeer vele bezoekers hadden zich door de grootse aankondigingen van hetspec- taculaire programma laten lokken. Het weer dat zich bijzonder goed hield, was er mede de oorzaak van, dat niemand werd teleurgesteld. De vlootshow was indrukwekkend mooi. De gehele Texelse kottervloot was de dijk tot op korte afstand gena derd, alle schepen fraai gepavoiseerd en voorzien van versieringen. Vele be zoekers hadden gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de show vanaf een kotter gade te slaan maar het me rendeel van de naar schatting 6000 be langstellenden had een plaatsje gevon den op de stenen en het gras van de De oude verlichte kerktoren vormde drie avonden lanq het middelpunt van het feestvierende dorp.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1963 | | pagina 1