Cjroen 2warL- Jéxels in het harL, Herfst De Pontweg had slecht seizoen m m Balans van drie maanden Nog eens snelheidsbeperking dringende eis Daar staan ze broederlijk naast elkaar kampioen en reserve-kampioen VRIJDAG 6 SEPTEMBER 1963 TEXELSE 76e JAARGANG No. 7791 COURANT Uitgave N.V. T.h. Laogereld ft de RooQ Hoek-, Kantoorboek- en Fotohandel Handelsdrukkerij Den Burg, Texel - Forfbne 11 - TeL 2058 Verschijnt «flnifngj en njjdagL Bank: Rotterdamse Bank; Coöp. Boerenleeg bank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ2,40 p. kwart 25 ct incasso. Advertentie*: familieberichten 12 ct p. mm.; andere advert 10 ct p. mm. Als we op Texel iemand vragen of hij een goed seizoen heeft gehad, dan wordt in vrijwel alle gevallen de vraag in materiële zin opgevat en ook zo danig beantwoord. „Een goed seizoen" wil dan zeggen „goed verkocht", of „goed bezet geweest". Wij geloven stellig dat daarover op Texel niet veel klachten zullen worden geuit. Er zijn mensen die het seizoen op andere manier benaderen. Neem nu eens de verkeerspolitie. Die vindt het seizoen goed als, bijvoorbeeld, het aantal verkeersongevallen binnen redelijke perken is gebleven. Nu zijn er vast wel politiemensen die van mening zijn dat het aantal ongevallen op de nieuwe, reeds beruchte, Texelse Pontweg normaal is te noemen. Naar veler opvatting is dat aantal echter hoger dan noodzakelijk is. Balans van drie maanden Alvorens nu in te gaan op mogelijk te treffen maatregelen willen wij onze lezers de ongevallen, die op de Pont weg gedurende de maanden juni, juli en augustus 1963 plaats vonden, eens in de herinnering terugroepen; 1 juni hoek Californiëweg-Pontweg: motorrijder en 2 passagiers ernstig gewond. Oorzaak: bromfietser steekt over zonder uit te kijken. 1 juni hoek Amaliaweg-Pontweg: Auto met caravan van de heer Scharro uit Landsmeer, bezig links af te slaan, wordt ingehaald door andere auto. Flinke materiële schade. Bericht in Tex Courant.van 18 juni: Pontweg nadert voltooiing. Thans is de Duinweg bereikt. Wanneer met witte verf de nodige aanwijzingen en stippel- strepen zijn aangebracht zal de Pont weg definitief gereed zijn en voor de automobilisten een bijzonder prettig te berijden verkeersader vormen. 22 juni Zeer ernstig ongeluk op de Pontweg. De heer W. van Sambeek wordt bij onoplettend oversteken door auto gegrepen en door de lucht gesmakt. Het slachtoffer is later aan zijn verwondingen bezweken. 23 juni Ernstige botsing op Pontweg. Citroën van de heer v.d. List uit Amsterdam komt bij kruisen van Pontweg in botsing met Volkswagen van de heer v.d. Knaap uit Den Burg. Zoontje van echtpaar v.d. List vliegt dwars door voorruit. Alles loopt wonderlijk goed af. Wel zware materiële schade. Citroën onherstel baar vernield. Artikel in de Tex. Courant van 9 juli: Maximumsnelheid op de Pontweg zou alleen maar voordelen hebben. Raads lid S. Keijser pleit hiervoor. De heer P. Smit betoogt dat de Texelaars nog aan de Pontweg zullen moeten wennen. „Wat ons betreft", aldus burgemeester De Koning, sprekende namens het col lege van B. en W., „mag voor de gehele Pontweg een maximum snelheid van 80 km. worden ingesteld". 24 juli Oude DKW van Duitser slaat op Pontweg over de kop. Passagiers komen met de schrik vrij. Oorzaak: bestuurder stak sigaret op. Toege geven, dit had ook op het voetbal weggetje kunnen gebeuren. Edoch, daar had de Duitser niet zo hard kunnen rijden. 25 juli Ernstig ongeluk op Pontweg. 17-jarige bromfietser met 2 passa giers kijkt even om en botst tegen vlak langs de weg staande boom, nabij „Margaretha". Beide vrouwe lijke passagiers naar ziekenhuis te Den Helder vervoerd. Toestand van één van hen zorgelijk. 3 augustus Fiat 1500 van Duitser vliegt, bij draaien van Akenbuurt- weg op Pontweg. uit de bocht. Beide inzittenden moeten naar het zieken huis te Den Helder worden ver voerd. Auto zwaar beschadigd. 4 augustus Duitse auto op Pontweg in botsing met Texelse taxi. Wagens flink beschadigd. Lichte verwon dingen. 6 augustus Hoek Pontweg-Gasthuis- straat. Mevrouw Eelman-van Poppel wil Pontweg oversteken zonder daarbij goed uit te kijken. Zij wordt aangereden door de heer J. N. Koorn, die geen kans meer kreeg tijdig te remmen. Mevr. E. kreeg een lichte hersenschudding, de auto een lichte beschadiging. 9 augustus Auto botst op TESO-bus bij kruising Pontweg-Hoornderweg. Door geringe snelheid geen ernstige gevolgen. Van de hierbij betrokken Porsche van de heer Arbyn uit Ant werpen werden het linker spatbord en de koplamp buiten gebruik ge steld. 11 augustus Scooter botst op auto bij hoek Pontweg-Amaliaweg. Opel Rekord wilde linksaf Amaliaweg in. Ondanks betrekkelijk hoge snelheid vielen gevolgen mee. Materiële schade wél beduidend. Tijdens op maken van proces-verbaal kon de scooterrijder geen rijbewijs tonen. De automobilist had voorgesorteerd en richting aangegeven. 11 augustus Aanrijding op de Pont weg nabij kruising Duinweg. Ach terop komende wagen reed in op stilstaande Renault R 4. Alleen ma teriële schade. 13 augustus Botsing op Pontweg, Nabij de jeugdherberg „De Eyer- koogh" wilde een bestelwagen, die voorsorteerde, linksaf. Dit werd door een inhalende Duitse automo bilist niet opgemerkt; hij trachtte links te passeren. Op het laatste moment wilde hij fout herstellen en rechts passeren. Geen persoonlijk letsel, wel flinke materiële schade. 16 augustus Botsing op Pontweg, hoek Gasthuisstraat. Automobilist wilde links af, vergat niet vóór te sorteren, ging daarna echter weer stukje naar rechts. Achteropkomen de scooterrijder wilde rechts passe ren. Voertuigen beschadigd, geen persoonlijk letsel. 24 augustus Slippende auto in de sloot bij hoek Pontweg-Amaliaweg. Voor nemen van draai snelheid van Ford Anglia waarschijnlijk te hoog. Geen persoonlijk lesel, auto flink beschadigd. 27 augustus Ernstige botsing op Pontweg, hoek Elemert. De heer C. Zegel uit Den Burg wilde links af, enkele zich achter hem opstellende wagens belemmerden waarschijnlijk het uitzicht voor een achteropko mende wagen, bestuurd door een Duitse dame. De gevolgen waren voor beide wagens vernietigend: „totall-loss". Voor de heer Zegel bleken de gevolgen ernstiger dan ze zich aanvankelijk lieten aanzien. Hij werd in het ziekenhuis te Alkmaar opgenomen. De Duitse dame had een shock en een diepe snijwond aan het been. Ziedaar dan de lijst van ongevallen, gebeurd op de Pontweg gedurende de afgelopen drie maanden. Het kan zijn dat U er niet van onder de indruk bent. Wij.scharen ons niet zonder meer achter diegenen die van mening zijn, dat de weggebruikers dan maar beter moeten opletten. Natuurlijk moet er goed worden opgelet, maar o.i. moeten van de zijde van de verkeersautoritei- ten verschillende maatregelen op korte termijn worden getroffen. Witte streep Voor vele automobilisten moet het onbegrijpelijk geweest zijn, dat de toch zo noodzakelijke witte streep op het midden van de weg achterwege bleef. Dit heeft twee oorzaken. Allereerst on dervond de afwerking van de weg ver traging door de abnormaal lange win ter. De slijtlaag die tenslotte werd aan gebracht, had enige tijd „rust" nodig, voor tot het aanbrengen van de streep kon worden overgegaan. Te riskant werkje Technisch bezien zou dat laatste karweitje begin juli kunnen worden uitgevoerd. Van gemeentewege werd echter het risici voor de „streeptrek ker" te groot geacht in verband met het intensieve seizoen verkeerDe streep moet machinaal worden aange bracht, de man óp het machientje zou dagelijks in lijfsgevaar verkeren. Uit voering van het werk gedurende de nachtelijke uren stuitte weer op be zwaren van geheel andere aard. Nu ech ter het seizoen vrijwel voorbij is, kan de streepmachine binnenkort op de Pontweg worden verwacht. Snelheidsbeperking Hierover is al veel gesproken en ge schreven. Als het aan ons gemeente bestuur lag, gold voor geheel Texel reeds langere tijd een snelheidsbeper king tot bijvoorbeeld, 80 km. Maar zo'n eenvoudige zaak is het niet. Men zal met voldoende klemmen de argumenten bij de minister van Ver keer en Waterstaat moeten aankomen wil deze het belang ervan inzien. Daar bij moeten nog verschillende plaatse lijke en provinciale instanties gunstig adviseren. Eenzelfde verzoek, gedaan door welke willekeurige plattelandsge meente dan ook, gelegen midden in het land, zou in ieder geval bij de beoor delende instanties geen voet aan de grond krijgen. Mogelijk kan Texel als afgesloten gebied anders beoordeeld worden. Het kan best zijn dat stede lingen, gewend aan razend verkeer op de toevoerwegen, om ons lachen. Die kunnen, als ze dat zouden willen, ook komen aandragen met waslijsten van ongevallen, véél indrukwekkender en misschien tragischer dan wij die kun nen produceren. Wij hebben de indruk dat onze ge meentelijke instanties niettemin ernstig het hunne zullen trachten te doen om Telling bewijst het: SCHILDERWEG ALLERMINST „DODE WEG" Iedere weggebruiker heeft ze wel eens gezien, de slangen die soms dwars over een straat worden gelegd door een figuur met onduidelijke functie. Zo'n slang verdwijnt dan aan één kant in een kastje, en verder hebben we er vrede mee. Autotellers Er wordt mee geteld, dat weten we dan wel. Over het wat en hoe komen we meestal niet veel te weten. Toch kunnen de resultaten van zo'n telling interessant zijn. Ten behoeve van het archief van de Prov. Waterstaat worden ook dit jaar op verschillende (gesubsidiëerde) Texel se wegen tellingen verricht, die in twee perioden worden verdeeld. De tellingen betreffen alleen het autoverkeer. De slangen, die met luchtdruk werken, zijn zo afgesteld, dat ze met reageren op rijwielen en bromfietsen. Schildervveg verrassing Het bureau Gemeentewerken ver strekte ons desgevraagd de telresultaten van de periode van 11 tot 29 juli 1963. die als volgt luiden: Pontweg (ter hoogte van Van Lenten, P.H. Polder) 37.402 auto's Schilderweg (ter hoogte van aardappel- selectiebedrijf) 18.185 auto's Westerweg (door Waalenburg) 13.728 auto's Pijpersdijk 5 821 auto's Teller van gemeente op Pontweg tussen Akenbuurtsweg en Duinweg 60.029 auto's Dit laatste enorme aantal wordt na tuurlijk veroorzaakt door het grote „interlokale" verkeer tussen Den Burg en De Koog De andere teller op de Pontweg noteert voornamelijk het ver keer komende van - en gaande naar de haven. Tweede periode Ook in deze dagen worden weer tel lingen verricht, en wel van 26 augustus af gedurende 4 weken. Straks zullen interessante vergelijkingen te trekken zijn tussen het verkeer in het hoog seizoen en dat in de rustige maanden, waarin het voornamelijk de Texelaars zélf zijn die de wegen bevolken. Laat het een weinig spectaculaire arbeid zijn, al die tellerij. we kunnen er toch een en ander van leren. Nuttig werk dus van de mannen, die in de telperioden iedere morgen prompt om 8 uur hun apparatuur komen aflezen. (Foto J de Waal) Het bleek niet mogelijk te midden van de enore drukte, deze beide prach tige „prijsrammen" goed en profil op de plaat te krijgen Links staat de kampioen, de 2-jarige ram van P. Verberne, Spang (fokker C. J. Comman deur). ernaast de reserve-kampioen, tevens beste 1-jarige ram van Texel, van de wed. Goeman, Spang (fokker J. C. Roeper). Een en ander, zoals U zich zult herinneren, ter gelegenheid van de Schapenfokdag van jongstleden maandag BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 29 augustus t/m 4 september 1963 Ondertrouwd: Arie Brans en Maria Anna Bakker; Cornelis Jacobus de Ridder en Geertje Broekman; Louis Jacobus Bijtjes en Alida Henderica Koorn Overleden: Grietje Voorthuijzen, ev. P. Breen, oud 70 jaar; Dirk Boerhorst, ev. E. Smidt, oud 83 jaar EVANGELISATIEAVOND Maandagavond om 8 uur hoopt Ds. J. van Veen van de Gemeenschapsbond te Alkmaar, te spreken in het Dorps huis te Den Burg. Een ieder is ook nu weer welkom. HERBENOEMD Op 30 augustus j.l. werd de heer A. Schouten te Texel, bij enkele candi- daatstelling, herbenoemd tot Hoofd ingeland van de polder Eijerland GIFTEN WITTE KRUIS Den Burg B 2,50; S. 2,50; H. 2,50, V. 2,50; M. 2.50; Z. 2,50: R. 2,50; C. 2,50; B. 2,50. Oudeschild: V. 2,50; M. 2,50; W. 2,50; S. 2,50. De Waal: B 2,50; v. S. 2,50. De Koog: H. 2,50. 't Noorden: B. 2,50. Eierland R. 2,50; H. 2,50; v. B 1, De Cocksdorp; v. L. 2,50; B. 2,50. de snelheidsbeperking in Den Haag er door te krijgen. Er moet daarvoor een voor leken onbegrijpelijk lange en kronkelige weg worden afgelegd, véél kronkeliger dan die „heerlijk snelle" Pontweg. Wij hopen van harte dat de pogingen zullen slagen. AANDEELHOUDERSVERGADERING TESO VASTGESTELD OP VRIJDAG 11 OKTOBER A.S. Wij vernemen dat de algemene ver gadering van aandeelhouders van de N.V. TESO is vastgesteld op vrijdag 11 oktober a.s. in „De Oranjeboom". Ze zeggen dat de herfst weer is begonnen. Ik wist niet eens dat het laatst zomer was. Of heeft u lekker lanquit liqgen zonnen Of heerlijk dromen in het warme gras? Ik weet niet wat voor tijd wij thans beleven. Maar zomer is er blijkbaar niet meer bij. De weerman moet maar worden afqeschreven. Die maakt ons toch geen ogenblik meer blij. M'n buurman zegt, dat 't komt van de atomen, Een ander zegt weer dat de Rus het doet. Ik weet het niet, weerkundig ben 'k een slome. Maar heus, dit weer ontneemt mij alle moed. Zo sjouwen we maar verder, kameraden, Gewapend met een regenjas en spuit. Het is ditmaal een sombere boutade, Maar lacht u maar eens, met een natte huid. Huib de Rijmelaar. OVERDENKING „LEERT NOOD BIDDEN?" Hebt U het verslag gelezen van de veertien verschrikkelijke dagen, die de beide Amerikanen Henry Throne en David Fellin in een steenkolenmijn doorbrachten, terwijl zij opgesloten zaten? Het is een indrukwekkend re laas Zij werden gekweld door kou, honger, onzekerheid, angst en zij baden twee of driemaal per uur: „Goede God help ons eruit, help ons eruit". Op de zesde dag gebeurde het won der! Zij hoorden stemmen, die hun namen van boven riepen. Een gat was geboord Het contact met de buiten wereld was hersteld. Zij kregen alles wat zij nodig hadden: kleren, worstjes, soep en koffie. Zij juichten nog niet, I want zij waren er nog lang niet zeker J van, dat zij eruit zouden komen. Nog acht dagen duurde het, voordat zij om- hooggetrokken werden. Hun gebeden 1 zijn verhoord. Door middel van gewone mensen en gewone middelen bracht de Heer verlossing uit de nood. Henry Throne eindigt zijn verslag met de woorden; „Tot nu toe ben ik maar een paar maal in mijn leven naar de kerk geweest. Nu zal ik geregeld gaan. Ik I wil God danken". j Is het waar dat nood leert bidden? j Hier zagen wij een sprekend voorbeeld. Maar lang niet niet altijd gaat het zo. Nood kan ook leren vloeken. Door de nood kan een mens dichter tot God komen, omdat hij weet dat hij afhan- kelijk en vergankelijk is en hulp en kracht nodig heeft. Maar door de nood kan de kloof tussen God en mens ook nog dieper worden dan deze al was. Het ligt er maar aan, hoe de mens reageert op de omstandigheden van het leven. De enige juiste reactie is die van de mijnwerker, die een nieuw leven be gint! Een leven met God Het contact met Boven was verbroken, maar het is opnieuw hersteld. De nood is dikwijls ccn aansporing tot verzoening met God. Uit het kwade kan weer het goede voortkomen. V/anneer Henry Throne deze ver schrikkelijke veertien dagen niet had meegemaakt, zou hij nu God niet dan ken. En dat is nu juist de bestemming van de mens: God eren, danken, ge hoorzamen, liefhebben, dienen. En dat niet op je eentje, maar samen met de medemensen, die wij broeders en zus ters mogen noemen, omdat wij kinde ren van één Vader zijn. Wij gaan naar de kerk cm God te ontmoeten, om Hem te loven en te danken, om Zijn Woord te horen, dat altijd weer nieuw tot ons klinkt. Zijn Woord brengt licht en vreugde in ons leven. Moeten wij eerst een ramp meemaken, voordat wij van harte leren bidden en danken? De reactie van de mijnwerker heeft ons veel te zeggen. J G. B. VAN ONZE REDACTEUR OP STUDIE- EN VAKANTIEREIS IN DE U.S.S.R. Harry de Graaf, onze speciale ver slaggever, op het ogenblik nog vertoe vend in Hotel Intourist te Moscou, belde ons het volgende bericht door- Sedert enkele daqen in de Russische hoofdstad. Geniet van wodka en ka viaar. Maakte me desondanks ernstiq onqerust over het lange wegblijven van de heer Chroestsjew die het bui tengewoon lanq bij de heer Josip Broz (Tito) uitqehouden heeft. Keerde zonder veel ophef gisteren terug. Vernam het goede nieuws dat Commissie van Drie onder voorzitterschap van Prof. van der Hoeven communiqué deed publi ceren. Besproken met de heer Gromyko, die ditmaal niet njet (neen) sprak, maar de oplossinq van de troe belen op Texel hiermede voorlopig beëindigd achtte. Als derqelijk staats man zich akkoord verklaart, mogen de aandeelhouders niet mopperen. Ver klaarde tevens, na overleg met minis ter van handel Sjaratow, dat weldra Sowjet-missie naar Texel zal reizen tot aankoop van bekroonde schapen. Be doeling voornamelijk de qrasrijke hel- linqen in de Kaukasus mede te popu- leren. Onderzoek op leverbot vereist. In zijn datsja (buitenhuis) bekende schrijver Lunatskijew bezocht, winnaar Leninorde. Was verbaasd, dat derqelijk belangrijk man mij, de eenvoudige, wilde ontvangen. Veel gepraat, veel thee met honing qedronken. Kende Texel uit ons blad, dat in de Russische Staatsbibliotheek ter inzage ligt. Wordt om qevochten. Een objectiviteit als in de Texelse Courant, zelden aangetrof fen. Groetjes aan familie, vrienden (in het bijzonder Jan Kramer en Huib Fenijn) en bekenden. Harry. I ZON, MAAN EN HOOG WATER De zon komt 8 september op om 6.01 uur en gaat onder om 19.14 uur, 11 september op om 6.06 uur en onder om 19.07 uur. Maan: 10 september L.K.; 17 september N.M. Hoog water ter rede van Oudeschild: 6 sept. 10.44 en 22.48; 7 sept. 11.20 en 23.22; 8 sept. 11 50 en 23.53; 9 sept. 12.22 en 10 sept. 0.24 en 12.55; 11 sept. 1.04 en 13.42; 12 sept. 1.59 en 14 56; 13 sept. 3.28 en 16.36; 14 sept. 5.10 en 18.15. Laagwater valt gemiddeld 6 uur 15 min. na hoogwater. Aan het strand ongeveer een uur eerder hoogwater.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1963 | | pagina 1