Groen 2 Twartsjexelsin het Jullie worden verkeerd voorgelicht" Schooltandverzorging per 1 oktober op gang zegt oud-Texelaar C. Graaf gjgggl Moderne Dental-car" aangekocht I TEXELSE VBIJDAG 27 SEPTEMBER 1963 lie JAARGANG No. 7797 COURANT Uitgave N.V. vJi. Langeveld A de Rootl Boek-, Kantoorboek- en Fotohandel Handelsdrukkerij Den Borg, Texel - Poctbns 11 - TeL 2058 Verschflnt dinsdags en vrijdags. Bank: Rotterdamse Bank; Coöp. Boerenlee» bank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ2,40 p. kwart 25 ct. Incasso. Advertenties: familieberichte* 12 et p. mm.; andere advert 10 ct p. mm Zuid-Airika is een land waar de bom elk ogenblik kan barsten. Blank en zwart staan ten gevolge van de politiek van rassenschei ding vijandiger dan ooit tevoren tegenover elkaar. De blanke min derheid onderdrukt de zwarte min derheid en straft streng elke na tionalistische actie van die kant. Nog onlangs werden wetten aan genomen die de regering bevoegd heid verlenen nóg hardhandiger op te treden in geval van dreigend oproer. Met haar rassenbeleid heeft de Zuidafrikaanse regering zich in de nesten gewerkt. Zij ziet dit zelf misschien in, maar koppig heid van de regering Verwoerd is er de oorzaak van dat dit beleid niet wordt opgegeven ondanks de toenemende buitenlandse druk. De blanke minderheid vreest een op stand en voorziet zich daarom van vuurwapens en traangas. De ne gers zijn voor het grootste deel verenigd in ondergrondse organi saties, die geïnspireerd door binnengesmokkelde agitators uit de buurstaten hun kans af wachtenZo ongeveer denkt men over de toestand in Zuid- Afrika. Zo schrijven de kranten en dezelfde onheilspellende tendens ontwaart men in reportages, die gedurende actualiteitenprogram ma's op de beeldbuis verschijnen. Aldus voorgelicht, is het verras send eens iets over dit onderwerp te horen van een man, die veertien jaar geleden naar Zuid-Afrika emi greerde en sinds die tijd de resul taten van het beleid van de rege ring Verwoerd van nabij heeft kunnen gadeslaan. Zo'n man is de heer C. (Kees) Graaf, die in april 1949 naar Zuid-Afrika vertrok en daar een bestaan heeft opge bouwd. Onlangs arriveerde de heer Graaf weer op zijn geboorte eiland om er een vakantie van enkele weken door te brengen. Tijdens een gesprek vernamen wij zijn visie op de rassenpolitiek. De politiek van Verwoerd, zo oordeelt Kees Graaf, is ongetwijfeld juist. Dage lijks kunnen we dat zelf constateren en de hele wereld zal het zien als we nog een paar jaar de tijd krijgen. In theorie dinkt het prachtig wanneer men zegt dat alle mensen gelijk zijn en daarom net elkaar moeten kunnen leven. De praktijk wijst uit dat blank en zwart NIET gelijk zijn, althans nóg niet. Zo dra wordt gepoogd de rassen te men gen leidt dat tot moeilijkheden en chaos. Dat negers geen leidende rol hebben is logisch. Ze zijn daartoe im mers nog lang niet in staat. Kijk naar de Afrikaanse staten waar negers de teugels in handen hebben. Een paar jaar ontwikkeling maakt van een wilde neger geen beschaafde Daarom geven we negers ook geen stemrecht. Stel je voor wat er zou gebeuren, wanneer dat werd doorgevoerd. Op elke blanke treft men in Zuid-Afrika vijf negers aan, negers die voor een groot deel nog niet kunnen lezen of schrijven. Deze mensen kan men niet laten kiezen. Denk niet dat de negers helemaal geen rechten hebben. Een reeks wetten staat daar borg voor. Zelfs hebben de naturellen kolonies aangewezen gekregen, gebie den waar ze oorspronkelijk ook gecon centreerd waren, en die ze zelf kunnen besturen. Maar vóör alles: scheiding. Van de gunstige economische ontwik keling die Zuid-Afrika de laatste jaren doormaakt, profiteren ook de negers. Het gevolg is dat in geen enkel Afri kaans land de neger het materieel zo goed heeft als daar. Dit verklaart ook de toeloop van negers uit de buur staten. De stroom wordt door de rege ring in Pretoria echter tegengehouden, o a. omdat zich onder deze mensen ook agitators bevinden. Ook blanken, die Zuid-Afrika bin nenkomen, worden met argusogen be keken. Al te vaak kwam het voor dat deze figuren communisten bleken te zijn, die de negers probeerden op te hitsen. Natuurlijk worden deze mensen gevangengezet of uitgewezen. De aanwezigheid van een onder grondse negerbeweging ontkent de heer Graaf overigens niet. Dat de meerder heid van de negers met deze door com munisten geïnfiltreerde gangs zou sym pathiseren is niet waar. Het overgrote deel van de negersonderschrijft de rassenpolitiek, omdat ze zelf zien dat het voor hen het beste is. Men moet namelijk weten dat ook een neger zich van nature niet tot een blanke voelt aangetrokken Dat elke neger op een kans ligt te wachten om zijn blanke superieuren overhoop te steken is ook niet waar. Wij hebben geen wapens in huis en ieder zou de slaapkamer van ons en onze kinderen kunnen binnen dringen door slechts een stukje horre- gaas weg te snijden. De verhouding m,. tussen blank en zwart is overigens uit stekend. Waar dil niet het geval is, ligt de oorzaak echter veelal bij de blanken, die van de domheid van som mige negers gebruik maken om zich te verrijken. Wanneer er soms een blanke door een kleurling wordt vermoord, heeft dat niets te maken met de rassen kwestie. Inderdaad is het waar dat een beetje laat is begonnen met de vorming van vooizieningen ten behoeve van negers. De overal in de wereld bekend gewor den krottenwijken waar de negers ver kommerden, behoren echter tot het verleden. De door de regering gebouw de woningen voor kleurlingen voldoen aan alle moderne eisen. Elke dag komen er vijftig huizen voor negers bij! De lonen van de negers zijn goed. Een zwarte onderwijzer verdient even veel als een blanke. Misschien is juist het bewezen succes van de rassenpolitiek de reden waarom het buitenland zo fel reageert. Zuid- Afrika is de welvarendste staat van het Afrikaanse continent en dat heeft de jaloezie van de anderen opgewekt. Op een andere manier kunnen de Afri- kaanders de houding van het buiten land niet verklaren, aldus de heer Graaf. WADDENCONFERENTIE DIT JAAR OP SCHIERMONNIKOOG De achttiende Waddenconferentie zal worden gehouden op Schiermonnikoog. De deelnemers aan deze jaarlijkse bij eenkomst zullen op dinsdag 22, en woensdag 23 oktober op het eiland ver gaderen. CURSUS SCHAPENTEELT In de landbouwschool wordt een cursus schapenteelt georganiseerd, be staande uit een zestal lezingen op het gebied van bedrijfsvoering, stamboek, ziekten, export, nieuwe vormen van schapenhouden en de E.E.G. Men kan zich voor deze cursus opgeven bij de heer C. P. Laan, Kogerstraat 21, Den Burg, Texel, tel. (02220) 2126. Na ongeluk op Postweg DUITS GEZIN BELANDT IN ZIEKENHUIS Maandagochtend omstreeks 11 uur deed zich op de Postweg nabij de YVage- ningseweg een ongeluk voor dat ont stond toen een Duitse automobilist, die uit de richting Den Burg kwam, een rechts van de weg staand brugmuurtje ramde. De botsing moet met flinke snelheid zijn aangekomen, want de auto, een Volkswagen, werd geheel vernield. De automobilist, zijn vrouw en drie kinderen werden vrij ernstig gewond en moesten naar het ziekenhuis in Den Helder worden vervoerd. De uit Essen afkomstige Duitser, die het stuur in de maagstreek had ge kregen, verklaarde te zijn misleid door een tegenligger. BIJDRAGE VOOR HAVENWERKEN De begroting voor Verkeer en Water staat vermeldt dat evenals in 1963 van de provincie Noord-Holland en de ge meente Texel in de kosten van beheer en onderhoud van de havenwerken be oosten Oudeschild een bijdrage van ƒ10.000,verwacht wordt. Per 1 oktober zal op Texel de schooltandverzorging weer beginnen. Zoals bekend zijn do moeilijkheden rond deze belangrijke aangelegenheid opgelost door de vestiging van de tweede Texelse tandarts, de heer J. P. Rijkaart. Te- samen met de heer A. ten IIool zal deze zich naast zijn praktijk met de schooltandverzorging bezig houden. De stichting Schooltandverzorging Texel heeft ten behoeve van haar werk een behandelingswagen, een z.g. dental-car aangekocht, die voorzien is van de meest moderne tandheelkundige installatie. De wagen kan over enkele maanden in gebruik worden genomen. De eerste weken zullen worden overbrugd met behulp van een andere verplaatsbare in stallatie. De kinderen zullen dus op school en later in de bij de school gestationeerde dental-car worden onderzocht en zo nodig behandeld. Dit is voor de ouders een groot voordeel daar zij nu niet meer met hun kinderen naar de tandarts in Den Burg of zelfs Den Helder be hoeven te gaan. Bovendien hebben de ouders de zekerheid dat hun kinderen onder regelmatig tandheelkundig toe zicht staan. Tot op heden bezocht slechts een gering percentage van de er voor in aanmerking komende kinde ren regelmatig de tandarts. De ervaring heeft geleerd dat zonder regelmatige tandheelkundige verzorging het tand bederf zich ongestoord voortzet en aan vele gebitten onherstelbare schade toe brengt. Door het bestuur van de Stichting Schooltandverzorging Texel wordt daarom een dringend beroep op de ouders gedaan hun kinderen te laten deelnemen aan de schooltandartsen dienst. Dat dit zeer noodzakelijk is, blijkt al uit het feit, dat b.v. in 1957 nog slechts ruim drie procent van de kinde ren de lagere school verliet met een geheel gaaf gebit! Behandeling aan blijvend gebit De schooltandverzorging bepaalt zich uitsluitend tot voorkoming van tand bederf in het blijvend gebit. De verzor ging van het melkgebit, dat bij kinde ren, die op de lagere school komen vaak reeds door gevorderd tandbederf is aangetast, moet om technische rede nen en door gebrek aan tijd beperkt blijven tot de behandeling, die nodig is om infectie van het blijvend gebit te voorkomen. Dit ontheft de ouders echter niet van de zorg, om ook het melkgebit te laten behandelen door de eigen tandarts! De schooltandverzorging stelt zich ten doel alle kinderen de school te doen verlaten met een gezond, zij het dan ook hier en daar hersteld, gebit. Ter voor koming van tandbederf zullen de lichte afwijkingen worden behandeld. Door het aanbrengen van een eenvoudige vulling kan worden voorkomen, dat de aangetaste tand of kies geheel wordt verwoest. Er kunnen in het blijvend gebit echter grote gebreken voorkomen. Vooral nu, na zo'n lange periode van stilstand van de schooltandverzorging. In een dergelijk geval wordt het kind een briefje meegegeven met het advies om het kind onder behandeling te stel len van de eigen tandarts. Zo mogelijk zal het gebit van de leer lingen door de schooltandartsendienst twee maal per jaar worden onderzocht en zonodig behandeld. Bovendien tracht men hun een juist begnp bij te brengen van een doeltreffende mond- verzorging. Eerst algemeen onderzoek In oktober zal worden begonnen met een algemeen onderzoek naar de gebits toestand der aangemelde kinderen. Af hankelijk van de uitslag van dit onder zoek zal worden bepaald of ook de kin deren uit de vierde klasse in de tand heelkundige zorg zullen worden be trokken, dan wel of het noodzakelijk is, wegens een algemeen hoog vullings getal, de zorg te beperken tot de leer lingen van de eerste, de tweede en de derde klassen. Aan de ouders van de leerlingen van de vierde klasse zal hierover nog een mededeling worden gedaan. De vierdeklassers dienen wel te worden aangemeld! De kosten voor hen, die verplicht of vrijwillig verze kerd zijn bij het Alg. Ziekenfonds Texel, worden door dit ziekenfonds gedragen. De overige ouders betalen voor het schooljaar 1963/1964 per kind 7,50. De kwitantie zal te zijner tijd worden aan geboden. Middels een circulaire zijn de ouders van de kinderen, die in oktober in aan merking komen voor de schooltandver zorging daarvan op de hoogte gebracht. EEN WEEK VLOOD HEEN Dat het leven lang niet saai is, (Schoon 't niet altijd even fraai is) Tonen ons wel de couranten, Die het nieuws van alle kanten Brengen onder ons bereik Met kolommen tegelijk. Naar Soekarno ons laat weten Moet men 't twisten maar vergeten, Want dat vindt hij onaestetisch, (Kijk, ik word zowaar poëtisch) En is 't ieder dus geraaien Daar niet gaan te heupendraaien, Want die krijgt daar minder kans Dan de hoela-hoeladans. Dus niet twisten, dat is logisch. Maar, vraag ik onpaedagogisch, Is vechten wel toegestaan, Of is dat óók van de baan? Verder las 'k van twee Zuidslaven, Die elkaar ten huw'lijk gaven Honderddertig meter diep. (Wat is ergens wel begriep Daar geen last toch van de buren, Die stil bij je binnengluren, Noch van jonge slimmerikken, Die de sukkelaatpot pikken. En een wilde braspartij Was er, dunkt mij ook niet bij. Dat de drukkers niet meer drukken, 't Overleg niet wil gelukken, Plus nog duizend and're dingen, Zal ik hier maar niet bezingen, Want dan kwam ik vast niet klaar. Dus tot hier, de Rijmelaar. MET AUTO DE TRAP AF Maandagochtend gebeurde het dat een mijnheer uit Oudeschild met zijn auto de weg langs de dijk wilde ver laten om zijn woning aan de dieper ge legen de Ruyterstraat te bereiken. Hij dacht gebruik te maken van een pad maar te laat bleek, dat het pad niet meer bestond maar was vervangen door een stenen trap. De auto schoof naar beneden en liep enige schade op. De chauffeur hoorde later dat het meer dan zes jaar geleden is dat zich ter plaatse een omlaagvoerende weg be vond! TWINTIG GULDEN VOOR VUISTSLAG Maandag veroordeelde de Alkmaarse politierechter onze plaatsgenoot, de heer C. Keijser, Stenenplaats, tot ƒ20, boete (subs. 4 dagen). De officier van justitie had 25,geëist. De heer Keijser werd veroordeeld omdat hij een student een vuistslag had toegediend op 27 juni van dit jaar Dit was gebeurd nadat de dochter van de heer Keijser was aangereden door een auto, bestuurd door enkele studenten. De vader had de studenten die zich na de aanrijding snel wilden verwijderen weten tegen te hou den, waardoor een woordenwisseling ontstond, die eindigde met het genoem de handgemeen. EEN MILJOEN VOOR HAVENS In 1964 zal de veerhaven bij 't Horn- tje op Texel voltooi^ worden, zomede de daarmee gepaard gaande verbetering van de aanleginrichting te Den Helder, waarvoor een bedrag van ƒ1.000.000, is geraamd. Dit deelt de Minister mede ter toelichting op de begroting van Verkeer en Waterstaat voor 1964. ALGEMENE TUINBOUWCURSUS De algemene tuinbouwcursus met als teeltvak bloembollenteelt gaat door en begint op vrijdag 4 oktober 1963 in de landbouwschool. Tot die datum kan men zich nog opgeven bij de heer C. P. Laan, Kogerstraat 21, Den Burg, tel. (02220) 2126. GESLAAGD Mej. Anita Beemsterboer te Den Burg deed dinsdag met gunstig gevolg examen voor het diploma logopediste (spraaklerares). Het examen werd afge nomen in Den Haag. Mej. Beemsterboer slaagde met uitstekende cijfers. Douchegordijn van effen plastic in diverse tinten, Slechts ƒ2,25 OVERDENKING. KINDEREN Het is aan de éne kant heel vaak verbluffend om te zien hoe de meeste mensen verlangen naar kinderen, hoe er om gebeden kan worden, hoe er me disch naar gezocht wordt om de gering ste kansen te gebruiken, hoe er door anderen grote offers worden gebracht om kinderen te adopteren. Niet alleen voor ouders, ook voor grootouders is het kind een belangrijke functie in hun leven. Het is aan de andere kant vaak ver bluffend om te zien wat grote mensen kinderen aan kunnen doen. Ik denk b.v. aan de onmenselijke, schofterige moord op een aantal negerkinderen in Ala bama. Achter elk kinderlijkje staan twee ouders en vier grootouders. De strijd van „grote" mensen, uitgevochten op de ruggen van weerloze kinderen. En laten we niet te gemakkelijk de vinger wijzen naar Amerika of Zuid- Afrika of andere landen. Ook bij ons komt het te vaak voor dat onenigheid tussen „grote" mensen verwordt tot een aantasting van de kinderen. Neen, er wordt niet gemoord, maar het is er tegenaan. Kinderen zijn in onze samenleving niet weg te denken. Maar ze zijn heel erg afhankelijk van het levensbedrag van alle oudere mensen. Onze houding in het verkeer met auto, motor of bromfiets. Onze houding in de samenleving, wanneer wij met kinderen te maken hebben. 'Onze hou ding in de politiek, in de kerken, op scholen, in oorlogen, in alles wat wij doen, staan de kinderen weerloos voor ons, afhankelijk van onze liefde In het boek „De laatste der recht vaardigen", van André Schwarz-Bart, (dat boek moet U lezen) wordt verteld op de laatste bladzijden hoe daar een aantal kinderen in een vergassingsoven wordt gezet. Het is er donker. En daar hoor je de kinderen: „Mama, ik was toch zoet, het is hier zo donker". Hun probleem was niet de dood. Ge lukkig niet Hun probleem was, voordat zij krepeerden, dat ze stierven door ge brek aan liefde Jezus heeft over de hoofdjes van kinderen tot „grote" mensen gezegd: „Laat de kinderkens tot Mij komen". Ik weet wel dat er ontstellend veel, als kinderen, bij Hem gekomen zijn. Bij Hem die Liefde is. H. v B. Verzoek om inlichtingen GROEP AANDEELHOUDERS MAAKT ZICH ZORGEN OM T.E.S.O. Een aantal aandeelhouders van de N.V. T.E.S.O. heeft dezer dagen het bestuur der N.V. een schrijven doen toekomen, waarin zij verzoeken een aantal voorstellen hunnerzijds te be handelen in de algemene vergadering van aandeelhouders op 11 oktober a.s. De veertig ondertekenaars van de brief zeggen verontrust te zijn over de gang van zaken bij de N.V. Dit naar aanlei ding van de in onze vorige editie ge plaatste balans over 1962. Het verzoek omvat de volgende punten: 1. Het rapport, dat door de commissie onder voorzitterschap van Prof. Mr. J. v.d. Hoeven in het conflict tussen de Directeur en de Raad van Com missarissen is opgemaakt, volledig bekend te willen maken en ter inzag® aan de aandeelhouders te willen leggen 2. Bekendmaking van de kosten welke het ontslag van de Directeur met zich mee heeft gebracht. 3. Bekendmaking van de kosten van de schorsing van de Directeur d<?br de Raad van Commissarissen in het be gin van het jaar. 4. Bekendmaking van de kosten van het rapport, gemaakt in het conflict tussen Directeur en Commissarissen onder voorzitterschap van Prof Mr. J. v.d. Hoeven. 5. Inlichtingen betreffende hypotheek, verstrekt door de Veendamse Hypo theekbank. Is dit bedrag al voor 100°/o verstrekt of welk bedrag staat hiervan nog open? 6. In de nieuwe veerpont geheel be taald of welk bedrag moet hier nog op worden betaald? Zoals uit de elders in dit nummer gepubliceerde agenda van de vergade ring blijkt, heeft het TESO-bestuur aan het verzoek van de groep aandeel houders gehoor gegeven. ZONDAGSDIENST DOKTOREN Den Burg: DOKTER COUTINHO (ingaande zaterdagmorgen 8 uur) Oosterend en De Cocksdorp: DOKTER RENOUT (ingaande zaterdagmorgen t aur) Zondagsdiensten dierenartsen: H. DE BOER, tel. (02220) 2527 (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) Zondagsdienst Witte Kruis Zr. HOL Den Burg, lel. (02220) - 2414 (ingaande vrijdag 24 uur tot en met maandag CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 2 oktober a.s. worden de moeders van Oudeschild en Den Burg ver wacht van 12.30 - 15.30 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1963 | | pagina 1