Cjroen 2,'waitsJexels in het harL, Kustwacht Eierland is dag en nacht paraat Feesten „Texel 550 jaar stad" volgend jaar van 30 mei-25 juli Extra spanning tijdens herfststormen Hoofdbestuur bezocht Texelse redders Eerste plannen werden vastgelegd DINSDAG 1 OKTOBER 1963 TEXELSE 77e JAARGANG No 7798 COURANT Uitgave N.V. r.h. Langeveld A de RooQ Boek-, Kantoorboek- en Fotohandel Handelsdrukkerij Oen Bnrg, Texel Postbus 11 Tel. 2058 Verschijnt dinsdags en vrijdags. Bank: Rotterdamse Bank; Coöp. Boerenlee» bank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ2,40 p. kwart -f 25 ct. incasso. Advertenties: familieberichte» 12 cL p. mm.; andere advert 10 ct p. mm Slechts weinigen weten dat de Eierlandse vuurtoren niet slechts dient om 's nachts met haar lichtsignalen de scheepvaart de weg te wijzen, maar dat dat bouwwerk, dat binnenkort honderd jaar bestaat, tevens de uitkijkpost is van de kustwacht. In een knus vertrekje boven in de toren zit dag en nacht een der mannen, die de taak hebben de zee rond de Noordpunt van ons eiland in het oog te houden. Dat is nodig. De praktijk heeft de laatste tijd herhaal delijk bewezen welk een verantwoordelijkheid de kustwacht in het algemeen en in het bijzonder die van Eierland heeft te dragen. Geen wonder. Vanuit, de toren heeft men het gezicht op een berucht geworden zeegebied, dat steeds weer zeelieden op onaangename wijze verrast. De Eierlandse gronden en de Vliehors hebben menig schip in moeilijkheden gebracht. De kustwacht heeft een veelzijdige taak. Zij let niet slechts op vuurpijlen of andere noodseinen, maar moet ook trachten ongelukken op zee te voorkomen door het geven van waarschuwingen per radio-, licht- en vlaggeseinen. Het hoofd van de kust wacht Eierland heeft bovendien de functie van hoofdkustlichtwacht De wachters moeten dus zorgen dat het lampen- en lenzenmechanisme van de toren naar behoren blijft werken. VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS T.E.S.O. Met betrekking tot de algemene aan deelhoudersvergadering van de N.V. T.E.S.O. op vrijdag 11 oktober a.s. ver zoek het TESO-bestuur ons het navol gende op te merken: Om te komen tot een vlotte afwikke ling bij de ingang van de zaal van hotel „De Oranjeboom" wordt ieder verzocht tegen overleg van aandeel of bewijs van bewaarneming een bewijs bij het TESO- kantoor af te halen. Hiertoe bestaat ge legenheid tot en met 7 oktober 1963 te 17.00 uur. Tegen inlevering van dit be wijs worden op de vergadering de stem biljetten verstrekt. Aandeelhouders, die niet in de gelegenheid zijn idt bewijs af te halen, dienen het aandeel of het be wijs van bewaarneming aan de ingang van de zaal te tonen. Volmachten, afgegeven voor de ver gadering van 22 februari zijn niet gel dig voor de vergadering van 11 oktober. De volmachten kunnen opnnieuw wor den gebruikt voor de komende vergade ring, indien de datum door de vol- machtgever wordt gewijzigd en van zijn (haar) handtekening bij de wijziging wordt voorzien. INKOMENS IN DE LANDBOUW Het gemiddelde arbeidsinkomen per ondernemer bedroeg in Wieringermeer voor bedrijven van 35 ha. gemiddeld in 1958/59 13.550: 1959/'60 f31.300; 1960/ 61 ƒ17.900; 1961 '62 ƒ17.400 en in 1962/'63 gemiddeld ƒ21.500. Voor de overige Noordhollandse droogmakerijen bedroegen deze inkomens, berekend door het Landbouw Economisch Insti tuut, voor bedrijven van 31 ha.: 1958/'59 12.0501959/'60 ƒ23.450; 1960/61 ƒ9.250; 1961/'62 ƒ8.350 en in 1962/'63 ƒ15.800. Deze cijfers vermeldde de Minister van Landbouw en Visserij in zijn Memorie van Toelichting co de begroting 1964 van zijn departement. BETAARDENRIT DE WAAL A.s. zondag. 6 oktober, zullen de be jaarden van De Waal en omgeving hun jaarlijkse rijtoer maken over ons mooie eiland. Men wordt verzocht om kwart voor twee bij het Dorpshuis „De Wiele waal" aanwezig te willen zijn. CANADESE OORLOGSNABESTAANDEN KOMEN NAAR TEXEL Op 7 oktober a.s. zal een aantal oor logsnabestaanden van hier te lande be graven Canadese militairen per vlieg tuig in Nederland arriveren om de graven van hun verwandten te zien. Waarschijnlijk zal een deel van de groep op 9 oktober in Den Burg de Alg. begraafplaats bezoeken De terugtocht naar Canada is gepland op maandag 14 oktober. Dit is de vierde groep, die dit jaar door middel van het Nederlandse oorlogsgravencomité gastvrijheid in ons land ontvangt. De activiteiten van het oorlogsgravencomité worden, zoals be kend, bekostigd uit de opbrengst van de bekende klaprooscollecte. 87-JARIGE OUD-TEXELAAR ZEGT ABONNEMENT OP Van onze abonnee, de heer D. Mantje in New Yersey, U.S.A., kregen wij dezer dagen bericht met het verzoek hem van de lijst van abonnees te willen afvoe ren. Vermeldenswaard vonden we het, dat de heer Mantje als 12-jarige jongen Texel verliet om zich in Amerika te vestigen. Nu is hij 87 jaar oud en al die tijd heeft hij trouw de Texelse Courant gelezen. Daardoor bleef hij op de hoog te van het wel en wee op zijn geboorte- eiland. Mantje is mede daardoor nooit een echte Amerikaan geworden; hij bleef Texels denken! Ongetwijfeld is het een moeilijk be sluit geweest het abonnement op te zeggen. Men moet weten dat het ge zichtsvermogen van de heer Mantje sterk is achteruitgegaan. Zoveel moeite kostte het hem het tweemaal per week verschijnende krantje te lezen, dat hij er van heeft moeten afzien. PROEVEN MET VERWATEREN VAN MOSSELEN De pogingen om door overleg met Waddenzeevissers, niet-mosselkwekers, meer gronden beschikbaar te krijgen voor het aanleggen van nieuwe mossel percelen in de Waddenzee, zullen wor den voortgezet. De vraag naar meer en betere mosselpercelen in de Wadden zee is nog steeds groot en de behoefte daaraan neemt toe, naarmate in de Zeeuwse Stromen meer mosselpercelen voor de mosselcultuur verloren gaan. Aldus de Minister van Landbouw en Visserij in zijn Memerie van Toelich ting. Ten aanzien van het vraagstuk van het kunstmatig verwateren van mosse len in de Waddenzee deelt de Minister mede, dat dit op laboratoriumschaal onderwerp van onderzoek zal uitmaken. Daarnaast zullen voorbereidingen ge troffen worden voor de bouw van een installatie, waarmede het kunstmatig verwateren van mosselen op technische schaal experimenteel kan worden on derzocht. De heer L. Visser, één der kustwachters op zijn post hoog boven de grond in de Eierlandse vuurtoren De toren is dus voortdurend bezet. Vier kustwachters lossen elkaar af. Het zijn de heren A. Troost, L. Visser, C. Leijen en G. Boon, die werken onder toezicht van het hoofd van de kust wacht Eierland, de heer J. Postma Zowel de heer Postma als zijn perso neelsleden wonen in huizen aan de voet van de toren en zijn dus voortdurend bij de hand. Een wachttijd duurt ge middeld zes uur. De nachtwachten zijn doorgaans iets langer dan de dagwach- ten. Niet alle posten van de kustwacht langs de Nederlandse kust zijn perma nent bezet. De post Vlieland werkt b.v. alleen 's nachts. In verband met de zeer belangrijke positie van de Eierlandse kustwacht wordt daar voortdurend ge waakt en in het recente verleden is dat meermalen nuttig gebleken. Gelukkig heeft de moderne kust wachter de steun van de techniek. In het kleine kamertje staat een aantal radio- en zendtoestellen, terwijl sein lampen, kijkers en noodsignalen even min ontbreken. Voortdurend luistert TEXELSE SCHAPEN OP LANDBOUWDAG Op de woensdag gehouden landbouw- dag te Alkmaar bevond zich onder het keurfokvee uit Noord-Holland ook een collectie schapen. Ook verschillende Texelaars hadden dieren ingestuurd. Zij konden achteraf enkele prijzen in ont vangst nemen. Tweejarige rammen: ID M. J. Kikkert, Den Hoorn; Éénjarige rammen: ID G. Eelman, Oosterend; Schapen met ooi en 1 ramlam; IA G. Eelman, Oosterend HERFST Een donkere daq, De herfst is reeds beqonnen. We hebben nauwelijks kunnen zonnen Bij een enkele warme dag. Veel regen, overal was 't nat. 't Gewas kon lekker groeien, Dat brengt wel koren in het vat En alles bleef maar qroeien. De aardappels werden ziek er van, Omdat 't ook te nat zijn kan. Maar ach, zo klagen we steeds door. Al is er vaak geen reden voor. De zomer gaat zo gauw voorbij, Zo'n mooie daq houdt die dan vast, Voor elk een zeer welkome qast. Straks brandt de kachel weer in huis, We sluiten de gordijnen dicht, En bij qezelliq lampelicht Voelen we ons ook weer thuis. Moe klaagt, wat kost me dat een qeld, Ze heeft haar kolen uitgeteld. Er buiten kun je echter niet, 't Is herfst al wat je nu weer ziet. A. van Leeuwen-Boon een ontvangtoestel op de noodgolf, zo dat een eventueel verzoek om hulp onmiddellijk wordt opgevangen. Ook met collega-kustwachters langs de Ne derlandse kust en Radio Scheveningen kan vlot contact worden opgenomen. Voor een groot deel hangt het effekt van de kustwacht echter af van de waakzaamheid van de wachters. „Op onze post moet je haast ogen in je rug hebben", vertelde ons de heer L. Visser. Door de speciale ligging geeft de .post niet alleen uitzicht op de Noordzee met de ET-route, maar ook op een flink stuk Waddenzee. Schepen op de Wad denzee hebben veelal geen radio aan boord en in noodgevallen trachten zij de aandacht te trekken door het af schieten van vuurpijlen. De kans is vrij groot dat de kustwachter die niet ziet. Het is dan ook van belang wanneer men ziet dat vuurpijlen worden afge schoten, even de kustwacht te bellen. Op die manier kan men een steentje bijdragen aan het verantwoordelijke werk van deze belangrijke instelling. CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 2 oktober a.s. worden de moeders van Oudeschild en Den Burg ver wacht van 12.30 - 15.30 uur. HOOG WATER Hoog water ter rede van Oudeschild: 1 okt. 6.59 en 19.14; 2 okt 8.04 en 20.18; 3 okt. 8.59 en 21.08; 4 okt 9 45 en 21.51; 5 okt. 10.23 en 22.29 Laagwater valt gemiddeld 6 uur 15 min. na hoogwater. Aan het strand ongeveer een uur eerder hoogwater. VERTROKKEN PERSONEN Jan C. van Groenigen, van Den Burg, Weverstraat 49 naar Den Helder, Hoofdgracht 14; Pieter Dros, van Den Burg, Weverstraat 46bv naar Vlissingen Breewaterstraat 14; Margaretha M. C. Beers, van Den Burg, Groeneplaats 13 naar Utrecht, Buys Ballotstraat 27; Lambertus A. M. Snik, van Den Burg, Molenstraat 32 naar Medemblik, Rid derstraat 10; Elisabeth G. A. Pijper, van K 68a naar Zaandam, Sluispad 28; Wilhelmus J. Fokker, van De Waal, Hogereind 22 naar Brunssum, Kerk straat 49; Harry P. Wuis, van De Koog, Ruijslaan 39 naar Den Haag, Gevers Deynootweg 198; Eddie J. J Eelman, van De Koog, Dorpsstraat 37 naar Den Helder. Hoofdgracht 14; Emma L. Smit, van Den Burg, Molenstraat 37, naar .Frankrijk, Saint-Cloud, 6 Villa „Preschez"; Agatha J. H. Witte, van H 110 naar Renkum, Oosterbeek, Sta tionsweg 3; Dirk Dijkstra, van C 119 naar Ferwerderadeel, Hallum, Goslin- ghastraat 8. Directeur De Booy nam afscheid van station Texel Vrijdag j.l. bracht het hoofdbestuur van de Kon. Noord- en Zuidhollandse Reddingmaatschappij een bezoek aan dc reddingstations op Texel. Onder de heren bevond zich ook de directeur, de heer H. Th. de Booy, die van deze gelegenheid gebruik maakte om van de Texelse posten afscheid te nemen in verband met liet feit, dat hij aan het eind van dit jaar met pensioen gaat. Zijn opvolger, nu nog adjunct-directeur, de heer C. H. v.d. Zweep, was eveneens meegekomen. Met de reddingboot „Prins Hendrik" arriveerde het gezelschap te Oudeschild, waar de Plaatselijke reddingcommissic haar opwachting maakte. Tijdens een tocht per autobus over het eiland konden de heren de verande ringen in ogenschouw nemen, die zich op het eiland hebben voorgedaan sinds hun laatste bezoek vijf jaar geleden. Volgens het programma zou 's avonds aan het strand bij De Koog een demon stratie met. het lijnwerp- en wipper toestel worden gegeven. De secretaris penningmeester van de plaatselijke commissie, de heer J. Brommersma, achtte het echter met verantwoord dit evenement te laten doorgaan. In ver band met het feit dat 's avonds de wind was aangewakkerd tot storm kracht, wilde men de paraatheid niet in gevaar brengen. De oefening met de strandredding- boot bij De Cocksdorp ging, ondanks het ruwe weer echter wél door. De de monstratie had een bijzonder vlot ver loop. De snelle gang van zaken bij het te water brengen van de boot is trou wens een kenmerk voor het station De Cocksdorp. Het voltallige hoofdbestuur was aan boord tijdens de korte tocht. Oók de 86-jarige heer Hudig die geen ogenblik aarzelde toen hij aan boord stapte om zich te overtuigen van de gang van zaken aldaar. De bemanningen van De Koog en De Cocksdorp waren met de plaatselijke commissie aanwezig na afloop van de oefening in hotel „De Hoop" waar een koffiemaaltijd werd gebruikt. Bij die gelegenheid werd officieel afscheid genomen van de heer De Booy. De heer De Booy is voornemens ook de andere stations langs de Nederlandse kust ter gelegenheid van zijn afscheid te be zoeken. Het bezoek van het Hoofdbestuur, dat een bijzonder gemoedelijk karakter droeg eindigde zaterdagmidag toen de heren wederom van de Prins Hendrik ebruik maakten om de terugtocht naar de vastewal te aanvaarden. Texel zal in 1964 ter gelegenheid van het feit, dat 550 jaar geleden stads rechten werden ver! regen, feest vieren var 30 mei tot 25 juli. Dit was één d r punten, waarover overeenstemming werd bereikt op de vrijdagavond j.l. in Het Dorpshuis tc Den Burg gehouden vergadering. Tijdens de bijeenkomst werden verschillende ideeën en voorstellen van de tijdens de vorigie hijeen- komst geïnstalleerde secties en werkgroepen besproken en voor een deel in een voorlopig programma ondergebracht. Er :s dus een rond plan gemaakt. Dat was noodzakelijk omdat men nu reeds de benodigde tenten etc. wil be stellen De voorzitter van het organisa tiecomité, de heer W. Albers, legde er bovendien de nadruk op dat bij een tijdig ter kennis brengen van de plan nen ieder de gelegenheid zal hebben zijn deel aan het feest bij te dragen en het benodigde enthousiasme er voor op te brengen. Uit de agrarische sectie kwam het plan naar voren om van 20 - 25 juli een agrarische tentoonstelling met een werktuigenshow te houden. De sectie Vrouwenverenigingen wil iets voor de bejaarden doen Het plan bestaat om een revue te maken en deze voor hen op te voeren. Een schrijver is al gevon den Het plan van een speciale vrou wendag is nog niet uitgewerkt. De sectie Middenstand is voornemens een Middenstandstentoonstelling te or ganiseren in de eerste week van juni. Hiervoor zal een grote tent nodig zijn, waarvoor prijsopgave is gevraagd. On derzocht wordt of een spanthoutcon structie wellicht voordeliger is. Een Lunapark zal een belangrijke trekpleister moeten worden. Het Luna park zal geheel in de sfeer van de vroegere Texelse kermis worden opge zet, ook wat de tijd betreft, in de „ker- misweek" dus. Over deze aangelegen heid moet nog met enkele sportvereni gingen onderhandeld worden, aange zien ook zij jaarlijks kleine kermissen op touw zetten. Bovendien zal een ver gunning van B. en W. nodig zijn. Ook een ballonopstijging vanaf Texel is mogelijk gebleken. Voorts wordt overwogen het districts festival van Noordhollandse dansgroe pen op Texel te laten plaatsvinden. De mogelijkheden hieromtrent zijn gunstig. De meeste vertegenwoordigers van de verschillende dorpen konden ook al iets TERMIJN NEOERIANDSCHE MIDDENSTANDSBANK N.V. zeggen over hun bijdrage aan het feest. De meesten streven naar een één of twee dagen durend volksfeest. Oude schild, Den Hoorn, De Cocksdorp (met Eierland en De Waal hebben hun dagen al gepland. Ook Oosterend is aan het organiseren. Alleen De Koog heeft nog mets van zich laten horen. Er wordt echter niet aan getwijfeld of ook daar laat men de gedachten gaan over moge lijke activiteiten. De Waal wil er als trekpleister een skelterwedstrijd aan verbinden. De beide paardensportverenigingen op het eiland hebben ook toegezegd te willen meewerken. Men voelt o.a. iets voor een harddraverij als deel van de feestelijkheden in de dorpen. Ook een muziekconcours wordt voorbereid Een aantal schoolhoofden wil in samenwer king komen tot de organisatie van his torische kinderoptochten. Tenminste gedurende de feesten zal een tentoon stelling worden ingericht van schilde rijen die op Texel betrekking hebben. Er wordt overwogen er een tentoonstel ling van fotomateriaal betreffende de Russenoorlog aan te verbinden. Het C.J.O.T. wil een historische feest- markt houden. Door de creatieve werk groep wordt gewerkt aan een historisch openluchtspel op de speelweide te Den Burg. Er wordt reeds gewerkt aan een historisch wagenspel. Aantrekkelijk voor het publiek is een Motorcross, waarover men de MAB-club Texel zal benaderen. Het Texels Museum zal zich belasten met het inrichten van een his torische tentoonstelling tijdens de schil derijententoonstelling. Hoewel bovengenoemde evementen op zichzelf zeker publiek zullen trekken is men van mening dat de feesten nog moeten worden aangevuld met enkele „kasstukken",, evenementen dus die zo sensationeel en opzienbarend zijn, dat ze grote drommen mensen naar Texel trekken. Op de vergadering werden enkele ideeën gelanceerd die wellicht uitvoerbaar zijn. Een plan dat zeker doorgang zal vinden is een Reünie van oud-Texelaars. In andere plaatsen werd iets dergelijks met veel succes georga- seerd. Versiering Iets waarover iedere Texelaar zich nu reeds kan beraden is de straatversie ring gedurende de twee feestmaanden. Als ieder zich hiervoor wil inspannen, zal het zeker niet moeilijk zijn de stra ten en pleinen van alle dorpen er fees telijk uit te laten zien. De vele zaken, die we hebben opge somd zullen hoogstwaarschijnlijk door gang kunnen vinden. Aan veel andere evenementen wordt nog gewerkt. Zo dra ook daarvan vaststaat, dat ze ge realiseerd kunnen worden, hoort U er meer van. Door de heer Harry Tielemans is een vignet ontworpen, dat als symbool voor de feesten gaat dienen. Zakenlieden zullen gelegenheid krijgen het op hun enveloppen te laten drukken, terwijl wij het zullen gebruiken als kop boven berichten betreffende de komende fees telijkheden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1963 | | pagina 1