Cjroen ChartsJex els in het harL, Gemeentebegroting 64 sluitend „gezondheid' N Investeringsprogramma 1964 Het verlanglijstje van de gemeente Texel vJ Een ton voor parkeervoorzieningen 75,000 voor bouw Chr. kleuterschool M// VRIJDAG 4 OKTOBER 1963 TEXELSE 77e JAARGANG No. 7798 COURANT Uitgave N.V. Y.h. Langereld ft de RooQ Boek-, Kantoorboek- en Foto handel Handelsdrukkerij Den Burg, Texel - Poetbus 11 - TeL 2058 Versch^nt dinsdags en Yitfdafk Bank: Rotterdamse Bank; Coöp. Boereoles» bank. Postgiro 052. Abonn.pr. ƒ2,40 p. kwart 25 ct incasso. Advertenties: famllieberlcktes 12 ct p. mm.; andere advert 10 ct p. mm. Voor het eerst sinds dertien jaar heeft het College van B. en W. de raad een sluitende begroting ter goedkeuring kunnen voorleggen. Het is hun dus gelukt het evenwicht tussen de inkomsten en de uitgaven van de gewone dienst te herstellen. De financiële positie van de gemeente is in 1962 belang- rijk verbeterd. Bij koninklijk besluit van 10 september 1962 werd voor de Waddeneilanden een verhoging van de algemene uitkering uit het gemeente fonds vastgesteld. Deze verhoging levert voor 1964 een extra bedrag op van f367.920Een garantieuitkering van f267.887,vervalt daar tegenover, doch per saldo is een bedrag van ca. f100.000,als meerdere inkomsten aan te merken. Het begrotingsbeeld, zo schrijven B. en W. in hun toelichting bij de ontwerpbegroting, ziet er ogenschijnlijk gunstig uit. De begroting is sluitend en aan alle verplichtingen kan dus worden voldaan. In het afgelo pen jaar is heel wat bereikt; er zijn een aantal reserves f390.000,en er is enig eigen kapitaal: f186.000,Deze situatie zou bevrediging en tevre denheid kunnen schenken als zij niet werd gezien tegen de achtergrond van de vele noodzakelijke voorzieningen, welke nog moeten worden getronen. Indien wordt bedacht dat er een lijst van 49 nog steeds met goedgekeurde kapitaalsinvesteringen, behorende tot de jaren 1963, 1962 en eerder, bestaat, met in totaal een bedrag van ruim 5V2 miljoen aan uitgaven in de kapi taalssector, dan moet men wel tot een andere conclusie komen. De tevre denheid over de huidige situatie maakt dan plaats voor een gevoel van on rust en onzekerheid. B. en W. laten zich in hoge mate verontrust uit over de huidige gang van zaken. Zij vragen zich af of het mogelijk is het om een oplossing schreeuwende raadhuisprobleem daad werkelijk aan te pakken en of de drin gend noodzakelijke voorzieningen aan do straten, wegen en rijwielpaden kun nen worden getroffen. Zal het mogeliijk zijn voldoende parkeerruimte te schep pen? Zullen de al jarenlang bepleite gymnastieklokalen kunnen worden ge bouwd? Zo zijn er meer zaken waarover op het ogenblik nog de grootste onze kerheid bestaat. Wanneer de goedkeu ringen niet worden verleend is de finan ciële positie van de gemeente in engere zin inderdaad gunstig te noemen, maar als men het verlanglijstje van het ge meentebestuur in het oog houdt, moet men wel concluderen, dat het tegen deel waar is. Naar het oordeel van B. en W. is het beslist noodzakelijk dat extra uitkerin gen worden verkregen, waardoor ruim te wordt geschapen voor nieuwe kapi taalsuitgaven. Het gemeentebestuur zal daarom blijven trachten de desbetref fende instanties er van te overtuigen, dat de ontwikkeling van de gemeente in het algemeen en van het toerisme in het bijzonder grote investeringen eisen, die de draagkracht van de gemeente te boven gaan. Naast het bedrag van ruim 5V2 mil joen gulden aan kapitaalsinvesteringen van voorgaande jaren is een investe ringsbedrag voor de dienst 1964 opge nomen van 488.375, De kapitaalslasten van deze investe ringen bedragen rond ƒ16.000,Sa menvattend bestaat er dus tot en met het jaar 1964 een investeringsprogram- ma van 58 posten met in totaal een bedrag aan uitgaven van bijna 6 miljoen gulden. De rente en afschrijvingen hier van bedragen ƒ286.000,waarvoor geen dekking aanwezig is. Gelet op het door het gemeentebe stuur samengestelde investeringspro gramma, dat na veel wikken en wegen en na diverse selecties is ontstaan, kan gesteld worden, dat er zich een gebrek aan dekkingsmiddelen voordoet tot laatstgenoemd oedrag. De hogere salariskosten als gevolg van de thans bekende per 1 januari 1964 toe te kennen verhogingen zijn in de begroting geraamd. Verder is een begin gemaakt met de vorming van een reserve voor de bouw van het raad huis. Voor dit doel is een bedrag van ƒ70.000,uitgetrokken. Het onderdeel volksgezondheid" vraagt per saldo een bedrag van ƒ20.515,méér. Dit is toe te schrijven aan de hogere personeels kosten van de Vétérinair-Hygiënische dienst en aan de hogere subsidie aan „Het Witte Kruis Texel". De inkomsten zijn tot vrij hoge bedragen geraamd aan de hand van de gegevens over 1962 en het eerste half jaar van 1963. Vooral de ontvangsten van de provincie in de onderhoudskosten van de wegen zijn belangrijk hoger geraamd. Ten opzichte van 1963 een stijging van ƒ60.890, Al Uw gereed schap bij de hand een solide metalen gerced- schapkist Speciale prijs ƒ7,95 2767 Uit bijgaand artikel is het onze lezers duidelijk geworden, dat een respectabele reeks voorzie ningen op het verlanglijstje blijft staan. De grootste post is de bouw van het nieuwe raadhuis: 2,2 miljoen. De doorbraak van de Groeneplaats naar de Elemert vraagt f107.000,Ook het zo broodnodige gymlokaal te Den Burg zal voorlopig niet worden gebouwd. Er is een bedrag van f215.000,mee gemoeid. Met de bouw van het eerste deel van de ULO-school (450.000,zal even min voorlopig worden begonnen. Ook de riolering van Den Burg en Den Hoorn (f340.000,laat nog op zich wachten, evenals de verbeteringen aan diverse stra ten en wegen (f430.000.Ver der vinden we in de reeks onver vulde verlangens de verbindings weg tussen de ponthaven en Den Hoorn (f400.000,de aanleg van rijwielpaden (f280.000,de verbreding van de Krimweg (f160.000,en het gereedmaken van de bouwterreinen voor „Plan Oost" nabij de Wilhelminalaan te Den Burg (f520.000, Uit bovenstaande blijkt dat voor een bedrag van 51/* miljoen aan noodzakelijke voorzieningen voorlopig blijft staan. Of deze zaken volgend jaar aan bod ko men? Gezien de huidige span ning op de arbeidsmarkt mogen we geen optimistische verwach tingen koesteren. Van overheids wege zullen in verband hiermee de investeringen worden beperkt wat waarschijnlijk tot gevolq zal hebben dat dit verlanglijstje van de gemeente Texel vooralsnog in stand zal blijven. De hoge opbrengst van de motorrijtui genbelasting is hiervan de oorzaak. Het gemeentebestuur zal zich nader beraden in hoeverre het mogelijk is de kapitaalsuitgaven voor verbetering van de z.g. planwegen te verhogen, teneinde op dit punt gelijke tred te kunnen hou den met de ontwikkeling van het weg verkeer. De hogere exploitatiekosten van de openbare en bijzondere scholen hebben het aandeel van het onderwijs in het gemeentelijk budget verder doe stijgen. In hoeverre het verhoogde bedrag van ./10.000,voor de schoolmelkver strekking voldoende is, is bij de huidige ontwikkeling niet te zeggen. Bij het vervallen van de Rijkssubsidie zal de melk engev ƒ2600,duurder worden. Ook de uitgaven in de culturele sec tor nemen voortdurend toe. De subsi dies aan de stichting Texels Museum en aan de stichting Cultureel werk Texel zijn verhoogd, terwijl de kosten van sportterreinen en gymnastieklokalen eveneens zijn gestegen. Tenslotte is er duidelijke toename t< constateren van de kosten van maat schappelijke steun en voorzorg. De kos ten van verpleging van geesteszieken vraagt een bedrag van ƒ123.000,Dit is per saldo een bedrag van ƒ15.058, méér dan het vorige jaar. Verder is de subsidie aan de Sociale Dienst in de ge meente met ƒ30.106,gestegen. Voor al deze hogere uitgaven is dek king gevonden door verhoging van de inkomsten. In het bijzonder wel door de hogere uitkering uit het gemeente fonds als gevolg van de toepassing van de voor de Waddeneilanden in het leven geroepen regeling. Helaas is, zoals reeds hiervoor is ge steld, geen dekking aanwezig voor de kapitaalslasten van de zo dringend noodzakelijke investeringen. B. en W. stellen de raad dan ook voor tot de Ministers van Binnenlands Zaken en van .Financiën het verzoek te richten tot toekenning van een aanvul lende bijdrage tot een zodanig bedrag als nodig, is om het feitelijke begrotings tekort op te heffen. MEDEDELINGEN MASSA-ONDERZOEK OP T.B.C. Zoals reeds eerder gemeld, zal het massa-onderzoek naar t.b.c. zich uit strekken over de periode van 8 Urn 24 oktober a.s. Het zal nauwelijks nodig zijn, U nog eens het belang van een regelmatig onderzoek uiteen te zetten. Telkens weer worden op Texel ge vallen van t.b.c. ontdekt en ook tussen tijds komen gevallen aan het licht. Tijdige ontdekking bevordert een poedige genezing en voorkomt uitbrei ding. Daarom is het van groot belang dat iedereen aan zijn oproep gevolg geeft. Ook longkanker, hartziekten en an dere afwijkingen aan de borstorganen kunnen door het massa-onderzoek wor den aangetoond. Bepaald verontrustend is de toename van het aantal gevallen van longkanker. Voor een spoedige genezing is het ook hier van belang dat deze afwijkingen tijdig worden ontdekt Wij hopen van harte dat U allen Uw volle medewerking aan dit onderzoek zult verlenen. Mededelingen in verband met het onderzoek De kosten bedragen ƒ1,70 per per soon en dienen ter plaatse te worden voldaan. Betaalt U met gepast geld des te vlotter is iedereen geholpen U ver leent ieder daarmee een grote dienst. Personen geboren na 1 oktober 1949 worden niet onderzocht. Ontkleden is niet nodig. Wel wordt verzocht er op toe te zien, dat knopen in de kleding al leen voorkomen over het midden van borst en rug. d. Alleen in bijzondere gevallen (ziekte, vakantie, beroepswerkzaam heden) mag men op een andere tijd of plaats dan op de oproepkaart staat vermeld, worden onderzocht Het P.T.T.-personeel ontvangt twee oproepkaarten. Verzocht wordt beide oproepkaarten naar het onderzoek- lokaal mee te nemen. Programma massa-onderzoek op t-b.c. Dinsdag 8 oktober: 13.30-14.30 u. Zuid-Haffel, K.I.-station. 15.30-17.00 u. Gerritsland, Jac. Verseput Woensdag 9 oktober: 9.00-10.15 u. De Westen, D. W Keijser 11.00-12 00 u P.H.Polder, H G. Timmer 14 00-14.45 u. Spang, hoeve „Varia" 15.30-17.00 u. Oost, oude school. Donderdag 10 oktober: 9.00-10.00 u. Gollardsstichting 10.00-11 00 u. Jan Dirkszoord 11.00-12.00 u. Rusthuis „St.. Jan" 13.30-15.30 u. Zuid-Eierland 16.00-17 00 u. Huize „Irene" 18 30-20.30 u. Den Burg, Witte Kruis- gebouw. Vrijdag 11 oktober: 9.00-12.00 u. Den Burg, V/itte Kruis- gebouw. 13.30-17.00 u Den Burg, Witte Kruis- gebouw. Maandag 14 oktober: 13.30-16.30 u. Den Burg. Witte Kruis- gebouw. Dinsdag 15 oktober: 11 00-12.00 u. Midden-Eierland. oude school. 13.15-14.15 u. Midden-Eierland. oude school. 19.00-20.45 u. Oosterend, Gebouw Chr Belangen. Woensdag 16 oktober: 9.00-12.00 u. Oosterend, Gebouw Chr. Belangen. 18.30-20 30 u. De Cocksdorp, o.l. school Donderdag 17 oktober: 10.00-12.00 u. De Cocksdorp, o.l. school 19.00-20,00 u. De Waal, Dorpshuis Vrijdag 18 oktober: 9.30-10.30 u. De Waal, Dorpshuis Maandag 21 oktober: 14.30-17.00 u. De Koog, Herv. Jeugdhuis 18.30-20.30 u. De Koog, Herv Jeugdhuis Dinsdag 22 oktober: 13.30-17.00 u. Oudeschild, Dorpshuis 18.30-20.00 u. Oudeschild. Dorpshuis Woensdag 23 oktober: 15.30-17.00 u. Den Hoorn, Dorpshuis 18.30-19.30 u. Den Hoorn, Dorpshuis Donderdag 24 oktober: 13.30-17.00 u. Den Burg, Witte Kruis- gebouw. 18.30-20.30 u. Den Burg, Witte Kruis- gebouw. ZONDAGSDIENST DOKTOREN Den Burg: DOKTER VAN LOON (ingaande zaterdagmorgen 8 uur) Oosterend en De Cocksdorp: DOKTER REN OUT (ingaande zaterdagmorgen 8 uur) Zondagsdiensten dierenartsen: H. DE BOER, tel. (02220) 2527 (ingaande zaterdagmiddag 12 uur) Zondagsdienst Witte Kruis Zr. RIETVELD De Cocksdorp, tel. (02222) 292 (ingaande vrijdag 24 uur tot en met maandag CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 9 oktober a*s. worden dc moeders van de buitendorpen verwacht op de volgende uren: Den Hoorn: 13.0014.00 uur; Oosterend: 14.0015.00 uur; De Cocksdorp: 15.15 16.00 uur; De Koog: 16.0016.30 uur. Kapitaalverstrekking aan de dienst van gemeentewerken ƒ95.500, Wordt geraamd voor: a Netto kosten aankoop vrachtauto ƒ16.000 b. Kosten aankoop lichtdrukmachine 2.500,— c. Uitbreiding garage met 10 boxen ƒ77.000,— Treffen van parkeervoorzieningen ƒ100.000,— In verband met het grote tekort aan parkeerruimte, dat gedurende het zo merseizoen een zodanige vorm aan neemt dat van een chaotische toestand op dit gebied kan worden gesproken, stellen B en W. voor op de dienst 1964 een crediet van ƒ100.000,te openen voor het aanleggen van 6600 m2 par- i keerterrein, voorzien van in- en uit- ritten. De kosten per m2, inclusief ega- I liseren, draineren, verharding enz. wor- I den geraamd op ƒ15,— per m2. Voor onvoorziene uitgaven blijft derhalve I 1000,beschikbaar. Uitbreiding o.l. school te Oudeschild ƒ60.000,— I In verband met invoering van de verlaging van de leerlingenschaal per I 1-9-63 bestaat behoefte aan uitbreiding van de school met een klasse-lokaal. Tevens wordt voorgesteld de gehele school te voorzien van centrale verwar ming. De kosten worden geraamd op ƒ60.000,—. Uitbreiden school voor Christelijk Volksonderwijs ƒ55.000, Als onderdeel van het op 16-9-'63 genomen raadsbesluit, om medewer king te verlenen aan het treffen van diverse voorzieningen aan het school gebouw, wordt op de dienst 1964 een bedrag van ƒ55.000,geraamd wegens uitbreiding van het schoolgebouw met een 5e lokaal en de daarmede verband houdende werkzaamheden. Uitbreiding R.K. Sint Jozefschool ƒ51.000,— In verband met invoering van de verlaging van de leerlingenschaal per 1-9- 63 bestaat behoefte aan uitbreiding van de school het een klasse-lokaal. Dp kosten hiervan worden geraamd op ƒ51.000,—. Kosten bouw Christelijke kleuterschool te Den Burg ƒ75.000, B j raadsbesluit van 21-12-56 werd besloten medewerking te verlenen aan het verzoek tot de bouw van deze school. De huisvesting in het thans in gebruik zijnde schoolgebouw is van I d£en aard, dat voorgesteld wordt de bouw van een kleuterschool in 1964 te realiseren. De bouwkosten van 1 speel werklokaal met hoofdenkamertje incl. i verwarming, toiletten, architectenkosten en kosten toezicht, alsmede grondkosten werden geraamd op ƒ70.000,de in ventaris ƒ5.000, Algemeen restauratiefonds ƒ10.000, 1 In verband met de toekenning van I subsidies in gevallen van een kleine restauratie aan percelen die op de Mo numentenlijst zijn geplaatst is de in stelling van een algemeen restauratie- j fonds wenselijk gebleken. Indien der- I gelijke percelen worden gerestaureerd met riikssubsidie is het gebruikelijk, 1 dat de gemeente 15% van de kosten subsidiëren. Geraamd wordt voor meer dere gevallen in het jaar 1964 een be drag van ƒ10.000, Gemeentelijk aandeel in de restauratie kosten van de toren te Oosterend 4375,— De kosten van restauratie van de to ren te Oosterend worden globaal ge raamd op ƒ250.000,Het gemeente lijke aandeel in deze lasten zal bedra gen 35% hiervan of 87.500.Voorge steld wordt een bedrag van ƒ4375, zijnde 5% van dit bedrag te ramen voor uitvoering van diverse voorbe reidende werkzaamheden. Restauratie boerderij in Zuid-Haffel ƒ75.000,— De kosten van restauratie van de krachtens raadsbesluit van 30-ll-'62 door ruiling met de Stichting Beheer Landbouwgronden verkregen boerderij in Zuid-Haffel worden geraamd op 75.000,Aan het Rijk en de Provin cie zal worden gevraagd een zo hoog mogelijke subsidie in de restauratiekos ten te willen verlenen. Daar hieromtrent nog geen definitieve gegevens beschik baar zijn, wordt voorlopig een bedrag van ƒ37.500,geraamd, zodat als ge meentelijk aandeel in deze kosten voorshands eveneens ƒ37.500,wordt uitgetrokken. ,DE DAGERA AD" VEERTIEN DAGEN UIT DE VAART Het T.E.S.O.-schip „De Dageraad" is woensdag naar Amsterdam vertrokken teneinde een uitgestelde onderhouds beurt te ondergaan. Het schip zal onge veer veertien dagen uit de vaart zijn. Dc dienst wordt gedurende die tijd waargenomen docr de „Koninging Wil- helmina". BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 26 september t/m 2 oktober 1963 Geboren: Antje Cornelia, dv. Biem Vlaming en Janna M. de Ruijter; Kla- zina IJsbrandina, dv. Johannes Hopman en Dorothea C. Zijm; Hendrikus Alber- tinus Johannes, zv. Hendrikus A. J. Slegtenhorst en Corry Blom. Ondertrouwd: Klaas van der Meer en Maria Johanna Rijk. Overleden: Fenna Cuperi, oud 96 jaar, wv. J. H. J. Louwman. JEUGDDIENST IN HERV. KERK TE DEN BURG „God is anders dan je denkt" Zondagavond half acht wordt in de Hervormde Kerk te Den Burg weer een jeugddienst gehouden. Voorganger is dr. C, P van Andel uit Utrecht, die zal spreken over het onderwerp: „God is anders dan je denkt". SCHIETOEFENINGEN Op 8 en 9 oktober a.s. wordt door H.M. „Gelderland" geschoten vanuit de haven Den Helder in de richting van het Wad. Een veiligheidsschip is aan wezig. GESLAAGD Bij de op 30 september en 1 oktober j.l. te Rotterdam gehouden examens, slaagde de heer S. Broersma van Oude schild voor het diploma Kapitein bij de Binnenvaart. Hij werd opgeleid door de heer D M Vlas. NATUURZUIVER V OPWEKKEND VERKWIKKEND

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1963 | | pagina 1