Cjrocn ^tmrL' Jéxels in het Aandeelhouders bevestigen vertrouwen in bestuur Vergadering wilde GEEN rapport zien Commissaris G. Bakker met overgrote meerderheid herkozen r Cijfers DINSDAG 15 OKTOBER 1963 TEXELSE 77e JAARGANG No. 7802 COURAN Ultgare N.V. T.h. Langeveld de Rooty Boek-, Kantoorboek- en Fotohandel Handelsdrukkerij Oen Bnrg, Texel - Poetbas 11 - Tel. 2058 Verschtynt dinsdags en rrtydags. Bank: Rotterdamse Bank; Coöp. Boerenlee» bank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ2,40 p. kwart 25 ct Incasso. Advertenties: familieberichte! 12 ct p. mm.; andere advert 10 ct p. mm De langverbeide algemene vergadering van aandeelhouders van de N.V. TESO is achter de rug. De bijeenkomst is ongetwijfeld de drukstbezochte in de geschiedenis van de N.V. geworden: 535 aandeelhouders hebben in „De Oran jeboom" te Den Burg een plaatsje kunnen vinden. Zó groot dreigde de be langstelling to worden, dat men de zaal van hotel „De Lindcboom-Texcl" in gereedheid bracht, zodat ook daar de vergadering meegemaakt kon worden. Door luidsprekers en een gesloten tv-net werd het contact tussen beide zalen verzekerd. Van deze mogelijkheid heeft men echter geen gebruik hoeven te maken. De meer dan normale belangstelling is begrijpelijk. De meeste aandeel houders waren van mening dat het een zaak van „er op of er onder" zou worden, mede gezien de inspanningen van een schijnbaar grote groep, die had laten weten het met de huidige gang van zaken in de TESO niet eens te zijn. Deze groep had de candidaat de heer P. Sibinga Mulder, de oud-directeur, naar voren gebracht om de plaats in te nemen van de commissaris, de heer G. Bak ker. Zoals bekend richtte een deel van de groep zich tot het TESO-bestuur met een aantal vragen. Kennelijk heeft men gemeend, dat bij beantwoording onaanvaardbare toestanden aan 't licht zouden komen. De aanhangers van deze „oppositie" moeten na afloop van de vergadering wel bijzonder teleurgesteld zijn geweest: Hun woordvoerders heeft men op overtuigende wijze van repliek gediend, de heer G. Bakker werd met overweldigende meerderheid herkozen en het door de commissie van onderzoek samengestelde rapport wilde de grote meerderheid van aandeelhouders NIET gepubliceerd zien. Gezegd kan worden dat de commissarissen als glorieuze overwinnaars uit de strijd zijn getreden. Niettemin is het voor de president-commissaris, de heer C. J. de Lugt, geen eenvoudige taak geweest deze bijeenkomst te leiden. Hij slaagde er echter voortreffelijk in. De vergadering had, ondanks alle spanning, 'n rustig verloop. Tijdens zijn welkomstwoord vroeg de president-commissaris der N.V. TESO bij acclamatie te willen stemmen voor de ontheffing van art. 25 der statuten, waarin staat dat deze vergadering uiterlijk in mei moet worden gehouden. Hij verwelkomde de oud-com missarissen J. de Wit en E. Noordijk, oud-directeur J. J. v.d. Vlies, en de oud personeelsleden Jurr. Beumkes en A. Bruin. De heer Jan de Vries Sr., die op 4 juni 1963 overleed werd herdacht. De president-commissaris meende namens de aandeelhouders te kunnen spreken toen hij zijn erkentelijkheid be tuigde aan het TESO-personeel en in het bijzonder aan de heer M. C. de Gor ter voor het enorme werk dat het afge lopen seizoen is verzet. De heer De Lugt ging in op de oor zaak van het uitstellen van deze ver gadering. Zoals bekend werd het con flict tussen de directeur en de Raad van Commissarissen voorgelegd aan een commissie van goede diensten, die werd benoemd door de burgemeester op ver zoek van beide partijen in het geschil. Tien ingezetenen van Texel hadden het initiatief hiertoe genomen. De commis sie, bestaande uit prof. J. v.d. Hoeven, kapt. ter zee J. B. Kenncma en P. War- menhoven, kreeg opdracht een rapport samen te stellen over oorzaken en ach tergronden van het conflict. Hierdoor zouden de aandeelhouders, onpartijdig voorgelicht, een juiste beslissing over het wel of niet handhaven van de direc teur kunnen nemen Er zijn echter, voor dat dit rapport geheel gereed was, door bemiddeling van de commissie tussen de partijen via hun raadslieden onder handelingen gevoerd, die geleid hebben tot een vergelijk. Dit houdt dus in dat het conflict is opgelost en beëindigd. Bij de overeenkomst werd bepaald, dat de heer Sibinga de dienst bij TESO per 1 augustus 1963 zou verlaten, dat hij een bedrag van ƒ18 000,ontvangt, ge lijkstaande met een jaar bruto-salaris. Voorts werd vastgesteld, dat de gewe zen directeur tot en met 31 december 1963 in de dienstwoning van TESO mag blijven wonen. Bovendien komen de kosten van de commissie voor rekening van de TESO. Mr. Berkhouwer, de advokaat van de heer Sibinga Mulder stond op het stand punt dat publikatic van het rapport geen zin meer had. De raad van com missarissen had geen bezwaar tegen publikatie, maar kon de argumenten van de heer Berkhouwer begrijpen toen deze meende dat niet publiceren in het belang van zijn cliënt was. Er werd vastgesteld, dat het rapport niet ter beschikking van een der partijen zou worden gesteld, behalve wanneer de beide partijen daarom gezamenlijk zou den verzoeken. Uit deze gang van zaken, aldus de heer De Lugt, kunt U zelf Uw conclusie trekken! Ongerustheid ongegrond Sprekende over het initiatief van vijftig aandeelhouders, die een aantal vragen beantwoord wilden zien, zei de heer De Lugt, dat de ongerustheid van deze mensen ongegrond is. „Het gaat met de TESO heus wel goed. Wanneer de banken die vijf miljoen gulden in deze zaak gestoken hebben tevreden zijn over de gang van zaken en volledig vertrouwen hebben in de huidige lei ding, dan behoeft U zich als aandeel houder niet ongerust te maken". De heer De Lugt schetste de bijzondere situatie van TESO en stelde vast dat een aandeelhouder van TESO het meest gebaat is bij een zo goed, goedkoop en frequent mogelijke verbinding met de vaste wal. „Ik geloof niet dat men ons kan verwijten dat we daar niet ons best voor hebben gedaan en doen". In dit verband noemde hij enkele cijfers. Het netto-vermogen van TESO vol gens de verkoopwaarde van de lans van 1953 bedroeg ƒ680.000,Het huidige netto-vermogen bedraagt 3,5 miljoen. Over een gedeelte van dit be drag, de stille reserve van 2,5 miljoen, moet 46n/n belasting betaald worden. Er blijft na aftrek van belastingen ƒ2.350.000,over. Een vermogenstoe name in 10 jaar tijd van rond 1,8 mil joen. De heer De Lugt noemde deze cijfers om een indruk te geven hoe ge zond de TESO is. Hij meende dat de praatjes en insinuaties over „de failliete TESO" hiermee voldoende zijn weerlegd. Voordat de heer De Gorter het jaarver slag voorlas, schonk de heer De Lugt aandacht aan de eerste acht maanden van 1963. Het jaar startte zeer slecht met een ongekend strenge winter. Een sterke daling van de vervoerscijfers in januari en februari was het gevolg. Per 1 september was niet alleen de achter stand ingelopen, maar de ontvangsten waren nog met ƒ121.000,gestegen. Het bruto winstsaldo was ƒ493.000, hetgeen al weer ƒ100 000,meer is dan vorig jaar over dezelfde periode. Anderzijds stijgen de lasten van de nieuwbouw terwijl door het niet tijdig gereedkomen van de aanleginrichtingen de meeropbrengst van het vervoer niet gerealiseerd kan worden. Het ziet er naar uit dat het nog vele maanden zal duren eer de „Marsdiep" officieel in dienst gesteld kan worden. Moeilijkheden met „Marsdiep" Wanneer de officiële overdracht van de „Marsdiep" zal plaats hebben is nog niet bekend. Gedurende de technische proefvaarten is door een defect schade ontstaan die intussen is hersteld. Het schip heeft een overbelastingsproef niet kunnen doorstaan. Ook ontstond een verschil van mening over de kwaliteit van het schilderwerk, wat tot gevolg had, dat het gehele schip moest wor den overgeschilderd Een en ander geeft een vertraging van enige maan den. Wel is na overleg besloten de ter mijn, die bij overdracht van het schip betaald moest worden, te voldoen Het schip is nu voor 90°/o betaald, ruim 5 miljoen. Per 15 juli 1963 zijn de tarie ven voor personenauto's verhoogd om dat de wanverhouding tussen de tarie ven voor passagiers en auto's steeds groter werd. Anderzijds was de maat regel noodzakelijk om de stijgende kos ten te dekken. Voor de eilandbewoners werd getracht deze tariefsverhoging zo laag mogelijk te houden. Het Ministerie van Economische Zaken had een ver zoek om de tarieven te mogen verhogen voordien steeds afgewezen, omdat ge meend werd dat de winstcijfers van TESO daar nog geen aanleiding toe gaven. Een verdere tariefsverhoging is in de naaste toekomst niet nodig. Er zijn enkele begrotingen opgezet over de jaren 1964 en '65. Voor 1964 rekent men op een nadelig saldo van ƒ31.000,bij een bruto-winst van ƒ528.000,Voor 1965 rekent men op een voordelig saldo van ƒ115.000,Bij die begroting gaat men uit van een toe name van het verkeer met 15% ge middeld per jaar. „Dit is een voorzich tige schatting; de werkelijkheid is waarschijnlijk nog gunstiger", besloot de heer De Lugt. De heer G. Bakker las vervolgens de notulen van de vergadering van 1962 voor, die onveranderd werden goedge keurd. Een onaangename discussie ontspon zich tussen de heren De Lugt en J. N. Bruin. Laatstgenoemde critiseerde het financiële beleid, doch alle punten van zijn betoog konden door de presi dent-commissaris worden weerlegd, zeer tot genoegen van de aandeelhou ders, die door gejuich en applaus de woorden van de heer De Lugt onder streepten. Jaarverslag Het jaarverslag over het boekjaar 1962 werd door de heer M. C. de Gor ter voorgelezen. Tijdens de vorige algemene vergade ring van aandeelhouders, die op 3 mei in hotel „De Lindeboom-Texel" werd gehouden, werd de heer J. Brommers- ma gekozen als commissaris in plaats van de heer J. de Wit. TESO betreurt het verscheiden van twee personeels leden, t.w. de neer Willem Boon, schip per van de „Zeemeeuw" en de heer Gerrit Bakker, boekhouder. Het jaar 1962 is voor TESO van historische be tekenis geworden door het met de helft inkorten van de vaarroute. De aanvan kelijk geplande lVa uur dienst tussen '•t Horntje en Den Helder bleek na een proefvaart met mogelijk, zodat het een 2-uurs dienst werd. Op 8 juni werd de nieuwe haven in gebruik genomen. De veranderingen hebben reorgani satie van bestaande gang van zaken ge boden. Zo werden de autobusdiensten aangepast, terwijl een regeling werd getroffen om het personeel van hun woonplaats naar het schip te halen en te brengen. Door de verkorte vaarroute kon de dienstfrequentie van 6 tot 8 worden opgevoerd. De vervoerscapaci teit steeg daardoor 33%. Met de hoofd schepen „De Dageraad" en de „Konin gin Wilhelmina" werden vijfhonderd reizen méér gemaakt dan het jaar te voren. Vervoerde TESO in 1961 74.167 per sonenauto's en 12.859 vrachtauto's of totaal 87.026, in 1962 waren deze ge tallen resp. 87.207 en 14.327 of totaal 101.534, een stijging van ruim 16Vï%. De toename 1960/'61 bedroeg 12%. De grote stijging van dit jaar is dan ook een gevolg van het feit, dat op de nieuwe haven met een grotere fre quentie kon worden gevaren. Het aan tal vervoerde personen (betalend) be droeg 672.670 tegen 623.155 vorig jaar. Een accres van 8%. Ten gevolge van de invoering van de vijfdaagse werkweek is het gehele ver voerspatroon veranderd, waardoor de grootste drukte zich toespitste op de vrijdagavond. De pogingen om spreiding te verkrijgen in het vervoer door mid del van een verschuiving van de ver- huunperiode in de toeristische sector hebben geen resultaat opgeleverd. Vol gens de gemeentelijke gastenstatistiek kwam 53% van het totaal aantal gas ten, dat Texel dit jaar bezocht, met een auto. Voor andere badplaatsen buiten de Waddeneilanden bedraagt dit reeds 70 a 80%. Het TESO-bestuur is van mening, dat laatstgenoemd percentage spoedig ook voor Texel van toepassing zal zijn. Het bespreken van personen auto's, dat voor TESO veel bezwaren en ongerief meebracht, werd met de inge bruikname van de nieuwe haven afge schaft. Om Texelaars en anderen die Texel regelmatig bezoeken een redelijke zekerheid te geven, werd het T-kaarten- systeem in het leven geroepen. Door gebrek aan weegbruggen ging voor vrachtauto's en bestelwagens het leng tetarief gelden. Ernstige storingen de den zich in de dienst niet voor. Er de den zich enkele onbetekenende aanva ringen in en nabij de haven voor, die weinig schade veroorzaakten. Op 2 maart werd de kiel gelegd voor de nieuwe diesel-elektrische veerboot met koplading. De gebeurtenis vond plaats op de werf van de Zaanlandse Scheepsbouw Maatschappij te Zaandam. Betaling der Bouwtermijnen had plaats in overleg met het Bureau voor Scheepsbouw te Bloemendaal. De aan leg van de fuikhavens werd aan het einde van het jaar-ter hand genomen De bouw van de fuikhaven aan het Horntje werd opgedragen aan de fa. Van Oord te Werkendam. De aanleg- inrichting te Den Helder werd opge dragen aan de fa. Geerdink te Rotter dam. Beide havens kosten elk ruim 3 miljoen gulden. Besprekingen met de Ned. Bond van VervoersDersonccl aan het eind van het vorige jaar hadden tot resultaat, dat de arbeidstijd werd verkort en wel zo danig, dat gedurende het seizoen een 48-urige werkweek en daarbuiten een 45-urige werkweek zal gelden. De in de zomer meergewerkte uren werden ge compenseerd met 6 extra vrije zaterda gen. De post salarissen, arbeidslonen en sociale lasten steeg hierdoor van ƒ479.000,— in 1961 tot ƒ632.000,— in het verslagjaar. Een toename van 32%. De autobusdienst blijft TESO zorgen baren. De lasten stijgen, terwijl de ontvangsten als gevolg van de toename van eigen vervoer een dalende lijn ver tonen. Het aantal buskilometers liep op van 280.614 in 1961 tot 337.925 in het verslagjaar. Vervoerd werden in het verslagjaar 404.285 personen tegen 376.044 in 1961. In april werden nog twee dieselbussen in gebruik genomen, waardoor het wagenpark thans uit 7 dieselbussen en 5 benzinewagens be staat. In ongeregeld vervoer en toer- werk werden 42.181 personen vervoerd, waarbij 70.000 km. werd afgelegd. De ziekenauto werd in 1962 154 maal op geroepen voor ziekentransport naar Den Helder. De exploitatie van een zieken wagen is geen lonende zaak. Het bezit van een tweede ziekenauto zou vooral in de zomermaanden overigens geen overbodige luxe zijn! De verwachting om in samenwerking met de N.V. Sinberg te komen tot een uitbreiding van de lijn- en rondvluch ten is niet bewaarheid. Plannen van Sinberg om te komen tot een vorm van samenwerking met andere luchtvaart maatschappijen vonden evenmin door gang. Financieel bleek de N.V. Sinberg er bijzonder slecht voor te staan. De Texelfilm kwam dit jaar gereed De inhoud van de film kon over het algemeen worden gewaardeerd. In de nabije toekomst zal de in slechte staat verkerende „Zeemeeuw" van de Vlie- 'anddienst vervangen moeten worden. Wellicht zal de „Voorwaarts" dienst kunnen doen. De netto-winst over het gehele bedrijf is dit jaar teruggelopen tot ƒ24.750, Extraheren wij de interest en de ove rige kosten inzake nieuwbouw ten be drage van ƒ111.761,de afschrijving op het aandelenpakket Sinberg en de post diversen inzake voorgaande jaren, dan komen wij tot een vergelijkbaar bedrijfsresultaat t.w. ƒ186.353,35 in 1961 tot 195.833,08 in 1962, of een toe name van rond 9.500,Nemen wij daarbij in het oog de sterk opgelopen post loonkosten met rond ƒ150.000, dan mogen wij over het resultaat niet ontevreden zijn. We moeten hierbij be denken dat de resultaten zijn behaald met het bestaande materiaal. De netto-opbrengst van het vervoer over 't jaar 1962 bedraagt ƒ1.414.200, tegenover een opbrengst van ƒ1.237.500,in het jaar 1961, of een Door de TESO-schepen werden in 1962 3329 reizen over het Marsdiep gemaakt, waarvan door: ms. „De Dageraad" 2125 m.s. „Dokter Wagcmaker" 252 m.s. „Kon. Wilhelmina" 795 m.s. „Voorwaarts" 156 De gemiddelde bezetting van de schepen bedroeg over het gehele jaar 59% en over de maan den juni, juli en augustus 69%. In de dienst Texel-Den Helder v.v. zijn vervoerd: 1962 1961 Betalende passagiers 672.670 623.155 toename 7,8% Vrij vervoer 59.112 76.364 afname 23,9 Tot. passagiers 731.782 699.519 toename 4,7% Rijwielen 75.878 79.951 afname 5,4% Personenauto's 87.207 74.167 toename 17,6% Vrachtauto's 14.327 12.859 toename 11,3% Totaal auto's 101.534 87.026 toename 16,5% Busbedrijf: Aantal vervoerde passagiers: 1962 1961 Lijndienst 404.285 376.044 toename 7,5% Onger. vervoer en Toerwagens 42.181 30.381 toename 38,8% Totaal 446.466 406.425 toename 9,9% Aantal kilometers: Lijnbcdrijf 264.352 216.485 toename 22,2% Toerbedrijf 669.791 70.965 afname 1,6% Totaal 334.143 287.450 toename 16,1% stijging van ƒ176.700,overeenkomen de met 14,3%. De directe lasten zijn met rond ƒ255.000,toegenomen. De lasten over 1963 zullen nog stijgen, reden waarom een verhoging van de personenautotarieven werd voorgesteld. Dit voorstel werd echter afgewezen, omdat naar inzicht van het min. van Economische Zaken, het bedrijfsresul taat hiertoe nog geen aanleiding gaf. Het bestuur ontveinst niet, dat TESO een periode tegemoet gaat, waarin het alle zeilen moet bijzetten. Het is echter optimistisch gestemd, wetende dat Texel als recreatiegebied aan de vooravond van een enorme ontwikkeling staat, daarnaast niet te vergeten de te ver wachten toename in het vervoer van landbouw- en andere produktcn per as, als straks de nieuwe veerboot in dienst zal zijn genomen. Bij de aanbieding van de balans en verlies- en winstrekening ter goedkeu ring door de vergadering maakte oud directeur J. J. v.d. Vlies bezwaren. Hij meende dat de balans in strijd was met artikel 20 der statuten. Op de nieuwe veerboot had men moeten afschrijven, zo meende hij. De heer De Lugt ant woordde dat afschrijving eerst kan plaatsvinden, wanneer de veerboot ge heel eigen bezit is geworden en is over gedragen Weliswaar is een regeling te treffen, dat men op een nieuw bezit reeds tijdens de bouw ervan gaat af schrijven, maar dat is belastingpolitiek, waarvan bepaalde bedrijven, die zeer grote winsten maken, zich bedienen. Zij moeten de mogelijkheid hebben deze winsten onder te brengen. In de prak tijk wordt daar overigens te ruim ge bruik van gemaakt, waardoor men nu met een overbesteding kampt. Bij een bedrijf als TESO ligt dat anders. Er wordt eerst afgeschreven als het schip is overgedragen. De heer De Lugt meende dat dit de meest gezonde han delwijze is. De vergadering verklaarde zich voorts akkoord met de bevindingen van de commissarissen, die de balans en verlies- en winstrekening aan een onderzoek hadden onderworpen en naar aanleiding daarvan adviseerden deze goed te keuren. Geen rapport Tijdens de behandeling van de door een groep van vijftig aandeelhouders ingediende vragen kwam het al of niet publiceren van het rapport van de Commissie van Onderzoek ter sprake. Beide partijen zijn indertijd overeen gekomen, dat het publiceren van het rapport nadat de kwestie was opgelost, geen nut zou hebben. Het rapport moest immers dienen om de aandeelhouders te doen beoordelen of het noodzakelijk was het besluit van de commissarissen te bevestigen of teniet te doen. De juri dische raadsvrouwe van de commissa rissen, de advocate mej. H. Bahlman, had laten weten dat publikatie niet in het belang van de tegenpartij zou zijn. Hoewel de commissarissen geen be zwaar hadden tegen publikatie, hebben ook zij gezien dat dit in niemands voordeel zou zijn en zelfs ongewenst in verband met de toekomst van de. heer Sibinga Mulder. Wanneer de aandeel houders na stemming zouden besluiten dat dit rapport gepubliceerd zou wor den, dan zal eerst overleg moeten wor den gepleegd met de wederpartij. Prof. v.d. Hoeven zal het rapport slechts be schikbaar stellen, wanneer beide par tijen er om verzoeken. De heer De Lugt meende dat het verzoek van de groep aandeelhouders berustte op nieuwsgie righeid en zucht naar sensatie. Er be staat een morele verplichting van de zijde der commissarissen om niet mede te helpen het rapport openbaar te ma ken. Spreker wilde de beslissing overi gens aan de aandeelhouders overlaten, maar wees er op, dat het in het belang van de heer Sibenga Mulder is, dat de feiten, welke in het rapport zijn ver meld, niet worden gepubliceerd. De heer J. N. Bruin meende dat de heer Sibinga Mulder in deze zelf moest beslissen. Hij verbaasde er zich over, dat de heer Sibinga Mulder zijn ontslag had aangeboden ondanks het feit, dat hij had beweerd „te zullen doorgaan tot de onderste steen boven is". De heer Sibinga had de heer Bruin verteld dat hij over deze zaak verder het zwijgen opgelegd had gekregen. Hij vond het onfair dat de heer Sibinga nu niet in de gelegenheid mócht zijn, zich te verdedigen. De heer De Lugt ant woordde dat de heer Sibenga Mulder nooit een zwijgplicht is opgelegd. De heer Bruin wilde daarop de in de zaal aanwezige heer Sibenga uitnodigen het woord te voeren. De heer De Lugt ver weet de heer Bruin daarop een onspor tieve houding jegens de man die hij maandenlang had gesteund. (Daverend applaus). De heer De Lugt herhaalde nogmaals dat publikatie van het rapport géén enkel werkelijk nut zou hebben en (Zie vervolg pagina 4)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1963 | | pagina 1