Cjrocn 'y^warL-Jexels in het Strenge winter voornaamste oorzaak slecht hengelseizoen Volgens bioloog van Rijksinstituut DINSDAG 5 NOVEMBER 1963 77e JAARGANG No. 7808 TEXELSE^COURANT „Het is niet best geweest met onze spcrtvisserij in het afgelopen seizoen. In de vier wedstrijden, die we hebben gehouden werd heel weinig of niets ge vangen, terwijl de vangsten in dieper water ook niet denderend waren. Nee, het is voor ons erg teleurstellend geweest Deze sombere mededeling werd ons gisteren gedaan door de heer S. Langeveld, die dit weet uit eigen ervaring. Langeveld is, zoals bekend, secretaris-penningmeester van de Texelse sportvissersclub, waar alle prominente Texelse hengelaars (90 personen) lid van zijn. Van een slecht visseizoen spreken ook de andere sportvissers in Ne derland, die hun aas vaak tevergeefs in 't zoute water uitwierpen. De sportvis sersclub van Wieringen is ontevreden, evenals de clubs in Zeeland. Het gun stigst was nog het vissen vanuit een boot in volle zee. Op die manier is in het begin van het seizoen nog wel eens een goede tot zeer goede vangst binnen gehaald, maar later werd ook het beoefenen van deze tak van sporfczeevisserij de moeite niet langer waard. Langeveld vertelde ons er geen idee van te hebben waar de oorzaak ligt van deze misère. Wij informeerden er naar bij het Rijksinstituut voor Visserij- onderzoek te IJmuiden, waar Dr. R. Boddeke ons te woord stond. Dr. Bod- deke heeft zelf tijdens onderzoekingen, die in het afgelopen seizoen op de Waddenzee werden gedaan, kunnen constateren, dat vooral aan de hengel bijzonder weinig werd gevangen. De resultaten met het net waren iets beter en soms kon men behoorlijk wat grote scharren binnenhalen. De vraag rees daarom: was er geen vis of beet ze alleen niet? Aan de hand yan onder zoekingen hebben de biologen van het Instituut wel kunnen vaststellen, dat de hoeveelheid aanwezige vis in de Waddenzee en in de Noordzee dicht bij de kust ver beneden het gemiddelde was. Voor zover er platvis werd gevan gen was dit hoofdzakelijk bot. Gevlucht voor kou Aangenomen mag worden, dat de bijzonder strenge winter de scharren in groten getale naar het warmere water van de Noordzee heeft doen vluchten. Door het lange voortduren van deze winter kwamen de vissen voorlopig niet terug en toen zij uiteindelijk weer in het voorjaar de ondiepe Waddenzee opzochten, was daar het ijs nauwelijks gesmolten en was de watertemperatuur nog abnormaal laag. Voor de vis een onaantrekkelijke omstandigheid om kuit te schieten. Bovendien zijn de ge lederen van de vissen, die aan het be gin van de winter de Noordzee zijn ingetrokken, sterk gedund door de in tensievere „grote" visserij aldaar. De weinige scharren, die het in de koude Waddenzee hebben kunnen uithouden, waren echter van een bijzonder groot formaat. Zeer vele vissen zijn opge haald, die groter waren dan dertig centimeter. Deze overigens tamelijk sporadische vangsten werden gedaan op mosselpercelen, waar dus gewoonlijk niet wordt gevist. Het grote formaat is wel verklaarbaar. De schar voedt zich in hoofdzaak met garnalen, die dit jaar wèl bijzonder talrijk waren. Ook de Texelse garnalenvissers hebben daar van geprofiteerd. Het is duidelijk, dat de strenge en vooral langdurige winter het evenwicht heeft verstoord, voorna melijk in de verhouding tussen scharren en garnalen. Doordat de garnaleneten- de scharren de Waddenzee meden en andere paaiplaatsen opzochten, hebben de garnalen zich sterk kunnen ver meerderen. Komend seizoen beter? Het is de vraag of een milde winter deze toestand weer zal doen verande ren, maar waarschijnlijk is het wel. Dan is er zelfs kans dat het komende hengelseizoen zeer goed wordt, omdat er door de gunstige garnalenstand voor de scharren, die in het voorjaar hope lijk de Waddenzee binnenkomen voed sel te over is. Hopelijk krijgen we dan een herhaling van het zeer goede schar- renseizoen van 1962, toen het kon ge beuren, dat vanaf het onderzoekings vaartuig van het Rijksinstituut met vier hengels in drie uur duizend scharren werden opgehaald! Dr. Boddeke verze kerde ons dat dit zeker geen vissers latijn is. Een voorspelling mag men overigens met zonder meer doen. De natuur laat zich niet berekenen als een optelling. Er zijn nog tè veel onbekende factoren, die op de gang van zaken be treffende het leven in zee invloed hebben. Uitgave N.V. v.h. Langeveld dc Rooij Boek-, Kantoorboek- en Fotohandel Handelsdrukkerij Den Burg, Texel - Postbus 11 - Tel. 2058 VAN DE RIJKSLANDBOUW- VOORLICHTINGSDIENST VOOR AKKERBOUWERS EN VEEHOUDERS Het één en het ander U kent natuurlijk allemaal die geval len, waarbij veehouders en akkerbou wers bij bepaalde onderdelen de punt jes op de i zetten, maar tegelijk toch ook bepaalde zaken verwaarlozen. Voor een grasboer kan dit bijvoorbeeld een een heel goede verzorging van de be mesting, ihaar tegelijk het verwaarlozen van de voederwinning Voor een bouw- boer kan dit zijn een goede bemesting, maar het verwaarlozen van de onkruid- bestrijding. Daaraan dacht ik toen ik hierboven als kopje plaatste „het één en het ander*'. Met het in acht nemen van enkele onderdelen is men er niet. Het geheel moet goed zijn. Wij dachten daar aan toen wij deze week op een bedrijf het volgende hoor den. De betreffende landbouwer hield zich ook bezig met pootgoedteelt. Hij was wel bereid daar ook het een en ander voor te doen. Zo maakte hij ook gebruik van de mogelijkheid om door het strooien van P.C.N.B. het gevaar voor het optreden van schurft en rhi- zoctonia tegen te gaan. Daarvoor was de voorgeschreven hoeveelheid van 50 kg. per ha. gebruikt. Bij het klaar maken van het poot- goed bleek het toch nodig om 50% van de knollen te verwijderen als ge volg van sterke aantasting door rhizoc- tonia. Had het middel dus niet gewerkt? De betreffende landbouwer was zelf van mening, dat dit wel het geval was. .Maar", zei hij, „de aardappelen zijn een dag of tien te lang in de grond blij ven zitten en hebben het toen toch weer te pakken gekreen" Het strooien van P.C.N.B. is dus slechts „half" werk als het niet gevolgd wordt door andere maatregelen. Deze pootgoedteler heeft reeds nu het besluit genomen het vol gend jaar anders te doen. Intussen is dit een dure les. Probeer daarom dit „lesgeld" in de zak te houden. Voorlichting voor pootgoedtelers Zoals wij al eerder aankondigden is het de bedoeling van de landbouwvoor- lichtingsdienst om wat meer aandacht te gaan geven aan de pootgoedteelt. O.m. is dit al gebleken uit de demon stratie met de machine voor ontsmet ting van pootgoed en het feit, dat deze machine gratis aan de pootgoedtelers in gebruik wordt gegeven. Er is nu besloten op 20 november a.s. 's avonds acht uur in Hotel „De Zwaan'* een bijeenkomst te houden met de aard appeltelers, waarbij verschillende pun ten nog eens worden besproken. Op deze avond zullen o.m. ook de heren C. Zijdewind en K. Borst uit Schagen aan wezig zijn. Deze avond kan echter alleen slagen wanneer een groot aantal aardappel telers aanwezig is. We zijn er van over tuigd, dat verschillende landbouwvoor- lichters nog heel wat kunnen leren van ervaren pootgoedtelers, die dit „vak" bij wijze van spreken voor 100% in hun vingers hebben. Daarom verwachten wij deze avond niet alleen de telers, die nog beginnelingen in het vak zijn, maar ook de „mannetjesputters". Goed voeren is belangrijk We behoeven er geen geheim van te maken, dat het aantal deelnemers aan de Veevoederkern dit jaar belangrijk kleiner is dan de vorige jaren. Over de oorzaak zullen we ons het hoofd niet breken. Het verschijnsel blijkt algemeen te zijn. We stellen ons echter voor, -dat vee houders, die geen lid van de Veevoeder kern geworden zijn op een bepaald mo ment toch wel eens de behoefte aan voorlichting op het gebied van de vee voeding gevoelen. Ter voorkoming van misverstand delen we daarom mee, dat iedere Texelse veehouder het recht heeft daarvoor een beroep te doen op de mensen van de landbouwvoorlichtings- dienst. Zit U dus ergens mee, wendt U dan zonder schroom tot de heren P. Bakker, J. Nieuwenhuis, H. Sturken- boom of o.g. „Duur" en „goedkoop" voer Deze week maakte o.g een discussie mee, waarin het ging over meer of minder „duur'' krachtvoer. Het is nl. mogelijk om het behoud van ongeveer dezelfde zetmaalwaarde en een gelijk eiwitgehalte krachtvoer te maken, dat mogelijk wel ƒ1,50 - ƒ2,per 100 kg. goedkoper is. Het zou beslist onjuist zijn hier van „knoeien" te spreken. Dit gunstige prijsverschil is nl. te be reiken door gebruik te maken van be paalde koek- of meelsoorten, die vrijwel altijd goedkoper zijn dan anderen. Tot de duurdere behoort altijd de lijnkoek, bij de goedkopere vinden we steeds de raapkoek. We stellen ons niet voor, dat dit een kwestie is, die binnenkort definitief op gelost zal worden. De voorkeur van de veehouders voor de dure lijnkoek kan niet één, twee, drie ongedaan worden J. K. P. ZWAN VERKOCHT BUNGALOWS De heer J. K. P. Zwan te De Koog i heeft zijn gehele terrein met bungalows „Hoog Koog" verkocht aan de Centrale Coöperatieve Raiffeisenbank te Utrecht, j Naar wij vernemen heeft de bank het voornemen de huisjes te gebruiken ten behoeve van haar personeel. REIZENDE BIBLIOTHEEK DEN HOORN Meegedeeld wordt dat in het dorps huis „De Waldhoorn'* iedere vrijdag- middag van half vijf tot half zes gele- I genheid bestaat om boeken te ruilen. Morgenavond 8 uur: GRATIS FILMAVOND TE DE COCKSDORP In de zaal van het café Nota te De Cocksdorp wordt morgenavond door de Vereniging voor Veilig Verkeer afd. Texel een filmavond gehouden. Het be- i looft een interessante avond te worden, niet alleen om de zeer boeiende kleu renfilms, maar ook om de verhandeling, die adjudant J. Gulmans zal houden over het verkeer. Speciaal zal hij aan dacht besteden aan de nieuwste ver keersregels, clie gedurende de laatste jaren zijn ingevoerd, maar waarvan ve len niet goed op de hoogte zijn. Er zal ruime gelegenheid zijn om vragen te stellen. Op deze filmavond, die tevens een van de contactavonden is, waarover wij reeds eerder berichtten, zal een keur van interessante films worden vertoond, waaronder een rolprent over het Yellowstone park in de Verenigde Sta ten en een documentair verslag over de reis van de atoomduikboot Nautilus on der het ijs van de Noordpool. Zeer belangwekkend zijn een tweetal films onder het motto „Het verkeer. harde werkelijkheid!" terwijl voor de komische noot in het filmprogramma wordt gezorgd door Micky Mouse in een van zijn tekenfilms Op deze aangename wijze zal het mo gelijk zijn eens aandacht te schenken aan de moeilijkheden op de wegen, die steeds meer slachtoffers eisen, elke dag opnieuw. Door voortdurend te wijzen op de verantwoordelijkheid van iedere weggebruiker hoopt de Vereniging van Veilig Verkeer het aantal verkeers slachtoffers zo klein mogelijk te hou den. De afdeling Texel wil daar actief aan meewerken en hoopt morgenavond op een goede belangstelling. De toegang is vrij. ZEE - T.V. Wanneer de plannen doorqanq vinden En moqelijk valt dat noq mee Dan krijqen wij het volqend jaar reeds T.V.-reclame uit de zee. Wat vorig jaar noq was een oorzaak Van felle politieke strijd, Wordt weldra voor de kustbewoners Een niet te looch'nen werk'lijkheid. Ik weet niet of mevrouw Van Someren Hier aan haar medewerkinq biedt En eerstdaaqs zélf komt voor 't kastje. Maar Mr. Roosjen zeker niet. Het stokpaardje waarop zij rond reed, Wordt nu een zeepaardje eerstdaaqs En moqelijk raakt Ivanhoe nu Met een stel zeemeerminnen slaaqs. Misschien komt er van Johnny Kr ay kamp Een voordracht uit het kraaiennest En doet onze beroemde Siebe v.d. Zee uit zee een keer zijn best. Straks treffen we ons aller Dorus Als walrus op een zeeschip aan En zien de Hitchcock, d'opperqriezel. Met zeebenen lanqs 't testbeeld qaan. Als er een zangeres of zanqer In 'i water valt, dat qeeft niet, hoor! Dat komt bij 't Bussums beeldbedrijfje Ook wel een enkel keertje voor Enfin, laat ons maar even wachten En zien wat of men ons beloofd. Misschien wordt het prachtvertoninq, Of 'n kindje met een waterhoofd. Huib de Rijmelaar. gemaakt. Het staat ook helemaal niet vast, dat dit nodig is In bedoelde discussie kwam echter wel de gedachte naar voren, dat het ze ker niet onmogelijk is, dat voor de nor male veehouderijbedrijven het „goed kopere" voer een even hoge waarde heeft als het krachtvoer, dat voor een groter deel bestaat uit dure koeksoor- ten. De betreffende spreker trok de voor zichtige conclusie, dat het dure kracht voer in de eerste plaats van belang was voor speciale fokbednjven, waar alles er op gezet wordt om de plas nog en kele kilogrammen groter te maken en het vetgehalte met gedeelten van tiende procenten te verhogen. Wij menen wel te mogen stellen, dat op ons eiland dergelijke bedrijven met of sporadisch voorkomen. Dit betekent, dat het voor de Texelse veehouders zeker een punt van overweging mag zijn of altijd gemikt moet worden op krachtvoer, dat een flink percentage van de dure koeksoorten bevat, of dat men met iets minder genoegen kan nemen. C. v. Gr. Caltex gaat onderzoek beginnen TWEEDUIZEND KILO SPRINGSTOF OP TEXEL Vrijdagochtend heeft Caltex uit Den Haag twee ton springstoffen per extra boot naar Texel overgebracht en opge slagen in een bunker nabij de Eierlandse vuurtoren. De springstoffen zijn nodig voor een seismologisch onderzoek, dat wellicht binnenkort zal worden begon nen. Het is niet de eerste keer dat op Texel naspeuringen naar gas en olie worden gedaan door middel van een seismologisch onderzoek. Enkele jaren geleden deed de Nederlandse Aardolie Maatschappij hetzelfde, maar de resul taten van dit onderzoek zijn geen aan leiding geweest tot het doen van een proefboring. Of Caltex meer succes zal hebben is zeer de vraag, al mag men misschien enig optimisme koesteren ge zien de positieve resultaten van soort gelijke meingen op de andere Wadden eilanden. OUD-TESO-DIRECTEUR ONTDEKTE DIEFSTAL Uit de onbewoonde villa De Kubus aan de Elzenlaan te Bergen aan Zee is tussen vorige week donderdag en dins dag j.l. een hoeveelheid huisraad gesto len. De villa wordt 's zomers bewoond door de heer P. J. Kluiver te Amstel veen. Aldus lezen wij in „Het Parool". De diefstal werd dinsdag ontdekt door zijn schoonzoon, de heer P. Sibin- ga Mulder uit Den Burg op Texel. De inbrekers moeten over een vrachtwagen beschikt hebben, want het volgende werd ontvreemd: een radiotoestel, twee fauteuils, een koelkast, dekens, kleding en linnengoed, een Perzisch kleedje en enkele andere zaken. Een buurman, de opperwachtmeester Van Brenk was met vakantie afwezig. De buurman aan de andere kant was veel niet thuis. Actie zusterkringen Den Hoorn DRINGEND KLEDING NODIG VOOR ALGERIJE De drie Zusterkringen te Den Hoorn zullen vrijdagavond a.s in het dorps huis „De Waldhoorn" een avond beleg gen om steun te vragen voor hun kle- dinginzamelingsactie ten bate van Alge rije. Een medewerker van de betrokken landelijke organisatie zai gedurende de avond vertellen over de hulpverlening aan Algerije en een toepasselijke film draaien. De zusterkringen hopen dat zeer veel belangstellenden vrijdag naar het dorpshuis zullen komen. Voor alle gezindten is de toegang vrij. Voor de kledingactie wordt vooral veel kinder- en babykleding gevraagd. Dit behoeft niet nieuw te zijn, maar wel graag heel en schoon. Alle leidsters van de Herv. Vrouwenverenigingen op het eiland zijn bereid kleding in ont vangst te nemen tot en met 12 novem ber. TONEELUITVOERING VAN ,,'T AMATEURTJE" TE DE WAAL Op 16 en 23 november a.s. zal de Waalder toneelvereniging i„'t Ama teurtje" een uitvoering geven van het toneelspel in drie bedrijven „Het Le ven gaat door", door Martin van Spaan- donck. Dank zij het feit, dat het aantal do nateurs (en donatrices) is de afgelopen maanden beduidend is gestegen, acht het bestuur het financieel verantwoord twee uitvoeringen te geven in het Waalder Dorpshuis „De Wielewaal". Dit is een verheugend teken. Ook gaven verscheidene jongeren zich op als ad- spirant-lid. Het bestuur stelt zich voor, dat de eerste uitvoering (16 november) meer bezocht zal worden door de oudere do- nateurs(trices), terwijl de jeugd de tweede uitvoering zou kunnen bijwo nen. Om verwarring te voorkomen èn om te weten hoeveel losse kaarten er per avond verkocht kunnen worden, stelt het bestuur zich voor om de dona- teurs(trices) in de gelegenheid te stel len kenbaar te maken, welke uitvoering zij willen bijwonen Op zondag 10 no vember zal zij derhalve zitting houden in het dorpshuis van 12 tot 1 uur 's middags om de donateurskaarten af te stempelen. De donateurs(trices) worden dringend verzocht zich dan te melden mét de kaart, zodat men zich onnodige teleurstellingen bespaart. (Zie verder adv. in volgend nummer). VERKOOPDAGEN HERVORMDE VROUWENVERENIGING DE WAAL De dames van de Hervormde Vrou wenvereniging te De Waal zijn het af gelopen jaar wederom buitengewoon vlijtig geweest. Er werden, als gewoon lijk, vele fraaie handwerken vervaar digd. Op donderdag 7 en vrijdag 8 novem ber a.s. is men in de gelegenheid een en ander te bewonderen en te kopen. Deze verkoopdagen, waarbij ook eni ge attractieve stands aanwezig zijn, worden gehouden in het Waalder Dorpshuis „De Wielewaal". De opening vindt plaats donderdag middag om 3 uur. Op beide dagen is de zaal 's avonds geopend van half 8 tot ±11 uur. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Bank: Rotterdamse Bank; Coöp. Boerenleen bank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ2,40 p. kwart. 25 ct. incasso. Advertenties: familieberichten 14 ct p. mm.; andere advert. 12 ct p. mm. Hedenavond „instrumentenparade'' MUZIEKSCHOOL VERZORGT WEER DEMONSTRATIES Evenals vorig jaar verzorgt de mu ziekschool Texel een tweetal demon- straticavonden. Beide avonden worden gehouden in „Casino". Gedurende de beide avonden kunnen ouders en be langstellenden kennis nemen van de vorderingen op muzikaal gebied van hun kinderen en in het geval hun kin deren nog geen les krijgen aan de school, kennis maken met het systeem van muziekonderwijs. Hedenavond wordt de zg. instrumen tenparade gehouden, waaraan een groot aantal jonge blokfluitisten, accordeonis ten, pianisten, organisten, gitaristen en zelfs violisten actief zullen meewerken. Deze eerste avond wordt speciaal aan bevolen voor de ouders van de mede werkende leerlingen en voor de ouders van de 2e jaars leerlingen, die op 1 januari a.s. instrumentaal onderwijs gaan krijgen. Donderdagavond a.s. zal de tweede avond worden gehouden. Dit is een zg. openbare les, waaraan alleen vocalisten zullen medewerken van de tweede en derde klassen. De avond is bedoeld om de ouders te doen kennismaken met de gevolgde onderwijsmethode en wordt speciaal aanbevolen voor de ouders van medewerkende kinderen en bovendien voor de ouders van de kinderen van de eerste klassen, die op 1 september j.l. met de lessen zijn begonnen. Om het bezoek aan de avonden voor de ouders en de deelnemende kinderen mogelijk te maken, zal een gratis bus rijden van en naar Den Burg. Route: Zd.-Eierland, vertrek vanaf de o 1. school 18.45 uur; Midden-Eierland, sme derij Dros, 18.55 uur; Oosterend, o.l. school, 19.10 uur; De Waal, viersprong nabij het dorp 19.15 uur. GROENTEAUTO DOOR DERTIG KINDEREN ERNSTIG BESCHADIGD Liefst dertig kinderen uit Den Burg zijn samen verantwoordelijk voor de zeer ernstige beschadigingen aan de groenteauto van dc heer D. Raven. Het voertuig werd dezer dagen door de eige naar niet afgesloten geparkeerd aan de Burgwal te Den Burg. Twee dagen na dien kwam de heer Raven zijn wagen weer ophalen. Tot zijn ontsteltenis zag hij dat vele onderdelen ontbraken en dat de carrosserie was ingedeukt. De politie werd in kennis gesteld, die korte tijd later vaststelde, dat der tig kinderen uit de omgeving zich aan de auto hadden vergrepen tijdens de afwezigheid van de eigenaar. De vier tot twaalf jaar oude vandaaltjes hadden allerlei uitwendige zaken zoals richting aanwijzers en spiegels verwijderd en hadden ook onderdelen van het dash board en de motor gesloopt. Dat geen der omwonenden daar iets van merkte is aannemelijk, maar dat niemand iets gedaan heeft toen de jongetjes de wa gen door de straat gingen duwen en er mee tegen bomen botsten, is verwon derlijk. De baldadigheid ontplooide zich eerst goed toen de jongens op het dak van de auto klommen en er lange tijd op ronddansten, waardoor de carros serie werd beschadigd. De politie heeft alle schuldigen opgespoord en proces verbaal opgemaakt. De ouders zullen de schade, die ettelijke honderden guldens bedraagt, moeten betalen. ALGEMENE VERKEERSCURSUS OOSTEREND In aansluiting op onze eerdere be richten kunnen wij meedelen, dat de veilig-verkeerscursus te Oosterend door kan gaan, omdat zich reeds een groot aantal gegadigden heeft gemeld. Zoals U weet is de eerste cursus avond op vrijdag, 8 november a.s., aan vang 8 uur in café Dijt. De cursus be staat uit 7 avonden, telkens op vrijdag; de kosten bedragen voor de gehele cur sus ƒ7,Aanmelding kan uiteraard nog altijd geschieden bij J. Visman, Peperstraat 35, tel. 335. Afd. Texel Veilig Verkeer INDRUKWEKKENDE DEMONSTRATIE VAN HENK SCHOLTE Zaterdagavond hebben 90 Texelse biljarters, waaronder de leden van de biljartclub „De Graaf" de topbiljarter Henk Scholte in actie kunnen zien tij dens een uitstekende demonstratie. De Texelaar H. Grootjen uit Oudeschild, viel de eer te beurt het tegen dit feno meen te mogen opnemen. Bij het 400 pnt. libre spel haalde Scholte 2 beurten en een slotserie van 397. Na een partij 300 punten kader, waarbij een hoogste serie van 222 werd genoteerd, werd een reeks kunststoten gedemonstreerd, die zowel biljarters als andere belangstel lenden frappeerden. De verschillende staaltjes deden meer aan goochelen denken dan aan biljarten. Scholte was zelf na afloop bijzonder tevreden over de avond wHet liep lekker.zei hij. PUPILLENCOMPETITIE Uitslagen van zaterdag: Tex. Boys a- ZDH 00; Texel b-Tex. Boys b 90. Vorige week gespeeld: Tex. Boys b- ZDH 00. A.s. zaterdag: Texel a-SVC, aanvang 3 uur; Texel c-ZDH, aanvang 2.15 uur; Tex. Boys a-Tex. Boys b, aanvang 3 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1963 | | pagina 1