Cjroen c£warLrJ~exels in het St. Nicolaas op Texel ingehaald Verrassend goede opvoering van „Eddy kon niet blijven" Texel achter bij Terschelling Minder feestelijk, zonder muziek Buitenlands hotelbezoek Haven voor Zoöl. Station groeit snel DINSDAG 26 NOVEMBER 1963 77e JAARGANG No. 7814 T F. X E LS E"®COU RANT AJ Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Roolj Boek-, Kantoorboek- en Fotohandel Handelsdrukkerij Den Burg, Texel - Postbus 11 - Tel. 2058 Verschijnt dinsdags en vrijdags. ir< Bank: Rotterdamse Bank: Coöp. Bocrenleen- d< bank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ2,40 p. kwart *S 4- 25 ct. incasso. Advertenties: familieberichten -ei 14 ct. p. mm.; andere advert. 12 ct. p. mm. 'e- Dc tragische dood van president Kennedy was de oorzaak van een be langrijk minder uitbundige intocht van Sint Nicolaas dan de vorige jaren. In tegenstelling tot bijvoorbeeld Den Hel der liet men de gebeurtenis wel door gaan, maar zonder medewerking van de muziekkorpsen. Omdat een rond gang door het dorp zonder de muziek een wat erg sombere vertoning zou worden, heeft de organisatie ook het grootste deel van de tocht door de stra ten van Den Burg afgelast. Door deze maatregelen maakte de intocht van de langverbeide Sint een heel wat minder feestelijke indruk, hetgeen dan ook de bedoeling was. De kleintjes zullen onge twijfeld van deze omstandigheid weinig hebben gemerkt. Door de medewerking die TESO deze keer weer had gegeven, kwam Sint Nicolaas met zijn zwarte gevolg en de schimmel keurig op tijd met het m.s. „Koningin Wilhelmina" in de haven van Oudeschild aan. Daar stonden de honderden leerlingen van de kleuter scholen gereed om de Goedheiligman met gezang te verwelkomen. En enkele ogenblikken later was het zover. Sint, in prachtig costuum gestoken, reed majesteitelijk op zijn trotse schimmel het havenplein op, omstuwd door de jeugd. De zwarte knechten kweten zich uitstekend van hun taak en vulden honderden handjes met pepernoten. Tijdens een gesprek, dat wij later met Sint Nicolaas mochten hebben, verna men we dat alleen voor de intocht op Texel 200 kilogram pepernoten waren meegebracht In taxi Sint maakte van de diensten van een Texels taxibedrijf gebruik om de tocht van de haven naar Den Burg te maken. Met een gerust hart stelde hij zijn kost bare schimmel onder de hoede van een yan de leden van de Vereniging voor vrienden van het paard. Bij het Schil derend werd de stoet geformeerd, he laas zonder muziek Langs een korte route ging het naar de Groeneplaats, waar het fraaie grote podium, dat ge durende de afgelopen zomer ten be hoeve van de folkloreactiviteiten werd gebruikt, nu door de Sint werd be klommen. Ten aanschouwe van de sa mengestroomde kinderen en grote men sen werd Sint Nicolaas verwelkomd door het bestuur van de Winkeliers vereniging van Den Burg. De voorzitter, de heer J. v.d. Meer, sprak vriendelijke woorden van welkom en waardering en .hij stak de betekenis van de Goedheilig- man voor de plaatselijke middenstand zéker niet onder stoelen of banken. Hij liet niet na Sint Nicolaas te wij zen op de welgevulde etalages van de winkels te Den Burg, waar een keur van artikelen tegen concurrerende prijzen was te verkrijgen.Deze wat minder gelukkige passage in de wel- Jkomstrede van de heer Van der Meer is hopelijk niet tot de kinderen doorgedrongen. Hij wenste Sint Nico laas tenslotte nog prettige dagen toe op het eiland en hoopte, dat de inspannin gen hem niet te machtig zouden worden. Storm vertraagde surprisebczorging Met een waarschijnlijk van ouder dom duidelijk bevend stemgeluid, dank te Sint Nicolaas het bestuur van de winkeliersvereniging voor de hartelijke woorden. Sint zei vooral blij te zijn met de enorme opkomst van kinderen op de haven en op de Groeneplaats. Hij legde ook uit waarom heel wat kinderen, die de afgelopen avonden hun schoen heb- gen gezet, daar niet steeds iets in heb ben ontvangen. Door het stormachtige weer van de laatste nachten was het onmogelijk met het beperkte korps per- START EN FINISH HERSTWANDELTOCHT BIJ SOCIALE WERKPLAATS De start- en finishplaats van de herfstwandeltoeht, die op zondag 15 december zal worden gehouden, is in dc Sociale werkplaats aan dc Burgwal te Den Burg. Zoals eerder gemeld wordt de tocht 's middags gehouden. Er kan vanaf half twee worden gestart. Nogmaals wordt er op gewezen, dat het van het grootste belang is, dat de deelnemers profiteren van de voorin schrijving a.s. zaterdagmiddag van 2.00 - 3.30 uur en maandagavond 2 decem ber van 7-9 uur in de achterzaal van hotel „De Zwaan". Bij die gelegenheid kan ook het inschrijfgeld worden vol daan ad. ƒ1,50. Jeugdigen van 8-13 jaar betalen Wanneer men op de dag van de wandeltocht wil inschrijven, dienen ouderen zowel als jongeren 50 cent extra te betalen. Op dit moment Is de route nog niet bekend, die over een afstand van vijftien kilometer is uitgezet. soneel elke schoen te vullen. De knech ten waren blij als ze het er levend af brachten en namen de grootste voor zichtigheid in acht. Hoewel Sint veel goeds over de Texelse jeugd had ver nomen, had hij toch ook een ernstige grief. Hij sprak over bepaalde vernie lingen die door grotere jongens waren aangericht in het dorp en waarvoor zij zeker gestraft zouden worden. Sint Nicolaas had tot zijn genoegen gezien, dat de winkels overvol waren, zodat hij keus had bij het aankopen van zijn cadeaus. Eén der Pieten leidde daarop een sa menzang van de kinderen, maar het „Zie ginds komt de stoomboot" ont aardde in een ordeloze blèrpartij, om dat niemand zich iets aantrok van de maat. Het individualisme, dat voor sommige Texelse kinderen zo kenmer kend is, heeft toch ook zijn minder goede kanten Versjes en liedjes Beter bevielen de versjes en liedjes, die door de afvaardigingen van de Texelse kleuterscholen op het podium werden voorgedragen De kleuterschool ,De Woelige Hoek" werd vertegenwoor digd door Wieb Bosma en Heieen Ellen; de R.K. Kleuterschool te Den Burg door Agnes Bosma en Jan Paul Reij; de kleuterschool van Den Hoorn door Leni Bakker en Robbie Bakker; de kleuterschool van De Koog door Els Koorn en Adri Dekker en de Christe lijke kleuterschool Den Burg door Leni Tuinema en Clarina Combé. De gebeurtenis op de Groeneplaats werd afgesloten met het gezamenlijk nu goed zingen van „Zie de maan schijnt door de bomen'" Gemiddeld 2 meter duin afgeslagen TEXEL WERD WEER IETS KLEINER In tegenstelling tot het noodweer in het begin van de vorige week, heeft de storm die van donderdag op vrijdag woedde vrij veel schade veroorzaakt aan de duinvoet. Op verschillende plaat sen langs onze duinkust zijn ettelijke meters weggeslagen ten gevolge van de vrij hoge waterstand van 2 meter NAP. Vooral de duinen tussen paal 9 en 12 hebben heel wat zand moeten prijsgeven. Ook een ca. 1 km. lange strook tussen de Slufter en Dc Koog is dcor de zee afgeknaagd. Rijkswaterstaat deelde ons mee, dat langs de gehele 25 km. lange duinkust gemiddeld twee meter is afgeslagen. Texel is dus weer wat kleiner geworden! De zee heeft genomen, maar ook iets gegeven. Zelden werd aan het strand zulk een hoeveelheid hout aangetroffen als vrijdag. Langs het gehele strand ligt een vrijwel onafgebroken metersbrede strook aanspoelsel langs de vloedlijn. Op het eerste gezicht is er weinig van waarde bij, maar heel wat Texelaars hebben temidden van de sinaasappel kistjes, latjes balen stro, flessen, boom stronken en ander minder waardevol goed, ook enig goed bruikbaar timmer hout ontdekt. Zelfs hebben we enkele jutters zien zeulen met scheepsluiken en goed bruikbare meterslange palen, zodat we mogen aannemen, dat heel wat lieden prettige herinneringen bewaren aan de laatste storm. TONEELOPVOERINGEN UITGESTELD In verband met de tragische dood van president Kennedy hebben de drie toneelverenigingen, die zaterdagavond zouden optreden gezamenlijk besloten de opvoeringen tot nader datum uit te stellen. Het betreft hier ode verenigin gen „Sint Jan", „De Duinkanters" en ,,'t Amateurtje". Toneelclub Zuid-Eicrland uitstekend op dreef De kleine toneelclub van Zuid-Eier- land heeft vrijdagavond bewezen, dat het op zeer verdienstelijke wijze een moeilijk te spelen stuk voor het voet licht kan brengen. Overtuigend hebben de leden in dc kapel „Bethel" het ont roerende toneelspel „Eddy kon niet blijven" opgevoerd en zich daarmee een nog betere plaats in de rij van Texelse toneelverenigingen veroverd. Hoofdpersoon in dit door Michel Boere en Jan Grosfeld geschreven spel is Eddy (C. Oosterhof), de jong ste zoon van de boerenweduwe Coba Verboom (mevr Van Benne kom) De lichtzinnige Eddy brengt veel ellende in de boerderij en komt zelfs in de gevangenis terecht. Tot ergernis en verdriet van de oudste zoon Sjoert i;P. Druif) en zijn vrouw Martha (mevr. Kok) vereert de we duwe hem ondanks dit alles, als een afgod. De moeilijkheden, die Eddy veroorzaakt, kan zijn moeder op den duur echter niet meer de baas. Ondanks de hulp van dokter Mortijn (J. van Bennekom) ver liest zij zelfs haar zinnen en wil de hand aan zichzelf slaan als Eddy aankondigt naar zee te zullen gaan. Het is duidelijk, dat Eddy niet in vrede kan leven met zijn hard werkende anders geaarde broer en hij besluit te vertrekken. De harde consequentie is dat de moeder naar een inrichting voor geesteszieken moet worden gebracht Mevrouw Van Bennekom heeft vrij dagavond op aangrijpende wijze de rol van de oude bezorgde, later krankzin nige weduwe, gestalte gegeven. Voor de vertolking van haar lichtzinnige zoon heeft men met succes geprofiteerd van de kwaliteiten van de heer C. Oosterhof. Ook de creatie van de heer P. Druif als de stugge, van het harde buitenleven houdende boerenzoon Sjoert, stemde tot tevredenheid. Het zelfde kan gezegd worden van mevr. Kok, als de vrouw van Sjoert, die, omdat ze uit de stad komt, niet door moeder Verboom wordt geaccepteerd. Een dankbare rol had de heer H. Hooyschuur als de oude dove knecht Barend. Voor mej. J. Dijkshoorn een pluim voor haar spel als het dienst meisje, zéér talentvol! Veelbelovend waren de prestaties van mej. Van Len ten als het meisje Lucie Kroes en van de heer H. Oosterhof als postbode. Een kleine, maar toch verdienstelijk ge brachte rol had ook mevr. Van Lenten als de verpleegster zuster De Rooij. Graag hadden we gezien dat de heer J. van Bennekom als dokter Mortijn wat feller van leer getrokken was. Vooral in het tweede bedrijf tijdens een lang durige discussie met Sjoert, dreigde het spel daardoor wat saai te worden. Als hij tijdens de tweede opvoering binnen kort in het Gebouw voor Chr. Belan gen te Oosterend nog meer gevoel in zijn woorden legt, zal ook zijn rol vol komen tot zijn recht komen. Alle spelers legden een behoorlijk goede rolkennis aan de dag, zodat de souffleuse mevr de wed. Lagerveld- Zegers het niet bijzonder druk zal hebben gehad. Last but not least noe men we de naam van de heer A. v.d. Meulen uit Den Burg, die met de regie van het moeilijke spel zijn bekwaam heid op dit gebied demonstreerde. SCHOORSTEENBRAND SNEL BEDWONGEN Vrijdagochtend om ongeveer tien uur werd de brandweer gealarmeerd in ver band met een schoorsteenbrand te Oos terend. Het brandje was ontstaan in de schoorsteen van de boerderij van de familie Kuiper aan de Oosterenderweg. Het vuur werd snel gedoofd en de brandweer maakte de schoorsteen schoon. Door het snelle ingrijpen werd uitbreiding van het vuur voor komen Door de storm, die vrijdag ochtend woedde, hadden de gevolgen zeker ernstig kunnen zijn WOENSDAG VERGADERING ALGEMEEN ZIEKENFONDS Woensdagavond zal het Algemeen Ziekenfonds „Texel" haar algemene jaarvergadering houden in „Casino". Op de agenda komt onder meer het voor stel voor tot verhoging van de contri butie vrijwillige verzekering van ƒ2,60 op 2,80 per week. De heren W. Was senaar, K. Beumkes en P. Zoetelief tre den af als bestuursleden. De heren Wassenaar en Beumkes stellen zich niet herkiesbaar. Tot 26 november kan men candidaten stellen. Na de pauze zal een film worden gedraaid. In de zomermaanden worden er in de hotels op Terschelling aanmerkelijk meer overnachtingen van buitenlanders geregistreerd dan in de hotels in Zandvoort! Dit is wel de belangrijkste conclusie, die wij kunnen trekken uit de onlangs door het C.B.S. over 1962 gepubliceerde cijfers. De verwachting, die wij in ons blad van 16 november 1962 hebben uitge sproken, is dus uitgekomen. Wij wezen er toen reeds op dat door de bouw van het Europa-hotel in West-Terschelling in 1962 Zandvoort door Terschelling overtroffen zou worden. De cijfers van het C.B.S. werden ge publiceerd (Statistiek Vreemdelingen verkeer 1962) op een moment, dat onze V.V.V.-directeur reeds volop werkt voor het seizoen 1964. Het is niettemin van belang kennis te nemen van deze „ver ouderde" gegevens. Dat Texel in het buitenlandse hotel- bezoek thans bij Terschelling ver ach terstaat, ligt na het hiervoor geconsta teerde wel voor de hand. Ook de overige Waddeneilanden kun nen zich in dit opzicht niet langer met Terschelling meten. De toeneming in het buitenlandse hotelbezoek, die voor de gezamenlijke Waddeneilanden geconstateerd kan worden, wordt dan ook vnl. veroorzaakt door de spectaculaire ontwikkeling op Terschelling. Texel en Schiermonnikoog vertonen zelfs een teruggang 1961 1962 Texel 35.500 33.500 Vlieland 13.000 15.300 Terschelling 33.000 76.100 Ameland 20.500 21.600 Schiermonnikoog 18.000 13.000 125.000 159.500 In 1961 namen de Waddeneilanden 5.2°/o van het buitenlandse hotelbezoek (overnachtingen) in ons land voor hun rekening. In 1962 was dit percentage dank zij Terschelling en ondanks Texel opgelopen tot 6,4. Naar land van herkomst waren de overnachtingen op de eilanden als volgt verdeeld, (percentages). 1961 1962 België en Luxemburg 1.0 1,7 Frankrijk 0,1 0,4 Zwitserland 0,4 0,9 Duitsland 97,4 96,1 Zweden 0,1 0,1 Gr. Brittannie 0,6 0,5 Ver. Staten 0,2 0,2. Overige landen 0,2 0,1 100,0 100,0 Aan de overheersende positie van onze Oosterburen is dus in 1962 een heel klein beetje geknabbeld Hetgeen niet wegneemt, dat geen ander toeris tengebied in ons land naar verhouding zoveel Duitsers trekt als de Wadden eilanden. In de (overige) Noordzeebad plaatsen is naar verhouding „slechts" 68°/o afkomstig uit Duitsland. Ook op de vraag omtrent het aandeel dat de Waddeneilanden hebben in het totaal aantal overnachtingen van de onderscheidene buitenlanders, geeft de STOEIENDE JONGETJES BRAKEN WINKELRUIT De verwelkoming van Sint Nicolaas op de Groeneplaats te Den Burg had voor de kapper, de heer P. Uitgeest, een onaangenaam gevolg. Terwijl de kleu ters voor de Sint op het podium hun liedjes zongen en hun gedichtjes op zegden, raakten twee jongetjes, die daar kennelijk geen belangstelling voor had den gewikkeld in een stoeipartij. Op een gegeven moment gaf de een de ander een duw, zodat, hij tegen het etalage ruit van de kapperswinkel werd ge gooid. Daar kon de grote spiegelruit niet tegen, die dan ook bezweek. Schade: ca. ƒ100, Een zandzuiger ziet U op deze foto bezig met het uitdiepen van de in aan leg zijnde haven ten behoeve van het nu nog te Den Helder gevestigde Zoö logisch Station Per week wordt nu 8000 m3 zand uit de kom verwijderd. Als het werk tegen het einde van dit jaar gereed is zal 90.000 m3 zand zijn weggezogen. Een gedeelte van deze zandmassa wordt gebruikt om de onder grond in de polder Het Horntje te ver hogen Op de plaats waar de laboratoria en bijgebouwen van het Nederlands Instituut voor onderzoek ter Zee (NIVOZ) zullen verrijzen. De bouw van de haven verloopt ge heel volgens plan. De definitieve vorm is nu duidelijk te herkennen. In april volgend jaar zal het geheel waarschijn lijk gereed zijn. statistiek antwoord (percentages) e 1961 1962 e België en Luxemburg 2,1 1,5 t. Frankrijk 0,4 0,2 Zwitserland 1,4 0,8 Duitsland 13,1 16,1 Zweden 0,3 0,2 Gr. Brittannië 0,2 0,2 Ver. Staten 0,1 0,1 Naast de hiervoor geconstateerde teruggang van het aandeel van de Duitsers in het totale ((buitenlandse) bezoek aan de Waddeneilanden, consta teren wij hier dat in 1962 naar verhou ding een groter deel van de Duitsers, die naar Nederland trokken, aan de Waddeneilanden de voorkeur gaven dan in 1961. Tot slot geven wij hier de rangorde van de voornaamste buitenlandse toe ristencentra (mei t/m september 1962): 1. Amsterdam (762.500); 2. Rotterdam (221.700); 3. Noordwijk (170.700); 4. Den Haag (126.200); 5. Scheveningen (123.700); 6 Terschelling (76.100); 7. Zandvoort (53.400); 8. Texel (33.500); 9. Arnhem 1(27.800); en 10. Egmond aan Zee (27.100). COMMENTAAR OP „BAARDENCOMMENTAAR" (Ingezonden) Het doet mij uiteraard zeer veel ge noegen, Heer S. Dros, dat U naar aan leiding van het verslag van een bijeen komst van de Texelse Baardenclub, de pen hebt gegrepen om hierop Uw com mentaar te geven. Ik meen te mogen concluderen, dat U het verslag met intense belangstelling hebt gelezen. In deze bent U trouwens niet de enige, dat is mij uit mondelinge commentaren wel gebleken. Er is echter wel een heel groot verschil tussen deze mondelinge reac ties en de door U geschrevene. „Men" heeft begrepen, dat in dit verslag een heleboel onzin staat geschreven en dat heeft U kennelijk niet. Uit het feit, dat U ondertekent met Uw studieadres, mag ik zeker afleiden, dat U nog studerend bent? Dit zou natuurlijk veel vergoeden. Aanvankelijk liet ik mijn scheer- apparaat in de kast liggen. Daar ben ik al spoedig van teruggekomen, aangezien ik moeilijkheden kreeg met het nuttigen van een diner. De manier waarop ik de baard thans draag, (de onderlip vrij van rchachten) bevalt mij veel beter. Ik ben dus wel gedwongen om het scheer- apparaat dagelijks te hanteren, maar dit is meer uit een kwestie van dage lijkse hygiëne, evenals het zich dage lijks wassen (en tandenpoetsen) zulks is. Ik ben het absoluut niet met U eens, dat een „dom gezicht, zonder baard" er net zo dom uitziet als een dergelijk ge zicht met baard. Een baard kan zeer veel verbergen. Uit mijn eigen kennis senkring ken ik genoeg voorbeelden, die mij deze overtuiging doen handhaven. U heeft kennelijk niet begrepen, dat de Texelse Baardenclub een tijdelijk karakter heeft Het is een club, die al leen haar hoogtij zal vieren in 1964, het jaar waarin Texel haar Stadsrecht- feesten hoopt te herdenken, en waarbij de mannelijke bevolking op bescheiden wijze haar bijdrage kan leveren om enigszins in de sfeer van de toenmalige tijden te komen door het laten staan van een baard. Voor het grootste deel is de Texelse Baardenclub een gezellig heidsclub, waar men zich zeer zeker niet achter eikaars baard verschuilt. Alle leden zijn en blijven zelfstandige per sonen. Wanneer U de laatste vergade ring van de Baardenclub had kunnen bijwonen, was U dat wel duidelijk ge worden. Ik begrijp echter, dat dit voor U onmogelijk was. Op deze laatste ver gadering heeft de voorzitter van de Baardenclub mij gevraagd of ik, als baarddrager, een onzinnig verslag van deze bijeenkomst wilde maken en, zoals U hebt gemerkt, ben ik daar op inge gaan enkennelijk in geslaagd. Ik hoop, Heer S. Dros, dat U door een en ander niet baardschuw bent ge worden, maar dat U ten tweede male in Uw leven als geboren Texelaar de moed kunt vinden, het schone manne lijke sieraad, de baard, te laten staan, wel verzorgd natuurlijk, desnoods door een vakman. Mocht U op Texel komen, dan kan ik U de clubbarbier, de heer Van der Aakster, aanbevelen. Hoogachtend, W. Albers, De Waal. BEEN GEBROKEN Oosterend Zaterdagavond kwam de heer J. v.d. Vis Tzn. bij het verlaten van zijn woning zo ongelukkig te val len, dat hij zijn linkerbeen brak. De heer v.d. Vis werd met de laatste boot naar Den Helder gebracht en daar in een ziekenhuis opgenomen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1963 | | pagina 1