Cjrocn 2 rwarL-Jexelsin het wm M. C. de Gorter met enorme meerderheid gekozen tot directeur Leendert Geluk deed zijn naam eer aan In Memoriam J. Drijver Oppositie sterk geslonken Gewonde arbeider vervoerd per kraan DINSDAG 3 DECEMBER 1963 TEXELSE 77. JAARGANG No. 7»1« COURANT Uitgave N.V. v.h. Langevcld de Rooij Boek-, Kantoorboek- en Fotoliandcl Handelsdrukkerij Den Burg, Texel - Postbus 11 - Tel. 2058 Verschijnt dinsdags en vrijdags. Bank: Rotterdamse Bank; Coöp. Boerenleen bank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ2,40 p. kwart -f- 25 cL incasso. Advertenties: familieberichten 14 ct. p. mm.; andere advert. 12 ct p. mm. Vrijdagavond hebben de aandeelhouders van de N.V. Texels Eigen Stoom boot Onderneming tijdens de vergadering in „De Oranjeboom" te Den Burg met enorme meerderheid de heer M. C. de Gorter tot directeur gekozen. Reeds na de eerste stemming vermeldde 85°/o van de stembriefjes de naam van de heer De Gorter. De vergadering werd bijzonder druk bezocht. 425 aandeel houders, 733 stemmen houdende, hebben in de zaal een plaatsje gevonden. Dit verschilt maar weinig met het bezoek, dat de in oktober j.l. gehouden verga dering trok. Het ziet er nu naar uit dat de periode van onrust voor T.E.S.O. achter de rug is. Fraude De president-commissaris ging in op de fraude, die een der conducteurs heeft gepleegd. De omvang van deze fraude is nog geenszins bekend, hoewel het er naar uitziet, dat het verduisterde be drag aanmerkelijk kleiner zal blijken te zijn, dan is genoemd in de berichten, die hierover werden gepubliceerd. De heer De Lugt wees er op, dat het on juist is te veronderstellen, dat T.E.S.O. haar mensen niet controleert. Er is ech ter geen controlesysteem te bedenken, dat volkomen waterdicht functioneert. Men moet enig vertrouwen in de men sen kunnen stellen. Het vertrouwen in de andere personeelsleden is niet ge schokt, ondanks het feit dat een hunner dit ernstig heeft misbruikt. Het onder zoek in deze zaak is nog in volle gang. Januari overdracht „Marsdiep"? Zoals in de vorige vergadering reeds werd meegedeeld, is over de kwaliteit van het schilderwerk van de „Marsdiep" ongenoegen ontstaan Het gevolg was dat het hele schip moest worden over geschilderd, een werk dat nog niet ge heel gereed is. Het laat zich echter aan zien dat men in januari zo ver zal zijn dat het schip kan worden overgedragen, tijdens de officiële proefvaart. De proef- Het deed de heer C. J. de Lugt, pre sident-commissaris van N.V. Texels Eigen Stoomboot Onderneming genoe gen, een zo grote belangstelling op deze belangrijke vergadering te kunnen be groeten Hij verwelkomde speciaal de aanwezige oud-commissarissen, de heren Noordiik en De Wit, de oud-personeels leden de heren Beumkes en Bruin, en de oud-directeur, de heer J. J. van der Vlies. De heer De Lugt herdacht vervolgens de heer J. Drijver, die donderdag plot seling is overleden. Als secretaris van de Vereniging tot Behoud van Natuur monumenten in Nederland heeft Drijver aan Texel bekendheid gegeven als vogeleiland, o.a. door het boek „Texel het vogeleiland". Door natuurliefheb bers op deze wijze naar hier te trek ken, heeft hi] onbewust de welvaart op Texel bevorderd. De heer De Lugt her dacht ook een der personeelsleden van T.E.S.O. Op 17 oktober j.l. overleed op 53-jarige leeftijd kapitein P. Dogger. „Wij hebben in Dogger een toegewijde en zeer bekwame kracht verloren", al dus de heer De Lugt. Zijn wens om eens als gezagvoerder op de nieuwe „Mars diep" te varen is helaas niet in ver vulling gegaan. Vrijdagochtend omstreeks half twaalf deed zich bij dc in aanbouw zijnde fuik- haven van Het Horntjc een bedrijfs ongeval voor. Een arbeider in dienst van het hcibcdrijf Gnis uit Rotterdam, de heer L. Geluk, viel door nog niet geheel duidelijke oorzaak uit de in dc havenkom opgestelde heistelling en kwam vijf meter lager tussen de stalen eiland terecht. Wonder boven wonder werd de heer Geluk niet levensgevaar lijk gewond. De aan het hoofd bloedende Rotter dammer was zelf in staat van de kruis balken. waarop hij was terechtgeko men, omhoog te klimmen. Dokter Sie- binga, die intussen op het haventer rein was gearriveerd, achtte het onver- Behoedzaam brengt de kraan zijn merkwaardige last omhoog, terwijl collega's van dc heer Geluk en dokter Sicbcnga gespannen toekijken. Rechts op de achtergrond de heistelling. Dc kraanarm zwaait in enkele seconden tot boven het haveuterreiu, waar de brancard met de arbeider bij de ziekenwagen zal worden neergezet. antwoord dat de gewonde arbeider zelf over de damwanden en het hulpwerk van de fuik naar de wal zou komen. Hi] haalde de brancard uit zijn auto en liet deze naar de plaats brengen, waar de Rotterdammer lag De heer Geluk werd op de brancard gelegd, maar het zou eenmoeilijke en riskante onderne ming zijn, dit vrachtje over de wirwar van bruggetjes en ijzerwerk naar het haventerrein te brengen. De enorme kraan, die ten behoeve van de werk zaamheden bij de fuik staat opgesteld, bracht echter redding. De brancard met de arbeider weid aan de haak gehan gen en enkele seconden later zette de reusachtige kraanarm z'n ongewone last vlak bij de ziekenauto van dokter Sie- benga neer. Naar verluidt werd in het ziekenhuis „Parkzicht" te Den Helder geconstateerd, dat de verwondingen van de Rotterdammer van betrekkelijk on schuldige aard waren. De heer Geluk heeft z'n naam dus eer aangedaan! M. C. dc Gorter dankbaar voor vertrouwen vaart zal door 15 aandeelhouders en hun vrouwen, die tijdens de vergade ring door loting werden aangewezen, kunnen worden meegemaakt. In ver band met het grote aantal officiële ge nodigden was het niet mogelijk nóg meer aandeelhouders aan de tocht te laten deelnemen.. De hoop uitsprekende, dat de aan deelhouders zich gedurende deze ver gadering even waardig zouden gedra gen als dat bij de laatstgehouden verga dering het geval was, eindigde de heer De Lugt zijn openingswoord. De heer G Bakker las daarop de door hem opgemaakte notulen voor die uit muntten door stipte volledigheid. Een der aandeelhouders sprak daar zijn vol doening over uit. De heer De Lugt dankte de heer Bakker voor de uitne mende wijze waarop deze zeer uitge breide notulen waren samengesteld. De heer E. Lap tekende ze daarop namens de aandeelhouders. Directeursverkiezing Bij de directeursverkiezing wees de heer De Lugt op de kwaliteiten van de heer M C. de Gorter, die als eerste op de voordracht van drie personen stond vermeld, gevolgd door de heren D. C. van der Woude en G. Leienaar, In de tijd van ruim acht maanden, waarin de heer De Gorter het waarnemend direc teurschap bekleedde, heeft deze bewe zen over de juiste eigenschappen te be schikken. Zowel de wijze waarop de heer De Gorter optrad tijdens verschil lende moeilijke situaties, als de tact waarmee hij met het personeel wist om te gaan hadden de verwachtingen overtroffen. Zeer juist was ook de wijze waarop hij de autoriteiten en re laties, waarmee T.E.S.O. zaken doet, tegemoet wist te l reden Nadat de heer De Lugt ook het een en ander over de andere twee candida- ten voor het directeurschap had ver teld. werd tot stemming overgegaan. Het geheel had een vlot verloop Na korte tijd had het stembureau, dat ge vormd werd door de heren Beemster- boer, Slaman en Spanjer, de 727 uitge brachte stemmen gesorteerd. De heer De Lugt maakte daarop bekend, dat op de heer M. C. de Gorter 618 stemmen waren uitgebracht. De heer v.d. Woude- 63 stemmen; de heer Leienaar: 24, on geldig: 8 en blanco: 14. De President-Commissaris feliciteerde de heer De Gorter met dit succes. Hij achtte dit de juiste beloning voor deze man, die vooral de afgelopen acht maanden alles heeft gedaan, om de gang van zaken bij TE-SO zo goed mo gelijk te regelen. Tot de heer De Gorter zei de heer De Lugt, dat het soms gemakkelijker is een reputatie op te bouwen, dan deze te handhaven. Hij maakte gewag van en kele zeer goede eigenschappen van de nieuwe directeur, waardoor deze zich zeker gedurende de komende tijd als een uitstekende kracht zal kunnen doen gelden. Rondvraag Van de rondvraag maakte de heer Jb. Witte gebruik, om er op te wijzen, dat in het onlangs gereedgekomen land- hoefd van de fuikhaven bij het Horntje trappen zijn gemaakt, die door moei lijk ter been zijnde mensen nauwelijks kunnen worden beklommen. Hij vroeg zich af of niet een andere voorziening kan worden getroffen, waardoor de kajuit in het schip o.p een makkelijker wijze bereikt kan worden. De heer De Lugt meende, dat veel mensen, die ge brekkig zijn, per auto komen en niet uit behoeven te stappen. De constructie is overigens niet door TESO ontworpen, maar door Rijkswaterstaat. De heer Van der Vlies wees op het gevaar van stag natie op het autodek, dat zou kunnen ontstaan, als de chauffeurs de wagens verlaten. De heer De Lugt meende, dat niet makkelijk oponthoud ontstaat, omdat alle auto's via trottoirs mak kelijk bereikbaar zijn. Bovendien is aan boord een geluidsinstallatie, zodat de I kapitein kort voor de aankomst de I automobilisten kan verzoeken, zich naar j hun wagens te begeven. De meeste automobilisten zullen waarschijnlijk in hun wagens blijven zitten. Dankbare directeur De heer De Gorter dankte bewogen de aandeelhouders voor het bewezen vertrouwen in zijn vermogens. Hij dankte ook voor de steun en samenwer king, die hij de laatste maanden had ondervonden van de raad van commis sarissen Hij meende, dat hij dit «werk zonder steun niet had kunnen verrich ten. De heer De Gorter zinspeelde op op bepaalde tegen hem gerichte activi teiten, die echter geen effekt blijken te hebben gehad Dat de sfeer tussen hem en de aandeelhouders daardoor in het geheel niet is vertroebeld, had hem bijzonder getroffen. Mede namens zijn gezin dankte hij hiervoor. Hij beloofde zich tot het uiterste voor TESO te zul len inspannen. Gelukkige aandeelhouders Ten overstaan van Notaris Van Wij- land werden vijftien lootjes getrokken om de aandeelhouders aan te wijzen die met hun introducée de proefvaart zul len mogen meemaken van de „Mars diep". De volgende gelukkigen kwamen uit de bus: J. Bruin (buffet Texelse boot); J. J. de Beurs; Alb. Dros Pzn.; VVV Bruin; J. Jongedijk; Chr. Huisman; J. J. Westdorp; S. Langeveld; N. Roeper; J. Koorn Mzn.; J. Verhoeven; F. van Sambcek; J. Rommel; mej. G. Keijser; S. Broersma. Aan het eind van de vergadering kondigde de heer De Lugt aan dat in het komende voorjaar, ter gelegenheid van de ingebruikname van de fuik havens een feestelijke vergadering van aandeelhouders zal worden gehouden. De vergadering kon om 11 uur wor den gesloten. Bij het plotseling heengaan van Jan Drijver op 28 november realiseren wij ons in de eerste plaats, dat een leven van hard werken is afgesloten. Een harde werker, een vriend, een adviseur, maar ook een dienaar van de gehele Nederlandse samenleving moeten wij missen. Onwillekeurig vragen wij ons af, hoe het mogelijk was, dat de op 29 september 1886 te Den Hoorn geboren jongeman, die begon als eenvoudig P.T.T.-ambtenaar het bracht tot Hoofd directeur van De Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland. Was het toeval, dat hij in mei 1912 in contact kwam met Mr. Dr. P. G. van Tienhoven (overleden in 1953), die toen Texel bezocht voor de nog jonge vereni ging? Ik meen van niet, want Dnjver's grote belangstelling voor de vogels bracht hem er toe een gesprek met deze „vogelmensen" te beginnen. Dit contact leidde tot meer ontmoetingen en resul teerde hierin, dat hij per 1 december 1913 de P.T.T. verliet en in dienst trad als hulp van de secretaris van de ver eniging. Een jaar latei werd hij tevens ondersecretaris van De Nederlandse Vereniging voor Bescherming van Vo gels. Door zijn werkkracht, zijn grote belangstelling van de Avifauna, zijn administratieve kennis en zijn gemak kelijke omgang met mensen werd hij een steeds meer geziene en gewaar deerde figuur. Men zag in hem de „pro curatiehouder en administrateur" van de Vereniging tot Behoud van Natuur monumenten :n Nederland, waarvan hij tenslotte de Hoofddirecteur was Daarnaast bleef hij ook de Neder landse Vereniging tot Bescherming tot Vogels trouw. Vanaf 1924 was hij secre taris-penningmeester en na zijn af scheid in 1956 bleef hij raadsadviseur en vertegenwoordigde de vereniging in een aantal commissies en comité's JBe- langrijk werk deed hij ook voor be scherming van de trekvogels. Hoeveel honderden brieven zal hij hebben ge schreven, voordat de „floodlight be lichting" van de vuurtorens een feit was? Met het stookolie-vraagstuk hield hij zich intens bezig. Als lid van de commissies, die de her ziening van de oude vogelwet en de J. Drijver t jachtwet moesten voorbereiden, drukte hij zijn stempel op de vogelwet van 1936 en de jachtwet van 1954. Ter verbreiding van de natuurbe schermingsgedachte, maar ook als docu mentatie kennen we tal van publicaties van zijn hand. Belangrijk was de uitgave van „Texel het vogeleiland" in 1934 en de herziene druk van dit boek in 1957 In de serie Vogelleven in Nederland verscheen in 1960 „De vogels en de mens" en nog steeds werkte hij aan meer uitgaven. Drijver was nog niet klaar met uit te dragen, wat in hem leefde Zijn werken werd bekroond met de benoeming tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Een onderscheiding, verdiend door een mens, die zijn leven wijdde aan de natuurbescherming. De groei van deze beweging, zo noodzake lijk geworden in ons dichtbevolkte land, heeft hij intens beleefd. Een groot deel van het jaar bracht hij, na zijn pensionering door op „De Marei", aan de rand van de Wester- mient. In dit huis stond de deur voor een ieder gastvrij open. Ontelbaar velen uit alle lagen van de bevolking uit bin nen- en buitenland bezochten hier het echtpaar Drijver. Tot de laatste dag gaf hij zijn weloverwogen adviezen. Een groot Texelaar ging heen. Onze gedachten gaan uit naar zijn echtgenote, die hem zijn leven lang terzijde stond. Moge onze dankbaarheid, voor alles wat hij tot stand bracht, haar tot steun zijn. Zijn laatste rustplaats ligt aan de voet van het kerkje van zijn geliefde Den Hoorn; het dorp waar zijn naam voor altijd aan de o.l. school is verbon den. Moge hij rusten in vrede. M. M. Boot kapseisde SPORTVISSER VERDRONKEN Zaterdagochtend is de 32-jarige, uit Hilversum afkomstige, sportvisser J. v.d. Veer bij het vissen in zee nabij Het Homtje door verdrinking om het leven gekomen. Zijn metgezel, de heer C. Kroon, 23 jaar, eveneens uit Hilversum, kon door direct optreden van de heer A. Lcijen, Het Homtje, die aan de beide mannen 's morgens het bootje had verhuurd, worden gered. De sportvissers waren ter plaatse niet onbekend en kwamen vaker naar Texel om daar tijdens het weekend te gaan visben. Op enige afstand van het „Lage Dijkje" gooiden de mannen het anker uit. Omstreeks half 11 werd de vloed- stroom zo sterk, dal de mannen in het bootje er last van ondervonden Zij besloten het bootje naar rustiger water te brengen en probeerden het anker, dal zich tussen stenen op de bodem had vastgezet, los te trekken. Dat lukte niet en hun hardnekkige pogingen hadden tot gevolg, dat de boot water schepte en kapseisde. De heer Kroon wist zich aan het ankertouw vast te klemmen en kon later op het omgeslagen bootje klimmen. Vanaf de wal had de heer Leijen het gebeuren waargenomen en schoot onmiddellijk met een andere boot te hulp. Hij kon de heer Kroon uit zijn benarde positie bevrijden, maar voor de heer V.d. Veer kwam de hulp te laat. Kort nadat het bootje kapseisde moet hij naar de bodem zijn gezonken. Waarschijnlijk heeft zijn dikke kleding hem belemmerd zich zwemmende te redden De reddingboot Prins Hendrik vai Den Helder heeft enige uren de ze» afgezocht en ook de Rijkspolitie heefi met een vlet van het Zool. Station ge tracht de drenkeling te vinden. De na speuringen leverden geen resultaat op. De heer v.d. Veer laat een gezin achter.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1963 | | pagina 1