(jrocn (2warL-Jexels in het harL, N.V. G. Doeksen en Zn. nam „Dokter Wagemaker" over „Het leven gaat door" Korte plechtigheid te Oudeschild Donderdag is het weer Ouwe Sunderklaas DINSDAG 10 DECEMBER 1963 TEXELSE 77e JAARGANG No. 7818 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langevcld de Rooij Boek-, Kantoorboek- en Fotohandel Handelsdrukkerij Den Burg, Texel - Postbus 11 - Tel. 2058 Verschijnt dinsdags en vrijdags. Bank: Rotterdamse Bank; Coöp. Boerenleen bank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ2,40 p. kwart 25 ct. incasso. Advertenties: familieberichten 14 ct. p. mm.; andere advert. 12 ct. p. lub. WEINIG BELANGSTELLING VOOR CONTACTAVOND TE DE WAAL De zaal van het Waalder Dorpshuis ,,De Wielewaal" was donderdagavond 28 november, slechts half gevuld met belangstellenden voor de contactavond van „Veilig Verkeer" afdeling Texel. Men laat zich aan huis binden door de televisie en dat is betreurenswaardig. Er worden op zo'n avond altijd wel enige verkeersproblemen behandeld, die werkelijk de moeite van het aan horen waard zijn. Een ieder, die inder tijd in het Dorpshuis een verkeerscursus meemaakte, had in ieder geval aanwe zig moeten zijn volgens adjudant Gul mans. Men kan het ook zo zien, dat dit soort avonden bestemd is om de mensen een langer leven te gunnen aan het televisietoestel. Velen denken, dat men hier op Texel maar kan raak rijden, ook de badgasten in de zomertijd. Hierin schuilt een groot gevaar, want dit is beslist niet waar. Men denke maar aan de vele ongeluk ken, die de laatste zomer plaats vonden. In het bijzonder richtte de adjudant zich tot de aanwezige jeugd. Met het behalen van het verkeersdiploma op de lagere school ben je er niet. Het gaat erom de regels van het verkeer ook toe te passen op de juiste wijze. De afwezigen hebben een interes sante avond gemist. Nadat opperwacht meester Stomp enige actuele vragen had beantwoord, werd een tweetal verkeers- filmpjes vertoond. Aan het slot van de avond kon men kennis nemen van de schoonheid van de Amerikaanse staat Tennessee. Studenten zochten naar „dubbele van Zion" BURGEMEESTER BENOEMD TOT „MENTOR FOETUS PALLADIS" Burgemeester C. De Koning is vorige week benoemd tot „Mentor Foetus Palladis" door een drietal studenten van de Amsterdamse Universiteit. De benoeming van de burgemeester viel in het kader van een merkwaardige actie die de studenten op Texel moesten on dernemen teneinde hun geschiktheid te bewijzen voor het lidmaatschap van het studentendispuut Pallas. Al sinds tien jaar is Texel een van de gebieden, waar heen Pallas haar adspirant leden zendt met twee opdrachten: Een daad stellen en een „dubbele van Zion" opsporen. Nu is een daad stellen niet zo moei lijk, maar de daad moet uitblinken door originaliteit. Wat een „dubbele van Zion" is weten de studenten niet, maar in het gebied waar zij worden heenge zonden moeten ze het uitzoeken en zor gen dat ze de geheimzinnige „dubbele" te pakken krijgen. Ter gelegenheid van het feit, dat het dit jaar voor de tiende maal is, dat studenten met deze opdracht naar Texel worden gestuurd, meenden ze een heel bijzondere „daad" te moeten stellen. De burgemeester kreeg daarom met zijn in stemming de merkwaardige titel toebe deeld „ongeboren kind van Pallas" ofte wel „Mentor Foetus Palladis". Aan deze titel zijn geen rechten of plichten verbonden; het is een benaming zonder meer. Het stellen van de daad leverde dus geen moeilijkheden op, want de burgemeester werkte mee. Met de andere opdracht, het vinden van de „dubbele van Zion", hadden Piet Hein Veening uit Arnhem, Boude- wijn Smeets uit Roermond en Joop Pan- nekoek uit Rotterdam méér moeite. Wie of wat was een „dubbele van Zion"? Veel tijd om het uit te vinden hadden de heren niet, want het bestuur van Pallas had hen slechts één nacht en de daaraanvolgende ochtend de tijd gege ven. In Den Helder werd het drietal zon der één cent op zak op de boot gezet en korte tijd later liepen ze langs de nachtelijke Texelse wegen. Tot ze in Den Burg warmte en begrip vonden in een café. Met het probleem van de „dubbele" wist men ook daar echter geen raad en vreemd genoeg venvees men de studenten daarop naar de redac teur van de Texelse Courant. Die werd 's nachts uit zijn bed gebeld en heeft ondanks dit onaangename feit toch een Mededelingen van de verschillende dorpen: Oudeschild Het wordt groot feest in Oudeschild op 12 december. Als we goed zijn inge licht wordt er achter de schermen al weer koortsachtig gewerkt om straks met iets bijzonders voor de dag te komen. En geen wonder. Inzet zijn immers weer de wisselbekers voor groepen, pa ren en enkelingen Wie zal deze dit jaar kunnen veroveren? Naast de wisselbe kers stelt de feestcommissie als van ouds geldprijzen beschikbaar. Het bal in 't Skiltje belooft bijzonder goed te worden. De feestcommissie heeft hiervoor beslag weten te leggen op het bekende 5-mans orkest „The Blue Stars" uit Alkmaar. Toegang voor iedereen vanaf 14 jaar, toegangsprijs ƒ1,50, voor gemaskerden ƒ1, Nu nog een paar gegevens voor de spelers. De Ouwe Beppies kunnen 's middags van half 5 tot 5 uur een num mer halen in het dorpshuis. De judy beoordeelt van half 5 tot half 6 bij Slaman. Prijzen om ongeveer half 7 bij Frans Zegel. 's Avonds halen de Sunderklazen van 8 tot 9 uur hun nummer in het Dorps huis; de jury beoordeelt bij Slaman en J. Witte. Langs de straat zal feestverlichting worden aangebracht. Ook verzoekt de feestkommissie zoveel mogelijk lampen bij de ramen te zetten. Willen de bezitters van de wisselbe kers deze zo spoedig mogelijk vóór don derdag inleveren bij Frans Zegel. Dc Cocksdorp In De Cocksdorp beginnen de festi viteiten donderdagavond om 17.30 uur. De kinderen hebben dan gelegenheid om voor de jury te „speulen", die tot 19.30 uur in het huis van dokter Sie- benga zitting houdt. Alle deelnemende kinderen krijgen daar een aardige ver rassing aangeboden. De prijzen gaan dan naar de mooiste voorstellingen. De oudere deelnemers zullen bij de heer D. Buis een nummer moeten af halen 35 cent per persoon. Alleen dan kan men in aanmerking komen voor een prijs. Er zijn prijzen beschik baar gesteld voor groepen, paren en enkelingen. Voor elke categorie is de eerste prijs een beker. De voorstellingen zullen door de jury worden gekeurd, die over het hele dorp is verspreid. De uitslag wordt in de Texelse Courant van dinsdag 17 december bekend ge maakt, evenals de Sunderklaasverloting, waarvoor nog steeds loten verkrijgbaar zijn. Als jongelui de loten bij U komen aanbieden, stelt U ze natuurlijk niet te leur. De Waal Het Dorpshuisbestuur van De Waal stelt wederom enige prijzen beschik baar voor de jeugd van De Waal, in verband met het Texelse feest op 12 december. Zowel voor de enkelingen, paren en groepen zijn drie prijzen be schikbaar. De jury houdt zitting in het Dorpshuis 's avonds tussen zeven uur en half acht. Doen jullie allemaal mee, jongelui? De Koog Ook dit jaar zal er in De Koog weer gestreden worden om de wisselbeker voor het Ouwe Sunderklaasfeest. Het lijkt er veel op dat, wat het aantal deel nemers betreft, dit feest nog lang geen neergaande lijn vertoont, gezien de cijfers. In 1961 namen 39 kinderen en 111 volwassenen er aan deel; in 1962 waren dit 53 kinderen en 100 volwas senen Wat de kinderen betreft zal de jury weer, evenals vorig jaar, dank zij de medewerking van de eigenaar, zitting houden van 6 uur tot half zeven in „De Toekomst". Voor de volwassenen zal de jury weer in de Dorpsstraat paraderen, waarna 's avonds tussen plm. 9 uur en half tien prijsuitreiking volgt in hotel „De Toekomst". Oranjevereniging De Koog. heel prettig gesprek met de heren ge had. Tijdens dit gesprek rezen ook be paalde vermoedens over de „dubbele van Zion". Wij hadden het woord eens horen gebruiken door een van onze agrarische medewerkers en meenden dat het iets met de bloembollenteelt had te maken. Een Texelse bloembollenkweker kon dit vermoeden bevestigen. Een dub bele van Zion is een bekend soort narcis. Een bol ervan was wel te krij gen. Daarmee was de studentenmissie voltooid. Na een koude nacht in een boeren schuur vertrokken de studenten 's mor gens weer naar Amsterdam in de vol doening, dat niets meer hun lidmaat schap van „Pallas" in de weg stond. BAARD VAN SINT NICOLAAS VATTE VLAM Donderdag was het Sinterklaasavond Niet alleen in de Texelse gezinnen werd het feest van de goedheiligman met overgave gevierd, maar ook op de Texelse boot, waar het personeel het rijk alleen had, omdat niemand behoef te had op deze avond het eiland te ver laten. Op een der dekken van de „Ko ningin Wilhelmin?." was de goede Sint zowaar in eigen persoon aanwezig, maar hij had spoedig spijt van zijn komst, want een der TESO-mannen wilde ter opluistering van de feestvreugde de baard van de Sint in brand steken. Dit lukte en de goede bisschop brandde als een fakkel. Gelukkig konden de vlam men door toeschietende dekknechten snel worden gedoofd, zodat de Sint het leven er niet mee inschoot en slechts met enkele brandwondjes aan de kin het schip weer verliet. Een der knechten van de Sint ge droeg zich in De Koog wel heel ruw. Toen hij bij een gezin aan de Ruyslaan pepernoten wilde strooien bonsde hij gewoontegetrouw eerst flink op het raam. Echter zo hard, dat hij het ven ster kapotsloeg „'t Amateurtje" bracht wederom De Waalder toneelvereniging ,,'t Amateurtje" heeft zaterdagavond, 30 november, een tweede uitvoering ge geven van het toneelspel „Het Leven gaat door" We kunnen niet anders zeggen, dan dat het deze kleine vereni- ging goed gaat. Na haar succesvolle actie om nieuwe donateurs aan te trek ken (thans ongeveer 170) hebben zich onlangs ook enige jongeren aangemeld als lid. Dit is voor een toneelvereniging uitermate belangrijk. Met de keuze van een nieuw te spelen stuk is het prettig over meerdere actieve leden te kunnen beschikken. In „Het leven gaat door" wordt een zeer actueel probleem aan de orde ge steld: drankmisbruik in het verkeer. Dit kan zeer noodlottige gevolgen heb ben. Van het gezin De Ridder wordt op een avond de man en vader, grossier in elektrische lampen, door een zeventien jarige joy-njder aangereden. De knaap rijdt door en de heer De Ridder sterft langs de weg aan zijn verwondingen. Mevrouw De Ridder (een moeilijk te spelen rol, welke op uitstekende wijze werd vertolkt door mevr. Albers-van Zonneveld) blijft achter met dochter Mia (sterk gespeeld door mevr. Luiken) en zoon André (zeer goed en aanvaardbaar vertolkt door de heer I. Plaatsman). In hetzelfde huis wonen tevens Opa (een prachtige rol van de heer A. Kager) en Oma De Ridder (leuk gespeeld door mevr. A. Keijser-Zegel). Met hulp van haar zwager Jan (waarin de heer M. Reij zich volkomen gaf) zet mevr. De Ridder de zaak van haar overleden man voort. Zij heeft daarbij meer hulp nodig en stelt een reiziger aan, de heer Karei de Rooy (uitstekend weergegeven door de heer K. van Splunter). Deze boekt goede orders en de zaak gaat weer vooruit. Totdat plotseling blijkt, dat de ziekgewaande boekhouder er met de kas vandoor is. Grote consternatie, want nu dreigt er een faillissement. Schuldeisers kunnen niet meer betaald worden. In de onzekere tijden willen de banken niet meer lenen, zodat mevr. De Ridder zich voor de grootste moeilijk heden ziet geplaatst. Ook zoon André heeft het niet gemakkelijk: na een twistgesprek verlaat zijn verloofde Els (vlot ten tonele gebracht door mej. IJettie Bakker, welke haar rol in 24 uur heeft geleerd), hem, omdat hij .een hu welijk nu niet aandurft. Als de nood het hoogst is, is de red ding nabij: Karei de Rooy wil de ont brekende 4.000,lenen tegen de nor male rente. Grote verbazing natuurlijk, maar het geld wordt door mevr. De Ridder dankbaar aanvaard. Zwager Jan vertrouwt het niet helemaal en na een aangrijpende scène blijkt, dat deze in dertijd de onbekende joy-rijder was. Gebroken staart mevr. De Ridder hem aan en wijst hem de deur, daarbij ge holpen door Mia, die inmiddels meer dere malen een avondje uit was ge weest met hem. De zaak zal nu overgaan aan de grootste schuldeiser. Zwager Jan en mevr. De Ridder zullen samen het leven voortzetten. Als zij elkaar het ja-woord hebben gegeven, komt André terug van zijn speurtocht naar Els. Onderweg kwam hij gelukkig rechercheur Ver kerk tegen, die inmiddels 5.000,Pad opgespoord. Grote vreugde: nu kan met behulp van een financiële trans actie van Opa en Oma de schuld betaald worden. Mevr. De Ridder weet de kracht op te brengen Karei de Rooy vergiffenis te schenken. Deze wil zij^i straf ondergaan, maar hij weet, dat Mia, met wie hij een ontroerend gesprek had, op hem zal wachten. Vrijdagmiddag om half twee heeft de „Dokter Wagemaker" Texel voorgoed verlaten, na bijna dertig jaar trouwe dienst. Het schip heeft, zoals bekend, een nieuwe baas gekregen, de TSM van de N.V. G. Doeksen Zn op Terschel ling, die de „Dokter Wagemaker" intus sen heeft herdoopt tot „Schellinger- land" en het schip gedurende het gehele jaar zal inzetten, ten behoeve van het vervoer van passagiers en auto's op de lijn Harlingen-Tersehelling. De Ter- schellingcr Stoomboot Maatschappij heeft het schip kunnen kopen, doordat het bij TESO overcompleet zal worden. Vrijdagmiddag vond de officiële over dracht van de veerboot plaats te Oude schild, vanwaar de „Dokter Wagema ker" naar zijn nieuwe thuishaven, Ter schelling, vertrok. Commissaris, de heer J. C. Rab, en direc teur, de heer M. C. dc Gorter, wuiven op het havenhoofd het schip na. De directeur van de N.V. Doeksen, de heer P. Doeksen, was zelf naar Texel gekomen om de nieuwe aanwinst te halen. Hij had vier bemanningsleden meegenomen, waaronder de kapitein Jaap Tot (broer van de bekende zeeheld Douwe Tot), die het bevel over het schip gaat voeren. De verkopende partij in het gezel schap, dat de plechtigheid meemaakte, werd gevormd door TESO-directeur de heer M. C. de Gorter en de commis sarissen, de heren G. Bakker en J. C. Rab. De overdracht van het schip werd gesymboliseerd door het neerhalen van de TESO-vlag en het tegelijkertijd hijsen van de vlag van de Terschellin- ger Maatschappij. Ook werd de veel kleurige vlag van Terschelling in een der masten gehesen. De traditie wilde dat kopers en verkopers zich op het autodek rond de drankfles schaarden om te toasten op de behouden vaart van de veerboot onder de nieuwe eige naar. Het stemde de weinige toeschou wers op de haven weemoedig, toen het 30-jarige schip, dat de naam van de oprichter van de TESO voert, met bla zende stoomfluit voor het laatst tussen de hoofden doorvoer en in oostelijke richting uit het gezicht verdween. Een jaar proefvaren De heer Doeksen vertelde ons vrijdag, dat aan de veerboot voorlopig niets zal worden veranderd, afgezien van de naam. Na ongeveer een jaar varen zal aan de hand van de opgedane ervarin gen in die periode, worden vastgesteld wat op het schip dient te worden ver anderd en gemoderniseerd. In ieder ge val zal te zijner tijd een hulpmotor wor den geplaatst om de stoommachine te kunnen verwijderen, die nog altijd naast de dieselmotor wordt gehand haafd, o.a. voor de bediening van de telegraaf. De „Dokter Wagemaker" is in de vloot van Doeksen het schip met de grootste vervoerscapaciteit voor auto's 1(16 stuks). Doeksen beschikte reeds over de „Friesland" die 10 auto's en 1200 passagiers kan vervoeren, de „Oost- Vlieland", die 12 auto's en 1400 passa giers meeneemt, de „Vlieland" die geen auto's vervoert, maar 400 passagiers kan overzetten en de oude „Schellinger- land", die 5-6 auto's en 700 passagiers kan meenemen. Ten behoeve van het beurtgoederenvervoer is er de „Jose phine" en bij grote drukte kan ook de Kapitein J. Tot, die het bevel gaat voeren over de „Dokter Wagemaker", hijst de vlag van Doeksen, terwijl de TESO-vlag wordt neergehaald. Toasten op de goede vaart. Van links naar' rechts: de heren P. Doeksen, G. Bakker, M. C. dc Gorter en J. C. Rab. „Stortemelk" ingezet worden. De afge lopen jaren was de belangstelling van toeristen voor de eilanden Vlieland en Terschelling zo groot, dat men tijdens de zomermaanden van de Provinciale Zeeuwse Stoomboot Dienst bovendien de „Oosterschelde" moest huren. Om dat de Zeeuwse maatschappij had laten weten dat ze het schip het komende seizoen niet kon missen, ging Doeksen uitzien naar anedre mogelijkheden. Dit leidde ten slotte tot het kopen van de „Dokter Wagemaker" van TESO. De aankoop van de Texelse veerboot bete kent voor de TSM een goede, maar waarschijnlijk slechts voorlopige oplos sing van het vervoersprobleem. Indien zich de komende winter we gens ijsgang weer de noodzaak voordoet dat per dag enkele diensten op tij-, wor den gevaren, waarvoor twee schepen tegelijkertijd uit beide havens vertrek ken, dan zal de „Dokter Wagemaker" weer tijdelijk ter beschikking van TESO worden gesteld. Dit is tussen beide par tijen overeengekomen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1963 | | pagina 1