(jrocn <2tvartsjexels in het harL, Limburgers brachten 2 ton „Sismogel" op Texel Gaat ouwe sunderklaas verloren Nog deze week onderzoek op wad DINSDAG 17 DECEMBER 1963 TEXELSE 77e JAARGANG No. 7820 COURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rooft Boek-, Kantoorboek- en Fotohandcl Handelsdrukkerij Den Burg, Texel - Postbus 11 - Tel. 2058 Verschijnt dinsdags en vrijdags. Bank: Rotterdamse Bank; Coöp. Boerenleen bank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ2,40 p. kwart. 25 ct incasso. Advertenties: familieberichten 14 ct. p. mm.; andere advert. 12 ct p. mm. ZMStio Prikkeldraad rond speelweide geplaatst JONGE VANDALEN VERNIELDEN IJSBAAN VAN DEN BURG Al eens eerder hebben we opgemerkt, dat de jonge Texelaars voor wat betreft hun vernielzucht niet onderdoen voor de rest van de Nederlandse jeugd. Een ergerniswekkend staaltje daarvan zagen we afgelopen week. De ijsbaan van Den Burg (de speelweide) vertoonde nog maar nauwelijks een vliesje ijs toen een groot aantal jongetjes van de naburige Jac. P. Thijsseschool v.an de ochtend pauze gebruik maakte, 0111 over het ijs te lopen. Natuurlijk bezweek dit direct. Omdat ter plaatse slechts enkele centi meters water staat, konden de jonge vandalen zonder nadelige gevolgen voor henzelf bijna de helft van de opper vlakte van de baan vernielen. Ook na schooltijd hebben diverse knaapjes zich met dit karwei bezig ge houden. Zoals bekend is een kapotte ijsbaan zeer moeilijk te herstellen. Het gevolg van de vernielzucht is voor iedere schaatsliefhebber voelbaar ge weest, want de ijsbaan had anders zon dagochtend zeker geopend kunnen wor den. De ijsclub heeft nu rond de gehele speelweide een kostbare afrastering van prikkeldraad gemaakt en aan alle hoof den van de lagere scholen te Den Burg is verzocht er de leerlingen op te wij zen, dat zij zich van vernielzuchtige acties onthouden. JONGEN ZAKTE DOOR HET IJS De 9-jarige Paul Schulte uit Den Burg heeft zaterdagochtend geweten, dat het ijs op Texel nog lang niet over al „houwes" is. Met zijn vriendjes schaatste hij op de ijsbaan van Waal en Burg en wilde het ook eens proberen op het ijs van een naburige tochtsloot. Paul zakte prompt door de dunne ijs laag en verdween onder water Dat hij het avontuur kan navertellen, dankt hij zelf aan de zwemcursus die hij de af gelopen zomer heeft gevolgd, zodat hij zich zelf kon redden. Zonder dat iemand een hand behoefde uit te ste ken, kroop de jongen op de wal waar hij door zijn vrienden van droge kleren werd voorzien. Wellicht ten overvloede wijzen we er op, dat het ook bij langdurige vorst levensgevaarlijk kan zijn te schaatsen op dichtgevroren sloten. Het is nl. heel goed mogelijk dat het water in de sloot in beweging is, waardoor zich geen dikke ijslaag kan vormen. Dit is vooral het geval bij sloten waarin draineer- buizcn en rioolpijpen uitmonden. On betrouwbaar is doorgaans ook het ijs in de nabijheid van dammen waar het water, doordat het een nauwe doorgang passeert, sneller stroomt en daardoor veel trager bevriest. had geïnspireerd. Het is moeilijk een schatting te maken van het aantal spe lers dat donderdag in Den Burg rond liep. Algemeen was men er van over tuigd, dat het bijna de helft minder was dan vorig jaar en ook toen hebben we ons niet enthousiast uitgelaten. Het is duidelijk dat het enthousiasme voor dit folkloristische feest tanende is. Weinig dankbaar jegens de deelne mers was het, dat zelfs de niet-spelende belangstelling dit jaar belangrijk min der was Omstreeks half tien zo ongeveer het toppunt van spelersactivi teit zagen we de meeste mensen voor hun televisietoestellen zitten Wat doen we er aan? Voor een groot deel zal de geringe activiteit te wijten zijn aan het feit dat men in tegenstelling tot de buiten dorpen, niets doet om de aardigste crea ties te honoreren Een geldprijs of een beker zou zeker stimulerend werken. Wij zijn voornemens om het volgende jaar te voorzien in het mogelijke gebrek aan onderwerpen. Een omvangrijke lijst van gebeurtenissen, die zich gedurende het afgelopen jaar op Texel hebben voorgegaan, helpt de fantasie misschien op gang. Wanneer geen maatregelen worden getroffen, verwachten wij, dat het feest van Ouwe Sunderklaas binnen twee of drie jaar geheel zal zijn uitge storven Twee employees van De Beaumonts Spring stoffen en Amunitiehandel uit Maastricht laden midden in de Dennen de kistjes spring stof uit. Rechts adjudant Gulmans, die een wakend oogje in het zeil houdt. Het vooruit zicht dezelfde avond nog een Texels carnaval mee te kunnen maken, gaf de Limburgers de energie om in twintig minuten alle 25 kg. zware kisten naar de bunker over te brengen. zegt men van mets te weten, al blijkt vaak dezelfde dag het tegendeel. Vooral het lezen van de publicaties over de ge beurtenissen op de andere Wadden eilanden, verwekt bij velen ongerust heid. Wat hangt óns boven het hoofd? Als de oliemaatschappijen hun geheim houding zo ver doordrijven, verwekken zij op den duur een geprikkelde stem ming onder de bevolking. Dat de hou ding van de eilandbewoners wel dege lijk invloed kan hebben op het al of niet slagen van experimenten, is de vorige week wel bewezen op Schiermonnikoog, waar één maatschappij zelfs zijn biezen moest pakken! KERSTMIDDAG BEJAARDENSOOS Morgenmiddag zal de traditionele kerstmiddag voor de leden van de be- jaardensoos te Den Burg worden ge houden. De middag begint om 1.30 uur. Omstreeks vier uur zullen kapelaan Stam en ds. Van Bilderbeek arriveren om een boeiend programma te verzor gen. Dit is de ingang van de onlangs grondig ge restaureerde bunker aan de Kraaicnlaan nabij het Texels Museum. De bunker bestaat uit twee afdelingen, die door een dikke muur met ijzeren deur zijn gescheiden. Hier ziet men hoe de kistjes stuk voor stuk in de veilige ruimte verdwijnen. Toen men de vorige weck de bunker open brak voor het eerst sinds de oorlog bleek dat de ruimte indertijd als keuken is gebruikt. Onder meer waren twee grote kook- ketels aangetroffen enigszins oevreem- dend, dat het mogelijk is deze grote hoeveel heden springstof op te slaan in bunkers en dat elke willekeurige maatschappij maar een bodemonderzoek kan beginnen zonder voor kennis en goedkeuring van enige plaatselijke instantie. Ondanks de concurrentiepositie, waarin de verschillen de belanghebbende maatschappijen verke ren, moet het toch mo gelijk zijn iets meer bekend le maken dan de schamele gegevens, die ons nu langs aller lei vreemde kanalen bereiken Wanneer men een betrokken maatschappij om in lichtingen vraagt, wordt men doorgaans met een kluitje in het riet gestuurd of Donderdagmiddag heeft de firma De Beaumonts springstoffen en amunitie handel uit Maastricht in opdracht van de SSL (Seimografic Service Ltd) twee duizend kilo springstoffen naar Texel overgebracht. Tachtig kisten met elk 25 kilo dynamiet van het type „sismogel" bevattende, werden met een vracht wagen van de ponthaven naar de Den nen nabij het Texels Museum gebracht. Een van de bunkers in de omgeving is door een Texelse aannemer geschikt ge maakt om er de gevaarlijke lading vei lig in op te kunnen slaan. De bunker bestaat uit twee kamers, die van elkaar gescheiden zijn door een stalen deur. In een vertrek werden de tachtig kisten springstof opgeslagen en in de andere afdeling vijf kisten met ontstekers. Het transport en de opslag geschiedde onder toezicht van een politie en een ambte naar van het bureau Gevaarlijke Stof fen uit Den Haag. Waarschijnlijk zal vandaag een ploeg technici van S.S.L. met het benodigde omvangrijke materiaal naar Texel ko men, om het seismografisch bodem onderzoek ter hand te nemen. Het laat zich aanzien dat de onderzoekingen niet op Texel, maar lang de Oostkust of op het Wad zullen plaatsvinden. Zekerheid hieromtrent kon niemand ons verschaf fen. Dit (tweede) transport van spring stoffen naar Texel roept overigens meer vragen op Wie is de maatschappij, die de S.S.L. opdracht heeft gegeven tot dit onderzoek? Naar verluidt zou het de Franse firma BRP zijn. Dit lijkt bij na der inzien toch niet zo waarschijnlijk, aangezien BRP niet een oliemaatschap pij is, maar een firma, die zich even als de S.S L. slechts bezig houdt met seismografisch bodemonderzoek in op dracht van een olie-maatschappij. Veel zeggend in dit verband is de betekenis van de afkorting: Bureau Recherche du Petrol. De firma heeft in het ver leden een belangrijke rol gespeeld bij de naspeuringen naar olie en gas in de Sahara. Wat hangt ons boven het hoofd? Begrijpelijk is het, dat de Texelaars zich langzamerhand gaan afvragen wat er mo menteel op het eiland plaatsvindt en door wie. Het is dan ook Geen kwaad woord van de activitei ten in de andere dorpen, maar de vie ring van Ouwe Sunderklaas in Den Burg viel bar tegen. Is de schamele vertoning van donderdagavond werke lijk alles, wat is overgebleven van dit eertijds zo boeiende folkloristische feest? Het handjevol spelers, dat door de straten van Den Burg liep moet wel een teleurstellende aanblik hebben ge boden voor hen, de mensen van buiten, die zich van dit folkloristische feest een voorstelling hebben gevormd. Zoals gewoonlijk gaf TESO ook dit jaar voldoende inspiratie tot dc meest dwaze voorstellingen op Ouwe Stinderklaasavond. Hir ziet men een groepje dat aantoont hoe steil en gevaarlijk de betonnen trappen zijn van hel landhoofd van de fuikhavcn. Dc bejaarde passagier had er bij zijn demonstraties tenminste de grootste moeite mee en oogstte bij het bereiken van de hoogste trede een dankbaar applaus. Ook was er een sprekend gelijken met de „directeur De Gorter", die elk probleem dat zijn personeelsleden (rechts) te berde brachten, riep: „Dóórvaren jongens Feest in Den Burg viel bitter tegen Oudeschild Ondanks het vrij koude weer is er een behoorlijke belangstelling geweest voor het Ouwe Sunderklaasfeest, wat betreft do deelnemers tenminste. De belangstel ling van het publiek was echter minder groot dan anders. De Ouwe Beppies was 's middags al goed vertegenwoordigd. 35 deelnemers als enkeling, paren en in groepen. Er waren zeer leuke voorstel lift gen bij. Dt prijzen vielen ten deel, bij de enkelingen, aan: 1. Middenstand Den Burg, 2. Kook cursus; 3. Duur kattebrood; 4. Jan de Voddeman; 4. Muis, 5 Pipo de Clown Paren: 1. Stiefbeen en Zn.; 2. Blan'k en Bruin; 3. Televisie-eiland. Groepen: 1. Rattenvanger van Hameln; 2 Doe tegenwoordig niets, want je bent er zo bij De jury bestond uit mevr. Laan, mevr. Lakeman en de heer Visser, hoofd o.l. school. De deelname 's avonds was verheu gend groot. We telden meer dan 50 (Zie vervolg pagina 4) Gezegd moet worden dat er enkele zeer originele en aardige creaties rond liepen. Met succes heeft men actule gebeurtenissen van plaatselijke en lan delijke aard aangegrepen om iets uit te beelden. We zagen o.a. diverse „baard"- figuren rondlopen en de groepsvoor stelling die de onbegaanbare steile trappen van het landhoofd tot onder werp had, deed het heel goed. Ook het „gestolen" bankstel van de heer L. W. van Kooten was aanleiding tot een aardige voorstelling. De raketten en de olie vormden eveneens dankbare onderwerpen, terwijl ook TESO weer Ook dc babysitcentrale bleek een dankbaar onderwerp voor de „spelers" te zijn Bij hun reclame, die zij er voor maakten verzuimden zij niet te wijzen op het kennelijke genoegen, dat het naar huis brengen van dc oppas met zich meebrengt Stalen bedkruiken speciale prijs ƒ3,35

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1963 | | pagina 1