trrocn /warts exels naru, irsMs^atests: Baarden zullen grote rol spelen bij stadsfeesten Baardbroederschap kwam bijeen Duitse dame verdwaalt in de Slufter AGEN DA DINSDAG 24 DECEMBER 1963 77e JAARGANG No. 7822 TEXELSEWCOURANT Uitgave N.V. v.h. Langeveld de Rootf y Vcrscbünt dinsdags en vrijdags. Boek-, Kantoorboek- en Fotohandel /V, I ï~n y>MË P JU/»/ Book: Rollerdan.se Bank; CoSp. Boereole..- Den Burg, Texel - Postbus 11 - Tel. 2058 f V—X 14 ct. p. mm.; andere advert 12 ct. p. ma. Als alle mannelijke Texelaars zo spoedig mogelijk beginnen met 't kweken van een baard zal dat een enorme bijdrage betekenen aan de feesten, die ter gele genheid van het 550-jarig stadsrecht volgend jaar zullen worden gehouden. Een aantal pioniers is zich van deze belangrijke aangelegenheid bewust. Zij laten sinds enige weken hun baard staan en dragen moedig de kritiek. Vrijdagavond kwam een dertigtal baardenthousiasten in hotel „De Lindeboom-Texel" bijeen, om iq broederlijke eensgezindheid de problemen, die bij het baarddragen ontstaan, onder ogen te zien. Ook heeft men plannen ontworpen om het nu nog kleine aantal „stoppelaars" zo snel mogelijk uit te breiden tot de gehele Texelse mannelijke bevolking. Opmerkelijk was het, dat in 4je thans nog kleine groep alle lagen van de Texelse bevolking zijn vertegenwoordigd. Grootmeesters bijeen. Van links naar rechts de heren W Albers (grondlegger van de broe derschap). A. J Binsbergen. J M. de Vries en J.Agter De heer J. Agter verwelkomde de aanwezigen en sprak van een verheu gende belangstelling. Gezegd kan wor den, dat het baardenidee gunstig wordt ontvangen. Behalve de aanwezigen, hadden tientallen andere Texelaars aan de oproepen om het scheerapparaat ter zijde te leggen, gehoor gegeven. Tijdens de stadsfeesten zal het streven zo be kend zijn geworden, dat men zich een Texelaar nauwelijks meer zonder baard kan voorstellen. De heer Agter nac^ waardering voor de bereidheid, die de stoppelaars aan de dag legden, onder hevig te zijn aan vaak ernstige kritiek. De heer Agter wees echter waarschu wend op het initiatief dat een Texelse huisvrouw heeft ontplooid door in de Texelse Courant tegen het baarddragen te ageren. De schrijfster schijnt te me nen, dat zij de niet te stuiten drang van een groot aantal Texelse mannen om dit natuurlijke sieraad z'n plaats te herge ven, kan stuiten. Het tegendeel zal het geval zijn. Meer dan ooit beseft men thans dat een man met baard normaal is. Zolang de meerderheid van de Texel se mannen nog geen baard draagt zullen de idealisten aan kritiek onderhevig zijn. Elkaar steunen bij het verdragen ervan is één van de doelstellingen van het baardbroedersgenootschap. In de toekomst zullen van het broederschap verschillende activiteiten uitgaan. Com petitiewedstrijden om de mooiste baard, het instuderen van een baardlied etc. Raadsleden met baard? Zal de gehele Texelse gemeenteraad en het college van E. en W. binnenkort het voorbeeld geven? De heer J K. P. Zwan, die ter vergadering aanwezig was (veelbelovend stoppelaar) maakte bekend, dat hij de Texelse vroedschap tot deze stap zal trachten te bewegen. De heer Albers meende dat ook sym- patiserende vrouwen de mogelijkheid moeten hebben om hun mening te uiten. Hij dacht aan het dragen van een bij zondere vlecht. Het idee zal worden bestudeerd De heer Zwan zou regelmatig foto's van baarddragende Texelaars in de Texelse Courant willen zien. Hij meen de, dat dit de lezers zou aanmoedigen om zich ook bij het broederschap aan te sluiten. Daarop hield de heer A Binsbergen een causerie over de mogelijkheden en moeilijkheden van een baarddrager. Hij kon spreken uit ervaring. De heer Binsbergen noemde voorbeelden uit de geschiedenis, waaruit bleek dat het dra gen van een baard altijd als regel is beschouwd en het scheren als een merk waardige uitzondering. Bij de Germa nen was de afgeschoren baard het. teken van onvrijheid. De Texelaar, die zo bekend staat om zijn zin voor onaf hankelijkheid en vrijheid kan dit ka rakter door het dragen van een baard symboliseren. Ook de betekenis van de snor kreeg de aandacht. In veel geval len kan een aan de baard toegevoegde snor een verbetering betekenen. Als vogelkenner ziet de heer Binsbergen dagelijks dat de mannelijke vogels fraaier zijn uitgevoerd dan hun vrouwe lijke soortgenoten. Dit geldt voor de hele dierenwereld en deze regel is ook van toepassing op de mens. De baard en de snor zijn voor het mannelijk exemplaar kenmerkend. Een man draagt een baard! De heer Binsbergen ging uitvoerig in op de consequenties van het baarddragen. Als naam voor de broederschap vond hij de „Vereniging voor Vrienden van het Baard" zeer ge schikt. Forum De aanwezigen konden vragen stellén, die door een deskundig forum werden beantwoord. Een moeilijke kwestie, die aan de orde werd gebracht, was het bezwaar van de heer J. W. Dekker te gen het dragen van een baard. Deze meende het zich in verband met zijn functie niet te kunnen permitteren. Daar was de heer Agter het niet mee eens. Juist de VW-directeur, die met zoveel mensen in contact komt, moet het voorbeeld geven. De heer Dekker werd gewezen op de belofte om zijn baard te laten groeien, die hij indertijd heeft gedaan. Overeengekomen was dat bij het breken van de belofte door hem 6 flessen drank aan het genootschap zouden moeten worden afgestaan. Het slot was dat de heer Dekker besloot er nog eens over te zullen denken. Verschillende problemen werden be sproken en veelal tot oplossing gebracht. Toegegeven werd dat de Texelse po litie geen baard zal kunnen dragen om dat het hen verboden is. Zij zullen hun sympathie voor het idee kunnen demon streren door het dragen van een snor. Werving Door één der aanwezigen werd de noodzaak van intensieve wervingsacties naar voren gebracht. Gedacht werd aan een cellensysteem, waarbij iedere baard- drager tenminste één niet-drager moet j bekeren. Die zal op zijn beurt ook weer een baarddrager moeten winnen. Op die wijze kan binnen enkele maanden heel mannelijk Texel zijn bekeerd. Tot dat moment hadden de aanwezi gen elkaar aangesproken met „broeder". Hiertegen maakte de heef Veenema be zwaar. Naar aanleiding daarvan werd besloten een rangensysteem te ontwer pen. In de gelederen van de broeder schap zal men binnenkort stoppelaars, gezellen, meesters en grootmeesters on derscheiden, al naar gelang de baard groei vordert. Een onafhankelijke com- I missie zal uitmaken hoe lang de baard- haren voor een bepaalde rang moeten I zijn De commissie zal ook bevoegd zijn, leden te bevorderen. Men denkt eraan het onderscheid tussen de rangen te verduidelijken, door gekleurde speldjes, waar de betrokken rang op vermeld staat. Tot middernacht discussiëerde men zeer geanimeerd over de baarden actie. De heer De Vries sloot de bijeen komst, waarbij hij de heer Kikkert dankte voor de gastvrijheid en de aan wezigen opriep tot het voeren van een intensieve wervingscampagne. Texelaars, wordt mannen! Wie de baard past, laat hem staan! OLIEBOLLEN MET OUDJAAR Traditiegetrouwd bakken de pad vinders en padvindsters voor Oudjaar weer uitstekende oliebollen. Zaterdag de 28ste komen de Kabouters huis aan huis bestelling opnemen. De Verken ners en Welpen zullen ditzelfde werk in de buitendorpen doen. Op oudejaarsdag kunnen van 's middags 11 uur 's morgens tot 6 uur 's avonds de oliebollen in het troep- huis aan de Beatrixlaan worden afge haald. De bestelde bollen worden thuis bezorgd. GROTE BELANGSTELLING VOOR KERSTSPEL TE DE KOOG Aan de wens van de Jeugdraad, dat de „Kleine Vermaning" te De Koog zondagavond te klein zou zijn om alle belangstellenden te kunnen bevatten, is meer dan voldaan. Zo groot was de belangstelling voor het Kerstspel, dat met de beste wil niet allen een zit plaats kon worden geboden. Men heeft dan ook kunnen genieten van een door soberheid indrukwekkend spel. Kapelaan Stam sprak ter opening de aanwezigen toe. In Interkerkelijke Jeugdraad werd dank gebracht voor dit wel zeer lofwaardige initiatief. De ka pelaan hoopte, dat ook na Kerstmis de boodschap van de vrede zal worden uitgedragen. Ter inleiding werd door de Zangver. „Advendo" het „Herderslied" gezongen. „De Ster van Bethlehem" van de dichter M. Nijhoff sluit nauw aan bij het bijbels kerstverhaal. Het kerstge beuren wordt beurtelings ten tonele ge voerd rondom het hof van Herodes en de stal van Bethlehem. De figuur van Eva verpersoonlijkt de mensheid, die eeuwen voor haar zonden heeft geboet en kondigt de komst van de Verlosser aan. De drie koningen wor den door haar naar Jeruzalem gezon den, in de hoop dat Herodes de bood schap van de ster zal verstaan. Deze ziet echter door de Koning der Konin gen zijn macht bedreigd Als de Ro meinse officier, die Herodes achter de drie koningen aan heeft gestuurd, zelf onder de indruk van de geboorte komt, geeft hij opdracht tot de kindermoord. Na Gabriëls waarschuwing vertrekken de drie koningen naar hun land. Jozef en Maria vluchten, beschermd door de Romeinse officier, naar Egypte. Eva geeft uiting aan haar vreugde, al is die getemperd door het vooruitzicht van het Kruis. De vele medespelenden hebben met overtuiging hun beste krachten gege ven. Het is niet doenlijk, hier namen te noemen Een ronduit indrukwekkende creatie werd gemaakt van koning Herodes. Nadat „Advendo" een lied ter gehore had gebracht, sloot ds. A. W. F Waar denburg met enige treffende woorden deze bijeenkomst. Het was een bijzonder mooie avond KERSTZANGDIENST TE OOSTEREND Op tweede Kerstdag 's morgens om 10 uur zal er in de Geref. Kerk te Oos terend een Interkerkelijke Kerstzang- dienst gehouden worden. Liturg: ds. J. G. Beerthuis; meditatie: ds T. S. van Leeuwen. DE KOOG IN KERSTSTEMMING In het centrum van De Koog is op initiatief van de Oranjevereniging een grote kerstboom geplaatst. Vooral 's avonds geven de vele lampjes, waar mede de boom is verlicht, een feeste lijke sfeer. Stellig wordt dit zeer ge waardeerd. DOKTERSDIENSTEN MET DE KERSTDAGEN Den Burg: DOKTER COUTINHO Oosterend en De Cocksdorp: DOKTER SIEBINGA Zondagsdiensten dierenartsen: A. M. J. RUTTEN, tel. (02220) 2936 Witte Kruis Zr HOL en Zr. MANNESSEN Den Burg. tel. (02220) - 2414 Uitgebreide zoekactie beloond Een Duitse dame die haar kerst vakantie bij de heer C v.d. Werf aan de Slufterweg in Eierland doorbracht, verdwaalde zondagmiddag in de uitge strektheid van de Slufter. De dame be sloot zondag een grote wandeling te maken. Ze wilde de Slufter doortrek ken en langs het strand naar De Koog wandelen. Toen de duisternis enkele uren later begon in te vallen was ze nog niet teruggekeerd. De heer v.d. Werf waarschuwde de politie van De Cocksdorp, die onmiddellijk de be schikbare collega's te Den Burg opriep om een zoekactie te ondernemen. Men profiteerde ook van de diensten van enkele gemeentewerklieden, die een aggregaat met zeer sterke schijnwerper op het duin opstelden en daarmee een groot deel van de uitgestrekte vlakte in het licht zetten. De politie, die bij het zoeken werd bijgestaan door enkele Texelaars uit de omgeving zochten in linie lopende de Slufter af. Tenslotte trof men de Duitse dame ongeveer mid den in de vlakte aan. Ze vertelde dat ze na haar vertrek in de richting van De Koog was gelopen, maar voortijdig rechtsomkeer had ge maakt. Door de invallende duisternis gelukte het haar niet de ingang van de Slufter terug te vinden Ze dwaalde urenlang tussen de kreken en plassen van de uitgestrektheid. Tenslotte be greep ze dat zijzelf er op deze wijze niet in zou slagen haar doel te bereiken. In tussen was het stikdonker geworden en ze besloot op een droge plaats hulp af te wachten. Zeer verheugd was ze toen lichten werden ontstoken en het duide lijk was dat redding op komst was. Korte tijd later konden de politieman nen de onfortuinlijke wandelaarster tussen de kreken doorleiden. Om tien uur 'savonds zat ze weer achter de kachel bij de heer v.d. Werf. Het ang stige avontuur zal haar waarschijnlijk nog lang heugen. DE STER Vannacht hoorde ik buiten zacht praten voor mijn raam. Ik keek en hoorde sterren elkaar noemen bij hun naam. Zij riepen tot elkander: Luister, moet je horen, 't is morgen leest op aarde. De Koninq wordt qeboren. Wij zullen de mens zeggen, wat hij nu nog niet ziet. Jij, Casper, straal zo helder, dat ieder mens het ziet. Sterren trokken lanqs de hemel en vormden het verhaal, dat Jezus was qeboren voor jou, voor allemaal. Daar reizen de drie wijzen, en qinder staat de krib. De herders zie ik lopen. Een schaap, kijk. daar. die stip. In 't midden van de hemel staat stralend nu het kruis, als d'armen van mijn Vader: Kom, vlug kind, kom naar huis. Jan C. Brouwer. OVERDENKING HET KERSTLIED MAAKT VERSLETEN WOORDEN NIEUW Wij zitten opgescheept met een aantal godsdienstige woorden, die voor velen tot op de draad versleten zijn. Zegt u b.v. het woordje „vroom" iets, of „eeuwig" of „God"? O ja, we zeggen wel spottend: man, doe niet zo vroom, of; vrome broeder! of: wat een vroom gedoe. Maar wanneer gebruiken we dit woord nog in zijn eigenlijke, positieve betekenis? Heel weinig! Het woordje „vroom" is ver sleten, kapot, betekent alleen nog zoiets als „vromerig". Hoe komt dat eigenlijk? Wel, het is te vaak gebruikt zónder zijn echte zin en inhoud. Het woord is inderdaad ver sleten geraakt door onze quasi vroom heid. Laat eens kerstlied ons eens duidelijk maken wat échte vroomheid is: „Ik kniel aan Uwe kribbe neer o Jezus, Gij mijn leven!" Hoort u het? Dit is zuiver. Dit is echte vroomheid Hier zit geen gram vromerigheid in. Dit is eerbied, aan bidding, zuiver gericht zijn naar het Heil. Hier gaat het niet om de vrome mens, maar om Jezus En dit is de echte vroomheid. Zo staat het ook met het woordje eeuwig. Ook tot op de draad versleten. Iemand zit „eeuwig en altijd" te zeuren. En die man denkt dat hij hier het eeuwige leven heeft. „Eeuwig" zegt ons niets meer Maar als we de kerstliederen zingen, krijgt ook dit woord een nieuwe inhoud. Bij U is weigeborgen O Jezus, mens en God, ons aards, ons eeuwig lot. Ja, ook het woord „God" is versle ten. Te veel en zonder zin gebruikt. Er is teveel over God gesproken alsof Hij een sterrestelsel was. Wel machtig groot, maar erg ver weg. En de een zegt dat hij vindt dat God wel bestaat, en een ander zegt dat hij niet zou weten waarom God bestaan moet. Kale discussie. „God" is een versleten woord. Maar het gaat niet om „God", maar om God-met-ons. Niet cm een sterre stelsel, waarover gediscussieerd kan worden, maar om het kind in de kribbe, dat voor ons daar is neerge legd. En hier komen de nieuwe namen: Heiland, Messias, Vredevorst, Imma- nuël Grote, sterke, heerlijke namen Zullen wij onze oude versleten bagage nu eindelijk maar eens laten staan en zonder bagage naar Bethlehem gaan? Het is de enige manier om er te ko men. D J. F. Illlllllllilllil Maandag 23 december Den Burg, Landbouwschool, 20 CO uur, kerst- bijeenkomst Ver. Oudleerl Landbouwschool Donderdag 26 december Den Burg, De Oranjeboom. 20.00 uur. To neelgroep „St. Jan" met „Nachtoperatie". HOOG WATER Hoog water ter rede van Oudeschild 24 dec. 1 03 en 13.14; 25 dcc 2.04 en 14.28; 26 dec. 3.27 en 15.54; 27 dec. 4 53 en 17.22; 28 dec. 6.12 en 18.40 Laag water valt gemiddeld 6 uur 15 min. na hoog water Aan het strand ongeveer een uur eerder hoog water. CSE»?»! GEHEIMZINNIG ONDERZOEKINGS- VAARTUIG VERDWENEN Deze foto maakten wij vrijdagochtend tussen het Robbenzand en het Vogel- zand in de Waddenzee van het onder zoekingsvaartuig „Global Adventurer", dat veertien dagen lang op allerlei plaatsen in de Waddenzee metingen heeft verricht. Het vaartuig is bezit van de „Seismografic Service Ltd" te Londen en speelt dus een rol bij het zoeken naar olie en aardgas. Niemand kon ons iets naders over dit schip mee delen. Opvallend is de zeer grote kraan, die een hefvermogen moet hebben van 300 ton. De kraan kan in z'n geheel worden neergelaten op het langgerekte dek, dat het schip aan een tanker doet denken. Zaterdag is de Global Adventurer de Noordzee opgevaren en is niet meer teruggezien.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1963 | | pagina 1