Cjroen '/wartsjexels in het harL, AGENDA m m m 0 Schaatsen slijpen ÜB Keurloon voor de invoer van levend vee wordt afgeschaft Typisch Texelse boerderijen nu ook op monumentenlijst Aan Beatrixlaan Tweede gymnastieklokaal spoedig een feit? Groei Vergadering van de raad BAKKERS IJZERHANDEL Texelse bevolking nam toe PAARDENSPORTFEEST fwl VRIJDAG 14 JANUARI 1966 TEXELSE 79e JAARGANG No. 8033 COURANT Uitgave N.V. v/h Langeveld de Rooft Postbus 11 - Deu Borg, Texel - Tel. 2058 Redaktie: Harry de Graaf, Wilhclminalaan 33, Den Burg, tel. 2058, 's avonds 2382. Verschftnt dinsdags en vrftdags. Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coöp. Boe renleenbank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ2,95 p. k\v. -f 30 cL incasso. Advert.: familieberichten 14 ct. p. mm.; andere advert 12 ct. p. mm. Op verzoek van de directeur van de Vétérinair Hygiënische Dienst stellen B. en W. de raad voor het keurloon voor de invoer van levend vee op Texel, af te schaffen. Ter motivering van zijn verzoek voerde de directeur o.a. aan, dat het nut van de heffing bij de huidi ge stand van de dierziektenbestrijding in Nederland twijfelachtig is geworden. Bovendien is er in de loop der laatste jaren een onrechtvaardigheid in de hef fing gaan zitten. Sinds de veewagens niet meer te Oudeschild, maar via 't Homtje op Texel aankomen, is het on mogelijk een volledig sluitende controle uit te oefenen. De bootdiensten op 't Horntje zijn aanmerkelijk frequenter geworden en omdat de auto's de boot veel sneller kunnen verlaten, kan de havenmeester niet belast worden met de controle. Een waterdichte controle zou alleen kunnen worden verkregen door iemand perma nent met de veerboot te laten meegaan om tijdens de overtochten de veewagens te controleren. De bedoelde heffing is voor een be langrijk deel afhankelijk van de open hartigheid van de met dc regeling op de hoogte zijnde veevervoeders en vee handelaren. Meerdere doen echter geen aangifte en ontlopen zo. bewust of on bewust, het invoerkeurloon. B. en W. geven toe, dat men TESO eventueel zou kunnen verzoeken de controle uit te voeren, maar dat zou eerst moeten ge beuren in geval van dreigend gevaar voor de Texelse veestapel. De afschaffing van het invoerkeur loon moet niet als een stap terug wor den gezien omdat de controle en zo nodig keuring van ingevoerd vee ge handhaafd. blijven. Omdat een veehouder, die vee in- voert, de bijbehorende verklaringen on middellijk via ae plaatselijke dieren artsen bij de Gezondheidsdienst moet inleveren, wordt vanzelfsprekend al een behoorlijk sluitend geheel verkre gen. Wordt aan die eis niet voldaan, dan kan het bedrijf van de betreffende veehouder door de Gezondheidsdienst worden geblokkeerd, met alle gevolgen van dien. B. en W. delen tenslotte mee, dat de opbrengsten van het invoerkeur loon van 2669,in 1959, zijn terugge- lpoen tot ƒ630,in 1965. Deze lagere opbrengsten zijn gedeeltelijk veroor zaakt door de tot standkoming van' de nieuwe veerverbinding. B. en W. spre ken in hun advies aan de raad de hoop uit, dat van de afschaffing van het invoerkeurloon een stimulerende in vloed zal uitgaan op het ter controle en keuring voorbrengen van ingevoerd vee. Vergadering van de raad der ge meente Texel op woensdag 19 januari 1966, n.m. 2.30 uur ten gemeentehuize. Texel. 10 januari 1966. De burgemeester van Texel, C. DE KONING. 1. Notulen. 2. Ingekomen stukken en mededelingen. 3. Benoeming van een bestuurslid van de Stichting Sociaal Toerisme Texel wegens het vertrek van kapelaan J. W. Stam. Aanbevolen worden: 1. Ds. P. Oskamp te Den Hoorn; 2. Kapelaan P. J. C. Bollerman te Den Burg. 4. Vaststelling van een nieuwe verorde ning tot regeling van de verdeling der werkzaamheden tussen de verschillen de ambtenaren van de burgerlijke stand in de gemeente Texel. 5. Verklaring, dat de oprichting en in standhouding van cursussen in het las sen aan de Lagere Technische School op Texel nodig wordt geoordeeld. 6. Definitieve toekenning van exploita tievergoeding aan de bijzondere kleu terscholen voor de jaren 1964 en 1965. 7. Veriening van voorschotten op de exploitatievergoeding aan de bijzondere kleuterscholen voor het jaar 1966. 8. Definitieve vaststelling van de huur- vergoeding aan de Christelijke kleuter school te Den Burg voor de jaren 1964 en 1965. 9. Verlening van een voorschot op de huurvergoeding aan de Christelijke kleuterschool te Den Burg voor het jaar 1966. 10. Vaststelling van een besluit ex ar tikel 23 der Lager-Onderwijswet 1920 in verband met de enigszins gewijzigde plaats, waar het tweede gemeentelijke gymnastieklokaal te Den Burg zal worden gesticht. 11. Intrekking van de verordening op de heffing van keuringsgeld voor de keuring van in te voeren vee. 12. Uitbreiding van de ontwerp-lijst van monumenten voor de gemeente Texel. 13. Verkoop van grond te De Koog aan mevr. A. Hartgers-Brilleman te Am sterdam. 14. Verkoop van grond te Den Burg aan de heer C. J. Schoenmaker aldaar. 15. Uitgifte in erfpacht van een per ceeltje grond van de voormalige burg wal te Den Burg aan de N.V. v/h Lan geveld De Rooij, aldaar. 16. Wijziging van de begroting van de Sociale Dienst Texel voor 1965. 17. Wijziging van de gemeentebegro ting voer 1965. 18. Wijziging van de begroting van de Sociale Dienst Texel voor 1966. 19. Wijziging van de gemeentebegroting voor 1966. UITSPRAKEN RECHTBANK ALKMAAR De Alkmaarse recht bank veroordeelde de 28-jarige C. uit Oudeschild tot een gevangenisstraf van twee weken, ƒ100,boete en een jaar ontzegging van de rijbevoegdheid. Ge- eist was een straf van twee maanden, ƒ100,subs. 20 dagen en twee jaar ontzegging. C. vloog indertijd met een oude auto met een vaart van 140 km. per uur uit een bocht in de Schilder- weg. W. J. V. uit Den Burg. die onder in vloed van drank met zijn auto schade had aangericht, werd veroordeeld tot ƒ150,subs. 30 dagen, een jaar ont zegging en vier weken voorwaardelijk. De officier had geëist: zes weken, waar van drie voorwaardelijk en een jaar ontzegging. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 5 tot en met 12 januari 1966 Geboren; Robert Jan, zv. Jan Brou wer en Flora H. L. Smith. Ondertrouwd: Pieter Dam en Johanna Pol. Overleden: Biem Lap, oud 90 jaar. ook voor renschaatsen. Het ziet er naar uit, dat in Den Burg spoedig een tweede gemeentelijk gym nastieklokaal zal worden gebouwd. Daarbij wordt dus niet gedoeld op het Culturele Centrum bij de LTS, maar op een ander project, dat al jaren in de gemeentebegroting wordt genoemd. Op 27 december j.l. heeft de Staatssecreta ris van Onderwijs, Kunsten en Weten schappen een urgentieverklaring voor deze zaal afgegeven, wat betekent, dat de bouw wellicht dit jaar al een feit zal zijn. Reeds in april 1955 besloot de raad de tweede zaal te bouwen op de hoek Beatmxlaan-Gasthuisstraat, recht te genover de landbouwschool. Aangezien ter plaatse inmiddels de R.K. Kleuter school is gezet, wordt nu voorgesteld de sportzaal twintig tot dertig meter zuidelijker te bouwen. De tweede gemeentelijke gymnastiek zaal zal iets minder groot worden op gezet dan oorspronkelijk de bedoeling was, aangezien het later ontworpen BEEN GEBROKEN DE KOOG De heer C. Groenhof jr. te De Koog gleed woensdagmiddag uit en kwam zo ongelukkig te vallen, dat hij een been brak. Hij moest in het ziekenhuis worden opgenomen. BEEN GEBROKEN (II) DE COCKSDORP De heer J. Buis uit Den Burg, werkzaam bij de bouw van de uitwatering aan het gemaal te De Cocksdorp, raakte woensdagochtend bekneid tussen twee stalen damwanden en brak daarbij een been. Hij werd naar het ziekenhuis vervoerd. HERHALINGSCURSUS E.H.B.O. OUDESCHILD Onder auspiciën van de EHBO-afdeling te Oudeschild wordt een herhalingscursus EHBO ge houden. De eerste les onder leiding van dokter Barnard wordt donderdag 20 januari gegeven. Ook degenen, die reeds examen deden in Den Burg zijn welkom. Vrftdag 14 januari De Koog, Hotel De Toekomst, Optreden van de zanger Ben Junior met muziek van De Typhoons. 4 uur jeugd; 8 uur ouderen. Zaterdag 15 januari Oosterend. Jatry, Optreden van dc zanger Ben Junior met muziek van The Typhoons, 4 uur jeugd, 8 uur ouderen. Den Burg, Gymlokaal o.l.s., Judokampioen schappen van Texel. 2 uur jongeren en 8 uur ouderen. Maandag 17 januari Den Burg. De Lindeboom-Texel, forumavond beroepskeuze voor de ouders van de leerlingen van de 5e en 6e klassen van de lagere scholen. Dinsdag 18 januari Den Burg, filmavond Ned. Reisvereniging Den Burg, Jeugdherberg Panorama, Jaar vergadering Plattelandsvrouwen. Woensdag 19 januari Den Burg. De Lindeboom-Texel, bridgedrive Bridgeclub Groot Slem. Den Burg, De Zwaan, R.K Vrouwengilde, gezellige bijeenkomst: praten en breien. Oosterend, Jatry, forumavond beroepskeuze voor de ouders van de leerlingen van de 5e en 6e klassen der lagere scholen Donderdag 20 januari Den Burg, De Lindeboom-Texel, 't Nut, voordrachtprogamma door Tineke van Leer uit Amsterdam. Vrftdag 21 januari Den Burg, Dorpshuis, fotoclub De Kiekendief Zaterdag 22 januari De Koog, Buteriggel, jongerensociëteit Culturele Centrum voor een belangrijk deel in de behoefte aan gymnastiek zalen zal voorzien Bovendien zal de accommodatie in de toekomst nog meer worden vergroot door de sportzaal, die aan de permanente HBS- en ULO- gebouwen zal worden toegevoegd. In het kader van de scholengemeenschap pen, die Texel op grond van de Mam moetwet te zijner tijd zal krijgen, is het mogelijk dat de gebouwen van ULO en HBS één complex zullen vormen waar van een gezamenlijke sportzaal deel uit maakt. Binnen twee jaar (in 1968 wordt de Mammoetwet van kracht) zullen de plannen hiervoor nader uitgewerkt die nen te zijn. INGEKOMEN PERSONEN Frans T. Cleven, van Amsterdam, Haarl. Houttuinen 77 naar E 53; Johan nes Meeldijk met echtgenote, van Anna Paulowna, Schorweg 22 naar H 19a Paulus A. van der Vis, van Amsterdam, Warmoesstraat 123-I29hs naar De Koog, Dorpsstraat 36; Jan Oostijen, van Assen, Zwartwatersweg 16, naar Den Burg, Hol'lewal 7; Gerbrand Voorn met echt genote. van Amsterdam, J. Evertsen- straat 23hs naar Den Burg, Binnenburg In het afgelopen jaar 1965 heeft de bevolking van Texel weer een beschei den groei vertoond. Per 1 januari j.l. stonden bij de Burgerlijke stand 10.937 personen geregistreerd, tegen 10.890 per 1 januari 1965. Het aantal mannen per 1 januari bedroeg 5548 tegen 5425 vrou wen. In 1965 werden 239 kinderen ge boren (112 jongens en 127 meisjes). Er overleden 83 personen en 96 paren stap ten in het huwelijksbootje. Er werden drie echtscheidingen van kracht. 460 personen vertrokken in het afgelopen jaar, terwijl 387 personen inkwamen. In 1965 werd éénmaal de 11.000 inwo ners gepasseerd, later liep dit getal door vertrek naar elders weer iets terug. GRONDVERKOPEN IN KOMENDE RAADSVERGADERING De gemeente zal aan de heer C. J. Schoenmaker te Den Burg een stuk bouwgrond verkopen, gelegen aan de Keesomlaan te Den Burg. Het stuk is 410 m2 groot en kost f10.045,(f24,50 per m.2). Het perceel maakt deel uit van het terrein dat de gemeente indertijd van de heer Keesom kocht. Op het terrein is nu nog het boerderijbedrijt van de heer Keesom gevestigd, maar binnen afzienbare tijd zullen de opstal len kunnen worden gesloopt, omdat de bouw van een nieuwe boerderij aan de Hoornderweg nabij Den Burg in ge vorderd stadium verkeert. Ook voor de andere percelen bouw grond, die in dit terrein zijn uitgezet, hebben zich reeds gegadigden gemeld. Alle terreintjes zijn bestemd voor bun- galowbouw. Voorts stellen B. en W. voor aan mevr. A. Hartgers-Brilleman te Amsterdam een 1150 m2 groot stuk bouwterrein te verkopen, gelegen tussen Dorpsstraat en Kamerstraat te De Koog. Voor het ter rein. waarop een dubbel woonhuis zal worden gebouwd, moet ƒ11.500,wor den betaald (ƒ10,per m2). Tenslotte zal een stukje grond van 22 m2 aan de N.V. v/h Langeveld De Rooij in erfpacht worden uitgegeven Het stukje is gelegen tussen Parkstraat en Warmoesstraat en is nodig voor de op handen zijnde bouw van een druk kerij. De pacht is gesteld op ƒ55,per jaar. Onder het stuk in de voor malige burgwal loopt een riool. In de erfpachtsovereenkomst zijn zodanige voorwaarden gestéld dat ongestoorde functionering van dit riool gewaarborgd blijft en dat regelmatige controle en on derhoud kan blijven geschieden. OVERDENKING Burgemeester en Wethouders stellen de raad voor de monumentenlijst voor Texel uit te breiden met een aantal ty pisch Texelse boerderijen. Bij de behan deling van de ontwerp-lijst, in de raads vergadering van 16 oktober 1964, had den de raadsleden zich hiervoor reeds uitgesproken. Gevraagd was toen de volgende pan den aan de lijst toe te voegen; B 203 te Ongeren, B 205 ,.De Mars". Diek 29 te Den Hoorn, H 100a „Lindehoeve", K 79 „Langebos", K 82 te Everstekoog. K 83 te Everstekoog, O 31 „Listenplaats", S 38 „Dijkzicht" te Dijkmanshuizen, S 39 te Dijkmanshuizen. W 30 te Spang, W 45 in Bargen en W 51 in Bargen. Het gemeentebestuur heeft de ge noemde panden alle laten onderzoeken en kwam daarbij tot de conclusie, dat acht van. de dertien panden waard zijn om op de lijst geplaatst te worden. De andere gebouwen zijn door verbouwin- OOK „NIET-GEORGANISEERDE" BEJAARDEN NAAR VERENIGINGSAVOND Onder de Texelse bejaarden doet het gerucht de ronde, dat alleen leden van de verschillende bejaardensociëteiten en bewoners van de rusthuizen toegang hebben tot de verenigingsavond, he denavond in „De Oranjeboom". Dit is onjuist; ook de „niet-georganiseerden" zijn welkom, zij het dat zij zelf voor vervoer moeten zorgen. Aan de kassa kan men tegen betaling van ƒ0,50 een toegangsbewijs krijgen, dat tevens recht geeft op een consumptie. Zoals bekend wordt vanavond door verschillende Texelse verenigingen hetzelfde pro gramma opgevoerd als onlangs bij de uitreiking van de verenigingstrofee, echter zonder het optreden van „The Typhoons". Ook het bal vervalt. Zaterdagavond nog enkele kaarten bij mevrouw Keesom-Karsten 02220-2729. gen zodanig verknoeid, dat het niet juist is ze als monument te beschouwen Voorgesteld wordt daarom alleen de volgende panden aan de lijst toe te voegen: B 203 in Ongeren, Diek 29 te Den Hoorn, K 79 Langebos, K 82 Ever stekoog, O 31 Listenplaats, S 38 Dijk zicht, YV 45 en W 51 in Bargen. De behandeling van de ontwerp- monumentenlijst is intussen in een zo danig stadium gekomen, dat een advies aan de Minister over de definitieve vaststelling van het register van monu menten zal worden uitgebracht. EEN MAAND GEËIST TEGEN TEXELAAR De 36-jarige C. V. uit Oosterend had na rijkelijk drankgebruik onder meer twee geparkeerde auto's geramd. Hij stond hiervoor dinsdag terecht voor de Alkmaarse rechtbank. Verdachte was er na het gebeuren vandoor gegaan, maar de politie wist hem spoedig aan te houden. De officier eiste een on voorwaardelijke straf van vier weken, tevens ontzegging van de rijbevoegd heid voor een jaar. De raadsman achtte het rijden onder invloed evenwel niet bewezen. Uitspraak volgt over 14 dagen. BEJAARDENSOOS BEZOCHT L.T.S. OOSTEREND De bejaardensocië teit trok met zeven auto's naar Den Burg om een bezoek te brengen aan de lagere technische school. De heer Bouw man, directeur van de LTS. toonde zich een goed gastheer. Alle deelnemers kregen in de kantine van de school koffie aangeboden, waarbij de directeur een uiteenzetting gaf over het ontstaan van de school en de inrichting van het grote gebouw. Daarop werd in twee groepen een rondleiding gemaakt o.l.v. de directeur en concierge Huizinga. De excursie was bijzonder interessant en werd door de bejaarden hoog gewaar deerd Namens hen sprak de heer R. v.d. Vis aan het slot van de ochtend een dankwoord. Tevens toonde men zich erkentelijk jegens de chauffeurs, die voor het vervoer hadden gezorgd. „Alles was in beweging naar het Kindje, dat uit de Vrouw werd geboren. En sinds Jezus geboren is, sinds Hij volwassen is geworden, gestorven en verrezen, sindsdien is alles in beweging gebleven, omdat Christus nog niet klaar was met zichzelf te vormen. De mys tieke Christus heeft zijn volle volwas senheid nog niet bereikt. En de laatste drijfveer van alle geschapen activiteit is gelegen in de voortzetting van die geboorte". Het feest van Kerstmis is weer ge weest. Er is een pauze geweest in het vechten in Zuid-Vietnam. In Beriijn is de muur weer opengemaakt. En wij hebben elkaar van alles toegewenst. Maar er wórdt weer gevochten, ondanks het feit. dat zovelen zich inspannen om vrede te krijgen. En wat is er van die goede verhouding met ieder, die wij een zalig en gezegend Kerstfeest gewenst hébben overgebleven? Is dat ook maar een pauze geweest? Wij moeten beken nen, dat de „mystieke Christus zijn vol le volwassenheid nog niet heeft be reikt", zoals P. Teilhard de Chardin schreef. Met Kerstmis is er iets begon nen, en wij mogen dat niet wreed ver moorden. Christus leeft nog steeds, en aan ons is het gegeven, om de mystieke Christus te voimen. Het is nog niet klaar. Deze Christus, die wij zijn. moet met de jaren groeien En dan kan ook van Hem nu gezegd worden' En met de jaren nam Jezus toe in wijsheid en welgevalligheid 'bij God en de men sen Luk. II, 52. J. de Boer. BALLONNEN STAKEN NOORDZEE OVER DE KOOG Gerard de Ridder en Sjors Dekker, beiden 10 jaar oud, kre gen een dezer dagen bericht dat hun ballon, die was opgelaten tijdens de feestelijkheden rond het eeuwfeest van de Ned Zondagsschoolvereniging, in Yorkshire (Engeland) was terechtgeko men. De afstand bedraagt 360 km., zo dat de twee jongens in aanmerking kwamen voor een prijs en een boek cadeau kregen VERTROKKEN PERSONEN Ralph Steenhard, van H 131 naar Den Helder, Buitenhaven 5; Abraham van de Vijver, van H 131 naar Katwijk, Koekoeklaan 1. PREMIE BIJ NIEUWBOUW EN VERBOUW Evenals vorig jaar stelt het bestuur van het Ontwikkelings- en Sanerings fonds de mogelijkheid open om premie aan te vragen voor het bouwen van zgn. montagestallen en verbouw van stal len en bedrijfsgebouwen. Hoewel de mogelijkheden iets ruimer zijn dan vorig jaar zal ook dit jaar het aantal gevallen beperkt blijven. Dit geldt zowel voor de bouw van monta- gestal'len als ook voor de andere objec ten. De premie zal in 't algemeen pim. 25°/o van de totale bouwkosten bedra gen. Voor montagestallen komt dit iets hoger. Om voor de premie in aanmerking te komen moet het bedrijf aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het bedrijf moet voldoende levensvatbaar zijn. Dit moet aangetoond kunnen worden aan de hand van de bedrijfsresultaten van de laatste jaren. Aan de hand van een be- drijfsbegroting zal worden nagegaan of ook na een belangrijke investering door nieuwbouw of verbouw de levens kansen voor het bedrijf nog voldoende zijn. Verder kan in het algemeen wel ge steld worden, dat het bedrijf aan zo danige eisen moet voldoen, dat het in zekere zin ook een voorbeeld voor de omgeving kan zijn," zonuér adt'cuY^Db-' tekent, dat het een „modelbedrijf" moet zijn. De beslissing of het bedrijf voor een premie in aanmerking komt wordt ge nomen door de provinciale Commissie voor Bedrijfsontwikkeling. Serieuze gegadigden kunnen zich rechtstreeks wenden tot de Rijksland- bouwconsulent, Laan 22. Schagen of tot de assistenten op ons eiland. Met na druk willen'we nog eens onderstrepen, dat het hier pertinent geen algemene subsidiëring van nieuwbouw of ver bouw betreft, maar een premie voor bedrijven, die aan bepaalde eisen vol doen. Door de nieuwbouw of verbouw moeten er duidelijk nieuwe mogelijk heden voor het betreffende bedrijf ko men, die bovendien een voorbeeld kun nen zijn voor de omgeving. i 1 ■mi

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1966 | | pagina 1