Cjroen ^warts jexels in het harL, Grondtransactie Hartgers door de raad afgekeurd „ƒ10,-- per meter is veel te weinig Ijsbaan ingenieus hersteld Transplantatievan ijsscliotsen Verhoging strandhuur weer verworpen Morgeu ringrijderij met arresleden in de dennen i MATRASSEN Moerbeek's Spreken en zwijgen Belangrijke mededeling. Scheirieggers tien-vinger-blind-systeem VRIJDAG 21 JANUARI 1966 TEXELSE 79e JAARGANG No. 80S6 COURANT Uitgave N.V. v/h Langeveld de Root) Postbus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2058 Redaktic: Harry de Graaf, Wilbelminalaan 33. Den Burg, tel. 2058, 's avonds 2382. Verschijnt dinsdags en vrj Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coép. Boe renleenbank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ2,95 p. kw. 30 ct incasso. Advert: familleberiebiei 14 ct. p. mm.; andere advert. 12 ct p. na. Het voorstel van B. en W. om aan mevrouw A. Hartqers-BriUeman te Am sterdam 1150 m2 bouwgrond te De Koog voor fl 1.500,te verkopenis woensdagmiddag door de raad verworpen. Algemeen was men van me ning, dat f10per m2 een veel te laag bedrag is. Weliswaar was deze prijs acht jaar geleden met de heer Hartgers overeengekomen, maar het des betreffende raadsbesluit werd op 31 januari 1961 dooi de raad weer inge trokken, omdat de heer Hartgers geen serieuze pogingen in het werk stelde om tot uitvoering van zijn bouwplan te komen. Toen Hartgers in augustus 1961 blijk gaf het stuk toch te willen hebben, had de gemeente een prijs moeten vragen, die in overeenstemming was met de inmiddels gewijzigde tijdsomstandigheden, dus belangrijk meer dan f10,per meter. Als de be trokkene door overmacht zijn plannen niet had kunnen verwerkelijken, was het handhaven van de oude prijs terecht geweest. Hij heeft de zaak echter tegengehouden en niets meer van zich laten horen. Deze kunnen alleen door beter gesitu- De heer F. L. de Grave (KVP) was de eerste die deze „uitverkooppnjs" enti- seerde; zijn mening werd na enige discussie door alle raadsleden gedeeld. Ook burgemeester De Koning zei begrip te hebben voor de afwijzing door de raad en sprak van „een overmaat aan sportiviteit" van B. en W. jegens de koper. (Een uitvoerig verslag van de voorgeschiedenis van de grondtransac tie Hartgers kan men vinden in het vorige nummer). Aan het begin van de raadsvergade ring deelde de voorzitter mee, dat het voorlopig niet mogelijk zal zijn de 25 voor 1966 toegewezen woningwetwonin gen te bouwen. Voorlopig is men nog druk doende met de realisering van bet contingent 1965. Het gemeentebestuur wil daarom 19 van de 25 beschikbare vergunningen „doorschuiven" naar de vrije sector en wel voor 19 van de 34 woningen, die de N.V. Bouwfonds Ne derlandse Gemeenten aan de Bernhard- laan wil bouwen. Deze huizen, zijn in grootte vergelijk baar met de woningen, die het Bouw fonds enkele jaren geleden aan de Ple vierstraat te De Koog liet bouwen. Ze zijn bestemd voor verkoop en naar ver luidt zouden zich voor deze huizen, die belangrijk groter zijn dan woningwet woningen. reeds tien gegadigden heb ben gemeld. Er blijven voor 1966 dus slechts zes woningwetwoningen over, maar de kans is groot, dat dit contin gent over een half jaar nog iets zal kun nen worden verruimd. Het is evenwel zeer de vraag of een aannemer gevon den kan worden die deze woningen wil bouwen. Niet alle raadsleden waren er gelukkig mee, dat in plaats van WW- woningen, de veel duurdere Bouw fondswoningen worden gerealiseerd. Morgenmiddag wordt in De Dennen een ringrijderij en een tocht met arre sleden gehouden. Het evenement is ge organiseerd door de Vereniging voor Vrienden van het Paard, die in overleg met de heer M. Mantje een geschikt parcours heeft kunnen uitzetten. Er heeft zich voor zowel de ringrijderij als de sledetocht een flink aantal deelne mers gemeld. Andere belangstellenden hebben nog tot en met hedenavond ge legenheid zich te laten inschrijven. Dit kan telefonisch geschieden bij een der bestuursleden: (02223) 368 of 465 of 204. De wedstrijd ringsteken wordt gehou den op het kampeerterrein „Het Wou- tershok" tegenover „Catharinahoeve" en begint om ongeveer 14.45 uur. Alle deelnemers worden tussen elf en twaalf uur op het terrein aan de Grensweg verwacht, waar de paarden opgepast en verzorgd zullen worden. Daar is ook hoefsmid Kil jan aanwezig, die de paar den zonodig met ïjsnagels op „scherp" kan zetten. Om 13.30 uur begint de tocht door het bos, gevolgd door het ringsteken. Snert eten Om twaalf uur worden alle deelne mers in Catharinahoeve verwacht, waar het inleggeld a ƒ2,per persoon kan worden betaald. Voor dit bedrag kan ben tevens snert eten! Voor de winnaar van de ringrijderij heeft de Folklorestichting reeds een prijs van 25,beschikbaar gesteld. Andere prijzen worden graag inge wacht. Men verwacht voor dit romantische evenement grote publieke belangstel ling. Met het oog daarop is Catharina hoeve de gehele zaterdagmiddag ge opend, in welke tijd het open haard vuur zal branden. Het bestuur van de Paardensportver eniging hoopt, dat vele amateurfoto grafen opnamen zullen maken en deze aan de vereniging willen schenken. De foto's zullen een plaatsje krijgen in het Wagenmuseum te De Waal. Het evenement gaat alleen bij rede lijk goed weer door. Zekerheid daar over kan men krijgen via de genoemde telefoonnummers. eerden worden gekocht. De burgemees ter wees er echter op, dat deze duur dere woningen doorstroming mogelijk zullen maken van goed-gesitueerden, die nu in woningwetwoningen zitten Hetzelfde werd nog eens door de heer P. Smit (KVP) naar voren gebracht. De heer J. K. P. Zwan (PvdA) zag aanko men, dat het grootste deel van de bouwfondswoningen straks zal worden gekocht door niet-Texelaars. Hij vroeg daarom te bevorderen, dat eerst wordt getracht de huizen aan eilandbewoners te slijten. Door de beschreven verschuiving ziet het woningcontingent voor 1966 er dus als volgt uit: 6 woningwetwoningen, 8 premiewoningen, 19 (vrije) bouwfonds woningen en 10 vrije woningen, waar van er een voorlopig nog in reserve wordt gehouden. W aterontharding In een vorige vergadering was ge vraagd naar de mogelijkheid om op Texel het leidingwater centraal te laten ontharden. Zoals bekend brengt het zeer harde water veel schade toe aan douches, afwasmachines e.d. Van het PWN was een schrijven ontvangen, waarin werd meegedeeld dat centrale ontharding veel te duur is. Bovendien is onthard water schadelijk voor de ge zondheid, want het werkt chemisch in op het materiaal van de leidingen. Wa ter dat in grote gebouwen met appara ten wordt onthard, dient daarom alleen voor de machines te worden gebruikt, die van hard water schade lijden. Naar aanleiding van deze mededelingen werd door de heer S. Keijser geïnformeerd naar de stand van zaken rond de fluo ridering van het leidingwater. De bur gemeester kon er weinig van zeggen, maar veronderstelde dat de voorberei dingen worden getroffen, aangezien GS er onlangs hun fiat aan hebben gege ven. Voorts werd meegedeeld, dat de Oranjestraat te Oosterend binnenkort verbeterd zal worden. Er zal voor worden gezorgd, dat de houders van volkstuintjes bij de molen van Oudeschild geen schade lijden. B. en W. zullen geen verordening ontwerpen, waarin gok- en speelauto maten op Texel worden verboden. De gokautomaten zijn onlangs reeds op last van de officier van justitie verwijderd; speelautomaten blijven toegestaan aan gezien het behendigheidsspelen zijn, waarbij de speler de uitslag kan be- invloeden. Waddenzee Voor kennisgeving werd een resolutie aangenomen van de Christelijke Jèugd- bond van Natuurvrienden, waarin on der meer wordt gepleit voor het behoud van de Waddenzee. Met algemene stemmen werd Ds. P. Oskamp te Den Hoorn benoemd als bestuurslid van de Stichting Sociaal Toerisme Texel wegens vertrek van ka pelaan J. W. Stam. (De betreffende be- stuursplaats wordt bij toeiheurt door een kapelaan en een dominee bezet). Akkoord ging men ook met een wij ziging in de gemeenteverordening, die de werkzaamheden van de ambtenaren van de burgerlijke stand regelt, wat nodig was in verband met het ontslag van de heer T. van den Heerik. Akten van huwelijk worden per 1 januari 1966 ten overstaan van de heren C. De Ko ning. P. Beemsterboer, G. Pansier en W. Stam verleden. Ook de verklaring, dat de lascursus sen aan de technische school nodig wor den geoordeeld, vormde geen aanlei ding tot discussie. Om de verklaring was verzocht door het bestuur van de LTS, ondersteund door de Texelse Smedenpatroonsbond, de Metaalunie, de Alg. Ned. Bedrijfsbond, Metaalbe- werkersbond „Sint Eloy" alsmede door Bakker's Ijzerhandel en de N.V. TEM. Hamerstukken waren ook de Afschaf fing van het invoerkeurloon voor vee op Texel, de uitbreiding van de monu mentenlijst met een aantal boerderijen en de verkoop van 410 m2 bouwgrond aan de heer C. J. Schoenmaker. Ten aanzien van het laatste merkte de heer P. Smit op, dat de eerste bepaling in het koopcontract stelt dat „het ver kochte v/ordt overgedragen in de staat waarin het zich bevindt". Op het ogen blik bevindt zich op het terrein nog een mestplaat met gierkelder, waarvan hij hoopte dat deze op kosten van de gemeente zou worden opgeruimd. Dit werd door wethouder C. H Roeper be vestigd Strandpachten Het nieuwe voorstel van B. en W. tot verhoging van de strandpachten (zie vorig nummer) kon bij acht raadsleden geen genade vinden en werd dus ver worpen. De heer J. J. Westdorp herin nerde er aan, dat in de begrotingsver gadering was gevraagd de kosten voor de uitbreiding van de strandbewaking niet alleen door de strandexploitanten te laten opbrengen. Gevraagd was ook of B. en W. wilde onderzoeken of uit andere bronnen de nodige middelen konden worden verkregen. Aan deze verzoeken was niet voldaan. Hij had daarom met zijn fractiegenoten een uit nodigende motie samengesteld, waarin wordt gesteld, dat de PvdA-fractie het niet juist acht dat alleen de exploitan ten van strand- en consumptietenten belast worden met een aandeel in de hogere kosten van de strandbewaking. Daarom stelt de fractie voor de pacht prijs van strandtenten met 15°/o te ver hogen. de consumptietenten met 25%, de ventvergunningen met 25%, de kamphuisjesvergunning met 25,en de leges van kampeervergunningen met ƒ1,Aldus ontstaat voor een bedrag van ƒ16.275,85 aan extra inkomsten, waardoor het begrotingstekort niet wordt vergroot met ƒ14.250,maar met ƒ2614,—. (Zie vervolg pagina 2) Op bijzonder vernuftige wijze is de ijsbaan van Den Burg, waarover wij in het vorige nummer nog weinig goeds konden melden, gerepareerd. Dertig tot veertig grote gaten in de ijsvloer zijn gedicht door er nauwkeurig passende stukken ijs in aan te brengen. De „uit vinding" staat op naam van de heer L. Heerschap, baancommissaris van de ijs- club Den Burg, die geholpen door vijf anderen de gehele dinsdag bezig is geweest. 's Avonds om half elf zat het koude werk erop en kon met voldoening wor den vastgesteld, dat de baan weer spoedig bruikbaar zou zijn. Het merkwaardige karwei deed den ken aan nauwkeurig timmermanswerk. De duimstok kwam er aan te pas en ook gewone houtzagen hoorden tot het gereedschap. Als een wak onderhanden werd genomen, werd dit eerst netjes vierkant uitgezaagd, waarna de maat werd genomen. Uit de naburige vijver werd een stuk ijs van precies dezelfde grootte gehaald. Er werd schuin ge zaagd. zodat het nieuwe stuk als een goad sluitend deksel op het gat paste. Het duurde niet lang of alle stukken zaten muurvast gevroren en waren on zichtbaar in het oppervlak opgenomen. Het onbetrouwbare ijs bij de entree van de baan is overbrugd met een vlonder. De ijsliefhebbers van Den Burg hebben reden om dankbaar te zijn jegens Heer schap en zijn staf, want aan hen is het te danken dat de baan gistérmiddag kon worden geopend. Van groot nut waren ook de vijftien mannen van de GSW, die door de gemeente ter be schikking werden gesteld. BIJEENKOMST VOOR WADDENVISSERS De Volkshogeschool „Allardsoog" te Bakkeveen (Fr.) heeft weer een bijeen komst georganiseerd voor Waddenvis sers op vrijdag 4 en zaterdag 5 februari a.s. Vissers van de Friese en Groningse kust, zowel als die uit Den Oever. Den Helder en Texel kunnen er aan deelne men. De eerste dag zal o.a. de afsluiting van de Waddenzee en de Lauwerszee ter sprake komen, alsmede het garna- lennet van dr. Boddeke, de mosselvis serij en tal van visserijproblemen. Op de tweede dag komt het visserijbeleid van gemeente en provincie aan de orde. De kosten bedragen per deelnemer ƒ15,Men kan zich groepsgewijze op geven via de secretaris van de Visserij vereniging, die ook nadere inlichtingen verstrekt. Ook individuele opgave is mogelijk: per briefkaart aan Volkshoge school „Allardsoog" te Bakkeveen (Fr.) Dader nog voortvluchtig MEISJE LASTIG GEVALLEN OP HOORNDERWEG Op verzoek van de Rijkspolitie kan eerst nu bekend worden gemaakt, dat zaterdagavond een 21-jarige inwoonster van Den Hoorn op de Hoornderweg door een nog onbekende man ernstig is lastig gevallen. Het meisje was om zes uur met de fiets uit Den Burg vertrok ken, op weg naar huis. Even voorbij De Witte Engel kwam een nog onbekende man op haar toelopen en duwde haar van de fiets. Hij werkte haar daarop tegen de grond, trok haar in de richting van de bermsloot en trachtte haar keel dicht te knijpen. Door het gillen van het slachtoffer werd de aandacht getrokken van de voorbijganger A. T. uit Den Burg, die toeschoot om hulp te verlenen. Daarop maakte de onbekende zich uit te voe ten. In de duisternis was hij niet meer te achterhalen. De politie is onmiddel lijk met het onderzoek begonnen, maar heeft de dader, waarvan een signale ment bekend is, nog niet kunnen grij pen. Omdat het mogelijk is dat de onbekende man ook andere vrouwen heeft lastig gevallen, hoopt men wel dat zij aangifte zullen doen. In de praktijk blijkt al te vaak dat de politie niet wordt ingelicht, vooral als het gebeu ren een goede afloop heeft, zoals in dit geval. De Rijkspolitie hoopt evenwel, dat men niet zal aarzelen wanneer men zelf iets dergelijks heeft ondervonden of ervan heeft gehoord, teneinde de kansen om de onbekende te grijpen zo groot mogelijk te maken DRIE TON LECTUUR EN 141 BOEKEN VOOR ROODE KRUIS Het Hoofdbestuur van het Neder- landsche Roode Kruis, afdeling lectuur voorziening, deelde ons mee. dat op Texel in het afgelopen jaar 3.317 kg. lectuur en 141 boeken werden verza meld. Men verzocht ons degenen, die regelmatig de lectuurboxen vullen in de Parkstraat te Den Burg en de Dorps straat te De Kcog, hartelijk te danken. Van de lectuur wordt een goed ge bruik gemaakt. Regelmatig worden leespakketten naar honderden zieken- inrichtingen en sociale instellingen ver zonden. Ook de 2000 chronische zieken, die thuis verpleegd worden, ontvangen op regelmatige tijden hun pakketten. Zoals bekend worden grote .partijen lectuur desgewenst bij de gevers van huis gehaald. Gaarne bericht aan de heer J van Beek, Gasthuisstraat 36, of de heer H. Veenbaas. Gasthuisstraat 10 te Den Burg. ONGELUK BIJ GYMNASTIEK De leraar van de gymnastiekvereni ging Texel, de heer Praamstra te Den Burg, liep bij het uitoefenen van zijn taak een hersenschudding op. Bij het opvangen van iemand uit de ringen kreeg hij een trap tegen het hoofd. Aanvankelijk leek de uitwerking daar van nogal onschuldig, maar een dag la ter moest de heer Praamstra op last van de dokter voorlopig het bed hou den Het gymnastiekonderricht wordt daarom voorlopig waargenomen door de heer Jaap Mets. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 12 tot en met 19 januari 1966 Geboren: Miranda, dv. Jan J. Bruin en Margje J Kampman; Harriët, dv. Bob Bakker en Ina Th. Geus; Helga, dv. Hendrik Kiewiet en Afke Hofstra: Erwin, zv. Hendrik W. Zoer en Tine N. Dijker; Aïda, dv. Leendert Zwan en Alida C. Renout; Caroline Mathilde Maria, dv. Joannes C. Graaf en Corne lia E. Bakker; Arthur Pieter, zv, Cor nells P. Bakker en Ada C. Visser. HEDENAVOND GEBEDSAMENKOMST IN DEN HOORN DEN HOORN In het kader van de Gebedsweek om de eenheid, zal heden avond om half acht in de R.K. kerk te Den Hoorn een korte gebedsamenkomst worden gehouden, zoals deze over de gehele wereld plaatsvinden. De dienst is toegankelijk voor mensen van alle geloofsovertuigingen. De leiding berust bij de drie voorgangers van de plaatse lijke kerken. CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 26 januari worden de moeders van de buitendorpen verwacht op de volgende uren Den Hoorn 13.0013.30 uur; Oosterend en De Waal: 13.3014.00 uur; De Cocksdorp en Eicrland 14.0014.30 uur; De Koog 14.30—15.15 uur. MEUBELHANDEL Den Burg Tel.2572 OVERDENKING Onze samenleving gonst altijd van allerlei onzinnig en onnodig commen taar. Neem b.v. wat beweerd is rondom de moeilijkheden met de ijsbaan van Den Burg. Sommigen wisten te vertel len, dat het van de kunstmest kwam !(zeker zoiets als met boontjes in de weckfles), anderen vertelden dat het rioolwater in de ijsbaan uitmondde (welja, in 1966), weer anderen gaven de schoolkinderen de schuld (en dat is al vaker gebeurd). Enfin, de Texelse Cou rant heeft ingegrepen „ter voorkoming van verdere misverstanden en onge gronde beschuldigingen aan het adres van allerlei mensen" En dat is dan keurig uitgedrukt. Nu is dit natuurlijk een extreem ge val, maar ook zonder deze kunstmest- en rioolwaterverhalen is er heel wat praten zonder denken. Dat is met alleen weinig verheffend, maar ook gevaarlijk. In de oorlog woonde ik een paar kilo meter van Hoek van Holland, maar een Duitse officier, die wij na de Mei-dagen ingekwartierd kregen, vertelde ons dat de Engelsen Hoek van Holland aange vallen hadden en de Duitsers nu ons te hulp gekomen waren. Daar was hij niet van af te brengen. Politieke domheid, die onze wereld heel wat ellende ge bracht heeft. In een democratisch staatsbestel kan het gebeuren dat een splinterpartij, door te speculeren op de politieke domheid van de mensen, in eens een verrassend groot aantal stem men krijgt. Dat is voor een democratie nooit winst en altijd een beetje ge vaarlijk. We spreken, terwijl we beter konden zwijgen. Het omgekeerde gebeurt ech ter ook, dat we nl. zwijgen, terwijl we hadden moeten spreken. We zwijgen nl. wanneer we moeilijkheden te wachten hebben bij een open doen van onze mond. Ook wanneer het gaat om een protest tegen onrecht, zwijgen we uit vrees voor onze eigen positie. Dan kun nen we ineens wonderbaarlijk goed zwijgen. Gelukkig is dit niet altijd het geval. De Duitse regering heeft jaren lang gezwegen t.a.v. de hysterische eisen van miljoenen Duitsers tot de terugkeer van de vroegere Duitse ge bieden achter de Oder-Neisse-lijn. Een gevaarlijke eis. ..Heirn ins Reich", daar is het de vorige keer ook mee begonnen. De Duitse Evangelische Kerk heeft nu de moed gehad dit zwijgen te doorbre ken en te stellen, dat, gezien het ver leden, hier niets te eisen valt. Een Duitse minister heeft nu ook de moed gehad het hoge woord ..afstand doen" te noemen. Het zal de kerk en de minister niet bepaald populair maken. Maar de vrede is er mee gediend. D J. F. PLATTELANDSVROUWEN HIELDEN JAARVERGADERING Ondanks het barre winterweer waren toch nog 95 leden van de Bond van Plattelandsvrouwen afdeling Texel aanwezig op de dinsdag gehouden jaar vergadering in de jeugdherberg „Pano rama". Na de broodmaaltijd werden de bestuursleden mevr. G. Bakker-Zuide- wind en mevr. M. van Maldegem-Benit, die volgens rooster aftraden, met zeer grote meerderheid van stemmen her kozen. Na het huishoudelijke gedeelte werd onder leiding van mevrouw De Vries zeer geanimeerd gekiend. Na af loop van deze gezellige samenkomst gingen alle dames met en prijsje huis waarts. Voor MACHINESCHRIJVEN cn COR RESPONDENTIE is SCHEIDEGGER in 16 landen een begrip geworden, óók bij U op Texel reed? bekend. is eenvoudig te leren en in deze moder ne tijd onmisbaar voor studie, zaken en promotie. Binnenkort wordt wederom te Den Burg aan U de gelegenheid geboden deze cursus te volgen. Deze vindt plaats in het Rode Kruia- gebouw, Jonkerstraat, Den Burg. Reeds na 8 lessen kunt U het instru ment blind bedienen. Om thuis te kunnen oefenen wordt U een schiijfmachine ter beschikking ge steld. Bent U serieus geïnteresseerd en wilt U meer weten omtrent deze cursus, stuurt of geeft dan Uw naam en adres aan: De Heer J Slikker, Beatrixlaan 84 te Den Burg. Geheel vrijblijvend verstrekken wij U dan alle gewenste gegevens. Hoogachtend, WILLY SCHEIDEGGER N.V.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1966 | | pagina 1