Cjroen ffvartsffexels in het Distributie-pionierJan Visman betreurt opheffing draadomroep AGENDA Bouw van nieuwe drukkerij begint zeer binnenkort Volgend jaar prettiger werken in moderne omgeving Het begon in een kerstnacht Netten Oudeschild en Oosterend worden 1 februari opgeruimd mm stoelen Moerbeeks DINSDAG 25 JANUARI 1966 TEXELSE 79e JAARGANG No. 8031 COURANT Uitgave N.V. v/h Langeveld de Roofo Postbus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2058 Redaktie: Harry de Graaf, Wilhelrainalaan 33, Den Burg, tel. 2058, 's avonds 2382. OUDESCHILD Aan de eerste kerstaaq van 1929 denkt Jan Visman (b4) uit Ouaeschüd nog vaak met wee moed terug, 'loen zat hij 's morgens vroeg achter zijn technische installatie en araaiae vol spanning aan de knop pen. Zou-ie het aoen ot was er op het laatste moment letterlijk een kink in de kabel gekoment Het was klokslag vijt toen zijn twijlel plaatsmaakte voor voldoening: uit de luidspreker aan de kamerwand klonk na enig geruis de steem van een dominee aie de luiste raars de diepere zin van het kerstfeest duidelijk maakte. De dominee was niet alleen m het huis van Visman te ho ren, maar ook in 5'/ andere kamers. Het was gelukt; de radio-distributie in Oudeschild was na maandenlange voorbereiding een teit geworden Gisteren hebben we met Jan Visman en zijn vrouw een paar uur gezellig zitten praten over die romantiscne be gintijd, toen de radio nog een wonder was, een kostbaar wonder, dat lang met ieder zich kon permitteren. Visman had van kindsbeen af belangstelling gehad voor radiotechniek en had zich in het vak bekwaamd. Hij begreep dat de ge wone man, met de domcere crisisdagen in hei vooruitzicht, voorlopig met de bezitter van een echte radio zou zijn. Radio-distributie moest er komen: Ken centraal radiotoestel in het dorp, waar op luidsprekers in de huizen konden worden aangesloten. Om de zaak ren dabel te laten draaien, moesten zoveel mogelijk mensen bereid zijn abonne te worden voor 50 cent per week en er een luidspreker (vanaf J 27,50) bijkopen. Eerste stappen Vol goede moed ging Jan Visman de kant langs en zette aan alle bewoners van Oudeschild, die naar hem luisteren wilden deze financiële voordelen uit een. „Ik heb gepraat als Brugman en tenslotte had ik 57 abonnees genoteerd. De rest wilde de kat voorlopig uit de boom kijken. Later is het aantal aan sluitingen dan ook veel groter gewor den". Toen brak een drukke tijd aan. Vis man moest het radionet door het dorp aanleggen en de luidsprekers plaatsen en aansluiten. Een goede hulp bij dit technische werk had hij aan Jan Huis man, waardoor het project juist op tijd gereed kwam. In de Kerstnacht werd de laatste hand gelegd aan het centrale schakelbord. Buiten vroor het dat het kraakte en de ïjzel zette zich af op de bovengrondse leidingen. Door het ge wicht knapte even voordat het systeem in werking kwam, een der palen. Met een klap viel een bundel draden op het 'huis van Jan Burger. De bewoner schrok en gluurde tussen de gordijnen door naar buiten om te zien waar het kabaal vandaan kwam. Maar ook hij hoorde tot de aangeslotenen en juist op dat moment klonk de stem van de domine hard en duidelijk door het ver trek. Mevrouw Burger hoorde het ook. „Zeg Jan, wie is daar!?" vroeg ze vanuit de slaapkamer. Twee programma's „We hadden de eerste tijd twee pro gramma's", vertelt Visman. „Hilversum en Huizen. Daar waren vier draden voor nodig. Later konden we met het zelfde aantal draden ook het derde pro gramma, een buitenlandse zender naar keuze, bij de mensen brengen. We pas ten daarvoor een duplex-schakeling omsdag 25 januari Den Hoorn, De Waldhoorn, Streekontwikke- ling, demonstratieavond kip- en eigcrechten. Woensdag 26 januari Eierland, Vliegveldhotel, Plattelandsvrouwen De Cocksdorp-Eierland, jaarvergadering. Den Burg, Dc Zwaan, Kleindiersportvereni- ging Kotex. Dia-avond „Van eicel tot dier" door de heer S. J. Houtenbos uit Alkmaar (Natuurkenner), voor leden en genodigden Donderdag 27 januari Den Burg, De Lindeboom-Texel, algemene vergadering Ver. voor bedrijfsvoorlichting. Spreker de heer P. C. Muntjewerf over „er varingen op Cyprus en Formosa". Van 's mor gens 10 uur tot 's middags plm. 4 uur. Den Burg, De Lindeboom-Texel, Stichting Texels Folklore. Jaarvergadering, aanvang 8 uur. Ook voor belangstellenden. Vrijdag 28 januari De Waal, Dorpshuis, filmavond Kankerbestrij ding, aanvang 8 uur. Vrije toegang voor iedereen. Zaterdag 29 januari Den Burg, De Oranjeboom, Ver. Oudleerlin gen van de Landbouwschool, met het stuk „Een huis vol herrie". toe. Voor drie programma's had je na tuurlijk ook drie radio's nodig, elk voor zien van een versterker van vijf of zes watt. Dat was niet veel, maar toch ge noeg voor de magnetische luidsprekers van die tijd. De geluidskwaliteit héaide niet bij het peil van tegenwoordig, maar daar had niemand erg in. Het werkte en de abonnees waren enthou siast!" Platen draaien De radio-distributie in Oudeschild was louter een particuliere onderne ming, waar de PTT nog niets mee te maken had. Jan Visman was voor alles verantwoordelijk en moest daarom daarom voortdurend bij de centrale in huis blijven. Vooral het derde program ma baarde veel zorg. Om de abonnees te gerieven moest uit de verschillende zenders het aardigste op de lijn worden gezet, zodat er heel wat geschakeld werd. Mevrouw Visman: „We konden eigenlijk nooit weg maar als we het een enkele keer toch deden, kwam J. van Swinderen van de centrale in Den Burg. Als we met vakantie gingen hielp ome Jacob en soms sprong een kennis bij, die we dan wèl een briefje met handleiding gaven. Jan Visman was technicus en omroe per tegelijk. Aan de installatie zat een microfoon, waarmee programma's wer den aangekondigd. Dat gebeurde vooral 's avonds tussen zeven en acht uur, want dan werden er platen gedraaid. Vooral dat uurtje viel erg in de smaak. Alleen daarom lieten ook radio-bezit ters zich op het net aansluiten. De pla tencollectie was groot door samenwer king met de centralehouders in Ooster end, Den Burg en plaatsen op de vaste wal, die een platenkoffer lieten rouleren. De eerste De Oudeschilder radiocentrale was de eerste op Texel. Korte tijd later kwam de distributie ook in Den Burg, aanvan kelijk onder de elektricien Mittelhau- ser, die zijn bedrijfje later overdroeg aan de heer J. J. van Swinderen. In Oosterend had Jan Oomis een centrale, die door Rentenaar werd voortgezet. De radiotechniek maakte snelle vor deringen en Visman haastte zich al het nieuwe in zijn centrale toe te passen. De geluidskwaliteit werd belangrijk beter. Duitsers Heel wat kopzorg bracht de bezet tingstijd. Visman was niet zo erg inge nomen met het toenmalige gezag en gaf daar naar de smaak van de Duitsers wat teveel blijk van. O.a. toen de sol daten te kennen gaven graag abonné te willen worden, teneinde de Deutsch- landsender te kunnen beluisteren. Ze werden niet op hun wenken bediend, want het duurde maanden. Een conflict ontstond toen Hitier na de val van Frankrijk dit feit 's nachts om twee uur voor de radio ging toelichten. De soldaten wilde luisteren, maar het ging niet door, want Visman kondigde aan zijn apparaat om twaalf uur 's nachts uit te zullen schakelen en deed het ook. Aan nog een ander incident denkt Visman met genoegen terug. „Ik luis terde op de centrale radio wel eens naar de Engelse zender. Op een keer zette ik die per ongeluk op de lijn. Het was een uitzending in het Duits, daar om had ik er zelf niet direct erg in. Maar een ogenblik later stormde een dikke Duitser het huis binnen. Uit zetten, uitzetten!!, brulde hij, razend. Voor mij liep het toch goed af. Die ster ke Engelse zender is wel eens meer in half Oudeschild te horen geweest. Als 's avonds de andere zender uitviel, kwam de Engelse er vanzelf voor in de plaats. Eén keer zelfs het Wilhelmus en een rede van de Koningin. De mensen bedankten me er later voor, maar ik wist van niks!" Halverwege de oorlog werd de cen trale overgenomen door de PTT. In de •praktijk veranderde er weinig; alleen kwam ei nu een wekelijkse financiële tegemoetkoming. Pas jaren na de be vrijding maakte de distributie plaats voor de draadomroep. Dat betekende, dat de ontvangers in de drie Texelse dorpen verdwenen; het geluid kwam nu door een kabel van het vasteland. Het werd storingvnje perfecte geluidsover dracht vanuit de studio, tot op de dag van vandaag hoog gewaardeerd door mensen die het allerbeste willen horen en dus niet tevreden zijn met een „echte radio". Niet meer om de goed koopte, maar de kwaliteit is men nu aangesloten op de draadomroep. Treurig Kennelijk zijn maar weinig mensen van die kwaliteit overtuigd, want het aantal aansluiting is zo sterk afgeno men, dat de inkomsten niet meer tegen de kosten opwegen. De draadomroep moet daarom verdwijnen, ook op Texel. Het net van Den Burg kan nog enkele jaren worden gehandhaafd, maar de netten van Oudeschild en Oosterend worden per 1 februari a.s. opgeruimd. Jan Visman. de distributie^pionier, vindt dat maar treurig. „Het is de schuld van de mensen zelf", vindt hij. „Zelfs het duurste radiotoestel haalt niet eens de 7000 herz en draadomroep is haast even best als FM!" Zijn over tuiging wordt niet door voldoende an deren gedeeld, ook niet in Oudeschild, waar de abonné's op de vingers van twee handen zijn te tellen. Op 1 februari zullen de grote 40- wattsversterkers uit de huiskamer van de voormalige radio-centrale worden weggesloopt. Ruim 36 jaar na die span nende kerstnacht wordt het reeds lang verwachte vonnis voltrokken. „Héél erg jammer!" zegt Jan Visman. VREEMDELINGENVERKEER NAM IN 1965 TOE MET 19°/o In het afgelopen jaar nam het toe ristenverkeer met 19°/o toe, zo blijkt uit de voorlopige uitkomsten van de ge meentelijke gastenstatistiek. Het aantal overnachtingen bedroeg in 1965 1.293.113 tegen 1.087.107 in 1964. Het aantal personen dat op Texel vakantie doorbracht bedroeg in het afgelopen jaar 104.727. Het aantal Nederlanders bedroeg 70.376; het aantal buitenlan ders, vrijwel allen Duitsers, bedroeg 34.351. Er kwamen dus twee maal zo veel Nederlanders als Duitsers naar Texel. Omdat de Duitsers over het alge meen langer bleven vertonen de over- nachtingscijfers minder grote verschil len: Er werden 753.918 Nederlandse en 539.195 buitenlandse overnachtingen geboekt. Het aantal Nederlandse over nachtingen nam met 22u/u toe, het aan tal buitenlandse met 15%. De grootste toename werd geregis treerd in de sector kamperen: van 352.848 tot 473.872 oftewel 34°/o! Aan zienlijk was ook de toename van het aantal overnachtingen in de sector logies-met-ontbijt: 23°/o. Een toename van 19% registreerden de huisjcsterrci- nen. In de vakantieoorden werden 18% meer overnachtingen geboekt. Ook in de andere sectoren was de toename van het aantal overnachtingen vrij sterk: hotels met 7pensions met 6%, ge meubileerde huizen en bungalowbedrij- ven met 8%. CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 26 januari worden de moeders van de buitendorpen verwacht op de volgende uren Den Hoorn 13.0013.30 uur. Oosterend en De Waal: 13.3014.00 uur; De Cocksdorp en Eierland 14.0014.30 uur; De Koog 14.30—15.15 uur. Verschijnt dinsdags en rrtyëags. Bank: Nederl. Middenrtandsbank; Coop. Ih- renleenbank. Postgiro 652. Aboun.pr. ƒ2,94 p. kw. 30 ct. incasso. Advert.: famiUebarlcbteB 14 ct. p. mm.; andere advert. 12 ct. p. «Oh BAKKERIJ SCHULTE VERKOCHT De heer C. Schulte te Den Burg heeft met ingang van gisteren zijn banket bakkerij in de Weverstraat overgedaan aan de heer J. C. Timmer te Den Burg. De heer Timmer is voornemens het be drijf voorlopig op dezelfde voet voort te zetten, als filiaal van zijn grote bakkerij in de Hogerstraat. Het woonhuis komt per 1 maart vrij en zal dan als woning dienen voor zijn zoon. Desgevraagd verklaarde de heer C. Schulte nog niet zeker te weten of hij Texel zal ver laten. „Er is nog geen beslissing geno men. Als we op Texel passend werk kunnen vinden, zullen we graag blijven, maar het is ook mogelijk, dat we naai de overkant verhuizen", zo zei hij. De heer Schulte is afkomstig uit Amster dam en heeft zijn bedrijf 15 jaar lang m Den Burg uitgeoefend. De laatste 2 jaar was hij voorzitter van de R.K. Middenstandsbond afd. Texel, een func tie die hij nv waarschijnlijk zal neer leggen. JAARLIJKSE UITVOERING D.E.K. DEN HOORN De Hoornder mu ziekvereniging Door Eigen Kracht" houdt op 4 en 5 februari de jaarlijkse uitvoeringen in „De „Waldhoorn". Het eerste deel van de avond wordt gemu siceerd door het muziekkorps en de drumband, het tweede door de toneel vereniging .,De Vriendenkring" met het -blijspel „Moeders wil is wet" De laatste avond wordt besloten met bal, met muziek van „The Typhoons". HOOG WATER Hoog water ter rede van Oudeschild: 25 jan. 10 32 en 22.56; 26 jan. 11.01 en 23.24; 27 jan. 11.27 en 23.52; 28 jan. 11.52 en 29 jan. 0.17 en 12.21. Aan het strand ongeveer een uur eerd«r hoog water. MEUBELHANDEL Den Burg Tel.2572 Het is algemeen bekend, dat het gebouw aan de Parkstraat, v/aarin de Texelse Courant sedert generaties wordt geschreven en gedrukt, al lang niet meer aan de eisen voldoet. Dat laatste is zwak uitgedrukt, want langzamer hand kan van een noodtoestand worden gesproken, waardoor zelfs het op tijd verschijnen van de krant wordt bedreigd. Om maar niet te spreken van de zenuwslopende inspanning van het personeel, dat dit onheil tweemaal per week moet trachten at te wenden, maar daar langzamerhand genoeg van krijgt. De omstandigheden waaronder de redacteur zijn werk moet doen, zijn ook met ideaal. Het is om maar iets te noemen heel gewoon als hij 's morgens zijn schrijfmachine niet kan gebruiken omdat deze vol water staat. Het benauwde redactiekantoortje is nl. onder de kap van het dak gebouwd en dat dak is zo lek als een mandje. Als het regent bij westenwind stroomt het binnengedrongen hemelwa ter langs het hardboard, loopt over foto's, camera's, archiefmappen en het telefoontoestel. Soms druipt het water ook in de stopcontacten en de elektri sche leidingen, waardoor de redacteur een geweldige schok krijgt als hij een penhouder opneemt of de telefoon wil gebruiken. Geen ruimte Waarom al die kostbare spullen dan niet elders opgeslagen? Antwoord: geen ruimte, nergens. In het redactiekantoor tje staat nu het complete archief van de Texelse Courant sinds 1887; de 77 jaar gangen vertegenwoordigen een waarde, die niet in geld is uit te drukken. Niet temin zijn we gedwongen ze te laten staan, in de hoop dat kortsluitingen geen brand zullen veroorzaken op die vijf meter hoge zolderOok vele honderden zinken cliché's worden in het kantoortje bewaard, op planken die bij elk plaatje dat erbij gezet wordt, meer beginnen door te buigen. Het bij houden van een behoorlijk foto-archief is alweer door ruimtegebrek met mogelijk. De foto's liggen op stapeltjes, zodat er een kwartier of meer gebla derd moet worden als er een nodig is. Maar het redactiedomein is nog heel aanvaardbaar in vergelijking met de drukkerij beneden, waar een oeroude versleten drukpers tweemaal per week zwoegend en onder voortdurend tech nisch toezicht de 4000 kranten „draait". Soms brandt de motor door of breekt er iets. Leiden is dan in last. Spannin- Zo zal onze nieuwe drukkcrü er van opzjj uitzien. Opvallend zijn de dakramen die in het gebouw veel diffuu> licht toelaten. 1 f M r.. --n-. r1*-} Aan de Warmoesstraat zal bet gebouw er zo uitzien. De bovenverdieping wordt ingenomen door dc woning. gen ontstaan ook door de bouwvallige toestand van het gebouw, waaraan men voortdurend wordt herinnerd, niet al leen door de lekkage maar b.v. ook als een der drukkers door de versleten en verrotte vloer zakt. De rumoerige druk persen, de zetterij, de machinezetterij, de expeditie, de papieropslag, alles is in dezelfde ruimte ondergebracht. Oók de loodoven staat ergens in een hoekje wat betekent dat de zetters van tijd tot tijd de hoogstgiftige looddampen opsnuiven, reden waarom dit smelten 's nachts moet gebeuren. Spoedig beter De laatste maanden wordt de be schreven toestand evenwel aanvaard, want na jaren geduldig wachten is Rijksgoedkeuring verstrekt voor de bouw van een grote nieuwe drukkerij aan de Warmoesstraat, aansluitend bij het winkelpand van Langeveld De Rooij. Onlangs werd de bouw van het project aanbesteed en gegund aan de laagste inschrijver: de fa. Drijver. De „kale" bouwkosten bedragen on geveer een ton, voor de realisering van het projekt denkt Drijver 300 dagen no dig te hebben. Over enkele weken wordt de bouw aangevangen, nadat da resterende opstallen op het terrein zijn gesloopt. Op de plaats staan drie huizen, waarvan er één reeds is ver dwenen. Het tweede staat leeg en het derde wordt binnenkort ontruimd. Aldus wordt een bijna dertig meter lang en gemiddeld tien meter breed terrein \erkregen, dat geheel door de nieuwe drukkerij zal worden ingeno men. Gescheiden Het ontwerp voor het complex werd vervaardigd door het architectenbureau Joh. A. Peters en Ir. B. Roelofs te Den Helder. In het gebouw zijn zetterij, redactie, drukkerij, papiermagazijn en expeditieruimte in gescheiden vertrek ken ondergebracht. De handzetterij krijgt een ruimte van 6x7 meter ter beschikking juist achter het bestaande gebouw. Daarnaast is het redactiekan toor van 4x7 meter geprojecteerd. Het grootste vertrek is de hal, waarin de zetmachine staat, alsmede een grote snelpers, twee kleinere degelpersen, in- sluitsteen, vouwmachine en snijma chine. Tussen het redactiekantoor en deze 12x8 meter grote ruimte is nauw contact mogelijk. Een vertrek van 2x2 meter, voorzien van ventilatie-inrich- ting is bestemd voor de loodsmeltoven. Aan de Warmoesstraat bevindt zich het papiermagazijn van 4x7 meter en een expeditieruimte van ongeveer de zelfde grootte. In een aparte uitbouw aan de straatzijde komt de ketel van da centrale verwarming en een toilet ruimte met twee urinoirs en een wc. Boven de expeditieruimte en het pa- (zie vervolg pagina 4)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1966 | | pagina 1