Cjrom Ttvarts jexeh in het harL, Wethouder Th. R. Hin wil zich niet meer herkiesbaar stellen L i KOTEX werd uitgebreid met afdeling voor vogelfokkers Mededeling tijdens vergadering KVP-afdeling Nieuwe candidateulijst nog niet volledig Ben Junior met The Typhoons Volgende week komt de eers grammofoonplaat uit Belangstelling van AVRO en Veronica Vereniging ontvangt nog steeds geen subsidie Gestart met 16 leden dekens Moerbeek's zwakstroom onder deken aan boord VRIJDAG 28 JANUARI 1966 TEXELSE 79e JAARGANG No. 8037 Uitgave N.V. r/h Langeveld de Rooty Postbus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2058 Redaktie: Harry de Graaf, Wilhelminalaan 33, Den Burg, tel. 2058, 's avonds 2382. COURANT De heer Th. R. Hin zal zich dit jaar uit de politiek terugtrekken. Maandag avond maakte hij dit besluit bekend op de jaarvergadering van de afdeling Texel van de KVP. „Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Ik sta mijn plaats graag af aan een jongere kracht!" aldus de heer Hin, die onlangs zijn twintigjarig jubileum als wethouder herdacht en toen reeds had laten door schemeren, dat hij spoedig geen deel meer zou uitmaken van het gemeente bestuur. De heer Hin zei te hopen ,dat in zijn plaats iemand zal worden ge kozen, die reeds enige jaren ervaring heeft als raadslid hoewel het nog niet vaststaat dat uit kringen van de KVP een candidaat naar voren zal worden gebracht. Wat betreft de KVP-fractie in de raad was spreker van mening dat deze verjongd moest worden. „Dat is voor deze gemeente, die voor ingrij pende ontwikkelingen van ongekende omvang staat, van groot belang". Dat een der wethouders reeds met de aanstaande verkiezingen wordt vervan gen is ook gunstig omdat anders over vier jaar een al te plotselinge omkeer wordt verkregen als de burgemeester en de andere wethouder hun functies ter beschikking stellen. Staande de vergadering konden KVP- candidaten voor de komende raadsver kiezingen worden ingediend. Van deze mogelijkheid werd evenwel geen ge bruik gemaakt, zodat het afdelingsbe stuur nu zelf bekwame mensen zal aan zoeken. Van het merendeel dergenen, die op de vorige lijst stonden, werd vernomen, dat zij zich ook nu weer verkiesbaar zullen stellen. Daartoe ho ren de leden van de huidige raads fractie. behalve de heer Hin. De heren P. Smit. N. van Schoonhoven en F. L. de Grave willen dus aanblijven. Laatst genoemde zou evenwel nóg liever zien, dat voor hem een jongere kracht candi daat werd gesteld. Middenstander? De heer N. van Schoonhoven wees erop, dat de fractieleden zoveel moge lijk uit verschillende bevolkingsgroepen moeten voortkomen, vooral om de be langen van juist die groepen te kunnen verdedigen. De heer Van Schoonhoven was indertijd gepresenteerd als verte genwoordiger van de katholieke mid denstand, maar hij had vernomen, dat men vond dat hij dat als hotel-exploi tant eigenlijk niet kon zijn. Als midden stander stelt men zich eerder een win kelier voor. Spy. zei de bezwaren wel te kunnen aanvoelen, maar meende ook dat het toeristenverkeer op Texel vor men gaat aannemen die een „specialist" op dat gebied zeker verantwoord ma ken. Bovendien is niet één winkelier bereid zich voor de raadsverkiezingen candidaat te stellen, omdat zij er zake lijk nadeel van ondervinden. Een raads lid mag niet leveren aan de plaatselijke overheid, hoewel deze bepaling de laatste tijd meer soepel wordt toege past. Onvoldoende candidaten Voorzitter P. Zegers stelde vast dat het minimumaantal van negen candi daten nog niet is behaald. Maandag moet het echter voor elkaar zijn, zodat de adviescommissie zich zal kunnen be raden over de volgorde, waarin de candidaten op de lijst zullen worden ge plaatst. Een vijftal leden werd bereid gevonden in deze commissie zitting te nemen. De heer P. Zegers sprak aan het be gin van de vergadering de verwachting uit dat de uitslag van de komende ver kiezingen voor de KVP niet ongunstig zal zijn. Op belangrijke verschuivingen behoeft men niet te rekenen, hoewel de opinie van de jongeren van 21-23 jaar die nu kiesgerechtigd worden, niet be kend is. Uitgesloten zijn verrassingen dus met. Aanhang bevredigend Dat de aanhang van de KVP enorm zou zijn geslonken, werd door de voor zitter tegengesproken. Het is waar dat het aantal leden met 45.000 is afgeno men. maar dat is slechts een paar per gemeente. Het ledenverlies kan het beste worden verklaard uit de herhaal delijke contributieverhogingen, die on der andere hebben veroorzaakt, dat slechts één der gezinsleden lid blijft. Dit verschijnsel doet zich ook op Texel voor. Een contributieverhoging kivam ook in deze vergadering aan de orde. Aan gezien de bijdrage per lid aan het hoofdbestuur moet stijgen van ƒ4,50 naar 5,25 werd voorgesteld de contri butie op te trekken tot ƒ6,50 per jaar. Het afdelingsbestuur krijgt per lid dus slechts ƒ1,25 ter beschikking. Graag wil men het huidige aantal leden, 382, uit breiden. Na afloop van de verkiezings- d ruk te zal een wervingsactie worden gehouden. Tegen de vooi gesteld contributiever hoging bleek niemand bezwaar te heb ben, temeer dasr men besefte, dat het nieuwe bedrag aanzienlijk lager is dan de contributie die leden van andere po litieke partijen betalen. Hulpdienst Tijdens de vergadering bleek dat vele leden zich niet voor het raadslidmaat schap candidaat willen stellen, omdat zij er geen tijd voor vrij kunnen maken. Dit geldt vooral voor alleenwerkende ondernemers. De heer F. L. de Grave stelde daarom voor een hulpdienst in het leven te roepen, zodat het bestuur er voor kan zorgen, dat hte werk van de betrokkenen wordt waargenomen. Voorzitter Zegers vertelde, dat het be stuur hier al eens aan heeft gedacht, maar reële mogelijkheden konden niet worden gevonden. Het gaat niet om in springen voor een enkele keer. Een raadslid moet per jaar twaalf raadsver gaderingen en twaalf fractievergade ringen bijwonen. Daarbij moet hij aan tal van andere tijdrovende verplichtin gen kunnen voldoen. Wethouders onderbetaald? De heer M. Bakker bracht naar voren dat de vergoeding, die een wethouder ontvangt (minder dan ƒ100,per week) veel te laag is. Hij vergeleek de ge meente met een bedrijf, dat geleid moet worden door een kracht, die een zeer verantwoordelijke positie inneemt en daarvoor betaald moet worden. Het wethouderschap is geen peuleschilletje; het vergt een halve dagtaak. De heer Th. R. Hin heiinnerde eraan, dat de „One lost love" en „Why should I be angry" heten de twee composities, die de zanger Ben Junior (Ben Henkes) maakte. Zaterdag trok de blinde jonge man in gezelschap van de inmiddels roemruchte beatgroep „The Typhoons" naar Phonogram in Bussum om ze op de plaat vast te leggen. De opname slaagde voortreffelijk en zal volgende week in de handel worden gebracht, voorlopig in 'n oplaag van 1000 stuks. Het plaatje zal ƒ4,25 kosten. De twee nummers zingt Ben Junior samen met Wim Koorn van „The Ty phoons"; voor de achtergrondzang zor gen Huib en Bob Dros. Bemoedigend is het dat de AVRO en Radio Veronica belangstelling voor de opname hebben getoond evenals Skip Voogt. Het staat reeds vast dat het plaatje in het televisieprogramma „Fanclub" zal worden gedraaid. Twee foto's, die werden gemaakt in de studio van Phonogram te Bussum. Boven: de opna- mekamer met Bob Dros (linksboven) en mej. Nanda Terpstra, de leidster van de fanclub van de Typhoons. Onder: Wint Beerling, Ben Junior en Wim Koorn achter de microfoons van Phonogram. huidige vergoeding heel wat gunstiger is dan de ƒ800,die twintig jaar gele den werd betaald. Als de wethouders een zeer hoog salaris zouden krijgen, zouden de candidaten daardoor aange trokken worden en zou het idealisme op de achtergrond raken. Door verschillende aanwezigen werd gebruik gemaakt van de mogelijkheid om raadsleden vragen te stellen over plaatselijke aangelegenheden, waarover zij in de raad een standpunt hebben in genomen. Daarbij kwam het miljoenen vergende recreatieplan ter sprake, de woningbouw etc Programma Aan het slot van de bijeenkomst deelde de voorzitter mee, dat de KVP dit jaar met een verkiezingsprogramma zal komen. Eén der punten zal het ver langen naar gelijkstelling der veerta- rieven zijn. „Wij zijn net zo goed Ne derlanders als de Zeeuwen en het gaat niet aan dat zij minder betalen dan de Texelaars!" aldus de heer Zegers. die er Verschijnt dinsdags tn vrijdags. Bank: Nederl. Mid dons tan d&b ank; Coöp. Boe- reo.'cenbank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ2,95 p. kw. -f 30 ct. incasso. Advert.: familieberichten 14 ct. p. mm.; andere advert. 12 ct. p. mm. voorts op wees, dat verlaging van de veertarieven niet automatisch de op heffing van TESO hoeft te betekenen. Een ander punt op het verlanglijstje van de KVP is de verbetering van de recreatiemogelijkheden van de Texe laars. Aan een zwembad wordt reeds gewerkt, maar ook op andere plaatsen op het eiland moeten dergelijke moge lijkheden komen. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 19 tot en met 26 januari 1966 Geboren: Melanie, dv. Gerhard Oehlen en Sietske Combé; Elisabeth Annette, dv. Fulps Knjnen en Neeltje E. Keijser; Jozias Cornells, zv. Jacobus G Moens en Maria A. Dijkshoorn; Léon. zv Roelf de Waard en Trijntje P. van der Slikke; Karin Marion, dv. Jürgen Kiltz en Tine H. Wuis. Ondertrouwd: Wiebe J. Laan en Neeltje M. Koning: Willem J. Reuvers en Tineke Koorn; Dirk van Heerwaar- den en Cornelia M. Bakker. Overleden: Luit Burgman, oud 52 jaar. Ben Junior, die samen met de Ty phoons in alle Texelse dorpen optrad om geld in te zamelen voor een band- rekorder, zal blijvend deel gaan uitma ken van de groep, nl. als basgitarist. Hij is voornemens in Oudeschild te gaan wonen. De muzikale inzamelingsactie van de blinde jongeman en „The Typhoons" is een groot succes geworden. De midda gen en avonden brachten na aftrek van kosten 592,35 op. Een bedrag, dat ruimschoots voldoende is voor een goede bandrekorder, waarmee men een blinde een groot plezier kan doen. Op zaterdag 5 maart zal de slotavond van de actie worden gehouden. Nadere ge gevens publiceren wij tegen die tijd. Woensdagavond is de Kloindieren- sportvereniging „Kotex" uitgebreid met een afdeling voor vogelliefhebbers. Fokkers van kanaries, zebra vinken, wilzang en tropische vogels kunnen el kaar voortaan in georganiseerd ver band ontmoeten en ervaringen uitwis selen. De afdeling heeft zich reeds aan gesloten bij de NBVV, de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers te Breda, die 30.000 leden telt. Zestien Texelaars hebben zich woensdagavond opgegeven. Zij waren op de oprichtingsavond uit genodigd door het Kotex-bestuur, dat er tevens voor had gezorgd dat een der vooraanstaande Nederlandse vogelkwe kers aanwezig was: de heer S. J. IIou- tenbos uit Alkmaar. De heer Houtenbos heeft diverse publikaties op zijn naam staan op het gebied van de vogelhoude- rij, waaronder het bekende naslagwerk „Ik kan vogels houden". De heer Ilou- tcnbos bleek niet alleen veel te weten van vogels, maar toonde een diepgaan de belangstelling voor de natuur in het algemeen. Hij wist zijn vervoering over alles wat leeft op het publiek over te brengen tijdens een uitermate boeiende causerie met cliavertoning. Hij had z.jn verhandeling de titel „Van eicel tot dier" gegeven, omdat het eerste deel ervan handelde over de voortplanting. Onder meer zag men het binnenste van een ei in diverse stadia van ontwikkeling, tot tenslotte het jon ge vogeltje de wereld instapte. Een vogeltje dat het evenbeeld zou worden van zijn oudèrs. Dat laatste bracht het gespreksonderwerp op de erfelijkheids leer. De geprojecteerde microfoto's lie ten in de zaad- en eicellen de dragers van de erfelijke eigenschappen zien. Diep doordrongen werd men aldus van de grootsheid van de levende natuur. De heer Houtenbos vertelde dat het vooral de verbazing en verwondering over het levende organisme was, die hem tot de vogelliefhebberij had ge bracht. Hij specialiseerde zich op de fokkerij, waarin de erfelijke eigen schappen zich door de mens tot een van te voren te berekenen resultaat laten samenbrengen. Genoegen Het omgaan met vogels en het kwe ken ermee schenkt een onbeschrijfelijk genoegen. Dagelijks staat men oog in oog met het leven in zijn beginvormen REKTIFIKATIE In het raadsverslag in het vorige nummer verzuimden wij melding te maken van de door een der raadsleden gestelde vraag of het mogelijk is de bermen van de Loodssingel en de Hout manstraat te verbeteren. Door de bur gemeester werd een onderzoek toege zegd. Voorts is bij de weergave van de door de PvdA-fractie voorgestelde motie een fout ontstaan. Wij schreven over de verhoging van het tarief voor kamp huisjes met ƒ25,Bedoeld werd kamp huizen, hetgeen iets anders is. Mogelijk kunnen hierdoor misverstanden zijn ge rezen. en ontdekt men dingen, waaraan ande ren achteloos voorbijgaan. Het is dat speciale genoegen, waarin de leden van de nieuwe vereniging elkaar zullen vinden en elkaar met tips en hulp van dienst zijn. Dat het fokken van dieren een bezigheid is, die vooral voor de jeugd grote opvoedende waarde heeft, is onder de Kotex-leden genoegzaam bekend. Voorzitter H. Snoek merkte echter met spijt op dat die mening door de gemeente niet wordt gedeeld. „Kotex" is de enige vereniging die geen subsidie ontvangt, terwijl vele andere verenigingen die even weinig cultureel zijn, het wél krijgen!" aldus de heer Snoek. Hij zei te hopen, dat men de kleindierensport en vogelfokkerij spoe dig op waarde zal weten te schatten en de dringend noodzakelijke steun zal geven, net zo goed als de paardensport vereniging of een dansclub die krijgt. Zolang dat niet het geval is zal een deel van de onkosten uit vrijwillige bijdra gen moeten worden bestreden. Viering huwelijk prinses Beatrix KINDERVOORSTELLINGEN IN DEN BURG Ter gelegenheid van het huwelijk van Prinses Beatrix met de heer Claus von Amsherg op donderdag 10 maart zullen ook op Texel feestelijkheden worden georganiseerd. In verschillende dorpen worden reeds voorbereidingen getrof fen. De Stichting Festival Texel wil het hare bijdragen, echter niet op de dag zelf in verband met de voortdurende tclevisieuitzending van de plechtigheid in Amsterdam cn de ermee gepaard gaande feestelijkheden. Op 8, 9 en 11 maart zullen daarom voor de jeugd poppenkast- en filmvoor stellingen worden gegeven in het City- theater te Den Burg. Waarschijnlijk zullen reeds op dinsdag drie poppen kastvoorstellingen worden gehouden voor de kleuters en de leerlingen van de laagste twee klassen van de lagere scholen. Voor de klassen 3 tot en met 6 worden films gedraaid, eveneens drie voorstellingen en wel op woensdag en vrijdag. De zesde klasse zal de vrijdagse voorstelling bezoeken in verband met het verkeersexamen op woensdag. Het vervoer van de kinderen van de buiten dorpen naar Den Burg zal door TESO worden verzorgd. Aan de kleuters en de leerlingen van de laagste twee klas sen zullen papieren vlaggetjes worden uitgereikt en er zal voor een smakelijke tractatie worden gezorgd. INZAMELINGSACTIE HUWELIJKSCADEAU Het bestuur van de Stichting Festival Texel zal fungeren als plaatselijk comi té voor een inzamelingsactie voor het cadeau, dat namens het gehele Neder landse volk aan het bruidspaar Beatrix- Claus zal worden aangeboden. Er zal geen collecte worden gehouden, maar de bankrekening van de Stichting zal voor bijdragen worden opengesteld. MEUBELHANDEL Den Burg Tel.2572 UNIEKE AANBIEDING Nu ook een geschikt voor 24 Volt 5 warmtestanden originele onderdeken absoluut ongevaarlijk voordelig in prijs Elektrotechnische industrie „DE TAK" Oesterstraat 25, Oosterend tel. 495

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1966 | | pagina 1