Stichting zorgen Cjrocn Twarts jexeh in het harL, Folklore: Financiële sterk verminderd AGENDA Oud-leerlingen boekten enorm lachsucces Dolle klucht vlot gebracht Nadelig saldo werd in winst omgezet Aanzienlijke verlaging van vervoerstarieven voor auto's van Texelse ingezetenen vloerbedekking Moerbeek's DINSDAG 1 FEBRUARI 1966 TEXELSE 79e JAARGANG No. 8038 Uitgave VV. r/h Laugeveld de Roo(j Postbus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2058 Redaktie: Harry de Graaf, VVilbelmiualaan 33, Den Burg, tel. 2058, 's avonds 2382. COURANT WACHTMEESTER A. BUNING VERLAAT TEXEL -;y De Folklore staat er eindelijk financieel veel beter voor. Keek men vorig jaar nog aan tegen een schuld van ƒ1100,deze is nu weggewerkt en heeft plaatsgemaakt voor een voordelig saldo. In zijn openingswoord van de jaar vergadering van de Stichting Texele Folklore, donderdagavond in hotel „De Lindcboom-Texel", toonde voorzitter VV. Albers zich hierover zeer verheugd. Met nadruk wees hij er echter op, dat de stichting dit geld ook werkelijk hard nodig heeft. Langzamerhand moeten kleding en gebruiksvoorwerpen vernieuwd worden, terwijl ook het onderhoud het nodige vergt, ƒ1000,van het saldo is daarom bestemd voor een kledingfonds, dat de kledingcommissie ter be schikking staat om de nodige aankopen en reparatie te kunnen uitvoeren. wilden, waardoor te elfder ure een ex tra bus moest worden gecharterd. Dankbaar gestemd is men jegens TESO, die het bootvervoer gratis verzorgde en ook twee bussen ter beschikking stelde. De contacten, die het Stichtingsbestuur met het bestuur van de Keukenhof heeft gelegd, zullen ook in de toekomst zeer waardevol blijken te zijn. Zoals gewoonlijk bij verenigingen, die niet met ernstige moéilijkheden kampen, was de vergadering niet druk bezocht. De heer Albers memoreerde dat dit de eerste jaarvergadering was sinds de folklore officieel tot Stichting is gemaakt. Op 9 maart vorig jaar werd de folklore geregistreerd in het open baar stichtingregister. Hoe slecht de Stichting er nog vorig jaar financieel voorstond, bleek wel uit het feit, dat men het woensdagse pro gramma veel later is begonnen dan de bedoeling was. Er was geen geld Het heeft er voor de folklore enkele malen somber uitgezien. Bij het aanbieden van de kwitanties hadden de incasseer ders nogal wat verwijten en laatdun kende opmerkingen te horen gekregen. Met het innen van de bijdragen had men de grootste moeite. Zelfs op dit ogenblik hebben verschillende mensen, die een bijdrage hadden toegezegd, deze nog niet in het bezit van de penning meester gesteld. Dat er tenslotte toch heel wat binnen kwam, is te danken aan de velen, die financieel of op andere wijze hulp boden. De heer Al bers zei te hopen, dat de verheffing tot Stichting, en dus de erkenning van de ideële beginselen van de folklore, heeft veroorzaakt dat blijvend steun van ge meente en VVV zal worden ontvangen. Het doel van de folklore zette de heer Albers ook nog eens uiteen: het is een service aan de gasten. „Wij zijn blij dat ze er zijn en we moeten hen iets bieden". Daarbij wordt het streven om folkloristische gebruiken en alles wat er mee samenhangt te bevorderen, niet uit het oog verloren. Veel bezoekers De folklore-activiteiten trokken ook in het afgelopen jaar duizenden bezoe kers. Velen hunner gaven tegenover be stuursleden blijk van hun enthousiasme en waardering. Opvallend waren in 1965 dc diverse bussen die vooral om de folklore naar Texel kwamen. Ook de succesvolle tocht naar De Keu kenhof, buiten het eigenlijke program ma om, is een waardevolle propaganda gebleken. Met recht kan worden opge merkt, dat de organisatie van deze tocht wel iets te wensen heeft overge laten, maar, zo zei de heer Albers, al doende leert men. Dat alles met even vlot is gegaan, is voor een groot deel ook aan de deelnemers te wijten, die voor een groot gedeelte pas op het laat ste moment lieten weten dat ze mee- Per 1 maart: De N.V. TESO zal de vervoerstarie ven voor personenauto's aanzienlijk ver lagen. Ingezetenen van Texel, die een boekje voor tien overtochten kopen, zullen hiervoor na 1 maart a.s. ƒ30, betalen. Tot dusverre kostten de boek jes ƒ42,De maatregel betekent een korting van 50°/o op het normaal gel dende tarief van ƒ6,Nog voordeliger kunnen na 1 maart de zeer kleine auto's (lengte tot 3 meter) zoals Messer- schmidts, Goggo's etc. worden overge zet: een boekje met tien overtochten zal voor Texelaars 25,kosten oftewel een rijksdaalder per overtocht De gel digheidsduur van de boekjes voor beide categoriën is onbeperkt. Deze opmerkelijke tariefsverlaging betekent uiteraard een vermindering van inkomsten voor TESO, maar ge hoopt wordt dat nu meer Texelaars hun auto zullen meenemen naar het vaste land, waardoor het verschil weer wordt goedgemaakt. Ook het vervoerstarief voor motor fietsen wordt verlaagd en wel tot ƒ1,50 per overtocht, ook met-Texelaars. Het tarief is daarmee gelijkgesteld met dat van bromfietsen. Voor motoren met zijspan zal na 1 maart ƒ2,moeten worden betaald (was ƒ2,50). Automobilisten kunnen niet-gebruik- te coupons bij het TESO-kantoor te Den Burg inleveren en restitutie ontvangen. Meer gecostumeerden De heer Albers zei te hopen, dat in het komende jaar veel meer Texelaars op de folklorewoensdagen het costuum zullen aantrekken. Het lijkt alsof men zich er in Den Burg voor schaamt. Wordt ei een uitstapje naar Soestdijk of De Keukenhol georganiseerd, dan is hetaantal enorm veel groter. Na voorlezing van het jaarverslag door mej. K. Beekenkamp gaf penning meester J. Zegel een overzicht van de financiën. Aan algemene bijdragen werd het afgelopen jaar 5010,ont vangen; speciaal voor de Keukenhof- tocht ƒ535,De boerenbruiloft lever de ƒ307,50 op, de subsidie voor de kin derdansgroep bedroeg ƒ68,40, de subsi die voor het podium ƒ250,de op brengst van de speldjes beliep ƒ1468,10; van het schandblok 352,30. Het „strij den" bracht ƒ119,in het laatje en aan contributie (kinderdansgroep) werd ƒ110,ontvangen. De reünie van oud- gemobiliseerden bracht ƒ147,op. Aanzienlijke posten op de uitgavenkant van het overzicht waren drukwerk (ƒ1063,27), kledingfonds (ƒ1000,po- diumhuur (ƒ800,geluidsinstallatie 706,76) en kosten Keukenhof (ƒ746, De wens werd uitgesproken de op de Groeneplaats gebruikte kostbare kle ding en voorwerpen te verzekeren. Meegedeeld werd dat 14 jongens uit Den Burg een groot aantal lampjes van De Waag kapot hebben gegooid. De da ders zijn allen bekend. De ouders heb ben intussen een brief gekregen van het stichtingsbestuur met het verzoek ƒ14,te betalen als vergoeding. Akkoord ging men met de begroting voor het komende seizoen. Men denkt een totaalbedrag nodig te hebben van ƒ6815,waar tegenover men eenzelfde bedrag aan inkomsten hoopt te kunnen incasseren. De algemene bijdragen wor den geschat op ƒ6100, De aftredende bestuursleden mevr. I. Sok-J(Ioerbeek, de heer W. Albers en de heer J. Brügemann werden met rui me meerderheid van stemmen her kozen. Geen derde dansgroep Van de oprichting van een derde folkloristische dansgroep heeft men moeten afzien wegens gebrek aan be langstelling. De volksdansgroep Texel heeft zich evenwel bereid verklaard deze zomer meer op te treden dan zij in combinatie met de op te richten groep zou hebben gedaan. De heer F. Kassenaar vertelde daar op iets over het programma van de komende zomer, dat in grote trekken Woensdag 2 februari Den Burg, De Lindeboo n-Texel, Bridgedrive bridgeclub Groot Slem. Den Burg De Lindeboom-Texel, 2 uur Te lersvergadering N.A.K. Donderdag 3 februari Den Burg, Coöperatiedag. Vrijdag 4 februari Den Burg, Dorpshuis, Fotoclub De Kiekendief Den Hoorn, De Waldhoorn, Uitvoering mu ziekvereniging D.E-K. Na de pauze het blijspel „Moeders wil is wet". Aanvang 8 uur (geen bal na) Zaterdag 5 februari Den Burg, De Oranjeboom, Ver. van Oud leerlingen van de Landbouwschool met het stuk „Een huis vol herrie". gelijk is aan dat van 1965. Op 6 juli zal worden gestart. Om twee uur 's mid dags zal worden begonnen met kinder spelen. Deelnemers zullen onder leiding van de heer J. M. de Vries kunnen deel nemen aan een puzzeltocht in Den Burg. Er zullen op de Groeneplaats schapen worden geschoren, paarden worden be slagen en het schandblok en de wol weegschaal zullen er ook weer zijn. Voorts worden overal weer oude be roepen uitgeoefend. Het avondprogramma zal weer wor den verzorgd door de Boerenkapel en de Volksdansgroep Texel. Het strijden om de man en de vrouw vervalt dit jaar. Er staan enkele bijzondere evene menten op het programma zoals een manifestatie van de ponyclub op 3 augustus, ringsteken, boerenbruiloft en op 27 juli en 24 augustus zal de gidsen- drumband optreden. Mogelijk worden ook weer optochten gehouden met wa gens en zal een bruiloft worden georga niseerd. Iets bijzonders is op 20 juli het optreden van het Dameskoor Den Burg, dat voor die gelegenheid in oude cos- tuums gekleed zal zijn en speciaal oude liederen ten gehore zal brengen. MEUBELHANOEL Den Burg TeL2572 De oud-leerhngenvereniqinq van de Laqere Lanbouwschool heeft zaterdag avond in „De Oranjeboom" te Den Burq enorm succes qeooqst met de op voering van de klucht ,,'s Huis vol herrie". De leden waren er weer eens in geslaagd een stuk te kiezen, waar voor zij de vereiste typen beschikbaar hadden en dat bovendien bij het pu bliek goed ontvangen werd. Dat aan deze twee voorwaarden moet zijn vol daan om van succes verzekerd te kun nen zijn, weten nog niet alle toneel verenigingen op het eiland. Mogelijk, dat zij ook nu hun neus ophalen en naar voren te brengen dat een gezel schap allereerst de taak heeft cultuur te brengen, maar zij zullen moeten toe geven dat dit bijzonder ondankbaar werk is. Hoe verlangend de Texelaars uitzien naar een beetje toneelcultuur van hun verenigingen blijkt vooral duidelijk als eens een keer geen bal-na wordt gege ven. Dat men toch blijft pogen „iets goeds" te brengen, getuigt van een be wonderenswaardig doorzettingsvermo gen en een optimistische visie. Of men zou geheel voor eigen genoegen moeten spelen, zonder dat het er wat toe doet of er veel publiek is of weinig. Naar het schijnt is dit laatste de reden dat enkele verenigingen nog altijd stukken bren gen, die niet thuis horen in de catego rieën kluchten en levensspelen. De oud leerlingen willen echter vóór alles zor gen voor een feestelijke avond en kie zen dus een klucht met voor alle zeker heid: bal na. Mogelijk dat het uitblijven van onzekerheid over het succes, de spelers die spontane vrijmoedigheid geeft, die kenmerkend is voor al hun toneelavonden. Daarmee willen wij geenszins ontkennen, dat er onder de landbouwjongeren talent schuilt, inte gendeel, zij doen in hun dramatische capaciteiten niet onder voor „echte" toneelverenigingen op ons eiland. Za terdag werd dat weer eens overduide lijk bewezen voor een goedgevulde zaal. Gek stuk ,,'n Huis vol herrie" is een gek. maar bovendien ingewikkeld stuk met tal van gecompliceerde dwaze toestanden, waardoor de inhoud zich moeilijk in enkele regels laat omschrijven. Het is allemaal heel onwaarschijnlijk: een ze kere Willy Gilford is in huis bij z'n zwa ger Jack Gay. Willy is sedert ruim een jaar in het geheim getrouwd met Elly, het dienstmeisje. Ze hebben zelfs een kind, dat ze zorgvuldig verborgen hou den. Het huwelijk mag eerst worden bekend gemaakt als Willy is geslaagd en daardoor maatschappelijk onafhan kelijk wordt. De verwikkelingen begin nen als Jack Gay een piano in huis wil halen, wat protesten uitlokt van zijn bazige schoonmoeder, die het hele huis tiranniseert en ook haar sullige echtge noot Noah Gilford onder de plak houdt. De piano moet naar het tuinhuisje, maar toevallig heeft Elly daar juist haar baby gebracht.... En alsof de misverstanden die daar uit voortkomen nog met erg genoeg zijn, verschijnt ook de merkwaardige veearts-marskra mer Doc Knock ten tonele die met Jack op het merkwaardige idee komt om de piano in het tuinhuisje met dynamiet te gaan opblazen.Enfin, het loopt alle maal ^heel gelukkig af, zij het na lang durige spannende verwikkelingen. Goed spel Niet alleen een goed schaatser, maar ook een verdienstelijk toneelspeler is de heer G. Jimmink, die bewees dat het ene niet door het andere was geschaad, door vlot en beweeglijk spel weg te ge ven als Willy Gilford. Aan de rol van zijn vrouw Elly werd redelijk goed ge stalte gegeven door mej. B. Beukers. Mej. A. Kuip was het juiste type voor de bazige schoonmoeder. Zij speelde deze rol zo overtuigend dat haar inkeer tegen het eind van het stuk een beetje onwerkelijk leek. Voor een zeer belangrijk deel van de lachsalvo's was de heer C. Witte ver antwoordelijk, die op meesterlijke wijze gestalte gaf aan de stuntelige schoon vader Noah Gilford. Het morsige man netje dat geen bal te vertellen heeft, kwam er uitstekend uit. Vlot en vaar dig spel leverde ook de heer P. Eelman als de merkwaardige veearts Knock. Stellig kan de heer Eelman tot de beste acteurs in het oud-leerlingengezelschap worden gerekend. Een pittig gespeeld rolletje bracht mevrouw R. Witte-Kuip als schoonzuster Irma. Mej. R. Bremer liet zich kennen als de verleidelijke ac trice Dolly White. Mogelijk dat iets meer raffinement haar creatie nog meer aanvaardbaar zou hebben gemaakt. Redelijk vlot en goede spel gaf ook de heer P. Kuip ten beste als Jack Gay. Als zijn charmante vrouw Stella zag men mej. B. Bakker. Een kleinere rol werd tenslotte vertolkt door de heer C. Commandeur als detective. De regie was in handen van de heer C. Koorn. Warm eten aan huis MAALTIJDEN VOOR VRIJGEZELLEN In bepaalde opzichten hebben vrijge zellen maar een beklagenswaardig be staan, meent de heer A. G. v.d. Berg, eigenaar-exploitant van „De Oranje boom". Zij ontberen iemand die goed eten voor hen kookt. Het gevolg is, dat vele Texelse vrijgezellen hun middag- honger stillen met wat patates frites of een kroketje, wat op den duur wat een tonig is en bovendien niet gezond. Texels ongetrouwde mannen staat evenwel verbetering te wachten, want de hear v.d. Berg is vandaag begonnen met het verstrekken van maaltijden, speciaal aan vrijgezellen. Het is eenvou dig, maar goed eten, dat bij degenen, die zich daarvoor opgeven dagelijks wordt thuisbezorgd. Dat gebeurt met speciale stapelpannen, die na gebruik weer worden afgehaald en zelfs niet eens behoeven te worden gereinigd. Men kan een week- of maandabonne ment afsluiten om van zijn dagelijkse warme maaltijd verzekerd te zijn. „De Oranjeboom" noudt zich aan een be paalde dagschotel, maar het is mogelijk niet al te ingrijpende wijzigingen in hèt menu te laten aanbrengen. De heer v.d. Berg heeft op dit ogenblik een kook- en ipannencapaciteit voor 30 personen. Ook gezinnen, die om een of andere reden tijdelijk van warm eten verstoken zijn, kunnen zich aansluiten. Een maaltijd bestaat doorgaans uit soep, aardappe len, vlees en dessert of fruit. De heer v.d. Berg verwacht veel abonnees te kunnen inschrijven. Of door deze ser vice het aantal ongetrouwden op Texel zal toenemen, moet worden afgewacht. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coop. Boe renleenbank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ2,95 p. kw. 4- 30 ct. incasso. Advert.: familieberichten 14 ct. p. mm.; andere advert. 12 ct. p. mm. a&w - 'r-Ti OOSTEREND Wachtmeester eerste klasse der Rijkspolitie A. Buning zal binnenkort vertrekken naar Groet in Noordholland. De heer Buning is thans nog commandant van het rayon Ooster end, waar hij tien jaar geleden werd benoemd. Twee jaar eerder was hij naar Texel gekomen, waar hij aanvankelijk in Den Burg zijn politietaak vervulde. In Groet, waar hij rayoncommandant wordt, maakt hij deel uit van de groep Schoorl. Zodra te Groet zijn dienstwo ning vrijkomt, zal wachtmeester Bu ning Oosterend en Texel verlaten. ERGERLIJK VANDALISME OUDESCHILD Toen de visser W. Jongejan uit Eierland zaterdag na een week op zee in Oudeschild aankwam, miste hij zijn bromfiets, die hij in de stalling van de Visserijcoöperatie aan de Heemskerckstraat had achtergelaten. De volgende dag omstreeks negen uur stond het voertuig er weer, echter met een gebroken aandrijfas, verbogen pe dalen en diverse andere beschadigingen. Reparatie van de lVs jaar oude brom mer merk Zündapp. nieuwwaarde ruim ƒ1000,zal zeker ƒ200,ver gen. De politie werd op de hoogte ge steld, maar de vandaal die dit staaltje vernielzucht op zijn naam heeft staan, heeft men nog niet kunnen achterhalen. BIJNA TWEEHONDERD TEXELSE SCHOLIEREN NAAR PROVINCIAAL JEUGDCONCERT TE HAARLEM Een groot aantal Texelse scholieren zal op vrijdag 11 februari een van de vijf Provinciale jeugdconcerten te Haarlem bezoeken. Tot op heden heb ben zich 199 belangstellenden gemeld (69 van de ULO, 59 van de Huishoud school, 27 van de LTS en 44 van de HBS). De jeugdconcerten worden gege ven door het Noordhollands Philharmo- niscli Orkest, onder leiding van Henri Arcnds, die zich hiermee voor het vier de jaar bezig houdt. Dat de belangstel ling van Texelse zijde zo groot is, is mede het gevolg van de zeer lage kos ten, die aan dit „culturele uitstapje" zijn verbonden, nl. ƒ3,per persoon, inclusief alle reiskosten. Het is de bedoeling, dat men 's mid dags na schooltijd van Texel vertrekt. De reis van Den Helder naar Haarlem wordt met bussen gemaakt. Omstreeks kwart voor tien 's avonds zal het con cert zijn afgelopen en wordt de terug tocht naar Texel aanvaard. Ten behoe ve van de jonge concertgangers heeft TESO een extra boot ingezet, die na aankomst van de bussen zal vertrekken uit Den Helder. BROMFIETSPLAATJES PER 1 MAART VERPLICHT Met ingang van 1 maart zullen alle bromfietsers verplicht zijn op hun voer tuig een kentekenplaatje te dragen, als bewijs dat zij hun verzekeringspremie voor het komende jaar hebben betaald. De Texelse verzekeringsagenten zijn intussen in het bezit gesteld van deze plaatjes en zullen ze onder hun klanten uitreiken. Enkelen hunner houden hier voor speciaal zitting. Wanneer men het plaatje afhaalt, wordt men verzocht de oude verzekeringspolis mee te nemen. Deze polis wordt nl. door een nieuwe vervangen met ingang van dezelfde da tum. Op Texel zullen in de komende weken enkele duizenden plaatjes wor den uitgereikt. Het kan makkelijk op de bromfiets bevestigd worden in een spe ciale houder, die men bij de handelaar kan kopen. Het jaarlijks verwisselen van het plaatje is dan zeer eenvoudig. Het voeren van het plaatje alléén is niet voldoende; men moet ook de nieuwe polis kunnen tonen als er door de poli tie om wordt gevraagd. HANDELSREGISTER In „Handelsbelangen" van 27 januari lezen wij onder „Nieuwe inschrijvin gen"; Texelse Autocentrale, Texel, Den Burg, Schilderend 58. Automobiel- en garagebedr. E.: A. van Es, Texel, Den Burg, Schilderweg B 39a. JUISTE ADRESSEN OPGEVEN S.VJL! Van degenen, die binnen de gemeente Texel verhuizen, verzuimt een groot deel deze adreswijziging op te geven bij het gemeentesecretarie afdeling be volking. In verband met de komende verkiezingen en de verzending van de oproepingsformulieren is het van be lang dat men binnenkort over de juiste adressen van alle Texelaars beschikt. Betrokkenen worden verzocht de wijzi ging vóór 8 februari op te geven. VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN Burgemeester en wethouders van Texel verleenden in januari aan de na volgende personen, zaken en instellin gen de daarbij omschreven bouwver gunningen: De heer G. Jonker te Den Hoorn, voor de verandering van zijn woonhuis aan de Herenstraat; mej. T. Eelman te Oos terend, voor de bouw van een woning in de polder het Noorden; de Coöp. Vereniging voor K.I te De Cocksdorp, voor de bouw van een garage aan de Zuidhaffelderweg; d% Coöp. Centrale Raiffeisenbank te Utrecht, voor de uit breiding van een toiletgebouw aan de Bosrandweg; de heer J. Pranger te De Koog. voor de uitbreiding van een be drijfsruimte aan het Gerritslander- dijkje; de heer J. Bakker te De Koog, voor de uitbreiding van zijn paviljoen; de heer J. P. Rijkaart te Den Burg, voor de bouw van een woonhuis op de hoek Keesomlaan-Haffelderweg; de heer C. Zutphen te De Koog, voor de uitbrei ding van een toiletgebouw aan de Ko- gerweg; de heer F. Langeveld te Den Burg, voor de uitbreiding van een cafe taria aan de Dorpsstraat; de heer P. Maas te De Koog, voor het uitbreiden van een toiletgebouw aan de Bosrand- weg; de heer J. Verberg te Den Burg, voor de verandering van een woonhuis aan het Schilderend; de heer M. Bremer Lzn. te Oosterend, voor de bouw van een dakkapel en een douche aan de Koetebuurt; de heer P. J. Bakker, H 89, voor de bouw van een wagenberging aan de Jan Ayeweg; de fa. Gebr. Bruin te Den Burg, voor de bouw van 13 ber gingen aan de Californiëweg; de heer G. A. v.d. Hout te Rotterdam, voor de bouw van een berging aan de Califor niëweg; de heer B. Daalder te Ooster end, voor de gedeeltelijke vernieuwing van een woonhuis aan de Peperstraat, en de heer W. J. van der Slikke te De Koog, voor de uitbreiding van een ga rage aan de Plevierstraat te De Koog.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1966 | | pagina 1