(jroen Twarts jexeh in het karL, „Marsdiep II" groeit op de werf van P. Smit jr. N.V. AGENDA Tewaterlating begin maart Na 14 dagen vertraging geen verdere tegenspoed WIEGEN Ik kan niet geloven \\00R UlV fa rrr-fiag tuimeltafels Moerbeek's VRIJDAG 4 FEBRUARI 1966 TEXELSE 79e JAARGANG No. 8039 COURANT Uitgave N.V. v/h Langeveld de Roofj Postbus 11 - Deo Borg, Texel - Tel. 2058 Redaktle: Harry de Graaf, Wilhelminalaan 33, Den Borg, tel. 2058, 's avonds 2382. DE BOUW van de tweede diesel- elektrische veerboot van TESO op de werf van P. Smit jr. N.V. te Rotterdam is 14 dagen ver traagd. Dit als gevolg van het niet op tijd afleveren van de generatoren en de elektrische voortstuwingsmotoren door AEG te Hamburg. Omdat deze installa ties thuishoren op de bodem van het schip kon aanvankelijk niet verder wor den gegaan met het aanbrengen van de dekken in het 68 meter lange casco. Om de vertraging zo klein mogelijk te hou den, werd besloten door te gaan met het monteren van secties, maar in de dekken gaten te maken waardoor de generatoren en motoren later konden worden neergelaten. Aldus geschiedde, de AEG installaties werden geplaatst en het is nu vrijwel zeker dat de tewater lating rond 1 maart a.s. kan geschieden. Vorige week zijn we even op 'het uit gestrekte werfterrein geweest, om te kijken hoe ver de geboorte van de „Tweede Marsdiep" is gevorderd. Fraai weer hadden we er niet voor uitgezocht. Gedurende de twee uren, die we in en om het in aanbouw zijnde casco door brachten, regende het voortdurend. Of dergelijke weer nadelige invloed heeft? „Beslist niet", zo verzekerden ons de he ren Bakker en Trouw, directeuren van de N.V. Smit jr. „Vorst- en regenverlet kennen wij niet. Vertragingen kunnen alleen veroorzaakt worden door stagna ties in de toelevering van materialen, zoals dus onlangs is gebeurd!" Kleine verschillen Voor hen, die de groei van de „Mars diep" te Zaandam hebben gevolgd, biedt de bouw van dit tweede schip weinig verrassingen. De veerboten zullen als twee druppels water op elkaar lijken. Eén klein doch belangrijk verschil heeft Ir. De Groot van het bureau voor Scheepsbouw te Bloemendaal echter wel in het ontwerp aangebracht: de tweede veerboot is 20 centimeter breder. Hierdoor zal het mogelijk wor den de rijwieldekken te zijner tijd te gebruiken voor auto's, waardoor de Marsdiep II zo'n honderd eenheden te gelijk kan overzetten. De fuiken zullen daarvoor aangepast moeten worden en dat is iets waarover Rijkswaterstaat moet beslissen. De eerste tijd zal het nog niet nodig zijn. Vrüdag 4 februari Den Burg, Dorpshuis, Fotoclub De Kiekendief Den Hoorn, De Waldhoorn, Uitvoering mu ziekvereniging D.E.K. Na de pauze het blijspel „Moeders wil is wet". Aanvang 8 uur (geen bal na) Zaterdag 5 februari Den Buig, De Oranjeboom, Ver. van Oud- leerlingen van de Landbouwschool met het stuk „Een huis vol herrie". Den Hoorn, De Waldhoorn, Uitvoering mu ziekvereniging D E.K. Na dc pauze het blij spel „Moeders wil is wet". Aanvang 8 uur. Bal na m.m.v. De Typhoons. Dinsdag 8 februari Den Burg, Dorpshuis, 8 uur, Vrouwenvereni ging NW onder leiding van ééndaagsbestuur. Woensdag 9 februari Den Burg, De Lindeboom-Texel, bridgedrive, bridgeclub Groot Slem. Den Burg, R.K. Vrouwengilde. Het werk van het Antoniushuis „De Ukkepukkies" toegelicht met kleurenfilm. Donderdag 10 februari Den Burg, De Lindeboom-Texel, Voorlich tingsbijeenkomst: Diverse facetten van de che mische onkruidbestrijding. Spreker de heer P. Zonderwijk van de Plantenziektenkundige Dienst te Wageningen. Van half 2 tot 4 uur. Vrjjdag 11 februari Oosterend, Herv. Kerk, Kerkekamer, gemeen teavond. Ds. Koopmans over Doopsgezind be lijden. Na de pauze komen de gemeentezaken ter sprake. Zojuist hebben wij weer een nieuwe collectie ontvangen. Ook onbekleed Andere kleuren De passagiers die dit seizoen van de tweede veerboot gebruik zullen ma ken, zullen het kleine maatverschil niet opmerken, maar men zal toch wel we ten dat het een ander schip is, omdat de kajuiten iets anders worden inge richt. De stoelbekleding, die in de „Marsdiep" geel is, zal in de tweede veerboot donkergroen worden uitge voerd. Aldus wordt een wat stemmiger indruk verkregen. De inrichting van de toekomstige kajuiten hebben we nog niet in werkelijkheid kunnen bewonde ren, want zover is men in Rotterdam nog lang niet. Maar men toonde ons in de tekenafdeling graag de dia's, die wa ren gemaakt van de tekeningen van de binnenhuisarchitect. Romp bijna gereed De romp van de veerboot is nu bijna gereed. De rijwieldekken zijn juist aangebracht en men is nu doende met de bouw van het promenadedek, waar boven weer het brugdek met de stuur huizen en de pijpen komt. Zo op de werkhelling lijkt de tweede veerboot een torenhoog en topzwaar gevaarte, maar de ervaringen met zijn voorgan ger (die zelfs tijdens zeer zware storm de dienst bleef onderhouden) hebben geleerd dat het model bijzonder zee waardig is. Bouwnummer 658, waaron der de tweede Marsdiep voorlopig offi cieel bekend staat, is door zijn iets bre dere vorm zelf nóg stabieler. Chaos Eén der employé's van de werf, de heer J. M. F. Fischer leidde ons het roestige natgeregende casco binnen, waar een deel van de ca. 1000 werkne mers van Smit allen hun best lijken te doen om zoveel mogelijk lawaai te ma ken. De technische uitleg van de heer Fischer is ons dan ook gedeeltelijk ont gaan dóór het geratel, geklop en gesis van allerhande apparaten, waarmée het weerbarstige staal wordt gedwongen vormen aan te nemen, die de ontwerper heeft gewild. Het lijkt een ordeloze wereld. De grond ligt bezaaid met slan gen, kabels, slijpstenen, hamers, las- apparatuur en metaalafval en de nijve re Rotterdammers krioelen er vlijtig tussendoor. Een leek moet de indruk krijgen, dat ieder voor zichzelf in de weer is en dat niemand zich stoort aan het werkschema. Die indruk wordt nog verstrekt als we zien hoe beneden in het schip al een begin wordt gemaakt Het casco van dc „Marsdiep ïl" op dc helling van de scheepswerf P. Smit jr. N.V. te Rotterdam. met de afwerking. Scheepstimmerlieden zijn bezig met het aanbrengen van pla ten hardplastic in het verblijf voor scholieren en bemanningsleden. Ook het autodek wordt reeds voorzien van balken tropisch hardhout, azobé. Maar ongetwijfeld zal spoedig blijken, dat alle werkzaamheden op elkaar aanslui ten en dat men zich nauwkeurig aan het werkschema heeft.gehouden. Onzekere toekomst Zo rondkijkende en bedenkende, dat dit tweede schip voor het komende seizoen samen met haar zuster „Mars diep" de dienst van en naar Den Helder zal onderhouden, beseft men pas hoe groots de ontwikkeling is. die ons Wad deneiland in deze jaren doormaakt. In één keer wordt de vervoerscapaciteit naar en van Texel verdubbeld, (reke ning houdende met de 30 auto's, die het tweede schip t.z.t. extra zal kunnen meenemen, zelfs belangrijk méér dan verdubbeld). Naast deze trots is er evenwel reden voor ernstige bezorgd heid over de groei van de beddencapa citeit. Nog maar korte tijd geleden was TESO niet in staat de aanvoer van va kantiegangers vlot te verwerken, tot leed van de exploitanten van de logies- verstrekkende bedrijven. Nu ziet men het omgekeerde en breken de exploi tanten zich het hoofd over de vraag waar men die enorme hoeveelheid gas ten moet onderbrengen. Weliswaar zijn enkele rijksgoedkeuringen verstrekt voor de bouw van grote hotels en bun galowterreinen, maar deze komen dit jaar nog niet gereed. Burgemeester De Koning merkte nog onlangs op dat het slechte weer in het afgelopen seizoen de (toch nog met 20°/o toegenomen) stroom zodanig heeft afgeremd, dat een ramp is voorkomen. Maar het kon wel eens zijn dat velen in het komende jaar mooi zomerweer plus de tweede veer boot (waardoor met een gastentoename van zeker 30% moet worden rekening gehouden) minder enthousiast begroe ten dan vroeger. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 23 januari t/m 2 februari 1966 Geboren: Erik, zv. Dirk Kalverboer en Johanna Westdorp; Christina Dirkje Margaretha, dv. Gerrit Stolk en Caro lina Maria van Leeuwen; Reijer Jan, zv. Jan Daalder en Magdalena G. Reehorst. Overleden: Gerrit Willem Koorn, oud 82 jaar; Trijntje Barhorst, ev. Bos. oud 73 jaar. INGEKOMEN PERSONEN Richard P. Bakker, van De Bilt, Bilt- hoven, le Brandenburgerweg 96 naar Den Burg, Boogerd 11; Leonard H. Ko ning van Eindhoven, Bondstraat 10 naar O 13. VERTROKKEN PERSONEN Afke C. Th. de Boer (ev. Steenhuizen) van Den Burg. Julianastraat 14 naar Ubbergen, Oude Kleefsebaan 147; Cor nelia A. Keijser, van Den Burg, Gast huisstraat 44 naar Alkmaar, Kennemer- straatweg 2; Comelis van der Eijk, van Den Burg, Julianastraat 3 naar Amster dam, Groenendaalstraat 14 II. ONDERHOUD ZEEWERINGEN EN HAVENS KOST DIT JAAR 449.000,— Het onderhoud van rijkszeeweringen, havens en buitenduinen zal dit jaar ƒ449.000,vergen. Met dit bedrag was de N.V. Daalder vrijdag te Haarlem de laagste inschrijver zodat het werk aan deze ondernemer werd gegund. De één na laagste inschrijver had een be drag van ƒ450.000,geraamd. VERPLAATSING „ZWARTE RICHEL" VERGT ACHT TON Een dezer dagen werd door Rijkswa terstaat aan de N.V. Wijnands te Wer kendam een belangrijk kustverdedi gingsproject opgedragen: de achter waartse verplaatsing van de zg. Zwarte Richel tussen paal 9 en 11. Zoals be kend is reeds enige tijd geleden met dit spoedeisende werk aangevangen. Het is de bedoeling zoveel duinzand met bull dozers landinwaarts te brengen, dat de lage duinvalleien tegen instroming wor den beschermd. Het gehele werk vergt ƒ800.000.en zal tegen het eind van dit jaar gereed komen. NEDERLAND GASTVRIJ VOOR JONGE AMERIKANEN? Dit schooljaar leert een aantal Ame rikaanse middelbare scholieren hoe boerekool met worst smaakt en wat het Delta Plan is. Zij zijn gastvrij opgeno men door „hun" Nederlandse families, die deze tijdelijke gezinsuitbreiding een enorme ervaring vinden. Eind juni komt een nieuwe groep Highschool leerlingen aan in Rotterdam. Een deel van hen zal in de twee zomer maanden Nederland leren kennen, de overigen blijven hier een jaar en zullen een middelbare school bezoeken. De grootte van de groep hangt af van de Nederlandse gastvrijheid. De American Field Service in Nederland, die deze uitwisseling organiseert, zoekt een zo groot mogelijk aantal beschikte gezin nen, die hun huis open willen stellen voor een tijdelijke zoon of dochter. De American Field Service, in de twee wereldoorlogen een vrijwillige ambulancedienst, hoopt door middel van haar jongerenuitwisselingspro- gramma's het begrip tussen de volkeren te bevorderen. Zij heeft kantoren in een zestigtal landen en onderhoudt een nauw contact met haar deelnemers. De eisen, waaraan een Nederlandse gastfamilie moet voldoen zijn de vol gende: zij moei het doel van het pro gramma onderschrijven; één gezinslid moet Engels spreken. Bij voorkeur dient een zoon of dochter van gelijke leeftijd als de Amerikaan (16 tot 18 jaar) gedurende het verblijf aanwezig te zijn. De financiële positie van de fa milie is niet van belang, evenmin is een eigen kamer voor de pleegzoon of dochter vereist. Van de gastfamilies wordt niet ver wacht dat zij kostbare uitstapjes orga niseren, het doel van het verblijf is im mers het dagelijks leven te leren ken nen. De jongen of het meisje wil geen gast zijn, mapr zoon of dochter met de daaraan verbonden rechten en plichten. Het behoeft geen betoog dat het opne men van een extra gezinslid voor het gezin en speciaal voor de eventuele leeftijdsgenoot een unieke ervaring is. Daarnaast blijken langdurige vriend schapsbanden steeds weer uit deze in ternationale kennismaking voort te vloeien Indien U belang stelt in deze vorm van tijdelijke gezinsuitbreiding (voor twee maanden of voor een jaar) kunt U tot 1 maart nadere inlichtingen verkrij gen en een aanmeldingsformulier aan vragen bij: American Field Service, Nieuwe Spiegelstraat 56. Amsterdam, tel. (020) 220916. ZONDAGSDIENSTEN DOKTOREN van zaterdagmorgen 8 uur tot maandagmorgen 8 uur: Dokter VAN LOON, tel. (02220) 2016 (voor praktijken doktoren Coutinho, Elias en Van Loon) Dokter BARNARD, tel. (02223) 234 (voor praktijken doktoren Barnard en Siebinga). DIERENARTSEN Ingaande zaterdagmiddag 12 uur: J. BEEKMAN, tel (02220) 2936 GROENE KRUIS (v/h Witte Kruis): ingaande vrijdag 24 uur tot en met maandag 13 uur Zr. HOL, Den Burg, tel. (02220) 2414. DE HEER SIMON RIJK BILJARTKAMPIOEN 4DE KLASSE De wedstrijden in deze klasse ken merkten zich door zeer spannende par tijen. Er waren veel jeugdige deelne mers, die bewezen door sportieve strijd het biljarten als en serieuze sport te be schouwen. De uitslag van deze in Hotel De Graaf gespeelde wedstrijden om het kampioenschap 4de klasse libre was; - MEUBELHANDEL Den Burg Tel.2572 hoogste serie en matchpunten) 1. S. Rijk 7 6 1 342 221 1,54 13 12 2. J. Borgman 7 5 2 342 245 1,40 9 10 3. D. Terpstra 7 5 2 295 244 1,21 8 10 4. J. Grisnigt 7 4 3 305 249 1,23 7 8 5. A. Dekker 7 3 4 295 272 1,08 7 6 6. C. Smit 7 3 4 287 297 0,97 7 6 7. T. Groen 7 1 6 268 257 1,04 7 2 8. J. Bosch 7 1 6 266 268 0,99 8 2 Verschijnt dinsdags en vrijdags. Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coöp. Boe renleenbank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ2,95 p. kw. -F 30 cL incasso. Advert: familieberichten 14 ct. p. mm.; andere advert 12 ct p. mm. OVERDENKING Als dominee kom je bovengenoemde woorden nog wel eens tegen. Je spreekt met iemand over het geloof. Men luis tert en dan komt de reactie: „Ik kan niet geloven". Dat klinkt niet eens on sympathiek. Want wat kun je er aan doen, als je iets met kunt, hier, niet kunt geloven. Jammer Niets aan te doen De eerste drie woorden van ons op schrift „Ik kan niet", komen wij wel meer tegen. Wij moeten naar een ver gadering Veel zin hebben wij eigenlijk niet. Beleefdheidshalve moeten wij ons verontschuldigen. En dan hebben wij toch een prima verontschuldiging in de woorden „Ik kan niet". En in dit geval zou zelfs de vraag, waardoor iemand niet kan, onbeleefd zijn. Dit is immers een interne aangelegenheid. Ook het niet naar de kerk gaan, wordt vaak afgedaan met „Ik kan nou niet. Het kan zeker niet, dat een gelo vige zich zo gemakkelijk van deze zaak afmaakt. En helemaal niet, wanneer men lidmaat is van de kerk. Men heeft immers beloofd trouw hierin te zullen zijn. „Ik kan niet". Er zijn ook werkelijk gevallen, dat men ook werkelijk «liet kan. Maar in de meeste gevallen is,het toch zo: „Waar een wil is, is een weg". En als wij iets willen, bereiken wij het ook vaak. Wij kunnen ook wel wat en presteren ook wel wat. Met trots noe men wij onze eeuw toch wel eens de eeuw van de onbegrensde mogelijk heden. Woorden als: „Wij staan voor niets meer", doen opgeld. Ook in ons gezinsleven. Wij willen b.v een TV, een moderne automatische wascombi- natie. een auto. „Ik kan niet", is dan niet aan de beurt. Hoogstens, en dat klinkt ook nog wat onpersoonlijker: „Het kan eigenlijk niet". Nu, dan weet je al bij voorbaat, dat de zo vurig be geerde dingen er toch komen. En nu wil ik terugkeren tot ons be gin. „Ik kan niet geloven". Is dat inder daad zo? Dat is een uitermate belang rijke vraag. Ja, de vraag van ons leven. En daarom kunnen wij ons daar niet zo gemakkelijk van afmaken. Kunt U echt met geloven? Jezus zegt „U kunt het". En Hij wijst ons ook de weg naar het geloof en wel deze: „Zoekt en gij zult vinden". Een ant woord op onze vraag dus en tevens de belofte: „U zult Hem vinden". Als voor waarde wordt gesteld, dat wij met dit zoeken ook ernst maken. En nu hoop ik, dat U Jezus Christus, Gods Zoon, op deze wijze gaat zoeken. Dat U Hem vindt. Want als U echt gaat geloven in Hem, in Gods liefde, dan wordt U een blij mens. Geloven, echt geloven is een 'blijde zaak. Het geloof schenkt U de echte vrede en de echte blijdschap. Schenkt U echte vrijheid. W. A. S. UDI NEEMT STUK IN STUDIE De Rederijkerskamer UDI heeft het blijspel „De man zonder glans" i» stu die genomen. Het zal op vrijdag 11 en zaterdag 12 maart worden opgevoerd. OUDERAVOND JAN DRIJVERSCHOOL DEN HOORN Maandagavond werd de ouderavond van de Jan Drijver- school gehouden. 25 ouders waren aan wezig. Dr. Nijendam. de schoolarts, die op deze avond zou spreken, was wegens ziekte verhinderd. Zijn plaats werd in- gehomen door de heer J. Schreuder van het Jan Ligtharthuis in de P.H. Polder, die sprak over zijn ervaringen in het jeugdwerk te Amsterdam. De secretaresse, mevrouw A. Boon- Haker, en de heer J. Kok lazen hun keurig verzorgde verslagen voor. Daar op volgde een praatje van het hoofd der school, de heer J. van Wolf eren, die onder meer de mogelijke gevolgen van de Mammoetwet voor het voortgezet onderwijs op Texel ter sprake bracht. Bij de bestuursverkiezing werd de heer J. Kok met ruime meerderheid van stemmen herkozen. Na de rondvraag, waarbij o.a. werd besloten tot een ver hoging van de ouderbijdrage van ƒ5, tot ƒ6,per gezin, besloot de voorzitter deze interessante bijeenkomst. STREEKONTWIKKELING CURSUS „SAMEN LEVEN, SAMEN DENKEN" De cursus „Samen leven, samen den ken" die voor de Texelse Plattelands organisaties is gegeven in november en december zal, zoals is afgesproken op de laatste les, met een forumavond worden besloten. Deze forumavond wordt gehouden op vrijdag 11 februari a.s. in de Landbouwschool, aanvang 20.00 uur. In het forum hebben alle docenten, met uitzondering van de heer Polten, zitting. Het forum staat onder voorzitterschap van Dr. Ir. J. D. Dor- gelo. n gemiddelde, Scheepsbouwers bezig niet het vastschroeven van balken azobé-bout op het autodek.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1966 | | pagina 1