Cjrom kwartsJexels in het harL, Film „Vader van een soldaat" beleeft première op Texel AGENDA Dertig vliegtuigen in grote luc Reg isseur komt met twee Russische sterren Zeer bijzondere gebeurtenis voor het City-theater De heer Th. M. Rutten opende grote tentoonstelling Nacht stop op ons eiland Celibaat Terugblik op vele nuttige activiteiten T.V.-tafels Moerbeek's VRIJDAG 25 FEBRUARI 1066 79e JAARGANG No. 8044 Uitgave N.V. v/h Langeveld de Rooft Postbus 11 - Den Borg, Texel - Tel. 2058 Redaktle: Harry de Graaf, Wilhelminalaan 33, Den Burg, tel. 2058, 's avonds 2382. Dinsdagavond wordt in het City-Theater te Den Burg de Nederlandse pre mière gehouden van de Russische film „Vader van een soldaat" (Otez Soldata). Voor een bioscoop, die doorgaans alleen films kan vertonen, die een jaar of langer in roulatie zijn, is dat een wel zeer bijzondere gebeurtenis. Het werd mogelijk door de goede relaties die de directie van het City-Theater onderhoudt met het Cinctol-theater te Amsterdam. De officiële première in de hoofdstad zal nl. deel uitmaken van de Russische filmweek, die gisteren onder auspi ciën van laatstgenoemde bioscoop is begonnen. Dit gebeurde gisteravond tij dens een gala-voorstelling (van een andere film), waarbij diverse leden van het Corps Diplomatique aanwezig waren en drie vooraanstaande figuren uit de Russische filmwereld, die daarvoor uit Moskou zijn overgekomen. Het zijn deze drie Russen, die ook bij de voor-première op Texel acte de présence I zullen geven. Een hunner, de heer Rewaz Tsjcbeïdze is de maker van „Vader van de soldaat". Hij wordt vergezeld door de filmster Irina Scobtsewa, die de Lhoofdrol speelde in „Othello" en Liliana Alesjnikowa, die speelde in „Vol- t wassen kinderen". Een tolk completeert het gezelschap, dat dinsdagmiddag op ®Texel aankomt. Na de voorstelling in het City-thea ter, die door vele genodigden zal wor den bijgewoond, wordt de nacht in een hotel te Den Burg doorgebracht, waar na woensdagochtend een bezoek zal worden gebracht aan de begraafplaats van Georgiërs, die in april 1945 op Texel zijn omgekomen. Georgische film De film „Vader van een soldaat" kwam in Georgië tot stand en er wer ken vele Georgiërs in mee. Ook regis seur Tsjcheïdze is afkomstig uit deze Sowjet-republiek, waarmee Texel bij zondere banden heeft. Hij werd geboren in Koetaisi in 1926. Van 1943 tot 1946 studeerde hij aan de toneelschool „Sjota Roestaweli" waar hij zich in het regisseursvak bekwaam de. In 1953 beëindigde hij zijn studie aan het Staatsinstituut voor cinemato grafie. Daarop werkte hij met T. Aboe- ladze onder meer aan de films „Ons Paleis" en „Staatsvolksensemble van Georgië". In diverse films bewees Tsjcheïdze zijn talent. Op het filmfesti val te Cannes in 1956 ontving hij een eerste prijs voor zijn korte film „Loerdza Magdani". Zijn voorlaatste film „Maja uit Zchneti" droeg hij op aan de geschiedenis van het Georgische volk. „Vader van een soldaat" kwam vorig jaar gereed. Voor de première van dinsdagavond zijn vele personen uitgenodigd, waar onder het college van B. en W., de leden van de gemeenteraad, directie van TESO en de VVV, bestuursleden van de Stichting Cultureel Werk enz. Andere belangstellenden zijn echter ook wel kom. Zij kunnen zich tegen de normale prijs van plaatskaarten voorzien, die op de gebruikelijke tijden worden voorver kocht. Omdat een deel van dc zaal door genodigden wordt bezet en de verto ning éénmalig is, is het aantal beschik bare kaarten uiteraard beperkt. Zij, die zich van een plaats willen verzekeren, dienen dus haast te maken. Aan het begin van de avond zullen de Russische gasten officieel welkom worden geheten en zullen geschenken worden uitgewisseld. Inhoud Het is oorlog. Ook uit het afgelegen dorpje in Georgië zijn de jonge mannen naar het front getrokken om de opruk- Vrftdag 25 februari Den Burg, Casino en De Oranjeboom, Agra rische tentoonstelling van de Streekontwikke ling. Geopend van 13.00-18.00 en van 19.00- 22.00 uur. In alle dorpen 20.00 uur Vrouwenwereld- gebedsdag. De Koog, Herv. kerk, 4 uur, Jeugdwereld- gebedsdag. Zaterdag 26 februari De Waal, Dorpshuis, Het Amateurtje met het stuk „Sterker dan Goud" van M. van Spaan- donck. Zondag 27 februari De Koog, 12.00 uur, puzzelrit De Wadden- ruiters. Dinsdag 1 maart Den Burg, City-theater, 20.15 uur, Neder landse première van de Russische film „Vader van een soldaat" in aanwezigheid van dc re gisseur en de filmsterren Irma Scobtsewa en Liliana Alesjnikowa. Woensdag 2 maart Den Burg, De Lindeboom-Texel. 20.00 uur, bridgedrive. Vrftdag 4 maart Den Burg, Dorpsbuis, 20.00 uur, bijeenkomst fotoclub De Kiekendief. 'kende Duitsers terug te slaan. Zelden echter komen er brieven van het front; alleen de oude Georgi heeft geluk ge had: van zijn enige zoon heeft hij be richt ontvangen. Maar de vreugde van de oude is vermengd met ongerustheid, want de brief is afgezonden uit een hospitaal. De vader besluit dan zijn zoon op te zoeken en onderneemt de verre reis naar Doebov. ergens in de eindeloze Russische vlakten. Georgi stamt uit een geslacht van wijnverbou wers. Hij heeft er slechts een vaag idee van waarheen zijn lange reis hem zal brengen en wat voor mensen hij onder weg zal tegenkomen. Maar de oude man is nog flink en, beladen met geschen ken, stapt hij met forse schreden naar het op hem wachtende oude krakende vrachtwagentje. Hij wordt omringd door een menigte opgewonden dorpe lingen. Haast ieder gezin heeft iemand aan het front. Langs een stoffige landweg, ergens in Centraal Rusland, rijdt langzaam een boerenkar. Er zitten, samen met Georgi wat vermoeide vrouwen, een jonge man in een matrozenhemd en een jongen in. Het gesprek wil niet op gang komen; ze hebben er ook eigenlijk geen zin in, ieder is in zijn eigen gedachten ver diept. En pas als de oude man bij het hospitaal uitstapt, merkt hij ineens dat de jonge man, die hij zoëven nog een sjekkie had aangeboden, beide benen mistZo dringt de gruwelijke rea liteit van de oorlog tot liet bewustzijn van de oude man door. (Zie verder binnenkant tweede blad) De heer Th. M. Kutten, voorzitter van de Streekontwikkclingscommissie, heeft woensdagmiddag in „De Oranjeboom" te Den Burg de grote tentoonstelling van de Streekontwikkclingscommissie geopend en daarmee tevens het werk op Texel afgesloten. De gebeurtenis werd door talrijke genodigden van Texel en de overkant meegemaakt. Na afloop werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om de tentoonstelling, die in „De Oranjeboom" en „Casino" is on dergebracht, te bezichtigen. Vandaag is de tentoonstellling nog open van 13.30 - 18.00 uur en van 19.00 - 21.00 uur. De heer Rutten memoreerde uitvoerig de geschiedenis van de Streekontwikke- ling, die begon op 2 mei 1960. Alleen al door de naam stond het publiek er aan vankelijk wat koel tegenover, maar la ter werd toch duidelijk dat de commis sie Texel veel goeds zou brengen. Nauw werd samengewerkt met de landbouw voorlichting en men kon ruimschoots beschikken over financiën uit Den Haag en deskundigen uit Schagen. „Nu ech ter is de tijd rijp voor beëindiging en met veel vertrouwen laten wij de ver dere afbouw en werkzaamheden over aan de Vereniging voor bedrijfsvoor lichting", aldus spreker. Overzicht De heer Rutten gaf daarop een over zicht van hetgeen in de afgelopen jaren is gebeurd. In 1960 werden zes voor drachten over economie gehouden, ge volgd door een forum, inleidingen over voederwinning en veevoeding. Er wer den demonstratiebedrijven opgericht en Dr. Wensvoort hield zich bezig met het onderzoek van diverse schapenziekten. Een veevoederkern met 50 deelnemers kwam van de grond. De Huishoudelijke voorlichting organiseerde vele excursies en ook de bloembollenteelt kreeg aan dacht. In 1961 werden vele proeven ge nomen en werden stikstofdemonstraties gehouden. De schapenproeven voor wat betreft beweiding en voeding werden voortgezet. Demonstraties gras inkui len. hooien etc. In 1962 werd de aan schaf van silo's, poterkiembakken en tl- verlichtingen gesubsidiëerd. Veel aan dacht werd besteed aan bieten- en poot- goedteelt, evenals aan het mineralen- onderzoek en verschillende dieptebe werkingen van droogtegevoelige gron den. De Huish. voorlichting hield zich toen vooral bezig met tuinaanleg en -verzorging. Er werd een bloembollen voorbeeldbedrijf gesticht, praktische methoden in hooibouw en bietenteelt werden getoond, propagering en subsi diëring van pootaardappelontsmetting en -bewaring, evenzo voor arbeidsbe sparende maatregelen in de stal, zoals drijfmeststallen e.d. Er werden diverse cursussen gehouden, o.a. veeverloskun- de, aardappelselectie, bedrijfs- en ge- Zinsfinanciering. De agrarisch sociale voorlichting organiseerde een beroepen- tentoonstelling. Het freesen en verbe teren van grasland kwam aan de orde, erfverharding werd uitgevoerd en gesubsidiëerd. De veefokkerij werd ge stimuleerd door een hoge subsidie op het gebruik van sperma van de best verervende stieren, terwijl ook finan ciële medewerking werd gegeven aan de fokveedag. In samenwerking met het gemeentebestuur werden op vele plaatsen forumavonden gehouden. Het zg. ziekzoeken in bloembollen werd flink ter hand genomen. Arbeids besparende maatregelen bij het machi naal melken werden gedemonstreerd. Wintervoeding en ziektebestrijding bij schapen kreeg veel aandacht en sociale en fiscale kanten van de bedrijfsopvol ging en -overdracht werden duidelijk toegelicht. Deze niet eens volledige opsomming toont, dat een periode vol activiteiten achter de rug is. Dat van een succes' kan worden gesproken, is stellig te dan ken aan de toewijding van de vele medewerkenden, waartussen een goede samenwerking bestond. Dankbaar Burgemeester C. De Koning gaf toe, dat. hij in het begin ook wel eens arg wanend heeft gedacht over de Streek- ontwikkeling. Nu echter was ook hij tot de conclusie gekomen, dat de laatste zes jaren Texel veel goeds hebben ge bracht. Texel is de Streekontwikkeling dankbaar, aldus de heer De Koning. Onder auspiciën van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Lucht vaart (K.N.V.v.L.), waarin de sport- en zweefvliegers zijn verenigd, zal van 22 tot 25 juni een internationale lucht rally boven Nederland worden gehou den. Ook Texel is in het te vliegen cir cuit opgenomen. Reeds de eerste dag zal op het vliegveld in Eierland een tussenlanding worden gemaakt, waarna de deelnemers de nacht in hotels zullen doorbrengen. Ongeveer dertig vliegtui gen zullen bij het evenement betrokken zijn met in totaal 70 inzittenden. De aankomst van de dertig vliegtui gen zal op het vliegveld ongekende drukte brengen. Er zullen tal van voor zieningen moeten worden getroffen, waaronder het aanwerven van extra- personeel. De nodige hotelaccommo datie is door de N.V. Luchtvaartterrein reeds besproken. Aan de rally zullen ook 18 buitenlandse vliegtuigen deelne men. Dat zij van het Texelse vliegveld gebruik mogen maken is te danken aan de status „internationale Luchthaven", MEUBELHANDEL Den Burg Tel.2572 Verschijnt dinsdags en vrftdags. Bank: Nedcrl. Middenstandsbank; Coöp. Boe renleenbank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ2,95 p. kw. 30 et incasso. Advert: familieberichten 14 ct. p. mm.; andere advert. 12 ct. p. mm. De gemeentelijke ziekenauto DOKTER ELLAS: „GEMEENTE LEGDE ONS ADVIES NAAST ZICH NEER De Texelse artsen hebben de gemeen te geadviseerd een nieuwe ziekenauto aan te schaffen en de oude Buick-am- bulance, die op het ogenblik als reserve wordt gebruikt, op te ruimen. De thans in gebruik zijnde veel besproken Peu- geot-ambulance zou dan reserve-wagen moeten worden. „Dit advies heeft de gemeente naast zich neergelegd", deel de dokter H. Elias woensdagavond tij dens de zieken fonds vergadering mee. „In plaats van de oude verroeste Buick op te ruimen is juist besloten deze op te knappen en de Peugeot met al zijn gebreken als meest gebruikte ziekenwagen te handhaven". Zoals bekend heeft de gemeente in de Peugeot-ambulance ballast in de vorm van tegels laten aanbrengen met de bedoeling het hevige stoten en schudden van de wagen te onderdruk ken. Dit levert echter weer andere na delen op; onder andere wordt de wagen minder goed bestuurbaar. J. A. WITTE (29) EERSTE OP KVP GROSLIJST Door het bestuur van de KVP-afde- ling Texel is de 29-jarige J. A. Witte, ,,'s-Hertogenbosch", als eerste op de groslijst voor de komende gemeente raadsverkiezingen geplaatst. Tweede is de heer P. Smit en derde is de heer L. J. Zijm, de beheerder van de KVC- jeugdherberg. De elf personen tellende lijst ziet er verder als volgt uit: 4. N. H van Schoonhoven te De Koog; 5 P. M. Boom te Den Burg; 6. F L. de Grave te Den Burg; 7. Mevr. A. C. C. Luijckx- Bakker te Den Burg; 8. C. Witte Dzn. te Den Burg; 9 J. van Heerwaarden, „Axel", Öe Cocksdorp; 10. A. van Heerwaarden te Den Burg; 11 J Smit, „Heidehof". Eind maart zal de KVP- afdeling bijeen komen, waarbij de gros lijst in stemming zal worden gebracht. Aanrijding op Oosterendcrweg BROMFIETSER BRAK BEEN; AUTO (WEER) BESCHADIGD OOSTEREND Maandagmiddag om kwart over vijf raakte de bromfietser L. Huisman (40) uit Oosterend gewond toen hij op de Oosterenderweg tegen een personenwagen botste, die werd be stuurd door zijn plaatsgenoot P. Heer schap, van garage „Westend". De heer Huisman kwam uit de richting van De Waal. Hij merkte de uit tegengestelde richting naderende Vauxhall niet op, omdat het gezicht gedeeltelijk werd be lemmerd door een overigens juist ge parkeerde wagen aan de rechterzijde en enkele daarachter wachtende scho lieren uit Den Burg. De heer Heer schap, die de bromfietser achter de ge parkeerde auto vandaan zag komen, gooide het stuur om, waardoor hij in de rechts gelegen greppel met geweld tol stilstand kwam. De bromfietser was echter toch geraakt en maakte een val, tengevolge waarvan hij een been brak en door de dokter naar het ziekenhuis moest worden verwezen. De Vauxhall, die onlangs bij een ongelukje op de zelfde weg aan het spatbord beschadigd was, was juist gerepareerd en de gara gehouder maakte een proefrit. Na de schuiver van maandagmiddag bleek het vervangen spatbord wederom te zijn vernield. OVERDENKING die het terrein vorig jaar van de Minis ter heeft gekregen. Deze aanwijzmg bracht mee, dat op Texel voortaan de douaneformaliteiten kunnen worden af gedaan. Voordien moesten buitenlan ders eerst een landing op Schiphol of een ander Internationaal vliegveld in Nederland maken. Ca. 12 jaar geleden werd tijdens een luchtrally van de K.N.V.v.L. ook een tussenlanding ge maakt op Texel, maar toen konden alleen Nederlanders meedoen tengevol ge waarvan het aantal deelnemende toestellen veel kleiner was. Toen werd ook niet de nacht op ons eiland doorge- Enige jaren geleden zat ik in een vliegtuig, dat mij naar Noorwegen zou brengen, naast een Noorse zeeman van, naar ik schat, ongeveer 30 jaar. Na enige aarzeling beiderzijds begonnen wij een gesprek. Gedurende een groot jaar was hij niet thuis geweest; hij had gevaren op olietankers in het nabije Oosten en er goed geld verdiend. Nu was hij weer op weg naar huis, en zei: „Als mijn vrouw niet op 't vlieg veld is om me af te halen, dan drink ik mij vol". Daar was hij in het vliesg- tuig al druk mee bezig. Op een gegeven moment vroeg hij: „Wat doet U en wat is U eigenlijk?" Toen ik zei: „Priester van de Katho lieke Kerk", was zijn volgende reactie: „Dus U is niet getrouwd". En toen ik dat bevestigde, was zijn verzuchting: Forferdelig (verschrikke lijk). En een hele tijd zei hij niets meer! In Noorwegen aangekomen, had iemand aan een bekende van mij ge vraagd, „Waarom laten die priesters uit Holland, als ze op reis gaan, altijd hun vrouw thuis?" Zo zijn de reacties in Noorwegen, waar de Katholieke kerk een zeer klei ne groep is en dus onbekend is. Ook in ons land is het Celebaat (on gehuwd zijn) van de Katholieke pries ters een brandend vraagstuk. De kern van de zaak is „Waarom moet deze zware verplichting verbon den zijn aan het ambt in de Kerk". Het is niet altijd zo geweest, en het is niet overal zo. In het nabije Oosten kent men de gehuwde katholieke pries ter. Zal het in de westerse kerk op dit gebied tot een andere praktijk komen? Het zou wel in de gedachtengang van velen een geweldige ommekeer zijn, doch in de grond van de zaak zou er aan het kerkzijn weinig veranderen. In verband met het bericht dat som- mige priesters hun ambt neerleggen, (hetgeen vroeger ook wel eens gebeur de, maar dan meestal werd stil gezwe gen), mogen wij misschien opmerken, dat percentsgewijze het aantal echt scheidingen in ons land veel groter is dan het aantal priesters dat het ambt verlaat. Terwijl het ongehuwd zijn wordt af geschilderd als iets abnormaals en het huwelijk terecht gezien wordt als de gewoonste zaak ter wereld, schijnt dat zelfde huwelijk toch voor velen ook een te grote opgave te zijn. Gaan niet bijna alle romans en films over dit thema? Iedere levensstaat plaatst de mens voor specifieke moeilijkheden, aan die bepaalde staat verbonden. Voor het overige ben ik er van over tuigd, dat in de kerk altijd de instituten zullen blijven bestaan, waarin mensen zich zullen verenigen, die vrijwillig de ongehuwde staat kiezen, om beter dienstbaar te kunnen zijn aan de naas te. Denken we maar aan onze, en sinds enige jaren ook protestantse kloosters. Aan degenen, die geloven in de H. Schrift, zou ik willen zeggen: „Leest u in dit verband eens hoofdstuk 7 uit de lste Korintenbrief". A. v.d. B., Oudeschild COLLECTE GROESBEEKSE TEHUIZEN De Groesbeekse Tehuizen pogen te zijn een ware Centrale voor Practische Hulpverlening: bijna 400 kinderen en volwassenen worden er verzorgd in deze protestantse instelling in 14 apart staande tehuizen en gezinspaviljoentjes: kinderen die om enigerlei reden hun ouderlijk huis moeten missen (vnl. voogdijkinderen) en volwassenen die zich wegens overgevoeligheid, een moeilijk karakter of een geestelijke of lichamelijke handicap niet goed zelf standig in de harde maatschappij kun nen handhaven. Voor alle arbeid die deze opvoeding, opvang, werkverschaffing, therapeuti sche begeleiding, enz met zich mee brengt zijn de gedeeltelijk gesubsidieer de verpleegprijzen niet toereikend. Nieuwbouw, noodzakelijke extra voor zieningen, e.d. dienen betaald te wor den uit giften en gaven, waaronder de jaarlijkse collecte een zeer belangrijke plaats inneemt. Op Texel zal deze openbare inzame ling binnenkort worden gehouden. JEUGDGEBEDSSAMENKOMST DE KOOG Hedenmiddag om vier uur wordt in de Herv. kerk te De Koog een gebedssamenkomst gehouden voor de jeugd. Jongens en meisjes van alle gezindten, vanaf acht jaar, zijn welkom De bijeenkomst wordt gehouden in het kader van de Jeugdwereldgebedsdag, die samenvalt met de Vrouwenwereld- gebedsdag. bracht. De N.V. Luchtvaartterrein ge troost zich gaarne de moeite om de tientallen vliegtuigen en inzittenden te ontvangen in de hoop, dat de deelne mers later op eigen gelegenheid nog eens naar Texel komen, iets waarmee de exploitatie van het veld zeer gebaat is. 't Is dan wel zaak dat de voorzienin gen op het veld sterk worden verbeterd. Plannen voor de bouw van een een voudige hangar zijn reeds in gevorderd stadium.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1966 | | pagina 1