Cjroen r/jwarL-Jexels in het hart. Merkwaardig ,fabrieksschip' wordt vandaag te water gelaten BOXEN K. Hoogerheide nam afscheid van TEM, o.l. school, visserij en gemeente Drie echtparen herdachten 55-jarig huwelijksjubileum FILMNIKIÏWS 'de worsteltent' gebouwd in opdracht van Verenigde Schelpvisexporteurs oor kokkelvisserij op Waddenzee KOELEN OI VRIEZEN? fa Gebr. Schoorl Schagen-Dogger, Bakker-Knol en Knol-Bakker rDAG 3 MAART 1007 80e JAARGANG No. 8147 gave N.V. v/h Langeveld De Rooft 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2058 jtie: Harry de Graaf, Dorpsstraat 19, De Tel. (02220) 2058, 's avonds (02228) 410 EWO.-.VJIi Vandaag wordt op de werf van Tj. II arkmeijer in het Friese dorpje Strobos len 27 meter lang vaartuig te water ge- I iten dat onder de naam WR 79 „Vlie- jlors" de Waddenzee zal bevaren. Het i ierkwaardige schip wordt gebouwd in jdracht van de Verenigde Schelpvis xporteurs te Den Burg. Omdat voor e afbouw zeer weinig tijd nodig is, enkt de firma over veertien dagen te I unnen gaan waren. De schelpvisex- I orteurs houden zich bezig met het I issen van kokkels, die bij hoog water Ran de Wadden worden gewonnen en San boord van het schip voor consump- I e geschikt gemaakt. De WR 79 is uit- I erust met alle daarvoor benodigde I machines, zodat men het gerust een 1 lein fabrieksschip kan noemen. I Merkwaardig is de „Vliehors" vooral lm zijn bouw. Het heeft een platte bo- 1 em met een oppervlakte van bijna 200 1i2. Op opwaartse druk is zo groot, at de diepgang van het vaartuig niet leer dan ongeveer 50 centimeter zal edragen. Bij hoog water kan men dus ver de Wadden varen en met behulp I an een speciale methode de kokkels langen. Het nieuwe schip heeft een anzienlijk grotere capaciteit dan het I ude en de Schelpvisexporteurs hopen aarom op een jaarproduktie van 500 I m aan voor consumptie geschikte kok- I els. De kokkels worden naar Engeland I eëxporteerd, waar de vraag vrij groot De smaak is ongeveer die van een I lossel, maar dat is dan ook de enige I vereenkomst tussen de twee zeedieren. Bekende schelp De heer C. Blom te Den Burg, een Ier firmanten van de Schelpvisexpor- 1 iurs, wilde ons graag iets vertellen I ver de wijze waarop tegenwoordig de I okkels worden gevist. De kokkel (Car- I ium Edulis) is wel de meest bekende 1 ïhelp van het Texelse strand. In te- I enstelling tot andere voor consumptie I eschikte schelpdieren zoals de oester I n de mossel, leven ze verscholen in de I rond. Een levende kokkel ziet men I us nooit, alleen de lege schelpen van Ie dode dieren. Vroeger trok de kok- elvisser te voet over het wad en trok, chteruitlopende, een soort hark over Ie bodem De ongeveer tien cm diep I ittende Kokhanen zoals ze meestal I rorden genoemd, werden zo uit de rond getrokken en konden uit het wa- ?r worden geraapt. Spuit Het vissen van kokkels met een schip lebeurt sinds een jaar of tien met be- lulp van een spuit. De spuit wordt evormd door negen meter lange gie- en, die aan bak- en stuurboord naar I uiten steken. Ze worden afwisselend I ebruikt. Op het eind van een giek zit I en spuitstuk, dat in de zeebodem I teekt Met krachtige waterstralen wor- I en de kokkels uit de modder losge- I poeld op zodanige manier dat ze in I en achter de spuit bevestigde korf lerecht komen. Als de korven vol zijn I rorden ze aan boord geleegd, waarna we schelpen op het dek en in een trom- I ïelzeef intensief worden gereinigd. Wy hebben juist wat u zoekt fa Gebr. Schoort, tel. 2550 Via een transportband komen ze dan in een grote trechter vanwaaruit telkens twee kookpotten worden gevuld De kokkels worden enkele minuten ge kookt, waarbij ze worden gedood en het dier de harde schelp loslaat. De schel pen zijn door het kookproces onbruik baar geworden voor de schelpkalk industrie en gaan daarom weer over boord. Enorme hoeveelheden schelpen gaan er door. Het jaartotaal bedraagt wel 3000 ton, waarvan maar ongeveer 500 ton aan „vlees" overblijft. 'De kokhanen worden in geconser veerde toestand geëxporteerd. Aan boord van de „Vliehors" worden ze gezouten of in het zuur gezet. Voor de derde conserveringsmethode, het diep vriezen, moeten ze naar IJmuiden. Moederschip De WR 79 zou men kunnen beschou wen als een moederschip. Het blijft van maandag tot en met vrijdag voortdu rend op zee. Een kleinere boot, een gar- nalenkotter, vaart voortdurend naar Oudeschild en terug om de vangst af te leveren. De drie firmanten, de heren C. Blom te Den Burg, J. Blom te Oude schild, en J. Koorn te Hippolytushoef, blijven op de wal. De heer Blom te Den Burg is met de zakelijke leiding belast. Hij kan mobilofomsch contact opnemen met schipper G. Kooij van de „Vlie hors". Hij zorgt er o.m. voor dat de af geleverde kokkels telkens door de VTB worden afgevoerd. Zowel het kleine als het grote schip zijn gestationeerd te Wieringen. In verband met het lang durige verblijf op zee is aan de accom modatie voor de vijf koppen tellende bemanning van de „Vliehors" veel aan dacht besteed. Ook de voorraad brand stof is voor een schip, dat op zo korte afstand van de kust opereert vrij groot: 5000 liter. In de 7.20 meter brede „Vliehors" zijn twee DAF dieselmoto ren van elk 120 pk. geplaatst. Een 120 pk hulpmotor drijft de dynamo, de pomp en diverse werktuigen aan. Het schip is uitgerust met twee schroeven, die in verband met de zeer geringe diepte in tunnels zijn aangebracht. De Verenigde Texelse Schelpvis exporteurs bestaat in de huidige sa menstelling sinds vorig jaar. Daarvoor vormden de genoemde firmanten met nog een vierde geïnteresseerde een N.V. Deze vennootschap is opgeheven toen de bedoelde vierde man uittrad en voor zichzelf een schelpvisbedrijf begon Het vissen op kokkels wordt in Ne derland niet op grote schaal beoefend In totaal houden er zich 9lechts drie bedrijven mee bezig. Eén daarvan is in Engelse handen en gevestigd te Harlin- gen. De door de Verenigde Schelpvis exporteurs gewonnen kokkels gaan rechtstreeks naar Engeland, door be middeling van de aldaar gevestigde agent Van Smirren. Van Smirren is uit Nederland afkomstig en komt voor het regelen van kokhanentransacties enke le malen per jaar naar Texel. Gelijk met aquariumvereniging VANAVOND VERGADERT SPORTVISSERSCLUB De Sportvissersclub Texel beleeft dit aar het eerste lustrum Het is de ver- 1 niging de afgelopen vijf jaar bepaald iet slecht gegaan. Het aantal aange- loten hengelaars is thans groter dan oit: bijna tachtig. Het bestuur heeft W het komende visseizoen een groot antal plannen in voorbereiding. Deze uilen hedenavond, tijdens een verga- ering in hotel „De Graaf" onderwerp ran gesprek zijn. Begonnen wordt om 'cht uur. Ook introducées zijn welkom. Vanavond vergadert ook een tweede 'ereniging, die zich zij het op geheel ndere wijze voor vissen interes- eert: de onlangs opgerichte aquarium- 'ereniging „In aqua vita" De bijeen komst wordt gehouden in „Eben Hac- ,®r" te Den Burg. Ook hier zijn belang- tellende niet-leden welkom. De heer Kasse Hoogerheide te Oude schild nam op 1 maart afscheid als in- casseerder-meteropnemer bij de N.V. TEM, wegens bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd. De heer Hoo gerheide is 37 jaar en drie maanden bij de TEM in dienst geweest. In die tijd legde hij een grote plichtsbetrachting aan de dag en beschaamde het in hem gestelde vertrouwen geen enkele maal. Tijdens een bijeenkomsten de ver gaderzaal van het TEM-kantoor te Den Burg schetste directeur B. Kleinhuis het -belangrijke werk, dat een incas- seerder-meteropnemer verricht. Hij vormt de sohakel tussen het bedrijf en de gebruikers. De heer Kleinhuis vond dat de heer Hoogerheide zich altijd een uitstekend ambassadeur heeft getoond. Hij was een geziene figuur in het rayon Oudeschild, Laagte, P.H. Polder en De Waal, ongeveer een zesde van het ver zorgingsgebied van de TEM. Als blijk van waardering voor de verrichte dien sten overhandigde de TEM-directeur een enveloppe met inhoud. Bij de af- scheidsplechtigheid waren alle TEM- personeelsleden aanwezig. Namens hen werd het woord gevoerd door de heer B. v.d. Berg, zijn oudste collega. Ook hij overhandigde een geschenk. Schoolschoonmakcr De heer Hoogerheide heeft zich niet alleen als personeelslid van de N.V. TEM verdienstelijk gemaakt. Door zijn pensionering verliest de o.l. school te Oudeschild een zeer gewaardeerde schoonmaker. Maar liefst 38 jaar lang zorgde hij er dagelijks voor dat het ge bouw er piekfijn uizag. Van zijn ijver en plichtsbetrachting in deze maakte de heer J. Visser, hoofd van de o.l. school, woensdagmiddag uitvoerig gewag tij dens een afscheidsbijeenkomst in de personeelskamer van de school. Daarbij waren het onderwijzend personeel en de oudercommissie aanwezig. Meester Vis ser noemde de heer Hoogerheide een „ideale schoonmaker" die men voort aan node zou missen. Namens de ouder commissie en het personeel overhandig de hij een platenbon. Blij verrast toon de de heer Hoogerheide zich ook met de fraaie stoel, die hij van de ouders van de leerlingen ten geschenke kreeg. Op weg naar de personeelskamer was de nu rustende schoonmaker al een bij zonder welkom ten deel gevallen. Met zijn vrouw liep de heer Hoogerheide door een erehaag van kinderen, die al len waren voorzien van emmers, be zems, dweilen en andere schoonmaak- attributen. Visserij Ook met de Texelse visserij onder hield de heer Hoogerheide nauwe be trekkingen. Hij was onder meer belast met de leiding van de visafslag, die te gelijk met zijn pensionering ophoudt te THRILLER „DE SPOOKTREIN" OP 17 EN 18 MAART Zoals eerder werd gemeld zal de voorjaarsuitvoering van de rederijkers kamer „UDI" op vrijdag 17 en zaterdag 18 maart worden gehouden in „De Oranjeboom". Er zal een thriller wor den opgevoerd, genaamd „De spook trein", een stuk vol spanning, waaraan geluidseffekten voor een belangrijk deel zullen bijdragen. CENTRALE OF MEERKAMER- VERWARMING? Telefoon 2550 Kan ook gefinancierd worden Verschijnt dinsdags en vrijdags Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coöp. Boe renleenbank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ3,30 p. kw. -f 30 ct. incasso. Advert.: familieberichten 14 ct. p. mm.; andere advert. 12 ct p. mm. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 22 februari tot en met 1 maart 1967 Geboren: Maaike Anna, dv. Haaije Hofstee en Antje Tel; Esther, dv Lie- kele van der Veen en Christina M. Eel- man; Henricus J., zv. J R van der Geest en Afina Bakker. Overleden: Jozeph Hillen, oud 79 jaar; Jacob Krijnen, oud 79 jaar. OPBRENGST „ZONNESTRAAL'-COLLECTE De collecte, die in de week van 13 tot 18 februari op Texel werd gehou den ten behoeve van het NW TBC- fonds heeft het mooie bedrag van ƒ974,opgebracht. Gaarne breng ik de dank van het fonds „Zonnestraal" over aan allen, die hieraan hebben meegewerkt. Wij kunnen weer met ge noegen op dit werk terugzien en con stateren dat in alle geledingen van de bevolking een grote bereidheid tot het geven van steun leeft. Namens het plaatselijk comité, D. D. bestaan Geen wonder dus dat de schei dende afslag-beheerder woensdagmid dag bezoek kreeg van het dagelijks be stuur van de vissersvereniging DETV. Naast vele hartelijke woorden van dank voor de goede samenwerking en verstandhouding viel hem daarbij een geschenk onder couvert ten deel, be stemd voor aankoop van een boek. Gemeente Ook het gemeentebestuur heeft af scheid van de heer Kasse Hoogerheide genomen. Hij stond bij de gemeente te boek als beambte in algemene dienst, wat in de 'praktijk betekende dat de heer Hoogerheide in Oudeschild con tactman was. In het kader van de functie pasten ook zijn bemoeiingen met de visafslag. Maandag hebben B. en W. van de heer Hoogerheide afscheid ge nomen. Dat gebeurde tijdens de B en W.-vergadering ten raadhuize. Burge meester De Koning overhandigde de traditionele enveloppe met inhoud en voor mevrouw Hoogerheide was er een bloemetje. ook donkere kleur PLAATS VOOR MEER DEELNEEMSTERS BIJ „BETER BEWEGEN" Bij de cursus „Beter bewegen" die onder auspiciën van het Overkoepelend Orgaan van Vrouwenorganisaties Texel onlangs weer is begonnen, is nog ruimte voor meer deelneemsters. De lessen zijn beslist niet zwaar en ver lopen doorgaans in bijzonder gezellige sfeer. Ook oudere dames zullen er be slist geen spijt van krijgen als zij zich laten inschrijven. De kosten bedragen 10,p.p. voor de gehele 12 lessen tellende cursus. Elke les duurt vijf kwartier. Dinsdag 7 maart wordt ook in Den Burg begonnen. De lessen zullen telkens op de volgende dagen en uren worden gegeven: Den Burg: Rode Kruis-gebouw, dinsdag 10 uur en vrijdag 15.15 uur; De Koog: kantine kampeerterrein „Om de Noord", dinsdag 13.30 en vrijdag 10 uur; De Waal: dorpshuis „De Wielewaal", dinsdag 15.00 uur en vrijdag 13.30 uur. Een 55-jarig huwelijksjubileum is tegenwoordig niet meer zo'n zeldzame gebeurtenis, maar als drie echtparen te Den Burg het op een dag beleven is dat wel vermeldenswaard. Woensdag her dachten de echtparen Schagen-Doggcr (C. E. Gollardsrustocrd), Bakker-Knol („Irene") en Knol-Bakker (Jan Dirksz- oord) dit heuglijke feit. 55 jaar geleden stapten zij allen dezelfde dag het raad huis te Den Burg binnen om het ja woord uit te spreken. Het eerst gingen we op bezoek bij de heer A. Schagen (78) en mevrouw D D. Schagen-Dogger (73), die sinds 15 juni van het vorig jaar in het GoLlards Rustoord te Den Burg wonen. Dat was wel een hele verandering voor mensen, die beiden in Oudeschild zijn geboren en met hart en ziel aan de gemeen schap aldaar zijn verknocht Al gauw brengt vader Schagen het gesprek op de zee, de TESO en de visserij. Geen won der, want Albert Schagen heeft sinds zijn 11e jaar gevarenMevrouw Schagen heeft het zeezout ook in het bloed zitten; haar vader was visser. Nóóit verbaast iemand er zich daarom over dat ook de zes kinderen zich tot de zee voelden aangetrokken. Jonas Sohagen vaart sinds 20 jaar op de TX 3 van B. v.d. Vis, Klaas vaart al meer dan 25 jaar op de schepen van TESO en ook Albert en Pieter-Jan zijn bij deze onderneming in dienst en sinds kort kapitein. Henk heeft jarenlang de we reldzeeën bevaren en is nu loods bij Vlissingen. Zelfs dochter Elly kon de roep van de zee niet weerstaan. Tot haar huwelijk was zij op de Texelse boot serveerster Vader Schagen vertelde ons, dat hij het indertijd eerst probeerde als „stie- kelhakker" voor 50 cent per dag. Beier beviel het hem als „derde man" op de TX 105 van de oude Jan Kooger Na derhand werd hij knecht bij J. Henkes. Schipper werd hij op de zeilbotter van P. v.d Vis. In 1928 begon Schagen voor zichzelf. Voor ƒ600,kocht hij van Klaas Duinker de TX 12, een blazer. „Die schuit bestaat misschien nog wel, want een paar jaar geleden heeft Albert 'm nog in Amsterdam gezien. Daar gebruikten ze 'm als woonschip", zegt Schagen In 1936 kocht hij de TX 9 voor ƒ440,óók van K! Duinker. De kwi tanties van de transactie zijn er nog. Tijdens het gesprek kijkt Schagen af en toe met bezorgde blik naar buiten De stormwind giert rond het rusthuis en het is duidelijk dat de gedachten van de zeebonk weer op de baren zijn. De hele dag staat de radio aan, op de vis serijband. De meeste Texelse vissers kent hij onmiddellijk aan hun stemge luid. Heimwee? Nee, Schagen past zich wel aan. Hij is een verwoed kaart speler, bezoekt alle bijeenkomsten van de bejaardensoos en wandelt vaak Den Burg in om te zien wat daar loos is. Mevrouw Schagen kaart niet. Ze kan het niet, maar ze zou er ook geen tijd voor hebben. „Ik kom gewóón tijd te kort. Er is hier zóveel te praten. Thuis breidde ik veel meer dan tegenwoor dig". Het was een gezellig halfuurtje in de kamer van het echtpaar Schagen. Wij kregen thee (twee kopjes), chocola Iftwee stukken), twee koekjes en nog een sinaasappel toe „voor onderweg". Oudeschilders verloochenen zich niet Bakker-Knol Hoewel het een dag vóór het jubi leum was, stond bij het echtpaar Bak ker-Knol in huize „Irene" de taart op tafel en waren diverse familieleden in opperbeste stemming bijeen. De reden daarvan was dat mevrouw A. Bakker- Knol juist haar 78ste verjaardag vier de. We vielen dus, wat men noemt, met de neus in de boter. Mevrouw Bakker heeft over haar gezondheid niet te kla gen, maar haar 80-jarige echtgenoot loopt heel moeilijk als gevolg van rheu- ma. Ook het gezicht laat te wensen over, maar zijn verstand is bijzonder goed. Daar is de heer Bakker dankbaar (Zie vervolg pagina 2) In de jaren na 1870 wordt de Ameri kaans-Mexicaanse grens geteisterd door enerzijds de Amerikaanse voortvluch tige misdadiger Ketchum en zijn man nen en anderzijds door de gevreesde Morales met zijn bandieten. Zo liggen de kaarten aan het begin van „Een revolverhcld keert terug", een onver valste wild-west film, vol halsbrekende actie en sensatie. De sheriff van het grensstadje komt in contact met een jongeman. Hij rijdt mee met de postkoets en bewijst zijn moed door met succes op te treden als de mannen van Ketohum komen opdagen om het goud uit de koets te roven. Ook bij een over val door Morales op de veestapel van Don Fortuna, weet hij de schurken tot aftocht te dwingen. Geen wonder dus dat de beeldschone Pilar, de dochter van Don Fortuna, veel voor hem voelt. Voorlopig eahter heeft Johnny geen tijd voor haar. Eerst moet 'hij de moord op de moeder van het meisje, door Ketchum c.s. wreken. Hij weet de mis dadiger in zijn schuilplaats te vinden, maar dan blijkt dat Johnny de zoon van de rover is. Zelf weet hij dat maar al te goed, maar hij wil zich op zijn vadef wreken omdat die indertijd bij hem en zijn moeder is weggelopen. Toch weet de jongeman begrip voor va ders wandaad op te brengen. Hij kón indertijd niet anders, zo blijkt. Enfin, in een reeks gevechten, onder andere te gen Morales (die écht een schurk is), laat Johnny zien wat hij waard is om eerst dan de Overgelukkige Pilar in zijn armen te sluiten. De film draait zater dagavond en zondagmiddag. (In kleu ren toegang boven 14 jaar) De rijke, meedogenloze miljonair Charles Richmond wordt vermoord en de politie stelt zich voor de vraag wie de dader is geweest. Keus is er genoeg want Richmond had zich vele vijanden gemaakt. De miljonair bestuurde zijn kleine koninkrijk met ijzeren hand; ve len haatten hem. Aldus de aanvang van „Spel met vuur", een film, die men zondag- en dinsdagavond in het City theater kan zien Tot degenen die grie ven tegen hem hadden, behoorde de aantrekkelijke Italiaanse verpleegster Maria, die evenals haar voorgangsters, haar baan na korte tijd had opgezegd, maar korte tijd later weer in dienst trad en met hem trouwde. Verder hoor. de ook de kapitein van zijn jacht niet tot de vrienden van de miljonair, even min als Riohmonds neef en Richmonds negerbedienden. De Italiaanse ver pleegster, zijn tweede vrouw, kwam tenslotte in de beklaagdenbank terecht. Maar de politie beschikte niet over alle bewijsmateriaal. De jonge vrouw ont komt aan veroordeling, ook deze mis daad was niet volmaakt. (Toegang boven 18 jaar). serveert kipgerechten op 6 (zes) manieren.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1966 | | pagina 1