(fro en cfwartsJ~exeh in het harL, Mevrouw J. Vlas-Cetkowski hield Texelstroomten doop Russische film maakte diepe indruk Stapelloop zonder storingen Moerbeek's UW fa BERGMEUBELS Proefvaart half mei fN\ yj Reivaz Tsjcheïdse: Texel is voor ons een heilige plaats VRIJDAG 4 MAART 1966 TEXELSE 79e JAARGANG No. 8046 COURANT Uitgave N.V. v/h Langeveld de Roojj Postbus 11 - Den Borg, Texel - Tel. 2058 Redaktle: Harry de Graaf, Wilhelminalaan 33, Den Borg, tel. 2058, 's avonds 2382. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coöp. Boe renleenbank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ2,95 p. kw. -+■ 30 ct incasso. Advert.: familieberichten 14 ct. p. mm.; andere advert 12 ct. p. mm. MEUBELHANDEL nBurg Tel. 2572 ROTTERDAM „Ik doop U Texelstroom en wens U een behouden vaart!" riep dinsdagochtend om half elf mevrouw J. Vlas-Cetkowski (62) toen zij TESO's tweede diesel-elektrische veerboot van stapel liet lopen. Daarop sloeg de fles champagne stuk tegen de boeg en gleed het 68 meter lange casco onder geloei van sirenes het water van de Nieuwe Maas in. Het was een indrukwekkende en ontroerende gebeurtenis voor de vele Texelse geno digden, die de plechtigheid gadesloegen vanaf het bordes. Voor de niet- Texelaars was het vooral voldoening en opluchting die zich deed voelen, want zo'n stapelloop is minder eenvoudig dan wel eens wordt gedacht. Sche pen als de „Texelstroom" en de „Marsdiep" hebben een zodanige vorm, dat kantelen bij het tewaterlaten niet denkbeeldig is. Om die reden moest de stapelloop van de Marsdiep indertijd tot de volgende ochtend worden uitge steld, omdat een harde zijwind het gevaarte uit zijn evenwicht zou kunnen brengen. De plechtigheid van dinsdag werd echter begunstigd door bijzonder fraai weer, waardoor alles vlekkeloos verliep. De technici van P. Smit jr. N.V. hadden slechts één misrekening gemaakt: de fles champagne sloeg niet direct stuk. Een tweede poging, met wat meer kracht uitgevoerd, had wel het gewenste resultaat. Op dat moment was alle spanning gebroken en maakte zich van ieder een uitgelaten feeststemming meester. Een feeststemming, die nog werd vergroot door het feit dat kapitein Schagen dezelfde dag 25 jaar bij TESO in dienst was en machinist Karsman zelfs 35 jaar. Zowel op het een als het ander werden in de loop van de dag vele glazen geheven. De stapelloop werd bijgewoond door vele tientallen genodigden van Texel en het vasteland Uiteraard was de vol tallige raad van commissarissen en de directeur van TESO aanwezig, voorts het gemeentebestuur, vertegenwoordi gers van Rijkswaterstaat, waaronder de hoofdingenieur-directeur Ir. Streefkerk van het Arrondissement Hoorn, enkele personeelsleden van TESO, oud-be- stuursieden en diverse personen, die di rect of indirect met de bouw van het schip te maken hebben. Na de plechtigheid begaf ieder zich naar het hoofdgebouw van het werf- complex, waar de heer J. J. Trouw, één der directeuren van de N.V. P. Smit jr., een welkomstwoord sprak. Hij toonde zich voldaan over het geslaagde verloop van de tewaterlating en richtte zich speciaal tot de doopvrouwe, die hij een kostbare herinnering aan deze dag overhandigde: een platina broche met diamanten. Directeur Trouw beloofde dat alles zal worden gedaan om het schip op tijd op te leveren, zodat men op Texel niet bang behoeft te zijn dat niet alle vreemdelingen snel naar en van het eiland kunnen worden ge bracht. Bijzondere mensen „Door de vererende opdracht zijn wij ons meer voor Texel gaan interesseren" aldus spreker. „Wij zijn onder andere tot de ontdekking gekomen dat die Texelaren wel heel bijzondere mensen zijn; dat blijkt toch wel duide lijk uit de gedurfde aanpak van het vervoersprobleem. Binnen twee jaar twee van deze miljoenenschepen in de vaart brengen, is geen kleinigheid!" De heer Trouw had zich in de geschiedenis van het eiland verdiept en had ook daarbij diverse boeiende bijzonderheden ontdekt. B.v. dat het eiland sinds 1414 een stad is, een feit waarop geen enkel ander eiland kan bogen. Verder had de geschiedenis van Maria Tesselschade hem geïntrigeerd (die in 1593 werd ge boren en haar naam dankt aan het feit, dat toen een groot aantal schepen van haar vader Roemer Visser op de rede van Texel verloren ging) Maar het be langrijkste jaartal in die eilandelijke geschiedenis vond hij toch 1907, toen TESO werd opgericht: alweer zo'n uniek vc-rschijnsel. Dat TESO bloeit, is thans wel heel duidelijk. Dat de onder neming dit bloeiende bestaan nog vele jaren zal kunnen voortzetten, was de wens van de directie van de Rotterdam se werf. Trots De veerverbinding Texel-Den Helder is de trots van het eiland, aldus de heer C, J. de Lugt, president-commissaris van TESO in zijn toespraak. Hij ver klaarde daarmee het nauwelijks te om schrijven gevoel en de zichtbare ont roering die zich van vele toeschouwers had meester gemaakt, toen het tweede dieselelektrische veerschip van TESO in haar element gleed. Hij feliciteerde mevrouw Vlas en ook de heren Bakker en Trouw van de werf met het hoge tempo, waarin de afgelopen tijd kon worden gewerkt. Dat vijf maanden na de kiellegging de stapelloop kon plaats vinden, vond hij bijzonder verheugend. Weliswaar was een vertraging van veertien dagen ontstaan door het niet tijdig toeleveren van de generatoren en voortstuwingsmotoren, maar dat was buiten schuld van de werf Als alles verder gunstig verloopt zal de „Texel stroom" medio mei geheel zijn afge bouwd, zodat dan de officiële proef vaart kan worden gehouden. Bron van zorg Verheugend vond de heer De Lugt Speciale aanbieding NATIONALE VLAG VLAGGESTOK HOUDER voor slechts ƒ9,95 BAKKERS IJZERHANDEL JONGETJE AAN GEVOLGEN VAN AANRIJDING OVERLEDEN De 8-jarige Wim C. Bakker, die vrij dagmiddag op de hoek Pontweg-Gast- huisstraat door een personenauto werd aangereden en daarbij zeer ernstig werd gewond, is woensdag in het ziekenhuis te Den Helder overleden. HOUTHAKKER ERNSTIG AAN VOET GEWOND Tijdens het uitsnoeien van bos hakte de 21-jange C. W Smit, H 99, zich met een vlijmscherpe bijl in de rechtervoet Het ongeluk gebeurde dinsdagochtend om kwart voor acht nabij ,,'t Paradijs' in de Dennen. Eerste hulp werd ver leend door de heer A. Kuik. De dokter liet de heer Smit naar het ziekenhuis te Den Helder brengen om daar opera tief te worden geholpen. Ondanks de klomp die de kracht van de bijlslag had afremde, was toch een zeer diepe ga pende wond ontstaan, waarbij twee pe zen waren doorgesneden. DE LEPELAARS ZIJN VROEG DIT JAAR DE KOOG Opvallend vioeq zijn op Texel de eerste lepelaars qearriveerd. Voriq jaar werd de voorhoede van de internationaal bekende kolonies in De Muy en De Geul op 13 maart qesiqna- leerd; nu waren de eerste vier lepelaars reeds maandaq 28 februari op ons eiland aanweziq. Hopelijk betekent dit een vroeg beqin van de lente VERGADERING CONfUACTfEI.ERS MIDDENMEER Van mogelijk be lang voor Texelse belangstellenden is de eerste vergadering, die de onlangs opgerichte kring Noordholland van de Nederlandse Contracttelersvereniging hedenmiddag om twee uuar houdt in hotel „Smit" te Middenmeer. Sprekers zijn de heren W H Kwakernaak en F. Mulder, die iets zullen vertellen over op:et en werkwijze van de vereniging. Het verhaal van de vader, die zijn zoon aan het fiont gaat opzoeken is een bittere aanklacht tegen de oorlog en dat is kennelijk ook de bedoeling geweest van regisseur Rewaz Tsjcheidze. De film had geen gelukkige afloop. De aan grijpende wijze waarop de regisseur dat in beeld had gebracht, veroorzaakte bij velen zichtbare ontroering. Eén dame, die zelf een zoon had verloren in de oorlog was haar emoties niet de baas en reageerde zo hevig, dat zij de zaal verliet. Droomwens Dat laatste had regisseur Tsjcheidze sterk aangegrepenzo vertelde hijzelf na afloop van de film. Hij zei, dat het voor hem jarenlang een droomwens was geweest om Texei te bezoeken, het eiland waar vele van zijn landgenoten, die in april 1945 om het leven kwamen, begraven liggen. Nu hij naar Nederland werd uitgenodigd, kon die wens einde lijk in vervulling gaan. „Texel is voor het Sowjet-volk en de Georgiërs een heilige plaats. In de aarde van dat eiland ligt het gebeente van hen, die voor onze vrijheid en onafhankelijkheid vochten". De regisseur zei met dank baarheid aan de Texelaars te denken, die zijn landgenoten indertijd holpen bij de strijd. Met name noemde hij mevr. Boon-Verberg en zei dat de strijd op het eiland nooit vergeten zou worden „De film heeft laten zien hoe verschrikkelijk de oorlog is en wij moeten trachten te voorkomen, dat zoiets ooit wordt her haald." Geschenken Namens dc directie van City-theater overhandigde mevrouw A. Pen-Kerk hoven aan regisseur Tsjcheidze een in gelijste foto van Texel. Eenzelfde her innering ontvingen Irina Scobtsewa en Liliana Alesjnikowa. Aan het begin van de avond was het drietal verwelkomd door de heer G. A. Oskam, administrateur van de Stich ting Cultureel Werk. Van een officieel welkom door een vertegenwoordiger, van het gemeentebestuur was afgezien. De heer Oskam zei overtuigd te zijn van het grote nut van contact en we derzijds begrip tussen de volkeren. De film, vooral in Rusland uitgegroeid tot een volwassen kunstuiting, kan daarbij een belangrijke rol vervullen. Het voorprogramma bestond ook uit een Russische film „De twee" die alweer op die onopgesmukte maar tref fende wijze de liefde in beeld brengt die een jongeman voelt voor een meisje dat later doofstom blijkt te zijn. Wij hopen, dat de directie van City-theater er in zal slagen vaker films van dit ge halte te vertonen. Onder geloei van stoomfluiten en sirenes glijdt de „Texelstroom" het water van de Nieuwe Maas in. het, dat ook burgemeester De Koning en wethouder Roeper naar Rotterdam waren gekomen. De toename van de vervoerscapaciteit betékent voor hen overigens een bron van zorg, want het is bijzonder moeilijk om de uitbreiding van allerlei toeristische voorzieningen daarmee gelijke tred te laten houden Er moeten parkeerterreinen worden aangelegd, campings, wegen enz., ter wijl de vraag naar meer accommodatie steeds dringender wordt. Er dreigt een achterstand met zeer ernstige gevolgen, maar een lichtpuntje is dat de minister ten opzichte van de recreatiegemeenten een ruimer standpunt gaat innemen en wellicht meer geld zal verstrekken. Bij de financiering van de „Texel stroom" heeft zich geen enkel pro- Zelden heeft een film op ens eiland zoveel indruk gemaakt als het Russi sche produkt, dal dinsdagavond in aan wezigheid van de regisseur, twee Rus sische filmsterren, vele genodigden en belangstellenden in het City-theater in première ging. Het was een zeldzaam goede film en om dat te constateren be hoefde men bepaald geen filmcriticus te zijn. Eindelijk zag men een film die iets te zeggen had, dat ieder verstond. Zonder overbodige sensatie, goedkope trucs, onwaarschijnlijk spektakel en de in vele westerse films te pas en onpas voorkomende zoenpartijen en bed scènes. Zelfs heeft men niet gegrepen naar technische mogelijkheden als breedbeeld, kleuren, bizarre geluidsef- fekten en wat dies meer zij. Het zou allemaal overbodig zijn geweest en waarschijnlijk zelfs afbreuk hebben ge daan aan dc diep-menselijke inhoud van deze voortreffelijke film, die één groot bewijs was voor het kunstenaar schap van de Russen en afrekende met de bewering dat communisten vernieti gers der cultuur zouden zijn. bleem voorgedaan. De onderhandelin gen met de Veenkoloniale Bank ver liepen zelfs nog aanmerkelijk vlotter dan bij de „Marsdiep". De heer De Lugt meende, dat „Texel stroom" voor het nieuwe schip een goede en toepasselijke naam is. De vaar route Den Helder-'t Horntje loopt onge veer op de grens tussen Marsdiep en Texelstroom en dat de boot naar het laatstgenoemde vaarwater is genoemd, is dus wel logisch. De vraag hoe het derde dieselelektrische veerschip van TESO zal moeten heten, zal eerst over ca. tien jaar aan de orde komen, want, zo wordt algemeen verwacht, tot die tijd kan de verkeersstroom goed worden verwerkt. Als de „Texelstroom" volgens plan wordt afgebouwd, betekent dit dat de Pinksterdrukte er al mee kan wor den opgevangen Daarop werd een dronk uitgebracht op de behouden vaart. Dc spanning is geweken: de „Texelstroom", nog roestbruin en weinig aantrekkelijk, in haar element Mevrouw J. Vlas-Cetkowski neemt na de geslaagde doop en tewaterlating de felicitaties van burgermeester C. de Koning (links) in ont vangst. Rechts de lieer J. J. Trouw, een der directeuren van de werf. Op de voorgrond het bloemenmeisje Dika van Merk. dochter van Ir. J. van Hcrk, chef tekenkamer bij P. Smit jr. N.V.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1966 | | pagina 1