Cjrom 'ZwarL-Jexel s in het harL, De Koog moet zelf groot bedrag bijeenbrengen AGENDA Jubileum bouwfonds 1966 moet enorme kosten helpen bestrijden Voor gemeenschaps- en recreatiecentrum Gezondheidscentrum Groene Kruis Texel Veel belangstelling tijdens vergadering Donderdag kartingdemonstraties Uitr fa <v> v% Mï "stalen I slaapkamers Moerbeek's Uitgave N.V. v/h Langeveld de Rooi) Postbus 11 Deo Borg, Texel - Tel. 2058 tedaktlc: Harry de Graaf, Wilhelminalaan 33, Deo Burg, tel. 2058, 's avonds 2382. )INSDAG 8 MAART 1966 79e JAARGANG No. 8047 TEXELSE^COURANT Verschijnt dinsdags en vrijdags. Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coöp. Boe renleenbank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ2,95 p. kw. 30 ct incasso. Advert: familieberichten 14 ct. p. mm.; andere advert 12 ct p. mm. Dat het welzijn van de Koqei ge meenschap velen ter harte gaat, is donderdagavond duidelijk gebleken. De vergadering, die de Oranjever eniging had uitgeschreven om de plan nen tot het oprichten van een Gemeen schaps- en Recreatiecentrum te be spreken, was druk bezocht, er werd met aandacht naar de door de heer M. Mantje gegeven uiteenzettingen ge luisterd en de steer was bijzonder prettig. De heer Mantje begon zijn betoog met erop te wijzen, dat allerwege veel waardering bestaat voor de wijze, waarop het jeugdhuis tot nu toe werd geleid, er is op voorbeeldige wijze ge roeid met de riemen die men had. De Kerkvoogdij zal het nieuwe plan van harte steunen, ook omdat het doel van de Stichting in het algemeen het stimu leren van activiteiten is, die gericht zijn op de bevordering van de gemeen schapszin. Het gebouw zal in vele be hoeften dienen te voorzien. Zo zal het een zaal voor binnensport en de moge lijkheid er in de zomer kerkdiensten te houden bevatten, een zaal voor grotere vergaderingen en verder kleine zaaltjes voor clubjes, repetities en het beoefenen van hobby's. Vooral ook omdat dit ge bouw in de zomer voor de recreatie een rol van betekenis zal gaan spelen, is een dorpshuis, dat voor subsidies ge bonden is aan het inwonertal, voor De Koog ongewenst. Zo heeft de Stichting Sociaal Toe risme van belangstelling blijk gegeven, hetgeen op zichzelf reeds een stimulans is. Ook is het mogelijk, dat de gemeente Texel de sportzaal, ten behoeve van de gymnastieklessen aan de schoolkinde ren, huurt. De inwoners van De Koog zullen met elkaar een bedrag van tussen de 12 en 15 duizend gulden bijeen dienen te brengen, véél voor een kleine gemeen schap. Er zijn dan kansen op grote sub sidies van de overheid zowel als van de sportfederatie. Als het gebouw er staat is het vrij van lasten en renten. De exploitatie zal zichzelf dienen te be druipen, er is een redelijke kans dat dit mogelijk is. Verwacht wordt, dat de verschillende verenigingen acties zullen gaan onder riemen, zodat het benodigde kapitaal spoedig bijeen is. De Oranjevereniging zal zich graag met de coördinatie be lasten. Vooral jeugd De realisering van de plannen, aldus de heer Mantje, komt in de eerste plaats de jeugd ten goede. Steeds weer blijkt, dat het verenigingsleven niet dood is! Het gaat erom nu iets tot stand te brengen, waar onze kindskinderen trots op kunnen zijn. Het is de bedoeling, dat het bestuur van de Stichting alle lagen en geeste lijke stromingen van het dorp zal ver tegenwoordigen. Om 't hele dorp in de gelegenheid te stellen invloed op de gang van zaken uit te oefenen, kan men Dinsdag 8 maart Den Burg, De Zwaan, 8 uur, Jaarvergadering Woningbouwvereniging Texel. Woensdag 9 maart Den Burg, Broodmaaltijd voor de bejaarden. Daarna cabaret Herman Tholen. Donderdag 10 maart De Koog, De Toekomst, Toneelvoorstelling voor de o.l. school De Koog, aanvang 10 uur. De Koog, Dc Toekomst, Bonte Avond geor ganiseerd door de Oranjevereniging. Iedereen is welkom. Vrijdag 11 maart Den Burg, Oranjeboom, UDI met het blijspel „De man zonder glans". Oosterend, Jatry, Amateursavond, aanvang 8 uur. De Koog, De Toekomst, toneelavond Luberti- school, aanvang 8 uur, voor ouders en be langstellenden. Zaterdag 12 maart Den Burg, De Oranjeboom, UDI met het blij spel „De man zonder glans". De Waal, Dorpshuis, 't Amateurtje, met het stuk „Sterker dan goud" van M. van Spaan- donck. Speciale aanbieding NATIONALE VLAG VLAGGESTOK HOUDER voor slechts 9,95 BAKKERS IJZERHANDEL donateur worden voor een bedrag van ƒ10,per jaar Het Bestuur bestaat op het ogenblik uit 10 leden, doch indien de wenselijk heid zou blijken, kan dit aantal tot 15 worden uitgebreid. De bouwkundige C. R. Alkema is voorzitter, secretaris is de heer M. Mantje en penningmeester de heer J. van Lare De verdere bestuursleden zijn mej. A. G. Luysterburg en de heren W. Bakker, N. H. van Schoonhoven, C. H. J. van Kleef, E. Stoer, Jac. Vlaming en Ds. A. W. F. Waardenburg. Suggesties Verscheidene aanwezigen brachten bruikbare suggesties naar voren. Zo werd gesteld, dat wat nu grootscheeps van opzet lijkt, over enkele decennia te klein kan blijken te zijn. Het bouwplan zou voor uitbreiding vatbaar dienen te zijn. Verder werd geopperd, dat om het benodigde beginkapitaal bijeen te bren gen de mogelijkheid zou kunnen wor den geschapen, de donatie over bv. 10 jaar ineens te betalen. Ook werd erop aangedrongen, de tijd van voorbereiding zoveel mogelijk te bekorten. Het plan is urgentDe ver enigingsbesturen kunnen hieraan mee werken door zo spoedig mogelijk aan de secretaris op te geven, hoe zij van het gebouw gebruik denken te gaan maken. Dit wordt dan aan de autoriteiten door gegeven Naar aanleiding van een desbetref fende vraag weid door de voorzitter tegengesproken, dat het de bedoeling zou zijn. gedurende de zomermaanden in het gebouw een dancing te vestigen Wel zullen de jongelui zich er op aan gename wijze kunnen bezighouden. Door de Stichting zal niemand worden benadeeld, ook de zaalhouders niet. De uitvoeringen zullen daar, waar zij tot nu toe plaats vonden, blijven worden gehouden. Ter bestrijding van de eerste kosten zijn van het Fonds Muzieknis ƒ2000, naar de Stichting overgeboekt. Op 9 april zal de eerste algemene vergade ring van de Stichting worden gehou den. Oranjevereniging Na de pauze werd de gewone agenda van de Oranjevereniging, tevens Dorpscommissie, afgehandeld. De voor zitter deelde mee, dat de belangstelling voor lezingen de laatste tijd zo gering was, dat deze niet meer zullen worden gehouden. De activiteiten zullen zich voortaan beperken tot de stranddagen, kinderfeesten, het organiseren van de nationale feestelijkheden, de jaarlijkse beiaardentocht enz. Aan het tot stand komen van een be- grafeniskledingvereniging, waarover in de vorige vergadering werd gesproken, wil de Oranjevereniging graag mede werken. Het resterende geld van het Muziek- nisfonds, afgerond tot ƒ1000,wordt bestemd voor de Drumband. De bejaardenmiddag, georganiseerd in samenwerking met andere verenigin gen, was een groot succes. Aan een her haling, nog deze winter, wordt ge werkt. Door het bedanken van de heer C. Drevel was een bestuursverkiezing no dig. Bij de tweede stemming werd mevrouw Groenhof-Bakelaar gekozen. De scheidende secretaris kreeg woorden van dank en een hartelijk applaus. Mevrouw Luberti stelde voor mevr Mantje en mevr. Drevel tot ereleden te benoemen, een voorstel waarmee de vergadering van harte instemde. Ds. Waardenburg wees op de prettige samenwerking tussen Oranjevereniging en de Schuilhut, vooral wat de strand dagen betreft. Een der aanwezigen merkte op, dat er bij feestelijke gebeurtenissen bij het Vorstenhuis zo weinig wordt gevlagd. Hij hoopte, dat bij het a.s. huwelijk allerwege de vlag zal worden uitge stoken. In zijn slotwoord dankte de heer Mantje in het bijzonder de heren Os kam en v.d. Heerik voor hun aanwezig heid, waaruit de conclusie zou kunnen worden getrokken, dat ook van de zijde van het Gemeentebestuur belangstel ling bestaat voor de Stichting Gemeen schaps- en Recreatiecentrum De Koog. VOOR HONGEREND INDIA OOSTEREND Er stromen nog steeds giften binnen ten bate van de actie „Eten voor India". Op initiatief van de 10-jarige Rietje v.d Star werd onder de leerlingen van de o.l. school te Oosterend een inzameling georgani seerd, die totaal ƒ88,opbracht, 28, daarvan werd verkregen door een week het melkgeld te offeren; ƒ60,deden de leerlingen in een bus die in de school was neergezet. Op de giro van de Texelse Courant werd deze week door J. W. te B. 50,gestort en door C. G. V. te O. eveneens ƒ50,—. Een bedrag van ƒ100,werd op onze bankrekening gestort door J. M. B.-W. SOOS NAM KLUCHT IN STUDIE OOSTEREND De Toneelgroep van Schoolvereniging Oosterender Open bare School („S.O.O.S.") heeft in studie genomen de klucht in 3 bedrijven van Jn. Timmer „Waar ben jij geweest van nacht". Van deze auteur werd vorig jaar de klucht „Een vriend komt over" gespeeld. De toneelgroep onder leiding van de heer Wierenga verwacht dat het stuk half april in première zal gaan in de toneelzaal van de o.l. school te Oos terend Tragisch gevolg van bravocrvliegerij MARINELUITENANT DOOR LAAG VLIEGEND TOESTEL GEDOOD DEN HOORN Op de Hors heeft zich donderdagmiddag om drie uur een dodelijk ongeval voorgedaan, waarvan de 23-jarige luitenant ter zee vlieger derde klasse reserve G. A. Visser uit Epe, het slachtoffer werd. Hij werd ge raakt door het staartwiel van een Har- vard-vliegtuig, dat onverantwoord laag over het terrein scheerde. Luitenant Visser maakte deel uit van de MLD- ploeg, die op de Hors is gestationeerd in verband met de schietoefeningen, die daar regelmatig worden gehouden. Don derdag was de ploeg belast met het ber gen van een sleepzak, die door het Har- vardvliegtuig (dat voor de artillerie- school had gevlogen) zou worden afge worpen bij de Stuifdijk. Dit gebeurde, maar daarop scheerde de vlieger tot twee maal toe uiterst laag over het ter rein, zodat ieder zich op de grond moest laten vallen. Bij de tweede scheervlucht, juist toen het toestel weer optrok, werd de heer Visser aan het hoofd geraakt en op slag gedood. Een commissie van onderzoek is inmiddels aan het werk gegaan. Het was nog niet mogelijk de betrokken vlieger te ver horen, aangezien hij met een shoe in de marineziekenboeg te Den Helder moest worden opgenomen. GEEN GROTE BIJDRAGE VOOR HUWELIJKSGESCHENK Het aandeel dat Texel heeft bijgedra gen in de kosten van het huwelijksge schenk voor Prinses Beatrix en de heer Claus von AmSberg is niet bijzonder groot geweest. Van de ca. 3000 envelop pen, die vorige week over Texel zijn bezorgd, werden er slechts 150 met in houd terugbezorgd. Op deze wijze kwam totaal ƒ507,19 binnen. Met 15,die via de bank werd bijgedragen kwam dc totaalopbrcngst voor Texel dus op ƒ522,19. Voor ongeveer de helft van dit be drag zorgde Den Burg: 294,77 Het in verhouding met het aantal inwoners kleinste bedrag kwam uit Oudeschild; ƒ9,De Waal bracht ƒ3,50 bijeen. De Cocksdorp offerde ƒ48,50, De Koog ƒ40,Oosterend ƒ79,92 en Den Hoorn 31,50. OVERDENKING ZEKERHEID Iedereen heeft behoefte aan zeker heid, zowel materieel als geestelijk. Er zijn mensen, die zeer zeker van zichzelf, vastberaden en doelbewust leven. Daar tegenover treffen we typen aan, die zich altijd onzeker gedragen en zich geen houding kunnen geven Onder christenen vinden we de eeuwige twij felaars aan de ene kant en de Fari zeeërs aan de andere kant. De eerste groep zegt met Thomas: „eerst zien en dan geloven". De tweede zegt: „wij hebben het, wij weten het, wij zijn het". De waarheid ligt, zoals gewoonlijk, in het midden. Wij weten niet alles even klaar en duidelijk. Wij leven temidden van raadselen, geheimen, mysteries. Wij komen telkens ongerijmdheden en te genstrijdigheden tegen. Wij leven in de regel meer met vraagtekens dan met uitroeptekens. Allerlei vragen blijven onbeantwoord. In de geestelijke dingen kunnen wij ons gevoelen als Alice in wonderland Een belangrijk element in het geloof is de verwondering Met verwondering ziet een christen de Here God aan de gang in schepping en ver lossing. Het is een groots en heerlijk werk, dat Hij volbracht heeft. Maar we begrijpen er niets van! „Wegen Gods hoe duister zijt gij", dichtte Da Costa. Toch is er een zekerheid temidden van alle onzekerheden, een uitroepteken te midden van alle vraagtekens, Dat is Christus, de God-met-ons, de volmaakte liefde, de Vredevorst, de Heer van leven en dood. Paulus zegt: „Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus?" Wij zijn van Hem, wij behoren Hem toe. Zijn eigendom zijn wij. Deze zekerheid kan ons nooit hoogmoedig en eigen gereid maken Het is immers geen ver dienste, maar een gunst van God, een geschenk. We noemen dit geschenk ge nade. Deze genade is er niet alleen voor een exclusief, uitgelezen groepje. Neen, wij geloven dat God wil, dat allen be houden worden. Een christen wil ook de niet-christen deelgenoot maken van het heil. dat de hele wereld omvat. Dat is de zendingstaak van de kerk en van iedere gelovige. Willen wij de verzoening prediken, dan zullen we ons ook met elkaar en dus ook met andere kerken moeten verzoenen, opdat wij eensgezind de Heer dienen! Er moet nog heel wat gebeuren! De Heer maakt ons aktief. Wij gaan uit van de zekerheid, dat Hij ons leidt J. G. Beerthuis Het navolgende artikel, dat ons door het Groene Kruis Texel werd verstrekt, geven wij gaarne ter lezing aan onze abonnees door: Op 20 april is het zestig jaar geleden dat op initiatief van Dokter Wagema- ker op Texel een afdeling Texel van de Noordhollandse Provinciale Vereniging „Het Witte Kruis" werd opgericht. Bij koninklijk besluit van 30 november 1961 werd de naam veranderd in de vereniging „Het Witte Kruis Texel" en vanaf 1 januari 1966 volgde herdoop in „Het Groene Kruis - Texel". Het begon allemaal eenvoudig. Aan de Witte Kruislaan werd een wijkge- bouw met magazijn gebouwd. De wo ning werd beschikbaar gesteld aan de toenmahge „Texelse Algemene Wijk verpleging", die hierin haar twee wijk verpleegsters, de Zrs. Meijer huisves ting verleende. De moeder van deze Zusters en later haar dochter werd door Het Witte Kruis belast met de uitgifte van verplegingsmateriaal en onderhoud magazijn. In de daarop volgende jaren werd door het Witte Kruis een ziekenauto aangeschaft, Donderdagmiddag om twee uur zullen op de Texelse kartingbaan bij Den Burg (Akenbuurt) demonstraties worden gegeven met wed- strijdskelters. Het evene ment is georganiseerd dooi de N.V. Karting Texel met de bedoeling de belangstel ling voor deze sport te ver groten. Men is nl. voorne mens binnenkort een kart- ingclub op te richten. Zoals men zich zal herinneren werden hiertoe vorig jaar reeds pogingen ondernomen, maar dooi de korte tijd die toen beschikbaar was, is het bij een poging gebleven. Wel zijn reeds vier Texelaars in het bezit van een wedstrijdkart. De op te richten kartingclub zal een afdeling worden van de bestaande Motor-, Auto- en Bromfietsclüb „Texel". Behalve de demonstratie zal de N.V. Karting donderdagmiddag een verkoop welk vervoermiddel in exploitatie werd gegeven aan de heer E. Boekei te Den Burg. Kort na de tweede wereldoorlog werd de ziekenauto overgedragen aan de N.V. TESO, die het zieken vervoer daarmede in zijn qeheel op zich nam. De activiteiten op het gebied der volks gezondheid beperkten zich tot '47 voor namelijk tot het verstrekken van ver plegingsmateriaal, het uitlenen van lig- tenten ten bate van de tuberculosebe strijding het uitzenden van kinderen naar Gezondheidskolonies, het bevor deren van opname van patiënten in sanatoria. In 1947 kwam een fusie tot stand met de Algemene Texelse Wijkverple ging; de werkzaamheden van deze ver eniging werden in zijn volle omvang overgenomen door het Witte Kruis. Met de drie wijkverpleegsters nam het Witte Kruis dus ook de wijkverpleging over. In het najaar van 1949 werd ten behoeve van een permanente huisves ting van onze zuster te Oosterend de voormalige pastorie van de Gerefor meerde Kerk in H.V. door Het Witte Kruis aangekocht. Deze woning werd in tweeën gesplitst; het benedenhuis met een klein magazijn voor de wijk verpleegster, de bovenwoning voor een klein gezin, met aparte ingang. Badhuis Op 10 januari 1953 werd het nieuwe consultatiebureau aan de Schoonoord- singel achter het wijkgebouw in ge bruik genomen De linkervleugel van dit gebouw was ingericht voor badhuis, waaraan destijds een grote behoefte be stond. Een badmeester tevens concierge van tweedehands skelters houden. Er zijn vijf van deze racewagentjes be schikbaar. De karts zijn in staat op de rechte stukken van het Texelse circuit een snelheid van ca. 80 km. te halen. Door het lage zwaartepunt (de coureur zit 3 - 5 cm. boven de grond), is omslaan vrijwel onmogelijk. Bij slecht weer zal de demonstra tie en de veikoop worden uitgesteld tot latere datum. MEUBELHANDEL Den Burg Tel. 2572 werd in dienst genomen. De zorg voor de kinderhygiëne kwam hierdoor pas goed van de grond. Voordien moest men zich behelpen: de eerste jaren in het voormalige Café Den Burg aan de Groeneplaats, later in de bioscoopzaal van ,De Oranjeboom" op het toneel Nu had het Witte Kruis de beschikking over een modern ingericht bureau voor de zuigelingen- en kleuterzorg. Op 5 september 1957 werd het kringbureau voor de tuberculose-bestrijding onder gebracht in het consultatiebureau. Voordien moest men voor dit onderzoek steeds heen en terug naar Den Helder, met alle bezwaren van dien. Nu kon zulks twee keer per maand plaats vin den in Den Burg, hetgeen een zeer be langrijke vooruitgang betekende. Rheumab es t r ij d i ng Eveneens in 1953 kwam de rheuma- bestrijding op gang. Eens per maand wordt in het Consultatiebureau door een rheuma-specialist zitting gehouden en consult verleent; de voorgeschreven behandelingen, die daaruit voortvloeien worden eveneens onder toezicht van de wijkverpleegsters met het Ultra Korte Golf apparaat verricht. Diverse instel lingen maken, voor zover enigszins mo gelijk van de beschikbare ruimte in het C B. gebruik. Door de steeds grotere uitbreiding van diverse taken op het gebied van de volksgezondheid, zag het bestuur van het Groene Kruis zich ge noodzaakt ten behoeve daarvan de no dige maatregelen te treffen. In de eer ste plaats een uitbreiding van het be staande consulatiebureau, terwijl gelij kertijd besloten werd hieraan het bou wen van een wooriblok voor drie wijk verpleegsters en een concierge vast te koppelen. Deze nieuwbouwplannen werden voorbereid in nauw overleg met het college van Burgemeester en Wet houders der gemeente Texel, waarvan het Bestuur alle mogelijke medewer king ondervond. Voor het desbetreffen de definitieve bouwplan werd Rijks goedkeuring aangevraagd. Aankoop van de benodigde grond heeft intussen plaats gehad. Voor het tot stand komen van dit Gezondheidscentrum is een groot kapi taal nodig, waarover Het Groene Kruis niet de beschikking heeft. Behalve de (zie vervolg pagina 2)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1966 | | pagina 1