(jroen 2 7wartsjexehin het harL, Voordelig sparen 3W» 5% AMRO BANK „Verdere uitgroei van dorp moet mogelijk blijven!" Vlessing verkocht meubelzaak HOCR A-congres wordt dit jaar op Texel gehouden B en W tot Den Hoorn: Toch mogelijkheden voor achtergestelde bevolking Toneelclub Zuid-Eierland greep met „Wij weten niet alles' Ook warenhuis binnenkort in andere handen Talpartij met scooter Jongeman (19) zeer ernstig gewond hoog Kees Verkerk ook van de partij AMSTERDAM-ROTTERDAM BANK DINSDAG 22 MAART 1966 TEXELSE 79e JAARGANG No. 8051 Uitgave N.V. v/h Langeveld de RooU Postbus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2058 Redaktle: Harry de Graaf, Wilhelminalaan 33, Den Burg, tel. 2058, 's avonds 2382. COURANT Verschijnt dinsdags en vrijdags. Bank: Nederl. Middcnstandsbank; Coöp. Boe renleenbank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ2,95 p. kw. 30 cL incasso. Advert.: familieberichten 14 ct. p. mm.; andere advert. 12 ct. p. mm. Volgens het onlangs bekend ge maakte recreatïeplan voor Texel zal Den Hoorn een „consei verende be stemming" krijgen, wat zou betekenen dat het stichten van grote recreatie- objecten in of op korte afstand van het dorp niet zal worden toegestaan. De Hoornders voelen zich daarom achter gesteld bij de rest van Texel en de ont stemming daarover kwam tot uiting in een vergadering die in december onder auspiciën van de dorpscommissie werd gehouden. De teleurstelling over de „conserverende bestemming" kwam na een andere overheidsbeslis- sing, waarover Den Hoorn slecht is te spreken. Het door de gemeente ont worpen uitbreidingsplan, dat voorzag in een flinke vergroting van het dorp, werd door GS afgekeurd, omdat men het te groots opgezet achtte. De ge meente is tegen deze GS-beslissing evenwel in beroep gegaan. De veront ruste dorpelingen besloten tijdens de vergadering in december een brief aan B. en W. te schrijven met het verzoek geen medewerking te geven aan het conserveringsplan. In de brief werden enkele suggesties verwerkt om Den Hoorn voor bevolking en toeristen aan trekkelijker te maken zoals het vrijge ven van boerdeiijen voor recreatie, de aanleg van een hertekamp, een speel terrein en een plantsoen. Op 11 februari hebben B. en W. op deze brief geantwoord. „Het ligt aller minst in onze bedoeling Den Hoorn een mogelijkheid tot verdere uitgroei te ontnemen. Dit standpunt had u overi gens al duidelijk kunnen zijn sinds de gemeenteraad besloot beroep in te stel len tegen de niet-goedkeuring door GS van het door de gemeente vastgestelde uitbreidingsplan-in-onderdclen Den Hoorn. Deze beroepszaak is nog steeds aanhangig. Dat wij, en de werkgroep recreatie Texel, Den Hoorn een bijzon dere landschappelijke waarde toeken nen, die wij niet verloren willen laten gaan, behoeft daarmee niet in strijd te zijn", aldus B. en W. Het gemeentebestuur schrijft verder: „Het is ons opgevallen dat u zich in Uw brief vrij kritisch opstelt ten opzichte van het onlangs door de gemeenteraad aanvaarde plan van de werkgroep re creatie Texel, maar dat uwerzijds geen voorstellen worden gedaan om bepaalde gronden in de recreatiesfeer te betrek ken. Ten aanzien van Uw suggestie om voormalige boerderijen vrij te geven voor gebruik in de recreatiesector delen wij u mee, dat wij in deze moeilijk een algemene toezegging kunnen doen. In cidenteel zal, geval voor geval, bekeken moeten worden of de woningbehoefte het toelaat woonruimte aan de woning markt te onttrekken. Overigens beoogt het recreatieplan geenszins een verdere uitbreiding van hotels en pensions in de dorpen tegen te gaan. Waar wij kunnen, zullen wij zeker meewerken aan een eventueel gevraagde verbouw tot pen sionruimte". Hertekamp B.en W. zijn voorts van mening dat een hertekamp niet goed in de Texelse sfeer past. De kosten van een dergelijke voorziening, waarvoor gewoonlijk geen entree wordt gevraagd, moeten bijzon der hoog zijn. Toegezegd wordt even wel, dat een dergelijk initiatief vanuit de dorpsgemeenschap door de gemeente wel in overweging zal worden geno men. B. en W. geven toe dat een speelter rein nodig is. Direct naast de kleuter school kan zo'n project worden aange legd als aanvullend werkproject, zoals te Oudeschild is gebeurd. Toegegeven wordt ook dat Den Hoorn niet rijk met beplanting en plantsoenen is bedeeld. Mogelijk kan de driehoek ten westen van de woningwetwoningen als plant soen worden ingericht. Boombeplanting is ook mogelijk op de strook ten zuiden van Diek ter hoogte van smederij De Wit. Minder Typhoons-last Deze brief van B. en W. werd woens dagavond j.l. voorgelezen tijdens de Vrijdag 25 maart Den Burg, Gymnastieklokaal R.H.B.S. Platte landsvrouwen Eierland en Den Burg, gezamen lijke avond. Zaterdag 26 maart De Koog, „De Toekomst", De Dumkanters met het stuk „Spel met een droom" Zondag 27 maart Voorjaarswandeltocht. 10 en 20 km. Start bij de Landbouwschool tussen 1 en 2 uur. jaarvergadering van het dorpshuis De Waldhoorn. Buiten het bestuur waren 17 belangstellenden aanwezig. Na de notulen door mevrouw Lap-Schrier volgde het jaarverslag dat door voor zitter G. Kiljan werd voorgelezen, om dat mevrouw Beumkes-Haasnoot ziek is. In de afgelopen zomer werden 9 dansavonden gehouden met muziek van The Typhoons. De financiële resultaten van deze avonden waren goed en dat was nodig, want uit het financieel ver slag van penningmeester J. Bakker W. Tzn. bleek dai de uitgaven hoog wa ren. De Typhoons veroorzaken door hun lawaai nogal wat overlast voor de om geving. De band zal worden gevraagd de versterkers wat minder ver open te zetten. Voorts zullen in de zaal twee ventilatoren worden aangebracht, waar door de ramen dicht kunnen blijven. Verbouw Het dorpshuis zal worden verbouwd en gemoderniseerd. Er lag een tekening ter inzage. De ramen aan de straat worden veranderd, de keuken wordt uitgebreid en er zal een bar worden ge maakt. Voorts worden de toiletten ver nieuwd en er komt een garderobe, die tevens als hobby- of vergaderlokaal kan worden gebruikt. Bij de bestuursverkiezing werden mevr. Beumkes-Haasnoot en de heren kozen. C. P. Drijver en J. Bakker W. Tzn. her- Tijdens de rondvraag na de ipauze werd gewezen op het gevaar, dat drie bunkers in de duinen bij de Ruige Hoek opleveren. De bunkers werden in 1939 aangelegd en zijn gevaarlijk door de 4 meter diepe trapschachten. Gewezen werd voorts op de verzakkingen die in het hoge achterom ontstaan door het zware verkeer, dat er (in verband met de rioleringswerkzaamheden) gebruik van maakt Ook werd druk gesproken over de wenselijkheid van eenrichting verkeer in het dorp en het dringend noodzakelijke parkeerterrein, voorge steld werd het terrein naast slager Goënga tot parkeergelegenheid te ma ken. Het bestuur zegde toe aan de grie ven en verlangens aandacht te zullen schenken en er zonodig de plaatselijke overheid over te benaderen. FIETS IN TWEEËN Onbekenden hebben zaterdagavond omstreeks half twaalf een in de Zwaan straat geparkeerde fiets vernield. De eigenaar zat op dat moment in het café. De daders hadden het vehikel precies doormidden gezaagd. Naar de reden van deze merkwaardige slooppartij kan men slechts gissen ■RBHHnBnC HOBBYCLUB NAAR JARIGE KONINGIN OUDESCHILD De Hobbyclub „Athena" te Oudeschild zal deelneemen aan ht défilé te Soestdijk, op 30 april voor de jarige koningin. Zaterdag werd van het Baarnse oranjecomité de beno digde toesteemming ontvangen. Onder leiding van mevrouw Janssen zullen 24 in clubcostuum gestoken kin deren per TESO-bus naar Soestdijk reizen. Het is de bedoeling dat de ko ningin met een speciaal clubgeschenk zal worden verrast: het model van een schip en een geborduurd tafellaken met vingerdoekjes. Deze artikelen worden op 16 april in het dorpshuis tentoonge steld. EERSTE DEEL EHBO-CURSUS VOLTOOID DE COCKSDORP De EHBO-cur- sus die deze winter te De Cocksdorp is gehouden zal in oktober worden ver volgd. Er werden reeds 18 lessen gege ven door dokter Siebinga (theorie) en de heer H. van Beek (instructie). BIBLIOTHEEK OUDESCHILD OUDESCHILD Iedere woensdag avond bestaat van kwart voor zeven tot kwart voor acht gelegenheid boeken te lenen in het dorpshuis ,,'t Skiltje". Er is een grote collectie, zowel voor kinderen als volwassenen. De N.V. Ph. Vlessing heeft de afdeling woninginrichting van haar zaak aan de Gravenstraat verkocht aan de heren II. Oosterhof te Den Burg, en P. v.d. Kop pel uit Benschop (Utr.). De heren Oos terhof en Benschop zullen de zaak als vennootschap onder firma voortzetten onder de naam „Woninginrichting Eu ropa-meubel". Het bovenstaande be richt is de bevestiging van geruchten, die reeds maanden de ronde deden. Vrijdag is de overdracht van de zaak echter pas een feit geworden. De heer H. Oosterhof is in het bedrijf geen onbekende, aangezien hij er sedert zijn 17e jaar werkt; de laatste jaren had hij de leiding van de meubelafde ling. De heer P. v.d. Koppel had te Ben- De 19-jarige Andre Buis uit Den Burg is zaterdagavond omstreeks elf uur zeer ernstig gewond geraakt toen hij met een scooter van de Schilderweg raakte en in de greppel terechtkwam. De toe dracht van het ongeluk is nog niet dui delijk; aangenomen wordt dat de scooter in de flauwe bocht tussen „Burgzicht" en het iVardappelselectie- bedrijf in de berm is geraakt en over de kop is geslagen. De heer Buis, die geen valhelm droeg, werd ernstig aan het hoofd gewond en liep een zeer zware hersenschudding op. Een voorbijganger alarmeerde de po litie, zodat de jongeman snel per ambu lance en extra boot naar Den Helder kon worden gebracht. De duopassagier Hans Moerbeek (18) kwam met de schrik en enkele onbetekenende ver wondingen vrij. De scooter, die de heer Buis met toestemming van een vriend had geleend, werd licht beschadigd. schop een klein bedrijf in woningin richting. Hij hoorde tot de belangstel lenden toen de heer Vlessing zijn meu belzaak te koop aanbood. Samenwer king met de heer Oosterhof leek de gunstigste mogelijkheden te bieden. De heer v.d. Koppel, die voor binnenhuis architect heeft gestudeerd, heeft mèt zijn medefirmani, vooral belangstelling voor de „betere" woninginrichting. Zij zullen zich daarop specialiseren en er binnenkort de winkel voor verbouwen. In de loop van de volgende maand zal „Woninginrichting Europa-meubel" of ficieel worden geopend. Het ziet er naar uit, dat de N.V. Ph. Vlessing, na 160 jaar, Texel geheel zal verlaten, want ook het Unie warenhuis zal worden verkocht De heer P. Maas uit Amsterdam, thans wonende op Texel, zwaait er reeds enige tijd de scepter. De verkoop zal binnen afzien bare tijd een feit zijn Dan zal alleen de confectiezaak nog eigendom van de N.V. Vlessing zijn. De heer E. Vlessing te Amstelveen kon ons niet zeggen of hij dit onderdeel ook zal afstoten. Behoorlijke opvoering ondanks gebrek aan vaart en expressie OOSTEREND De kleine en be scheiden toneelclub van Zuid-Eierland heeft bewezen, dat zij in de rij van Texelse amateurtoneelverenigingen geen slecht figuur hoeft te slaan. Dat gebeurde vrijdag in Zuid-Eierland en zaterdag in het Gebouw voor Christe lijke Belangen te Oosterend met de op voering van het toneelstuk „Wij weten niet alles" van Koos Beswino. Dit drie bedrijven tellende stuk zou zelfs voor de beste verenigingen op ons eiland een moeilijke kluif zijn. Dat Zuid-Eierland het aandurfde, getuigt van bewonde renswaardige moed. De uitvoering was niet vlekkeloos, maar hartverwarmend was de spontaniteit van de spelers, die onder vrij primitieve omstandigheden werkten. Jammer was het dat vooral de eerste avond weinig publiek trok; de wegblijvers hebben stellig iets gemist! Hoofdfiguur in het verhaal is Garm Scheltema. Vroeger was hij een kundig chirurg, maar overmatig drankgebruik deed hem een fatale fout begaan: een kind stierf onder zijn handen op de ope ratietafel. Dit feit bracht hem ertoe zijn taak als medicus neer te leggen en zich op het platteland met bloementeelt be zig te gaan houden. Niemand weet iets van het verleden van Garm, behalve zijn oude vriendin. In de omgeving heeft Garm een goede reputatie als wonderdokter. Hij kan zijn bezoekers zelf beter van diverse kwalen afhelpen dan de norse dokter Brethouder, die dan ook zijn aartsvijand is. De dochter van de arts, Luus, trouwt echter met Garm's zoon Toine. Toine is ook arts en kan de „praktijken" van zijn vader niet De HOCRA, de organisatie waarin exploitanten van hotels, café's, restau rants en aanverwante bedrijven zijn verenigd, zal haar landelijk congres dit jaar op Texel houden. Op 27 april zul len, naar thans vaststaat, ongeveer 500 deelnemers op het eiland arriveren. Het U kunt voordelig sparen op een renteboekje of op een spaarrekening. U kunt voordeliger sparen op een termij nspaarrekenin g met 6 maanden opzegging. U spaart het voordeligst op een termijnspaarrekening met 12 maanden opzegging. HOCRA-bestuur heeft Den Burg als congresplaats gekozen, omdat de Texel se afdeling van HOCRA dit jaar 50 jaar bestaat. De samenkomst krijgt daardoor een feestelijk tintje. Ter herdenking van het jubileum zullen de hoofdbestuursleden van de Hoera reeds op dinsdag! 26 april op Texel aankomen. Zij zullen 's middags om één uur worden ontvangen in hotel „De Graaf', waarna om 2 uur een hoofdbestuursvergadering volgt. Van vier tot zes uur wordt in „Casino" een receptie gegeven, waarna om 8 uur 's avonds het door de afdeling Texel aan geboden diner in hotel „De Lindeboom- Texel" begint. De volgende middag! vangt het eigen lijke congres aan. De deelnemers zullen met een extra boot, die om elf uur van Texel vertrekt, worden afgehaald. Aan boord zal de officiële ontvangst door het gemeentebestuur plaatsvinden en om daarvoor voldoende tijd te hebben, zal de boot over de terugtocht ca. drie kwartier doen. Om twee uur 's middags beginnen in „Casino" de besprekingen. De echtgenotes van de congressisten zullen elders aangenaam worden bezig gehouden en onder meer deelnemen aan excursies door de Staatsbossen. Kees Verkerk Vrijwel zeker is dat het Hocra-lid Kees Verkerk ook deel zal uitmaken van het gezelschap. Men is voornemens het schaatsfenomeen 's middags op de Groeneplaats te huldigen, 's Avonds om half negen begint in „De Oranje boom" een feestavond die door de jubi lerende afdeling Texel wordt aangebo" den. Donderdagochtend om 10 uur wordt het congres voortgezet en omstreeks het middaguur besloten. Om twee uur volgt als besluit van deze voor Texel unieke gebeurtenis, een bustocht over net eiland, waarna ieder wordt vrijgelaten om naar zijn plaats van herkomst terug te reizen of aan de congresdagen een korte Texelse vakantie te koppelen. goedkeuren. Dat leidt tot spanningen, spanningen, die er toch al waren door de onbeantwoorde liefde voor Toine van het buurmeisje Jos de Soet. Dan wordt Luus ernstig ziek en moet ge opereerd worden. Dokter Brethouder noch Toine zijn daartoe in staat en uiter ste spoed is geboden. Garm laat dan zien dat hij werkelijk medicus is, door onder primitieve omstandigheden een perfecte operatie uit te voeren. Daar mee is de atmosfeer opgeklaard en keert de vrede weer. Redelijk goed Het „gewicht" van het stuk in aan merking nemende, brachten de tonelis ten van Zuid-Eierland het er redelijk goed af. Het publiek leefdee intens mee met de dokter, die vergeefs tracht zijn verleden te vergeten en daarom wil zwijgen, ondanks dat daardoor ernstige conflicten ontstaan. Bijzonder jammer was het dat de spelers er niet in slaag den de ontknoping acceptabel te maken. De toestand die Garm ertoe brengt Luus te gaan opereren, werd veel te tam gepresenteerd. Verreweg het meest werd gevergd van de heer P Druif, die als Garm Scheltema voortdurend op de planken was Hij demonstreerde goede rolkennis maar had, vooral als de spanning steeg, wat meer emotie in stem en gebaar kunnen leggen. De huishoudster ten voeten uit was mevr. T. van Bennekom- Seefat. Zij bracht haar rol alleszins ver dienstelijk, hetgeen ook gezegd kan worden van de heer M. van Slooten, als Toine. Voortreffelijk deed de heer J. v. Bennekom het, als dokter Brethouder. Ook mej. Janneke Zeegers beschikt over talent, wat bleek uit haar pittige spel als Jos de Soet, het buurmeisje, dat ondanks haar teleurstellingen va der Garm terzijde blijft staan. Mej. Nanneke van Lenten had de rol van dochter Luus op zich genomen, maar had er iets meer van kunnen maken door zich minder schuchter te gedragen. Dit geldt ook mevr. R. Roeper-Raap als buurvrouw Mijntje de Soet. De rol van Peer Wandelaar, wiens vrouw door on juist ingrijpen van Brethouder sterft, was in goede handen van de heer H. Oosterhof. Mevr. F. van Lenten-Boon deed het behoorlijk als mevrouw Mies van Sprang. Als regisseur A. v.d. Meulen zijn mensen een volgende keer tot meer vaart en expressie aanmaant, kan een nog beter resultaat worden be reikt. Mogelijk kan dan ook worden vermeden, dat de spelers niet bekend zijn met het décor. Zaterdag zagen wij enkele malen dat een speler bij het „af gaan" hardnekkig tegen een deur duw de, die alleen door trekken kon worden geopend. Een deel van het publiek mag zoiets met sadistisch genoegen gade slaan, een feit is dat de spanning in een dergelijk stuk als „Wij weten niet alles" er door gebroken wordt. Storend was ook de iets te luide achtergrondmuziek in het eerste bedrijf, waardoor de souf- fleuse, mej. Druif, zich alleen door stemverheffing verstaanbaar kon ma ken, helaas niet alleen voor de spelers. Overigens onze bewondering voor het geen de negen medewerkenden hebben gepresteerd. INGEKOMEN PERSONEN Elisabeth J. G. Vrijhof, van Neder- horstenberg, Prunusstraat 24 naar De Koog, Ruijslaan 4; Jeannette M- Veen baas, van Den Helder, Huisduinerweg 3 naar Den Burg, Wagemakerstraat 2; Jacobus J. v.d Ploeg, met gezin, van Dordrecht, Groenmarkt 53 naar De Koog, Kamerstraat 23; Willem P. van Diesen met echtgenote, van Alphen a d. Rijn, Roerdompstraat 40 naar O 139; Cornells H. van den Berg, van Utrecht, Nieuwe Daalstraat 5 naar B 155 HOOG WATER Hoog water ter rede van Oudeschild 22 mrt. 8.51 en 21.09; 23 mrt 9.22 en 21.39; 24 mrt. 9.51 en 22.07; 25 mrt. 10.18 en 22.34; 26 mrt. 10 47 en 23.02. Aan het strand ongeveer een uur eerder hoog weter.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1966 | | pagina 1