C}roen rwarL-Jexels in het harL Geen interesse van leden voor goede AGENDA gang van zaken Nog steeds ledengebrek bij het Koninklijk Texels Fanfarecorps Dit jaar niet naar het concours Alles voor uw tuin BAKKER'S Ijzerhandel JAARVERGADERING V.V.V. TEXEL Komt Coördinatiebouw terug van hotelplannen Op 7 september viering 75-jarig jubileum in Hotel „De Oranjeboom" DINSDAG 29 MAART 1966 TEXELSE 79e JAARGANG No. 8053 Uitgare N.V. r/h Langeveld de Root] Postbus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2058 Redaktie: Harry de Graaf, Wilhelminalaan 33, Den Burg, tel. 2058, 's avonds 2382. COURANT „Het gaat goed met de VVV", con cludeerde voorzitter C. v.d. Kooi vrijdagavond in Casinoaan het be gin van de jaarvergadering van de vereniging. Hij trok die conclusie uit het op zichzelf bedroevende feit, dat van de bijna 1000 leden er slechts 7 aanwezig waren, maar ook uit de gun stige exploitatiecijfers. De voorzitter wees er op, dat dit gunstige resultaat mede werd verkregen door het sterk vergrote aantal leden (alle grote be drijven hebben zich ook aangesloten), de hogere opbrengst uit de logies-in- tormatiedienst en de veel hogere sub sidie van de gemeente. „Deze gunstige toestand is evenwel incidenteel", aldus de heer v.d. Kooi. „Bij de nieuwe be groting rekenen we dan ook niet op een batig saldo en verwachten dat de inkomsten en uitgaven elkaar zullen dekken". Er hebben zich in het afge lopen jaar diverse gebeurtenissen van toeristisch belang voorgedaan. De voorzitter noemde de stapelloop van de tweede veerboot en de publikatie van het recreatieplan. Nog steeds geldt dat alles moet worden gedaan om de accommodatie op het eiland uit te breiden. „Het is van groot belang, dat de VVV de aandacht op Texel blijft vestigen", aldus de heer v.d. Kooi, die wees op de snelle ontwikkeling van andere aantrekkelijke recreatiegebie den, o.a. in Bulgarije, Marokko en Joegoslavië. De heer J. W. Dekker, directeur, deel de mee dat de VW een nieuwe Texel- kaart heeft laten drukken en dat de eerste borden van de Texel-route de grond zijn ingegaan. Een gebeurtenis van enorm propagandistisch belang was het bezoek van bijna 90 WV-informa- trices aan Texel. Het waren leerlingen van de AN W-cursus, die in drie groe pen excursies hebben gemaakt. Zij zul len hun enthousiasme tijdens de uitoefe ning van hun beroep stellig uitdragen. Waardevol zijn ook de auto-transparan- ten (plakplaatjes) die binnenkort in de handel komen. Naar aanleiding van een vraag, gesteld in de vorige vergadering, deelde de heer Dekker mee dat het uit brengen van een reclameplaatje in Duitse bioscopen zeer kostbaar en wei nig effectvol zou zijn. Dat 't VW-kan- toor in Den Burg tegenwoordig de ge hele zaterdag open is, is bijzonder nut tig gebleken. De laatste weken is het zelfs uitgesproken druk. Het probleem van de vuilbestrijding te De Koog zal met de gemeente worden opgenomen. De oplage van de VW-krant „Voor Vrienden van Texel" is vergroot tot 30.000 exemplaren. Naast de meertalige en de Duitse uitgave, is nu een bijlage in de Engelse taal gemaakt (8 pagina's). Jaarverslag In zijn zeer uitvoerige jaarverslag noemde de heer J. Dekker het afgelopen seizoen uitstekend, een gevolg van de uitgebreide propaganda en enkele an dere factoren. De weersomstandigheden zijn verre van ideaal geweest, ofschoon het weer in juni in vergelijking met overig Nederland aanzienlijk beter was. Uit gegevens over de laatste 40 jaar- blijkt, dat op Texel in mei gemiddeld 41 en in juni 39 mm water valt. Het landelijk gemiddelde bedraagt in mei 50 mm en voor juni 55 mm. Voorts werd gewag gemaakt van de toename met 19°/o van het aantal overnachtingen. Het dagbezoek nam sterk toe, vooral door de gezelschapsreizen per touringcar. Nooit eerder gebeurde het, dat voor jongens en meisjes op de Texelse kam peerterreinen geen plaats meer was. Alleen gezinnen konden in beperkte mate nog opgenomen worden. Mede oorzaak was het gedeeltelijk samenval len van de Nederlandse bouwvakvakan ties en die van Rijnland-Westfalen. In 1966 zal dat niet het geval zijn, zodat dit verschijnsel het komende seizoen misschien zal uitblijven. Een voorstel ling omtrent de komende kampeerders- drukte kan niet worden gemaakt, omdat Dinsdag 29 maart Den Burg, Jeugdheiberg, 8 uur, Overkoepeling vrouwenorganisaties. Mevr. Broekman-Vries man spreekt over: „Welk belang hebben vrou wen bij het bestuur van Gemeente, Provincie of Rijk". Woensdag 30 maart Den Burg, De Lindeboom-Texel, bridgedrive Zaterdag 2 april De Waal, Dorpshuis De Wielewaal, ,,'t Ama teurtje" met het stuk „Sterker dan goud". Den Burg, De Oranjeboom, Uitvoering Mu ziekschool Hcnny Kok, aanvang 8 uur. Zondag 3 april Oudeschild, Rondgang drumband Margaretha Sinclair. deze categorie doorgaans zonder van te voren inlichtingen te vragen naar Texel komt. Het instellen van een sluitings uur op het damesterrein van Koger- strand had een uitstekend resultaat. Een sterke groei deed zich ook voor in de sector logies-met-ontbijt (demie pension), voornamelijk door particulie ren verstrekt. De heer Dekker trok de conclusie, dat de groei hiervan veroor zaakt is door het uitblijven van uitbrei dingen van betekenis in de sector hotels en pensions. De bungalows toonden een zo goed als volledige bezetting in juni, iets wat nooit eerder is voorgekomen. Tijdens de bestuursverkiezing werd de heer C. J. v.d. Kooi met ruime meer derheid van stemmen herkozen. Werkt gemeente tegen? Tijdens de rondvraag bracht de heer Jac. Witte naar voren dat de gemeente de bouw van vakantiehuisjes niet be paald bevordert. „Iemand die een zo merwoning of bungalow wil bouwen, stuit op massa's bezwaren. Als verte genwoordiger van de gemeente Texel heeft de heer P. Beemsterboer in het WV-bestuur zitting. Zou die er wat aan kunnen doen om het de leden mak kelijker te maken?" De heer v.d. Kooi: ,,De heer Beemsterboer moet zich aan de bestaande verordeningen houden; voor leden kunnen geen uitzonderingen worden gemaakt. Als U verandering in de bepaling wil hebben, moet U dat met een raadslid opnemen, zodat die er in de raadsvergadering op kan aan dringen". De heer Witte meende dat de raadsleden misschien wel anders wil den, maar dat zij weinig durfden in te brengen tegen de burgemeester. De heer v.d. Kooi: „Het bestuur van de VW kan in deze geen standpunt naar voren brengen". De heer J. J. Westdorp merkte op, dat de gemeente geen machtiging heeft om vergunningen voor de bouw van zomerhuisjes te geven. Sinds 1 juni van het vorige jaar heeft de Minister deze bevoegdheid aan zich getrokken. De heer Jan Agter sr. vond dat de VW de gemeente best eens kon benaderen over deze zaak De huidige voorschriften zijn beslist te streng en als ze gewijzigd moeten worden, zullen B. en W. toch het initiatief moeten nemen. Ook de heer Joh. C. Roeper huldigde dit stand punt en verzocht het bestuur te gaan praten met de gemeente. De voorzitter beloofde dat men zich hierover zal be raden. Geen dansen De heer S. Langeveld had gehoord, dat in de komende zomer in Den Burg vrijwel nergens meer gedanst kan wor den. De exploitanten verdienen er niet genoeg aan en gaan de zalen gebruiken voor het verstrekken van maaltijden. Waar moeten de jongelui nu naar toe? Hij vreesde dat nu veel nachtelijk straatrumoer zal ontstaan. De heer Dek ker tilde niet zo zwaar aan de vermin derde dansgelegenheid. De jongelui, die alleen voor het dansen komen, zul len nu wegblijven. Als de dansaccom- modatie wordt vergroot, zullen er daar entegen veel meer komen, maar de ruimte zal nooit toereikend zijn. De heer Langeveld maakte zich ook be zorgd om de Texelse vogelstand, die volgens hem hard achteruit gaat. De heer Agter drong erop aan dat alle winkeliers, aannemers en anderen, die indirect van het toerisme profiteren lid worden van de VVV. Hij pleitte voor het in ere herstellen van het WV- schildje, dat ieder lid op zijn huis hoort te dragen. „Het moet een waarmerk worden", aldus de heer Agter. De heer P. Keijser, „De Pelikaan", had uit betrouwbare bron vernomen, dat het plan van de N.V. Coördinatie- bouw om bij De Koog twee grote hotels te bouwen, niet doorgaat. Coördinatie- bouw zou er van hebben afgezien om dat het niet mogelijk is de exploitatie sluitend te krijgen. Er was geen exploi tant te vinden die aan de voorwaarden kon voldoen. De rijksgoedkeuring, die onlangs voor de plannen is afgegeven, gaat nu verloren, terwijl diverse Texe laars, die wel hun plannen kunnen rea liseren, al jaren op rijksgoedkeuring wachten. Dat Coördinatiebouw er rpet in slaagt twee hotels sluitend te doen exploiteren, doet twijfelen aan het sla gen van een ander plan van deze maat schappij op Texel. Ln het Krimplan bij De Cocksdorp bezit Coördinatiebouw 70 ZWEEFVLIEGCLUB KOCHT LIER De zweefvliegclub Texel heeft een lier aangeschaft. Een lier dient om de zweefvliegtuigen de luCht in te trekken. Het apparaat werd overgenomen van de zweefclub Den Helder, hetgeen mo gelijk werd. omdat men daar de be schikking heeft gekregen over een mo torvliegtuigje. HOOG WATER Hoog water ter rede van Oudeschild 29 mrt. 0 06 en 12.24; 30 mrt. 0.46 en 13.11; 31 mrt. 1.50 en 14.31; 1 apr. 3.32 en 16.21; 2 apr. 5.21 en 18.06 Aan het strand ongeveer een uur eerder hoog weter ha. grond. Kan het daar wel? Als dal niet het geval is, zijn deze gronden voorlopig verloren. Het VW-bestuur hoorde dit alles voor het eerst en kon er dus geen commentaar op geven. De heer G. J. de Haan wees op de toenemende ontsiering van het Texelse landschap door vele smakeloze opval lende borden, die langs de wegen wor den geplaatst. De heer Dekker meende, dat een deel ervan kan vervallen, om dat door de nummering van de Pontweg het vinden van de logeergelegenheid vergemakkelijkt is. De heer J. Bruin vestigde de aan dacht op een lang bestaand en bescha mend gebrek van Texel; Er zijn geen openbare toiletten. Daar moet nu einde lijk eens iets aan worden gedaan. Voor al in Den Burg is het een probleem. Het ontbreken van een openbaar toilet geeft veel wrevel. Verschijnt dinsdags en vrüdags. Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coöp. Boe renleenbank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ2,95 p. k\v. 30 cL incasso. Advert.: familieberichten 14 ct. p. mm.; andere advert. 12 ct. p. mm. PALMPAASOPTOCHT IN DEN BURG EN OUDESCHILD Zondag zullen Palmpaasop tochten worden gehouden in Den Burg en Oude schild. In Den Burg wordt het evene ment georganiseerd door de buurtver eniging Kogerstraat-Witte Kruislaan- Schoonoordsingel. Kinderen die willen deelnemen, moeten zich op twee uur opstellen op de Groeneplaats. Om half drie vertrekt de stoet, voorafgegaan door orkest en drumband van het Kon. Texels Fanfarekorps. De volgende route zal worden gelopen: Parkstraat, Wever straat, Stenenplaats, Kogerstraat, Witte Kruislaan, Schoonoordsingel, Jonker straat, De Zes, Weststraat, Molenstraat, Zwaanstraat, Groeneplaats. Zoals men ziet zijn de drie bejaardenhuizen in het traject opgenomen Voor de mooiste Palmpasen zijn prij zen beschikbaar gesteld. De kinderen zijn daarvoor ingedeeld in drie groepen: 4-6 jaar; 7-8 jaar; 9-12 jaar. Een uit drie personen bestaande jury zal elke Palmpaas beoordelen. Dit gebeurt op de Groeneplaats De kinderen worden ver zocht op tijd aanwezig te zijn om de kans op een prijs niet te verspelen. In Oudeschild zal de Margaretha Sinclairband medewerking verlenen aan de Palmpaasoptocht. De optocht wordt dit jaar georganiseerd door de feestcommissie. Het is de bedoeling alle deelnemertjes na afloop in 't S'kiltje bijeen te laten komen, waar zij enige tijd aangenaam zullen worden bezigge houden. Het Koninklijk Texels Fanfarekorps kampt nog steeds met een ernstig gebrek aan leden. Dit werd donderdagavond duidelijk uit de openingswoorden van voorzitter P. J. Koom aan het begin van de jaarvergadering van het korps in hotel „De Zwaan". In de loop van vorig jaar was de toestand zo ernstig, dat menigeen er niet meer in geloofde, dat het Fanfare haar 75-jarige leeftijd zou bereiken. Kort daarop trad een bemoedigende verbetering in. Alle belangrijke partijen werden weer bezet, zodat een goed winterconcert kon worden gegeven. Maar kort daarop zijn verschillende leden weer vertrokken. De heer Koorn, die er altijd blijk van heeft gegeven in de blijvende levensvatbaarheid van het korps te geloven, zei dat hij nu zijn optimisme begon te verliezen. Juist voor dat hij naar de vergadering was gegaan, had hij een telefonisch bedankje van een der leden gekregen en tijdens de bijeenkomst moest afscheid worden geno men van een man waaraan het korps in de afgelopen moeilijke jaren enorm veel heeft te danken: de heer Frans van Sambeek. Door het ledengebrek zal dit jaar in ieder geval niet aan een concours kunnen worden deelgenomen. ontevreden. Bij verschillende gelegen heden trad het korps op. Onder andere bij de 'herdenking der gevallenen op 4 mei. de bevrijdingsfeesten, de avond vierdaagse, de intocht van Sinterklaas en de traditionele kerstzangsamen komst. Op 29 mei werd deelgenomen aan het concours te Breda. De door het orkest te spelen nummers waren goed vooibereid, zodat de verwachtingen hoog gespannen waren. Mede als ge- völ|g van de langdurige vermoeiende reis bleven de prestaties evenwel be neden verwachting en werden maar juist genoeg punten behaald voor een eerste prijs. Ook de drumband haalde een eerste prijs op het nippertje. In de toekomst zullen de concoursen dichter bij huis gezocht moeten worden. „Het publiek heeft ons in het afgelo pen jaar kennelijk niet genoeg gezien", concludeerde de voorzitter uit het feit, dat het Kon. Texels Fanfare niet in aanmerking kwam voor de Sion-trofee van de Stichting Cultureel Werk Hij wees erop dat de moeilijkheden, waar mee het fanfarekorps heeft te kampen, veel groter zijn dan waartegenover de Margaretha Sinclair drumband zich ge plaatst zich als moet worden opgetre den. „Door het ledengebrek is het fan fare geen orgel-van-Jan-Zwan, dat na een telefoontje komt aansnellen!" Ten gevolge van de moeilijkheden heeft men aan enkele uitnodigingen om op te tre den geen gevolg kunnen geven. Jaarverslag Ondanks het openingswoord-in-mi- neur van de voorzitter toonde secretaris Frans Zegel zich in zijn jaarverslag niet Tentoonstelling van een grote kollektie tuinartikelen woensdag 30 maart donderdag 31 maart vrijdag 1 april 's avonds vanaf 7.30 uur Weinig bezoekers Het programma van de winteruitvoe- ringen werd goed gebracht, maar het aantal bezoekers was teleurstellend, zo wel te Den Burg als Oudeschild. Het financiële tekort op de uitvoeringen was ook aanzienlijk; de vereniging zal er zich op moeten beraden hoe men op dit punt tot verbetering kan komen. De boerenkapel werkte in de zomer mee aan het folkloreprogramma. Bij een groot aantal leden ibestaat hiervoor veel animo, ondanks 'de seizoendrukte. De drumband kreeg een nieuwe uitrusting. Geld hiervoor werd bijeen gebracht door de bliksemloterijook de verkoop van een eigen kalender had veel succes. Er werden 750 stuks verkocht. Uit het financieel verslag van pen ningmeester F. van Sambeek bleek, dat de boeken een nadelig saldo van ƒ3843.60 vertonen. Namens de kascon trolecommissie deelde de heer A. Broekman mee, dat de financiële admi nistratie op correcte wijze was ver zorgd. Op voorstel van het bestuur werden de contributies en donaties voor het komende jaar ongewijzigd vastgesteld. Afscheid Bij de bestuursverkiezing werden de heren P. J. Koorn en KI. Modder her kozen. Penningmeester Frans van Sam beek kon zich niet herkiesbaar stellen, omdat hij binnenkort naar de overkant veriiuist. Voorzitter Koorn sprak er zijn spijt over uit, dat de heer Van Sam beek de gelederen van het korps gaat verlaten. „We verliezen in hem enorm veel. Wat hij voor ons heeft betekend, weten slechts weinigen Hij was niet al leen paukenist, maar zorgde in zijn een tje voor het incasseren van de donatie- gelden en de contributie en verrichtte tal van noodzakelijke werkzaamheden in het oefengebouw. Ook de verkoop van de 750 kalenders was voor een groot deel zijn werk! We hebben wel eens meningsverschillen gehad, toen Van Sambeek naar de 9maak van het bestuur teveel op eigen houtje deed. Een feit was echter dat alles wat hij ondernam, in het belang van de vereni ging was!" De voorzitter zei te hopen, dat Frans in zijn nieuwe omgeving ge lukkig zou worden en overhandigde als geschenk een elektrische klok. De heer Van Sambeek toonde zich met het ca deau zeer ingenomen. „Voor de uitzet", zei hij. In de plaats van het scheidende be stuurslid werd na twee stemmingen de 'heer B. Buijsman gekozen. De taak van penningmeester zal voortaan door de heer D. Haker worden vervuld. Werkplan Voorts werd melding gemaakt van het werkplan voor het komende ver enigingsjaar. Op 3 april zal worden meegewerkt aan de Palmpaasoptocht. Overwogen wordt op Koninginnedag 's morgens muziek van de toren te doen klinken; in de loop van de dag gevolgd door een rondgang. Op 4 mei zal wor den meegewerkt aan de herdenking van de gevallenen en overwogen wordt in de eerste helft van juni in De Koog een openluchtconcert te geven. Op de woensdagen van 6 juli tot 24 augustus zal 'het fanfare zich weer in de boeren kielen steken om als Boerenkapel de folklorefestiviteiten kracht bij te zetten. Er zal naar worden gestreefd voor die gelegenheid een repertoire van oud- Hollandse wijsjes in te studeren. Op 29 juni zal in Den Burg een rondgang wor den gemaakt in verband met de collecte voor het Anjerfonds. Op 7 september bestaat het korps 75 jaar en deze her denking zal in ieder geval niet opge merkt voorbijgaan. Gedacht wordt aan een feestelijke uitvoering en/of een con cert voor de scholieren. In september zullen in Den Burg, De Waal en Oude schild rondgangen worden gemaakt. In december wordt meegewerkt aan de Sinterklaasintocht en de kerstzang samenkomst. In januari of februari wordt de winteruitvoering gehouden. Repeteren Geïnformeerd werd naar de reden, waarom het vorig jaar geplande school- concert niet is doorgegaan. De voorzit ter antwoordde, dat men er zich inder tijd onvoldoende gereed voor achtte. De heer C. Rijf, dirigent, onderschreef dit en wees er op dat men tegenwoordig bij de jeugd niet meer met een halfbakken programma kan aankomen. Een concert kan wel gegeven worden, maar dan moet er eerst langdurig en serieus wor den gerepeteerd en daar heeft het de laatste jaren ontbroken. De heer Koorn vond dat beslist geen risico's genomen moeten worden. In de praktijk blijkt dat bij een mislukking de dirigent ge woonlijk de schuld krijgt. Een discussie ontspon zich over pro bleem nummer één; het ledengebrek. De heer Koorn merkte op, dat het bestuur indertijd blij was met de muziekschool. Zie vervolg pagina 4

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1966 | | pagina 1