Cjroen 2warL-Jexels in het hart- Waddeneilanden boekten 4 mil joen overnachtingen AGENDA Voorlopig nog ruimte genoeg „'t Amateurtje" was goed op dreef in „Beter dan goud" Muziekschool H. Kok speelde voor stampvolle zaal Op Vlieland en Schiermonnikoog weinig Duitsers Bakkers Ijzerhandel Vlot en vaardig spel in het dorpshuis Mevrouw T. Luiken in glansrol Texelse Courant van 12 april vervalt Groot programma snel afgewerkt Beginners en top-artiesten voor het voetlicht DINSDAG 5 APRIL 1966 TEXELSE 79e JAARGANG No. 8055 COURANT Uitgave N.V. v/h Laugeveld de Root) Postbus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2058 Redaktie: Harry de Graaf, Wilhelminalaan 33, Den Burg, tel. 2058, avonds 2382. Dat de Waddenconferentie dit jaar voor het eerst in de lente werd gehouden inplaats van in het najaar, bood onder meer het voordeel, dat kon worden beschikt over de uit komsten van de gemeentelijke gasten- statistieken van de eilanden. Tijdens de donderdagochtend in de lounge van het strandhotel te De Koog gehouden algemene vergadering vertel de VW-directeur J. W. Dekker, dat de eilanden in het afgelopen seizoen het respectabele aantal van 3.756.532 over nachtingen hebben geboekt. Omdat niet alle logiesverstrekkende bedrijven aan de plicht hebben voldaan om de papie ren voor de statistiek in te vullen, mag worden aangenomen, dat het aantal overnachtingen de 4 miljoen wel gepas seerd is. Texel noteerde 1.293.113 overnachtin gen, Vlieland 314.811; Terschelling 903.286, Ameland 990.132 en Schiermon nikoog 255.190. Zoals men ziet is het, de veel kleinere oppervlakten in aan merking nemende, op de andere eilan den bijzonder druk geweest. Ameland heeft niet zo heel veel minder over nachtingen geboekt dan het als bewoon bare oppervlakte zeker vijf keer zo grote Texel Duitsers Algemeen bekend is, dat het over grote deel van de buitenlandse bezoe kers uit Duitsers bestaat. In tegenstel ling tot veler mening blijkt uit de cij fers dat het buitenlands bezoek gere kend over alle eilanden aanzienlijk beneden dat van het Nederlandse blijft. Het aantal Nederlandse gasten bedroeg 71°/o tegen 29% buitenlanders. Het aantal Nederlandse overnachtingen bedroeg 63% tegen 37% buitenlandse. Uit deze percentages blijkt dat de ge middelde verblijfsduur van de buiten landers groter moet zijn. Voor Neder landers bedraagt dit 11,5 dagen; voor buitenlanders 17 dagen. Uit do cijfers blijkt dat vao eiland tot eiland grote verschillen bestaan in het bezoek van buitenlanders. Zo blijkt bv. dat Vlieland en Schiermonnikoog slechts 15% buitenlands bezoek noteer den (wat waarschijnlijk in verband staat met het feit, dat op deze eilanden geen auto's worden toegelaten). Terschelling noteerde 22% buitenlanders, Texel 32% en Ameland 35%. Van grote invloed op het buitenlands bezoekersaantal is het verblijf in groepsverband in kampeerboerderijen en jeugdhotels door buitenlandse jonge ren. Omdat in de gastenstatistiek niet de opnamecapaciteit is vermeld en de eventuele uitbreidingen in de diverse accommodatievormen, is het moeilijk te beoordelen of het drukkere seizoen een gevolg is van de betere bezetting van de accommodaies. De heer Dekker noemde het verheugend, dat de groei van het aantal overnachtingen niet beperkt is gebleven tot de maanden juli en augus tus. Juni kreeg in het geheel een zeer ruim aandeel, zodat eindelijk gesproken kan worden van een werkelijke sei zoenverlenging. Jachten Buiten de cijfers van de gastenstatis tiek zijn de overnachtingen gebleven van de opvarenden van jachten, die in toenemende mate de eilanden, met na me Texel en Terschelling, bezoeken. Op Terschelling vinden zij een geschikte haven; op Texel alleen in de periode van maandag tot vrijdag, wanneer de vissers zijn uitgevaren. Uitbreiding van de aanlegplaatsen zal nodig zijn om de groei van dit bezoek te bevorderen. Men zou zich de vraag kunnen stellen of met dit enorme bezoek aan de eilan den één belangrijk ding, de rust. niet in gevaar komt, aldus de heer Dekker. Dat de rust één der belangrijkste verkoopargumenten ter stimulering van het bezoek aan de Waddeneilanden voorlopig geen ernstig gevaar loopt, blijkt uit het volgende. De totale strandlengte van de Waddeneilanden bedraagt ca. 120 kilometer, geschikt als recreatie- of badstrand; het duingebied, inclusief de voor de vogelstand be schermde delen, beslaat 11.500 hectare. Op grond daarvan acht de Prov. Plano logische dienst in Friesland een nog aanzienlijke groei van het toerisme mo gelijk, welke mening voor Texel wordt gedeeld door de Werkgroep Recratie Texel. V.V.V. VERWACHT GROTE DRUKTE TIJDENS PAASDAGEN Ondanks het feit, dat Pasen dit jaar een week vroeger valt dan in 1965, moet worden gerekend op een vreemdelin genstroom, die mogelijk een record grootte zal bereiken. Op dit ogenblik zijn vrijwel alle grote bungalowbedrij- ven geheel volgeboekt; alleen hotels en pensions bieden nog voldoende ruimte. Zoals men zich zal herinneren gaven de Paasdagen van 1965 een enorme druk te- toename te zien in vergelijking met het jaar daarvoor: 47%. Het zal vooral van het weer afhangen of dit jaar een ver gelijkbare toeneming zal worden gecon stateerd. WV-directeur J. W. Dekker zei ons gisteren ervan overtuigd te zijn, dat de stroom zonder moeilijkheden kan wor den verwerkt. Jammer vond hij het dat de medewerking van veel exploitanten tot op heden matig is. Op het verzoek om bij de VW op te geven hoeveel kamers en slaapplaatsen men met Pasen beschikbaar had, hebben alleen de grote bungalowbedrijven gereageerd. Graag wil men weten of ook de kleine particuliere bedrijven nog ruimte heb ben; hetgeen overigens ook in het be lang van de exploitant is Interesse heeft men uiteraard alleen voor hotels, pen sions en bungalows met verwarming. HOOG WATER Hoog water ter rede van Oudeschild 5 apr. 8.57 en 21.17; 6 apr. 9.39 en 21.55; 7 apr. 10.10 en 22.26; 8 apr. 10.41 en 22.58; 9 apr. 11.08 en 23.23. Aan het strand ongeveer een uur eerder hoog weter. Dat met het bezit van veel geld en goed lang niet altijd het menselijk ge luk is verzekerd, leert het toneelstuk „Sterker dan goud" van Martin van Spaandonck, dat zaterdagavond voor de tweede keer door ,,'t Amateurtje" in het dorpshuis „De Wielewaal" werd op gevoerd. Het werd een succes, zoals van de befaamde kleine vereniging kon wor den verwacht. Uit de vele reacties van het publiek werd duidelijk dat men er wéér in was geslaagd een stuk te kie zen, dat door een goede afwisseling van ernst en humor „aansloeg". Ook wist ,,'t Amateurtje" voor het overgrote deel der rollen de geschikte spelers te vin den, waarmee aan de belangrijkste voorwaarden voor een geslaagde toneel avond was voldaan. Zaterdagavond waren de acht mede werkenden extra goed op dreef, wat stellig het gevolg was van het overvolle bemoedigend reagerende zaaltje. Zoals bekend trok de eerste uitvoering veel minder belangstelling. Hoofdpersoon in het zich over meer dere jaren uitstrekkende verhaal is de kroeghoudster Tonia. Zij is ziek, maar wordt liefderijk verzorgd door Ellie. Tonia komt voor een moeilijke beslis sing te staan als zij zoekt naar een wat rustiger leven. Zij kan het bedrijfje verkopen aan de gewiekste Kareltje, een exploitant van vermaakbedrijven, waardoor zij naar Texel kan verhui zen om daar een paar bungalowtjes te gaan exploiteren. Maar zij kan het be drijf ook behouden en de leiding geven aan haar neef Henk. Ze kiest het laat ste, maar deze beslissing betekent voor Ellie het begin van een verschrikkelijke tijd. Henk slaagt erin het kroegje te doen uitgroeien tot een vermaaksbedrijf van allure en het is mede om het luxe leventje dat hij kan beiden, dat Ellie met hém tromvt en niet met de arme kunstschilder Jan, die alles heeft ge daan om haar voor zich te winnen. Maar de zaak groeit Henk over het hoofd; hij heeft geen tijd meer om zich met zijn vrouw te bemoeien en raakt verslaafd aan de drank. Ellie tracht hem ertoe te bewegen het bedrijf te verkopen en daarna op Texel in een betere omgeving een nieuw leven te be ginnen. Henk wordt razend, telkens als Ellie met dit voorstel komt. Hij walgt van het schapeneiland („Bèèèèhü"), maar tenslotte komt hij tot zichzelf en ziet in, dat het voor zijn geluk en dat van zijn vrouw het beste is aan het verlangen van Ellie te voldoen. Talentvol spel Zeer goed spel leverde mevrouw T. Luiken-Ketelaar als de kroeghoudster Tonia. Zij zorgde voor een welhaast Dinsdag 5 april Den Burg, Dorpshuis, Vrouwenbond NVV, Melita demonstratie (openbaar). CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 6 april a.s. worden de moe ders van Oudeschild en Den Burg verwacht: Oudeschild van 13.00 - 13.30 uur; daarna Den Burg tot 15.15 our. perfecte uitbeelding van de gehaaid- kattige, maar in haar hart toch goede café-exploitante. Van onmiskenbaar talent getuigde ook de heer P. W. Roe per als neef Henk, vooral in het derde bedrijf als de hartstochten een hoogte punt bereiken. Het lieve meisje Ellie, dat in haar huwelijk met de dronken en overspannen Henk zwaar wordt be proefd, werd heel goed uitgebeeld door mej. Hetty Bakker Goede rolkennis de monstreerde de heer D. Roeper als de kunstschilder Jan. Zijn spel was aan vaardbaar, maar zou nog beter zijn ge weest als hij iets meer gevoel in zijn woorden had gelegd. Dit geldt ook voor mej. Leny Broekman als het zusje van Jan. De heer M Reij was het juiste type voor de geslepen zakenman „Kareltje", die aanvankelijk vergeefs, maar later met succes hardnekkige pogingen doet om de bezittingen van Tonia te kopen. Heel goed deed ook de heer A Kager het als de uitsmijter Jaap. Ongetwijfeld heeft mej. Ems Bakelaar als de rood harige, bazige Minet (hulp in de kroeg), de zaal voor zich ingenomen. Zij speelde vlot en overtuigend in een niet bepaald makkelijke rol. De regie was in handen van de heer W. Sweere en mevrouw Albers. Souffleuse was mevrouw B. Keijser-Stammes en voor de grime zorgde mevrouw Beumkes-Radder. Veelbelovende contacten ORGELDEMONSTRATIE WERD GROOT SUCCES De demonstratie met het Voluma- Excellcnt elektronisch orgel, zaterdag middag en -avond in het Gebouw voor Chr. Belangen te Oosterend, is een groot succes geworden. Vele honderden be langstellenden hebben het orgel, waar aan wij in het vorige nummer van onze krant een uitvoerige reportage wijdden, beluisterd. Vele luisteraars bleken ad- spirant-kopers te zijn en vooral dit laatste was zeer bemoedigend voor de ontwerper van het instrument, de heer W. Ploeg. De belangstellenden werden onthaald op koffie en gebak; voor de jeugd wa ren er lolly's. Zoals bekend zal een deel van de bouw van de orgels worden uit besteed aan de Sociale Werkplaats te Den Burg. De onderhandelingen hier over vorderen naar wens, doch een offi cieel fiat van de gemeente werd nog niet ontvangen. Dit in tegenstelling met hetgeen wij in de krant van vrijdag pu bliceerden. „Voorlopig hebben we han denvol werk!", vertelde ons een ver heugde heer Ploeg, die voorts aankon digde op zeer korte termijn demonstra ties op het vasteland te gaan houden. SCHIETOEFENINGEN Op 5 april, met uitwijkdag 6 april, zal van 9 00 - 17.15 uur worden gescho ten door H.M Noord-Brabant, vanaf steiger 21. Aanslagen in gebied 1 mijl NW en 4 mijl ZO van lijn Harssens 050 rechtwijzend; max. onveil, afstand 6 mijl. Veiligheidsschip in Texelstroom aanwezig. Op 6 april met uitwijkdag 7 april zal worden geschoten van 9.00 -17.15 uur door H.M. De Ruijter vanaf steiger 21. Aanslagen in gebied 1 mijl NW en 4 mijl ZO van lijn Harssens 050 recht wijzend; max. onveil, afstand 14 mijl. Veiligheidsschip in Texelstroom aan wezig. Op dinsdag 12 april, de dag na Pasen, zal de Texelse Courant niet verschijnen. Wij verzoeken verenigingsbe sturen en adverteerders hiermede wel rekening te willen houden. Directie Texelse Courant HOTEL „DE L1NDEBOOM-TEXEL. NU OFFICIEEL IN HANDEN VAN E. BREEUWER Uit betrouwbare bron vernamen wij, dat hotel „De Lindeboom-eTexel" te Den Burg volgens koopcontract per 1 april 1966 officieel werd overgenomen door de heer E. Breeuwer. Alle anders luidende geruchten over deze zaak kun nen dus als ongegrond worden be schouwd. „ZUID-EIERLAND" BRACHT REDDING DE KOOG De tweede opvoering van „Spel met een droom" door de toneelvereniging „De Duinkanters" te De Koog, is zaterdagavond niet doorge gaan. Eén der hoofdrolspelers, mevrouw T. Bakker, was ziek geworden. Het be stuur van „De Duinkanters" heeft ge tracht elders in het land een vervang ster te vinden en benaderde daarvoor toneelclubs, die hetzelfde stuk onlangs hebben gespeeld. Deze pogingen waren vergeefs. Tenslotte werd met succes een beroep gedaan op de toneelclub „Zuid- Eierland". die zich bereid verklaarde het stuk „Wij weten niet alles" op te voeren. Het werd daardoor toch een ge zellige avond. Een recensie van dit stuk plaatsten wij reeds in de krant van 22 maart. OLIELEVERANTIE GEGUND AAN T.O.C. Het bestuur van de N.V. TESO heeft de leverantie van ca 1000 ton brand stof voor de veerschepen „Marsdiep" en „Texelstroom" gegund aan de N.V. Texelse Olie Combinatie. De T.O.C. was van de vijf belangstellende leveranciers, de laagste inschrijver. Verschjjnt dinsdags en vrgdags. Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coöp. Boe renleenbank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ2,95 p. kw. -f 30 ct. incasso. Advert: familieberichten 14 ct; p. mm.; andere advert 12 ct p. mm. DRAADLOOS CONTACT TUSSEN TANKAUTO'S De bouwmaterialen- en brandstoffen- handel J. C. Rab N.V. heeft een dezer dagen in haar tankwagens en in het kantoor te Den Burg mobilofoons laten aanleggen. Op deze wijze hebben de twee auto's wederzijds draadloos con tact met het kantoor, vanwaaruit leve ringsopdrachten kunnen worden ge geven. Op deze wijze wordt zeer veel tijd bespaard. Tot op heden kwam het veelal voor dat een wagen in de om geving van b.v. De Cocksdorp enkele klanten had voorzien en na aankomst in Den Burg weer terug moest omdat intussen uit dezelfde omgeving een ver zoek om vloeibare brandstof was bin nengekomen. Een verbetering van eco nomische betekenis voor het bedrijf is het, dat bestellingen nu draadloos aan de chauffeur kunnen worden doorgege ven. onverschillig waar zij zich op dat ogenblik op Texel bevinden. Er is ook een apparaat in de auto van adjunct directeur B. P. Rab geplaatst, zodat ook contact tussen hem en het kantoor of de tankwagens voortdurend gewaarborgd TOERISTISCHE FIETSPAD WORDT VOLTOOID Een dezer dagen is begonnen met het tweede gedeelte van het toeristische fietspad, dat onder auspiciën van Staatsbosbeheer wordt aangelegd tussen de Ruigedijksweg en de Bomendijk te De Waal. Het gedeelte tussen Ruigcdijk en Pijpersdijk was drie jaar geleden al gereed gekomen. Het nu aangepakte stuk loopt langs de Waalenburgerdijk en kruist o.a. het water Wegerswaal, zodat daar een brug moet worden ge bouwd. Het nieuwe pad zal uitsluitend voor fietsers worden opengesteld; brom fietsers hebben geen toegang. HANDELSREGISTER Onder „Wijzigingen in het Handels register" lazen wij in het jongste num mer van het blad Handelsbelangen; Timmer's Bakkerij, Texel, Den Burg, Hogerstraat 2. Brood- en banketbak- kersbedr. Fil. gevestigd te: Texel, Den Burg, Weverstraat 90 onder dezelfde naam. Bedr.; brood- en banketverkoop- bedrijf. Carel Schulte, Texel, Den Burg, We verstraat 90 Banketbakkersbedrijf. Uit tredend eigenaar C. J. Schulte Fische- dick. Bedrijf wordt als filiaalbedrijf voortgezet door J. C. Timmer. (van een medewerker) Bijzonder groot was de belangstelling voor de uitvoering van de muziekschool Henny Kok zaterdagavond in „De Oran jeboom". Om acht uur was de zaal reeds geheel bezet en kon het programma een aanvang nemen. Een groot aantal artiesten, voor het grootste deel leerlingen van de muziek school, zou voor het voetlicht verschij nen. Als speciale attracte was aanwezig het tienersterretje Sandra en de op Texel zeer bekend accordeonist Harry Mooten. Het doel van een dergelijke avond in ogenschouw nemend, is het begrijpelijk, dat deze professionele ar tiesten een bescheiden rol speelden; de leerlingen moesten de uitvoering „dra gen". De eerste positieve opmerking, die men zonder twijfel over deze avond kan maken, is dat de programmapunten bij zonder snel werden afgewerkt. Dit laat ste is van groot belang, omdat men door een snel verloop de mensen in de zaal blijft boeien, waardoor de absolute rust die noodzakelijk is tijdens de uitvoe ring, wordt gegarandeerd. De ervaring is immers dat bij te langer pauzes de zaal steeds rumoeriger begint te worden en dit laatste is bepaald niet bevorder lijk voor de sfeer en de verstandhou ding. Jongste leerlingen Na een enigszins zwak openingsnum mer, waarbij enerzijds het van papier lezen van de tekst storend was en an derzijds het stemgeluid door een uiter mate zwakke geluidsweergave zeer te wensen overliet, ging het alras veel be ter. Eerst waren het de jongste leerlin gen. die hun gitaar- respectievelijk ac cordeonsolo's lieten horen (in dit ver band mag het succesvolle optreden van Elsje en Conny Rutten worden ge noemd, hoewel alle anderen ook hun best deden). Daarna kwamen de verder gevorder den aan de beurt. Van deze laatste cate gorie liet het „Daar was laatst een meisje loos" een lieve indruk achter en sloeg ook de vertolking van de „Duitse dijenkletser" („Schlager" is een betere naam!) „Marmer, staal, enz." bij de zaal geweldig in. Voor de pauze traden ook Harry Mooten en Sandra op. De eerste toonde overduidelijk aan dat een accordeon enorme mogelijkheden biedt. Hij speel de met een duizelingwekkende snelheid de nog opgeld doende mening de bodem in, dat een accordeon een instrument zou zijn dat alleen geschikt is voor bruiloftspartijtjes en kermisviering. Sandra zong enkele fijne liedjes, waar van het Beatlesucces „Yesterday" wel de grootste topper was. In de pauze was een verloting geor ganiseerd met het doel de beschikking te verkrijgen over de benodigde geld middelen voor de financiering van een reis naar de televisiestudio te Bussum. Aan de verloting waren fraaie prijzen verbonden. Verkwikkend Na de pauze werd het programma vervolgd met een optreden van de Texelse Dixieland band „The Island Jazz Monkeys". Hun muziek had na het vele accordeon- en gitaarspel een ver kwikkende uitwerking: na het eerste nummer reeds hadden zij de zaal op hun hand. Het traditionele „When the Saints", waarmee de band haar op treden besloot, ontving ook deze keer weer het traditionele applaus en leidde tot het even zo traditionele „bis-bis- geroep". Toen het eerste optreden van een spiksplinternieuw trio (beat- group?). Een week geleden opgericht, bestaande uit Flip Kraaienbrink (solo- gitaar), Rein van der Vis (slaggitaar) en Henk Maas (drums). Het was jammer, dat de slaggitaar te hard stond met het nare gevolg dat de solo veel moeite had om er bovenuit te komen. Het debuut kan ten dele geslaagd genoemd worden, maar de bandleden moeten wel weten dat, als zij serieuze aspiraties koesteren om werkelijk door te gaan, in dit genre het vokale van essentieel belang is Ook het programma na de pauze werd met dezelfde soepelheid en snel heid afgewerkt, zodat men omstreeks half twaalf „rond" was en het bal kon beginnen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1966 | | pagina 1