Cjrorn 2rwarL-Jexels in het hart-, Aantal auto's gedurende twee jaar bijna verdubbeling ondergaan Ongekende paasdrukte op Texel Naast Duitsers vele anderen S.V. De Koog nam in Berlijn deel aan voetbaltoernooi Bijzonder goed amateurtoneel .Nieuw leven' Oudeschild 1 Bakkers Ijzerhandel Mau (76) overleden aan kolendamp vergiftiging Bakkers Ijzerhandel Gero Zilmeta Cassettes Zeer sterk spel van mevr. J. Koning-Bruin IV Veel belangstelling in 't Skiltje VRIJDAG 15 APRIL 1966 79e JAARGANG No. 8057 Uitgave N.V. v/h Lange veld de Root) Postbus 11 - Den Borg, Texel - Tel. 2058 Redaktie: Harry de Graaf, Wilhelminalaan 33, Den Burg, tel. 2058, 's avonds 2382. Het beeld dat Texel de afgelopen paasdagen te zien heeft gegeven onder scheidt zich van dat van de overige recreatiegebieden in Nederland en wel in gunstige zin: landelijk constateerde men een teruggang in het aantal bui tenlandse toeristen (maar liefst 100.000 minder dan vorig jaar), op Texel daar entegen kon men van een stijging spre ken. De drukte op ons eiland was tij dens het paasweekend overwel digend, getuige de cijfers ons ter beschikking gesteld door de TESO be treffende het aantal auto's dat van donderdag voor Pasen tot dinsdag na Pasen in beide richtingen werd ver voerd: Dit jaar was dit aantal 4.436, in vergelijking met vorig jaar (3.392) een toeneming van 1.044, hetgeen neerkomt op zo'n 31°/o. Legt men daar de cijfers van 1961 nog naast, toen er 2309 auto's werden vervoerd, dan betekent dit in een periode van twee jaar bijna een verdubbeling. De trend zet zich voort.de trend voor de paasdagen van een elk jaar toenemend aantal mensen dat Texel als vakantieverblijfplaats uitzoekt. Naast deze voor ons eiland bijzonder gunstige ontwikkeling, moet nog een ander as pect worden belicht, en wel de veran deringen in het toeristisch patroon wat betreft nationaliteit. Het zijn weliswaar nog altijd de Duitsers, die het grootste aandeel in het buitenlands bezoek voor hun rekening nemen, maar in vergelij king met voorgaande jaren neemt dit percentage af, doordat landen als Enge land, Frankrijk, België en Zwitserland in sterkere mate „Texel-minded" wor den: de publikaties van de Texelse V.V.V. in meerdere buitenlandse bladen hebben zeker tot deze verschuiving bij gedragen. Bijzonder slecht weer Pasen 1966 zal bij velen geen „zon nige" herinnering hebben achtergelaten: het hemelwater kwam in grote hoeveel heden naar beneden en zorgde ervoor dat geplande strandwandelingen en vogelexcursies geen doorgang konden vinden. Heel redelijk is de veronder stelling dat de slechte stemming van de weergoden er de oorzaak van is ge weest, dat vele vakantiegangers hun vakantie vroegtijdig afgebroken hebben. De ervaring heeft geleerd, dat een correlatie bestaat tussen de toeneming Aan de Schoonoordsingel in Den Burg is maandagochtend vroeg de 76-jarige heer A. v.d. Vliet aan de gevolgen van kolendampvergiftiging overleden. Zijn eveneens 76-jarige echtgenote, mevr. v.d. Vliet-Peper, was nog in leven toen de vergiftiging werd ontdekt en is daar op meteen naar het ziekenhuis in Den Helder vervoerd. Haar toestand is zorg wekkend. Maandagochtend omstreeks 11 uur werd de Rijkspolitie in Den Burg ge waarschuwd door buren van het be jaarde echtpaar, omdat tot op dat mo mten nog altijd de gordijnen dicht wa ren en het er ongewoon stil was. De oorzaak van het gebeurde was de kolenkachel, die volkomen was afge sloten: men had geen enkel raam in het gehele huis opengelaten. VERTROKKEN PERSONEN Wiebe J. Laan, van Den Burg, Koger- straat 21 naar Alkmaar, Westerweg 159 van het bezoek met Pasen er de ver meerdering in het seizoen, op grond van bovenvermelde TESO-cijfers zou men in de maanden juli en augustus een toeneming kunnen verwachten van zo om en nabij de 15°/o. Uiteraard is de basis waarop deze verwachting is ge grondvest smal, met gevolg dat men zich ook niet tè veel van laatstgenoemd percentage moet aantrekken. De Texelse V.V.V. heeft in cleze da gen op volle toeren gedraaid. Over de drukte in de vers :'nillende Texelse lo - giesverstrekkende bedrijven, zei de Ji- rekteur van de V.V.V., de heer J. W. Dekker, dat de hotel- en pensionsector zowel in De Koog als in Den Burg heel goed bezet was en dat de bungalows praktisch allemaal verhuurd waren. Op merkelijk was tevens het in vergelijking met voorgaande jaren grote aantai caravans. Hier en daar hadden reeds enkele super^kampeerders hun tent op gezet. Zijn grote waarde bewees met deze regenachtige dagen de door de V V.V uitgestippelde Texel-route. Vele gasten maakten gebruik van de mogelijkheid de mooiste plekjes van ons eiland op deze manier te zien, zodat de honaerd exemplaren van de routebeschrijving, die men in voorraad had, bijzonder snel waren verdwenen. Meeste mensen weer weg Dat het grootste gedeelte van de toe risten weer van het eiland is verdwe nen, wordt duidelijk aan de hand van het volgende cijfervoorbeeld, wederom ontleend aan gegevens van TESO: Van Texel - Den Helder werden in totaal 2.053 auto's vervoerd, van Den Helder naar Texel waren het er 2.383. Hieruit kan men concluderen dat de „blijver tjes" zeer gering in aantal zijn, met an dere woorden de „overblijvertjes" zijn Texelaars, de rust en de regen. Op uitnodiging van de Duitse voetbal club „Süd West" is een elftal van S.V. De Koog met dc paasdagen naar Berlijn geweest. De Texelse club nam daar deel aan een toernooi, georganiseerd ter ge legenheid van het 10-jarig bestaan van de Duitse ploeg. Aan dit toernooi na men tevens elftallen uit München en Luzem deel. Donderdagavond met de boot van 6 uur vertrok men van ons eiland. De gehele nacht zou worden doorgereden; men hoopte om zo ongeveer 10 uur 's ochtends (de volgende dag) in Berlijn aan te komen. Aan de gehele trip waren meerdere excursies verbonden: zo ging men de eerste dag naar het raadhuis van Wilmershof, waar men officieel ont vangen werd door de burgemeester, de heer Schmidt, die in zijn toespraak tot de vele sportlieden, zijn verheuging uit sprak over het feit, dat er tussen de, betrekkelijk kleine, clubs zulke spon tane contacten kunnen bestaan. Hij ver zocht de Texelse reisleider met nadruk bij zijn thuiskomst de hartelijke groeten over te brengen aan de burgemeester van Texel. Paaszaterdag zou het jubileumtoer- nooi een aanvang nemen met de wed strijd Süd West-De Koog. Omdat De Koog met een danig verzwakt elftal naar Berlijn was gekomen, kon het geen goede tegenstand bieden aan de Duit sers. Deze laatsten wisten met 50 te zegevieren over de zich verwoed ver dedigende Koger ploeg. Ook in de beide andere deelnemers aan het toernooi moest De Koog zijn meerdere erkennen. De uitslagen waren: De Koog-Luzern 03, De Koog-München 15. München wist alle wedstrijden te winnen en kon zich zodoende de kampioen noemen. De dag werd besloten met een groot feest in het Casino van het Dominicus- Sportplatz. Oost-Berlijn Paaszondagmorgen was voor een ieder vrijgehouden, en velen maakten van de gelegenheid gebruik een bezoek te brengen aan Oost-Berlijn. Zij zagen het verschil tussen beide stadshelften: enerzijds het kleurige West-Berlijn, an derzijds het sombere, grauwe Oostelijk gedeelte. Bij het verlaten van de Russi sche sector is men genoodzaakt al het nog resterende Oostduitse geld terug te geven. In de praktijk komt het hierop Zaterdag 16 april Den Burg, De Lindeboom, bridgedrive, bridge club Groot Slem. Den Burg. De Zwaan, Almjon (R.K. Jongeren- ver„De Schilderkunst" door Ad Blok v.d. Velde, aanvang 8 uur. Alleen voor leden. Vrijdag 22 april Den Burg, Dorpshuis, Fotoclub De Kieken dief. Spreker dc heer Kars uit Amsterdam Zaterdag 23 april Den Burg, SVT-terrein, Schoolvoetbal voor alle lagere scholen van Texel, aanvang 10 uur Het betrouwbare merk voor Mot or maaiers De STER onder de electro* maaiers: WOLF-Kabelfix. Uniek: gepat kabelautomaat rolt de kabel tijdens het maaien vanzelf op en af, zonder veer kracht. Meer veiligheid dan do VDE verlangt. Past zich aan elk gazon aan door de 6 moge lijkheden. ProspectusendemonstratfoblJ: neer, dat men het in een bus van het Roode Kruis deponeert. 's Middags stond een rondrit door West-Berlijn op het programma. Men bracht o a. een bezoek aan het Olym pisch stadion en de Plötzen-See (hier is een gedenkteken opgericht ter herinne ring aan de slachtoffers van het Nazi regiem), 's avonds was de afscheids avond gepland in de Bürgerkeller. Daar het jeugdhotel 's nachts van 2.00 tot 6.00 uur hermetisch afgesloten is, besloot men reeds diezelfde avond de terug tocht te aanvaarden. In het holst van de nacht kwam men aan bij de sectorgrens en na een controle van bijna een half uur volgde een lange rit door Oost- Buitsland. Half één 's middags was men in Zevenaar en om ongeveer 5 uur be trad men weer Texel gebied Tijdens deze geslaagde trip heeft S.V. •De Koog wederom vele internationale contacten kunnen leggen: officieus werd men uitgenodigd een bezoek te brengen aan de Ski-club Luzern en ook in Mün chen zouden de Kogers van harte wel kom zijn. Ruime sortering in voorraad LANDMIJN GEVONDEN DE KOOG Op het strand bij De Koog is vrijdagavond een landmijn ge vonden. Het gevaarlijke projectiel is later door de Marine onschadelijk ge maakt. HOND VALT LAM AAN Achter de woning van de neer Van Es op de Schil derweg is woensdagavond om ongeveer 9 uur een lammetje aangeval len door een grote bruine, langharige hond. Dit geval illustreert overduidelijk dat de lammetjes op Texel zeker niet van alle gevaar zijn ontbloot. TEXELAAR BETROKKEN BIJ KETTT1NGBOTSING De heer J. Mosk uit Den Burg raakte vrijdagmiddag om ongeveer half vier betrokken bij een kettingbotsing op de Afsluitdijk. Zijn Opel Olympia liep enige schade aan bumper en spatbord op. AUTORALLY OP TEXEL De zeventiende rally van een groep leidende personen in de Nederlandse industrie wordt 14 mei op Texel geor ganiseerd. Men verwacht dat aan de rally een 100 automobilisten zullen deeinemen. De groep logeert in „Prinses Juliana" te De Koog. BOOTDIENSTREGELING N.V. TESO Werkdagen Van Texel: 6.G0 7.00 8.00 9.00 10 00 12.00 13.00 14.00 15.00 16.00 17.00 18.00 20.00 v. Den Helder 6.30 7.30 8.30 9.30 10.30 12.30 13.30 14.30 15.30 16.30 17.30 19,10 21.00 Zon- en alg. erkende Chr. feestdagen van Texel: 8.00 9.00 10.00 12.00 13.00 1500 16.00 17.00 18.00 20.00 v.DenHelder 8.30 9.30 10.30 12.30 13.30 15.30 16.30 17.30 19.10 21.00 25 AANDEELHOUDERS (MET ECHTGENOTE) OP PROEFVAART MET „TEXELSTROOM" Tijdens de aanstaande vergade ring van aandeelhouders van de N.V. TESO zullen via een verlo ting 25 aandeelhouders met hun echtgenote worden uitgenodigd deel te nemen aan de proefvaart met de „Texelstroom". Deze feestelijke gebeurtenis zal in de loop van mei plaats vinden. WIJZIGING VEERTARIEF VOOR „OVERKANTSE" AUTOMOBILISTEN Het bestuur van TESO heeft besloten tot een belangrijke tegemoetkoming aan niet-Texclse automobilisten. Met ingang van 1 mei a.s. zullen knip- kaarten van 10 vaarten voor ƒ45,ver krijgbaar worden gesteld. Vooral voor automobilisten die Texel nu en dan, maar niet zo héél vaak be zoeken is dit van belang: voor hen zijn de boekjes van 40 vaarten (die verkrijg baar blijven) te groot. T-kaarten blijven uitsluitend bij de „grote boekjes" beschikbaar. FEESTAVOND S.V. OOSTEREND Zaterdag 23 april houdt de sportver eniging Oosterend zijn jaarlijkse feest avond voor leden en donateurs in de zaal „Jatry" te Oosterend. Aan deze avond zullen de Mango's uit Amsterdam hun medewerking verlenen. Doordat in het verleden deze avonden altijd zeer gezellig zijn geweest, verwacht het be stuur een grote opkomst. Voor donateurs die buiten hel dorp wonen en zelf geen vervoer hebben, be staat de mogelijkheid te worden afge haald (thuisgebracht). Men dient dan ,02223) 262 of 364 te bellen Verschijnt dinsdags en vrijdags. Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coöp. Boe renleenbank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ2,95 p. kw. -F 30 ct. incasso. Advert.: familieberichten 14 ct. p. mm.; andere advert 12 ct p. mm. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 6 tot en met 12 april 1966 Geboren Justinus Anthonius Maria, zv. Gregorius J. M. Visser en Anna M. Ran; Bernard Pieter, zv. Jan Uit geest en Elsje Aleida Oostra; Martin, zv. Adriaan Smidt en Hiltje L. Boon; Edwin Stephan, zv. Klaas Dob en Jan- nie J. J. Bakelaar; Jan André, zv. Edo Spoelstra en Reinoutje Lap; Mirjam, dv. Hendricus G. Witte en Anna W. M. Rijk; Joost Willem, zv. Jacobus Boste laar en Gesina Stark; Johannes Theofi- lus, zv. Jan Kikkert en Johanna G. Poel. Ondertrouwd: Nicolaas M. Bakker en Lucia V. M. Hoedjes. Overleden: Adrianus van der Vliet, oud 77 jaar. TRAKTOR SLEEPT EEND VAN HET STRAND Zij kwamen met de laatste boot op Texel.... die beide jonge mensen uit Maastricht die besloten met hun auto de afstand van 't Horntje naar De Koog over het strand af te leggenZij kwa men lopende, in De Koog toen zij met hun 2 CV dichtbij De Slufter, ver dwaald in de duistere uitgestrektheid, niet meer verder konden, eenvoudig weg omdat hun auto in het zand was blijven steken.„het water liep al over de treeplank".... Midden in de nacht heeft de heer D S. Boon uit De Koog met zijn tractor de eend van het strand weggesleept. ZEER BIJZONDERE VOGEL OP TEXEL GEZIEN EIERLAND B:j de boerderij „Nieuw Breda" van de heer A. Lange- veld heeft men een in Nederland zeer zelden voorkomende vogel, de water- spreeuw (Latijnse naam Cinclus cin- clus) gezien. De deskundigen waren de mening toegedaan dat er in dit geval sprake zou moeten zijn van de Midden- Europese soort. De vogel is donkerbruin en heeft een witte onderborst. „Verstandhouding cn begrip, de dood ten gevolge", dit zou men als de alles omvattende noemer kunnen beschou wen, waarop 't toneelstuk „Stuurloos", dat maandagavond in 't Skiltje te Oude schild werd opgevoerd onder zeer veel belangstelling uiteindelijk is te herlei den. Het toneelstuk van Willem van Boxtel speelt zich af in het prive-kan- toor van de rederij Jan Bakker. -wjg&l Al zeer spoedig wordt men gecon fronteerd met de moeilijkheden, waar mee het gezin Bakker, bestaande uit man, vrouw (beiden voor de tweede maal getrouwd) en twee kinderen, te kampen heeft. Naast elkaar staan ener zijds de zeer autoritair optredende re dersvrouw Thea, die zich coüte que coüte blijft verzetten tegen de plannen van haar stiefzoon Hans om te trouwen met een arme vissersdochter Geertje, en de door de omstandigheden tot be sluiteloosheid gedwongen reder Jan Bakker, anderzijds de zich meer tot zijn vader aangetrokken voelende zoon en de zich meer tot de moeder wendende dochter Netty. Als Jan Bakker op een bepaald mo ment door de noodzaak van grote in vesteringen in zijn bedrijf niet meer in staat is aan de hoge financiële eisen van zijn stiefdochter te voldoen, wordt de ontwikkeling ingezet naar een ont maskering van de tot op dat ogenblik uitgebeelde karakters. Door het aan het licht brengen van belangrijke feiten, zoals b.v. de veroordeling tot gevange nisstraf van de echtgenoot van Netty, door het zoeken van de personen naar een eerlijke verhouding, krijgt de toe schouwer een beter inzicht in de pro blematiek van dit gezin: de oorzaak dat Thea niet kan dulden dat Geertje ooit haar schoondochter zal worden ligt op gesloten in het feit dat haar eigen doch ter, Netty, verliefd is op Hans. Wanneer aan het einde van het stuk men elkaar gaat vinden en begrijpen, wanneer men in ieder geval met eLkaar kan samenleven ondanks ieders fouten, heeft dit begrip voor het standpunt van de ander een heel groot offer gevergd: het leven van reder Jan Bakker, die de problemen niet meer de baas is en zich op ééh van zijn boten inscheept. Prima spel Bijzonder goed toneelspel liet me vrouw J. Koning-Bruin zien in de lang niet eenvoudige rol van de redersvrouw Thea. Zij bereikte een juiste uitbeelding van het harde karakter van deze vrouw. De rol van de reder Jan Bakker werd op zeer goede wijze vervuld door de neer J. Bakker; zijn spel harmonieerde uitermate goed met dat van Martin de Vries |(Hans) en mevrouw A. Boom- Bekker (dochter Netty). Het spel van dit redersgezin stond, in vergelijking met ander amateurtoneel op een hoog peil. In de kleinere rollen kon men zien mevrouw Bakker-van Uden als de we duwe Breggie Stam, mej. A. van Leeu wen, de heer Cupido, Wim Bruin en de heer P. Keijser als de timide boekhou der Arend Sluiter De regie was in handen van de heer J D. Koning. AANRIJDING(TJE) OP BEATRIXLAAN Dinsdagavond ongeveer half zeven kwamen op de Beatrixlaan ter hoogte van de Landbouwschool de personen wagens van de heer Roest uit De Koog en die van de heer Kievit uit Den Burg met elkaar in botsing. De schade die de beide auto's opliepen was zeer gering. 40.000 KINDEREN HEBBEN HULP NODIG Meer clan 40.000 kinderen in ons land hebben op één of andere manier de hulp van de kinderbescherming nodig. Het verlenen van deze hulp wordt ver richt door particuliere verenigingen, stichtingen en instellingen. In belangrijke mate wordt dit werk door de overheid gesubsidiëerd. Jaar lijks echter moet nog ruim twee miljoen gulden door de particuliere kinderbe scherming worden bijeengebracht, on geacht de miljoenen die nodig zijn voor de instandhouding en uitbreiding van tehuizen. Om het verschil van deze miljoenen tussen de overheidssubsidie en de werkelijke kosten te overbruggen houden de gezamenlijke Nederlandse Kinderbeschermingsinstellingen van alle gezindten en ruim 400 in getal, voor dit doel verenigd in de Stichting „Sakor" jaarlijks een nationale collecte. Deze inzameling wordt dit jaar ge houden van maandag 18 tot en met za terdag 23 april a.s. De opbrengst van de collecte bedroeg vorig jaar ƒ531.000, Mocht men, om welke reden dan ook, niet bezocht zijn door een collectant, dan kan men zijn bijdrage storten op giro 40 40 40 van de Stichting „Sakor" te Utrecht.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1966 | | pagina 1