(fro en c2wartsJ~exels in het harL, Rijkswaterstaat greep juist op tijd AGENDA Onze ambulance-dienst is niet volmaakt! in Toestand Zuid-westkust Geen kampeer exploitatievergunning voor de heer D. v. d. Werf COMMENTAAR: Verdediging eind van dit jaar gereed Landweggetjes aan staat overgedragen Weggegooid geld? Zwijgplicht Bakkers Ijzerhandel Op de grond Toeval DINSDAG 19 APRIL 1966 TEXELSE 79e JAARGANG No. 8058 COURANT Uitgave N.V. v/h Langeveld de Root) Postbus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2058 Redaktle: Harry de Graaf, Wilhelminalaan 33, Deo Burg, tel. 2058, 's avonds 2382. BW-SMUH De donderdagmiddag gehouden raadsvergadering werd niet besloten met de gebruikelijke rondvraag en had mede daardoor een opvallend vlot ver loop. B. en W. hadden op het beknopte karakter aangedrongen in verband met een excursie die de raadsleden na af loop zouden maken naar de kustverdc- digingswerken, die Rijkswaterstaat bij paal 11 uitvoert. Voordat het gezelschap in de gereedstaande Landrovers stapte, gaf de heer C. P. Harting, hoofd van de dienstkring Texel van Rijkswaterstaat in de raadszaal een aanschouwelijke uiteenzetting van de toestand rond Texels zuid-westelijke kust. Daarbij werd duidelijk, dat de kostbare werken, die Rijkswaterstaat daar nu uitvoert, geen ogenblik te vroeg zijn begonnen. De zee heeft herhaaldelijk succesvolle aanvallen gedaan en daarbij miljoenen kubieke meters zand verzwolgen. Aan de hand van kaarten toonde de heer Harting aan, dat de afslag steeds sneller voortschrijdt, wat veroorzaakt wordt door de ingewikkelde eb- en vloed- stroom, die in de loop der jaren steeds dichter langs de kust ging schuren. De afslag van de laatste tien jaar is ontstellend hevdg. In de periode 1950- 1965 308 meter In 1962 werd gecon stateerd dat het waterwinningsgebied in de lage duinvalleien nog door een onbetekenend rijtje duinen van de zee werd gescheiden. In allerijl werden daarop zanddijken aangelegd om de ga ten tussen de duinmassieven op te vul len. Gehoopt werd dat de natuur een handje zou helpen, waardoor de door de mens aangelegde dammen zouden aan stuiven. De aangeplante helm moest er voor zorgen dat het zand zou worden vastgehouden, waardoor de hoogte van de zanddijken zou toenemen en tenslotte het gewenste Delta-niveau van 8 meter plus NAP zouden bereiken. Geen medewerking Moeder Natuur werkte echter niet mee. De duindijken groeiden nauwe lijks, maar wel ondernam de zee diverse geslaagde aanvallen op de duinvoet. Zo veel zand was tenslotte in het water verdwenen, dat er geen materiaal voor de aan te stuiven dijken overbleef. An dere maatregelen waren dringend no dig, De zee had inmiddels een belang rijk duinmassief, de bekende Zwarte richel, bereikt en Waterstaat nam zich voor dit laatste bastion te redden. De Zwarte richel moest buiten het bereik van de golven worden gebracht. Zo werd onlangs begonnen met het naar achteren brengen van deze duinenrij, die 4-9 meter hoog is. Dagelijks druk ken de grommende bulldozers grote bergen zand voor zich uit, naar een, volgens de deskundigen van rijkswater- Volkswagen en Citroën total-loss ACHT GEWONDEN BIJ AUTOBOTSING OP PONTWEG Op de kruising Pontweg-Akenbuurts- weg nabij Den Burg deed zich vrijdag middag om 17.05 uur een zeer ernstig verkeersongeluk voor, waarbij acht per sonen werden gewond en de twee be trokken wagens volkomen werden ver nield. Hoewel de toedracht van het ongeluk nog niet geheel duidelijk is, kan worden aangenomen, dat de bestuurder van de uit de Akeobuurtsweg naderende Volkswagen de van links komende (Duitse) Citroën niet heeft gezien. Met grote vaart boorde de Duitse wagen zich in de flank van de VW, waarna beide wagens een buiteling maakten. Alle betrokken inzittenden werden ge wond. In de Volkswagen zat de 20-ja- rige bestuurder E. M. A. P. uit Rotter dam, zijn broers van 21 en 18 jaar en voorts de 15-jarige H. Leijen, de 11- jarigc H. Leijen en de 8-jarige F. Leijen uit De Cocksdorp (Vuurtoren). Allen liepen vrjj ernstig letsel op. Levensge vaarlijk was de toestand van de 8- jarige Frans Leijen, die een ernstige hoofdwond, een gecompliceerde arm breuk en tal van inwendige kwetsuren opliep. Volgens de laatste berichten is het le vensgevaar intussen geweken, maar er zal een maandenlange verpleging in het ziekenhuis nodig zijn. De andere inzit tenden van de VW vertoonden wonden aan gezicht en ledematen kneuzingen en shocverschijnselen. De bestuurster van de Citroën, de 40-jarige mevr. Lenius- Dukmeijer brak haar kaak; haar 8- jarige dochtertje liep een hoofdwond op. De twee werden naar het vakantie adres bij De Cocksdorp gebracht, waar zij medisch werden behandeld. De ge wonden uit de VW moesten allen naar het ziekenhuis te Den Helder worden vervoerd. staat, „voorlopig veilige plaats". Zo ontstaat een uit ca. één miljoen m3 zand bestaande nieuwe duinrichel, waarach ter het waterwinningsgebied veilig is. De toekomst. Zal de zee ooit deze wering bereiken? Volgens de berekeningen van Rijkwa terstaat niet, want de gunstige invloed van de intussen aangelegde strand- hoofden (ƒ1 miljoen per stuk) zal zich doen gelden. Er zal een breed langzaam glooiiend strand ontstaan, omdat de vernietigende stroming op afstand wordt gehouden. Op dit brede strand zullen de golven uitrazen zonder de duinvoet enstig te schaden. Zoals gezegd is de toestand tussen paal 9 en 11 wel uiterst kritiek. Roos kleurig ziet het er echter ook niet uit voor paal 17 en De Koog. Als daar geen maatregelen worden getroffen zal de zee spoedig de lage duinvalleien bin nenstromen, wat te De Koog het prijs geven van het grote kampeerterrein van Sociaal Toerisme zou betekenen. Bij paal 17 is men enkele jaren geleden be gonnen met het verwijderen van de beplanting, waardoor het zand niet wordt vastgehouden en landinwaarts kan stuiven. Op de meest eenvoudige wijze wordt dus ook daar een begin ge maakt met het naar achteren brengen van het duin. De Noordelijke helft van Texels westkust loo.pt veel minder ern stig gevaar. Bij paal 19 is de afslag zelfs zo goed als nihil. Onder leiding van de heer Harting hebben de raadsleden er zich donderdag van kunnen overtuigen dat Rijkswater staat niets achterwege laat om het de vraatzuchtige waterwolf zo moeilijk mogelijk te maken. Vrijdag 22 april Den Burg, Dorpshuis, Fotoclub Dc Kieken dief. Spreker de heer Kars uit Amsterdam Zaterdag 23 april Den Burg, SVT-terrein, Schoolvoetbal voor alle lagere scholen van Texel, aanvang 10 uur BEJAARDE TEXELAAR MET BRANDWONDEN NAAR ZIEKENHUIS De 72-jarige, alleenwonende H. Bar- horst, Eierland, wilde zaterdagochtend de kachel aanmaken in zijn houten noodwoning aan de Slufterweg. De ka chel was echter nog warm zodat de pe troleum die hij erin gooide ontplofte. Van schrik liet de heer Barhorst de petroleumkan vallen en morste de brandbare vloeistof op zijn kleding. Direct daarop stond hij in brand door de uit de kachel slaande steekvlammen en ontstak ook de op de grond ge stroomde petroleum. Barhorst rende naar buiten waar de vlammen werden gedoofd door een doortastend optreden de buurtbewoner. Intussen had het slachtoffer vrij ernstige brandwonden aan de benen opgelopen, zodat hij per ziekenauto naar Den Helder moest worden overgebracht. In het houten gebouwtje grepen de vlammen snel om zich heen, maar de brandweer uit Den Burg wist het vuur met de nevelspuit te bedwingen. WATERSPREEUW GERINGD De heren M. Eelman en M. Stoepker, beiden van Staatsbosbeheer, zijn er en kele dagen geleden in geslaagd de on langs op Texel waargenomen water spreeuw .(latijnse naam Cinclus cinclus) van een ring te voorzien. Zij wisten de op ons eiland zeer zeldzame vogel in Eierland bij de boerderij „Nieuw Breda", eigendom van de heer A. Lan geveld, met een net te vangen. Dit feit is daarom van zo groot belang, omdat men op deze manier in staat is de „reis" van de vogel te registreren. OVERSTEKENDE KLEUTER DOOR AUTO AANGEREDEN De 3-jarige Karin v.d. Slikke stak zondagmiddag op het Schilderend plot seling de straat over. De uit de richting van het centrum naderende heer P. Koopman uit Oudeschild slaagde er ondanks hevig remmen niet in het meis je te ontwijken. Ze maakte een flinke smak, waarbij zij een hoofdwond op liep. Door haar vader werd zij naar het ziekenhuis te Den Helder gebracht. De politie constateerde dat de auto van de heer Koopman aan alle veiligheidseisen voldeed. CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 20 april a.s. worden de moe ders van Oudeschild en Den Burg verwacht: Oudeschild van 13.00 - 13.30 uur; daarna Den Burg tot 15.15 uur. De raad heett donder daqmiddaq het beroepschrift van de heer D. v.d. Werf, Everstekooq, teqen weiqerinq van een door hem aanqevraaqde uit- breidinq van zijn kampeerexploitatie- verqunninq onqeqrond verklaard. De raadsleden zeiden zich te kunnen ver enigen met de arqumenten, die B. en W. hadden aanqevoerd. Zoals bekend maakte het qemeentebestuur o.a. be zwaar teqen verqrotinq van het kam peerterrein, omdat de ter plaatse be staande en de qeprojecteerde bebou- winq dit niet toelaat. Het landschaps- schoon zou worden aanqetast. Ook was aanqevoerd dat de aanweziqheid van tenten en caravans vlakbij de bosrand brandqevaar zou opleveren. Dat laat ste arqument vond de heer J. Daalder (A.E.) niet sterk; B. en W. hadden het beter achterweqe kunnen laten. Burqe- meester C. de Koninq vond dat, achter af qezien, ook. De andere arqumenten zijn sterk genoeg om tot onqeqrond- verklarinq te besluiten. Mej. A. G. Luijsterburq (CHU) merkte op, dat aan het slaq lanqs De Neder landen ook tenten in het bos staan. Dit is reeds meerdere jaren het qeval, waarbij komt dat hier op zeer primi tieve wijze wordt qekampeerd met ge brekkige sanitaire voorzieningen. De voorzitter beloofde dit qeval te zullen bekijken en er zonodig teqen op te zul len treden. De voorzitter zei verheugd te zijn met de vragen, die mevrouw J. Koning- Bruin (PvdA) aan B. en W. had gesteld met betrekking tot de Mammoetwet en de op basis daarvan de stichten scho lengemeenschappen op Texel. Een vol ledig antwoord kon echter niet worden gegeven. Zoals bekend had mevrouw Koning gevraagd hoe B. en W. zich de uitvoering denken van het vorig jaar genomen besluit om op Texel twee scholengemeenschappen te stichten en of het niet wenselijk was adviesorganen van deskundigen te benoemen, die zich met de voorbereiding ervan zouden be lasten. De heer De Koning vertelde dat over deze zaak contact is opgenomen met GS, ministerie van Onderwijs en de Inspectie L.O. Er zijn evenwel nog vele moeilijkheden te overwinnen, voorna melijk van administratief-rechterlijke aard. Hei. indertijd genomen besluit om twee scholengemeenschappen te stich ten is gunstig ontvangen. Het ziet er naar uit dat per 1 augustus 1967 begon nen kan worden met de vorming van brugklassen, de eerste stap op weg naar de volledige realisering, die per 1 augustus 1968 een feit zou moeten zijn. Belangrijk is dat tussen de scholen, die te zijner tijd in de schoolgemeenschap pen moeten samenwerken, nu reeds een Verschijnt dinsdags en vrijdags. Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coöp. Boe renleenbank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ2,95 p. kw. -f 30 ct. incasso. Advert.: familieberichten 14 ct. p. mm.; andere advert. 12 ct. p. mm. LANTAARNPAAL GEVELD DE KOOG Een ogenblik van onop lettendheid was er de oorzaak van dat de heer B. Kuiper uit De Waal zater dagochtend op de Brink te De Koog tegen een lichtmast reed. De mast knapte af, wat een schade van ca. ƒ800,betekende. De auto, een Austin- bestelwagen werd aan de rechtervoor- zijde beschadigd. De politie maakte pro ces verbaal op. SCHADE BIJ AANRIJDING Een kleine aanrijding deed zich zater dagochtend om 10.40 uur voor in de Parkstraat te Den Burg. De heer J. de V. reed met zijn personenwagen achter uit en raakte de auto van de heer D De wagen van D. werd aan de voorzijde beschadigd. De betrokken chauffeurs regelden de zaak onderling. goed contact bestaat. Waarschijnlijk is het nuttig, dat commissies ter voorbe reiding in het leven worden geroepen. Aan de inspecteurs is gevraagd te advi seren 'bij de samenstelling ervan. De voorzitter zegde toe binnen afzienbare tijd op deze zaak zou worden terugge komen. Mevrouw J. Koning-Bruin toon de zich met dit antwoord van de voor zitter ingenomen. „Ik ben blij dat er aan gewerkt wordt!", zei ze. Goede fundering In een vorige raadsvergadering was door een der raadsleden gevraagd of in de fundering van de Pontweg minder waardig materiaal is aangebracht. De moeilijkheden na de laatste vorstpe riode zouden daarmee verband houden. De voorzitter las een schrijven van de Dienst gemeentewerken voor, waarin werd gezegd, dat het te gebruiken ma teriaal steeds streng is gekeurd, voor dat het in de wegfundering werd ver werkt. Dit geldt zowel voor het Pont weggedeelte van 't Horntje tot de Keesomlaan als het stuk van „Tuban- tia" tot De Koog. Mede op grond van deze mededelingen van deskundige zij de, wilde de voorzitter er met aan twij felen dat in de Pontweg hoogwaardigi materiaal is verwerkt. Autowrakken De landschapontsierende autowrak ken zullen van gemeentewege worden opgeruimd, althans voor zover zij langs gemeentewegen liggen. Er zal naar een regeling worden gestreefd, waardoor ook particulieren kunnen worden ge dwongen autowrakken van hun terrein te verwijderen. De Westerweg zal van witte berm paaltjes worden voorzien. De raad ging akkoord met verkoop van een perceel grond aan het Bouwbe drijf Gebr. Bruin te Den Burg. De heer F. L. de Grave (KVP) toonde er zich be zorgd over, dat nu midden in Den Burg een industrieterreintje gecreëerd is. Als het Bouwbedrijf later machines aan schaft, die veel lawaai of andere hinder veroorzaken is dat niet bepaald prettig voor de omwonenden. De burgemeester deelde mee, dat hetzelfde geldt voor de aan dezelfde laan gevestigde bedrijven van Koorn en Veenema. Men heeft in het uitbreidingsplan deze bedrijven de mogelijkheden gegeven te blijven func tioneren. Daar moet men de consequen ties van willen aanvaarden. Men kan de betrokken ondernemers niet dwingen af te zien van b.v. betonstampmachines e.d. Overigens biedt de Hinderwet in deze wel zekere garanties. Landweggetjes Met de overdracht aan Staatsbosbe heer van de landweggetjes in het gebied van de Hogeberg ging de raad eveneens akkoord. Mej. Luijsterburg ging het aan het hart dat de weggetjes nu zullen worden verhard. „We hebben nog maar een paar van zulke groene weggetjes. (Zie vervolg pagina 2) HET is niet waar dat de veelbe sproken qemeentelijke zieken wagen op goedkope wijze bruikbaar is geworden, nadat 300 kg. ballast in de vorm van beton nen tegels in is aangebracht. De wa gen veert even slecht als voorheen en is daardoor nog dezelfde kwelling voor de gewonden, die er mee vervoerd worden. De tegels hebben bovendien veroorzaakt dat de wagen niet vast meer op de weg ligt; omdat de ballast achterin moet liggen, krijgen de voor wielen te weinig druk. Hard rijden met de ziekenauto zou nu onverantwoord zijn, maar een schrale troost is dat de ambulance tóch niet snel kon rijden, omdat de volgens de chauffeur veel te lichte motor daarvoor de kracht niet opbrengt. De wagen heeft veel moeite met optrekken en haalt tenslotte een maximum snelheid van minder dan 70 km. tegen wind. De tegels doen meer kwaad dan goed en zullen dan ook vandaag worden verwijderd. De ge meente Texel gebruikt dus nog steeds een ondeugdelijke ambulance. Het feit, dat hetzelfde type in enkele andere plaatsen in het land voldoening qeeft en de gunstige opmerkingen van de heren van Peugeot, veranderen daar niets aan. Enkele maanden geleden wezen wij in een hoofdartikel op de nadelen van de Peugeot ambulance. De gemeente toonde zich ontsteld, in de raadsverga dering werd er over gesproken en er zouden maatregelen worden genomen. Tot dusverre bleef het bij het aanbren gen van de tegelballast. Daarmee moest de kous af zijn, zo meende men kenne lijk, want de ziekenauto was niet langer onderwerp van gesprek. Zelfs niet na dat bekend werd dat de gemeente zich niets had aangetrokken van het advies van de Texelse artsen om de Peugeot als reservewagen te gaan gebruiken en een nieuwe ambulance aan te schaffen. Zoals bekend besloot de gemeente de oude Buick-ambulance te gaan opknap pen en de Peugeot als belangrijkste ziekenwagen te handhaven Dat de oude Buick een vrij kostbare vernieu wing moet ondergaan, getuigt niet van een vooruitziende blik van ons ge meentebestuur. De Buick heeft nl. een laag model, terwijl de wettelijke voor schriften die binnen afzienbare tijd van kracht worden, een minimumhoogte van 1,75 m. verplicht stellen. Een der artsen verklaarde ons dan ook dat het voor de reparatie bestemde geld als weggegooid moet worden beschouwd. Er wordt de laatste tijd niet meer over de ziekenauto's gesproken. Dat is prettig voor het gemeentebestuur, want dat is" allerminst gesteld op publiciteit in deze. Dit blijkt uit het feit, dat de heer A. A. Smidt (die het ziekenvervoer voor de gemeente verzorgt) na de ver schijning van het eerste artikel in onze krant een koel briefje van het gemeen tebestuur ontving met het verzoek het geven van inlichtingen aan onze ver slaggever voortaan achterwege te laten en eventuele klachten met de ge- HOOG WATER Hoog water ter rede van Oudeschild 19 apr. 7.41 en 20.03; 20 apr. 8.21 en 20.38; 21 apr. 8.57 en 21.11; 22 apr. 9.28 en 21.43; 23 apr. 10.02 en 22.15. Aan het strand ongeveer een uur eerder hoog water. meente te bespreken. Dat laatste had de heer Smidt al maanden tevoren ge daan, zonder resultaat. Hij heeft zich overigens een braaf man getoond, want toen wij hem zondagmiddag over deze affaire wilden onderhouden, wees hij op zijn „zwijgplicht" en zei zijn broodwin ning niet in gevaar te willen brengen. In meerdere opzichten laat het zie kenvervoer op Texel te wensen over. Vrijdagmiddag hebben wij het van nabij gezien, nadat op de Pontweg twee per sonenauto's op elkaar waren gevlogen. Er waren acht gewonden, waarvan één zeer ernstig en twee ernstig. Een kwar tier na de botsing stonden wij voor de wrakken van de wagens en de erin en omheen liggende bloedende slachtoffers. Het was winderig en ijzig koud (2 gr C.) en er was geen ambulance en zelfs nog geen dokter. Medische hulp, voor zover mogelijk, kwam van een toeval lig passerende arts van de overkant, la ter bijgestaan door de eveneens toeval lig voorbijkomende dokter Renout. De heren behielpen zich met door omstan ders afgestaan noodverband. Omdat de ziekenwagen er na twintig minuten nog niet was, reed een der toegestroomde belangstellenden naar garage Smidt om poolshoogte te nemen Daar kreeg hij van de chauffeur te horen dat nog geen melding was binnengekomen! Dit verzoek om ambulance-hulp moest ko men van de politie, zoals indertijd was overeengekomen. Tenslotte kwam dit verzoek en sukkelde de ziekenwagen naar de plaats van het ongeval; drie kwartier na de botsing! (De politie kan men in dit geval niets verwijten. Ons bleek dat alle voorgeschreven maatre gelen juist waren uitgevoerd. De com municatie was echter gebrekkig ge weest door het uitvallen van een moli- lofoon). Met de aankomst van de ambulance waren de moeilijkheden echter niet op gelost. Hoewel drie van de acht ge wonden er zo ernstig aan toe waren, dat zij op een brancard moesten worden vervoerd, waren slechts twee brancards beschikbaar. De plaats van de derde brancard was nl. ingenomen door de ballasttegels. Eén der slachtoffers moest dus maar op de grond gaan zitten en een ander in een stoel. Aan het gezel schap werd tenslotte een verpleegster toegevoegd, die het in de schokkende en zwaaiende wagen druk had met bloed- stelpen en het bedwingen van de op de grond zittende jongeman, die volkomen overstuur was. Voor twee andere ge wonden was geen plaats meer en deze moesten zittend per luxe wagen naar het ziekenhuis worden gebracht, aange zien de Buick-reservewagen momenteel wordt opgeknapt. Men had vrijdag veel te danken aan het toeval. Toevallig kwamen er twee dokters voorbij, toevallig waren er om standers, die over verband beschikten, toevallig was er een verpleegster die bij de gewonden in de wagen wilde helpen en zelfs de aanwezigheid van een poli tieman, die geen dienst had, was toeval. Een eiland zonder ziekenhuis, met sterk toenemend eigen en toeristisch verkeer, heeft een perfect functione rende ambulancedienst nódig. Er moe ten twee hoge, comfortabel verende, zeer snelle ambulances voortdurend ge reed staan en er moet een waterdicht meldingssysteem komen dat niet waar deloos wordt zodra er één schakel in gebreke blijft. Zo'n ambulancedienst moet een visitekaartje worden, dat een ruimschootse vergoeding vormt voor het feit dat een ziekenhuis altijd meer dan twintig minuten ver weg is. Zolang deze ambulance-dienst er niet is, moe ten wij hopen dat het toeval ons steeds gunstig gezind zal blijven.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1966 | | pagina 1