(from 'wartsjexels in het hartL, Groepering „Texels Belang" wil geen politiek in de raad Vriendenkring ivil onzichtbare bedreiging a fwenden Eiland is goud waard voor bevolking van randstad Geen partijdiscipline; gemeentebelang moet voorop staan Alfabetische lijst: gelijke kansen voor alle candidaten Bakkers Ijzerhandel Moerbeek's r~ KINDERLEDIKANTEN DINSDAG 26 APRIL 1966 TEXELSE 79e JAARGANG No. 8060 COURANT Uitgave N.V. v/h Langeveld de Rooi) Postbus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2058 Redaktie: Harry de Graaf, Wilhelminalaan 33, Deo Burg, tel. 2058, 's avonds 2382. In de gemeenteraad mag de politiek geen rol spelen, vinden de aanhangers van de groepering „Texels Belang", die op 1 juni aan de gemeenteraadsverkie zingen zal deelnemen. „Texels Belang heeft geen politieke kleur; wij willen boven de partijen staan!" zegt de heer M. Maatje, voorzitter van de propagan- da-commissie van de kiesvereniging Texels Belang. „Partijpolitiek hoort in een gemeenteraad niet thuis. Als een raadslid een bepaald standpunt in neemt, moet dit zijn in het belang van het eiland en niet in het belang van een partij. In principe zijn de raadsleden wel onafhankelijk bij het innemen van een standpunt, maar in de praktijk wordt wel degelijk rekening gehouden met de „lijn" van zijn partij. Het kan dus gebeuren, dat iemand iets naar vo ren brengt, waar hij het persoonlijk niet mee eens is of waarvan hij in stilte beseft, dat het alleen de consequentie is van het beginselprogramma van zijn partij, zonder dat het algemene Texelse belang er in de eerste plaats mee ge diend is". Vooral ten aanzien van recreatiepro blemen, woningbouw, industrievesti ging e.d. is een werkelijk onafhankelijk geluid in de raad, uitsluitend in het be lang van Texel, van enorme betekenis, zo meent de nieuwe groepering. Wie denkt dat „Texels Belang" uit een groepje ontevreden, revolutionair gestemde lieden bestaat, heeft het mis. Zowel het bestuur (de heren H. de Lugt, L. J. Weijdt, C. Zijm, J. C. Dros, K. Mantje, M. Mantje, J. Barendregt, F Standaart, S. Rentenaar en M. Roeper) als de candidatengroep is samengesteld uit mensen, die bewezen hebben over organisatie- en zakentalent te beschik ken en op Texel een goede reputatie genieten. Dit is een belangrijke voor waarde tot succes, aangezien men bij de gemeenteraadsverkiezingen vooral naar de personen kijkt en minder naar de partij die zij aanhangen. Alfabetische lijst Zoals bekend toont de candidatenlijst de volgende namen: J. Barendregt, R. Berkenbosch, T. Hoogerheide, C. Jou- stra, P Keijser, mevr. J. C. Mantje- Bloos, C. Mets, J. C. Roeper, F. Stan daart, G. Troost en K. Zuidewind. Een belangrijk verschil met candidatenlijs- ten van andere partijen is, dat niemand der genoemde personen op een zg. niet- verkiesbare plaats staat. De namen staan alfabetisch opgesteld en dat de heer Barendregt dus als eerste is ge noemd, betekent niet dat hij lijstaan voerder is. Alle candidaten hebben de zelfde kans om in de raad te komen. De kiezers maken het vakje achter de de naam van de man die hen het meest geschikt voorkomt, rood. Degene(n), die worden gekozen weten dan dat zij ook de meeste stemmen hadden. In de pro paganda die de groepering zal maken, zal veel nadruk op dit feit worden ge legd. Als men iets voelt voor de partij Texels Belang, moet men niet domweg de eerstgenoemde kiezen, doch de per soon die men het meest capabel acht om de zuiver-Texelse belangen in de raad te verdedigen. Vrij De gekozen candidaten zijn volkomen vrij in hun beleid. Met hun vereniging nemen zij slechts contact op als bepaal de kwesties dienen te worden uitge zocht of als bepaalde inlichtingen nodig zijn. Het standpunt dat de raadsleden van Texel Belang tenslotte innemen, is persoonlijk. Er worden geen afspraken gemaakt, ook niet tussen eventuele meerdere raadsleden van Texels Belang onderling. Het karakter van de groepering brengt mee, dat slechts met betrekking tot weinig kwesties, nu reeds een standpunt is ingenomen. Met uitzonde ring misschien van het Recreatiefacet- plan, dat onlangs werd aanvaard, en waarvan „Texels Belang" vindt dat het particuliere (Texelse) initiatief er nog meer bij betrokken zou moeten zijn. Dat de gemeente alle recreatiegrond eerst in eigen bezit wil hebbben om het daar na in erfpacht aan exploitanten uit te geven is alleen goed, als het niet anders kan. Maar hier is uiterste waakzaam heid geboden en het is waarschijnlijk, dat Texels Belang met wijzigingsvoor stellen zal komen om de particulier de grootste mogelijkheden te bieden. De exploitatie van recreatiegrond moet in ieder geval in particuliere Texelse handen komen en alles moet worden gedaan om dat te bevorderen. Alle andere voorstellen van B. en W. zal Texels Belang serieus bestuderen en dan niet volstaan met aanvaarden of afwijzen zonder meer. De groepering zal erop aandringen dat de raad in de ge legenheid wordt gesteld elk onderdeel van een voorstel terdege te onderzoe ken, zodat het mogelijk is opbouwende tegenvoorstellen in te dienen. De mensen van Texels Belang menen, dat aan hun groepering geen behoefte zou hebben bestaan aLs alle partijen de beste mensen die zij hebben op verkies bare plaatsen hadden gezet. Omdat voor Texel zeer waardevolle figuren op vele lijsten ergens onderaan prijken, maken zij voor de partij wel reclame, maar hebben weinig kans om in de raad te komen. Dat weten de betrokkenen en zij hebben in de meeste gevallen zelfs de wens geuit op deze niet-verkicsbare plaats te staan. Bij Texels Belang echter zijn alle candidaten bereid in de raad te gaan zitten en zij hebben allen de zelfde kans dat dit werkelijkheid wordt. Het bestuur van de groepering is van mening dat alle candidaten in staat zijn hun taak goed te vervullen. „Texels Belang" wil waken voor een overgeorganiseerde maatschappij op Texel, wat niet wil zeggen, dat zij tegen de ambtenaren is. „Wij zien de amb tenaar als een mens, in dienst van de gemeenschap. Dat geldt ook voor een gemeenteambtenaar. Die mag zich niet verbeelden, dat hij de wet uitmaakt. Wij zouden willen dat alle ambtenaren zich zouden voelen en zich zouden ge dragen als dienaren. Maar dat men het zonder overheid of ambtenaren zou kunnen doen is natuurlijk waanzin!" Het bestuur van de kiesvereniging is er van overtuigd dat deze ideeën bij de Texelaars zullen aanslaan. Men kan zich ook als lid van „Texels Belang" laten inschrijven, tegen een contributie van 10,per jaar. Penningmeester is de heer J. C. Dros, Eierland. TEXELSE KOTTERS HALEN VLIEGTUIGMOTOREN OP OUDESCHILD De Texelse Noord- zeevissers hebben in één week tijd drie vliegtuigmotoren opgehaald. De TX 25 van B. van Dijk „ving" een grote V- motor, nog voorzien van propellor. Het gevaarte is waarschijnlijk afkomstig van een Amerikaanse bommenwerper, een zg. vliegend fort. Met moeite werd de lastige vangst aan boord gehaald, waarbij enige schade ontstond aan het tuig. De schipper moest daarom voor tijdig naar Oudeschild terugkeren waar de handelaar J. Schagen de motor over nam. Ook de TX 32 van K. Vlaming kreeg een vliegtuigmotor in de netten: een stermodel zonder propeller. Een soortgelijke motor haalde ook de TX 39 van B. v.d. Vis aan boord. Ook deze twee oorlogssouvenirs werden door J. Schagen opgekocht, die intussen al een hele verzameling motoren heeft. Dat het de laatste jaren steeds vaker voorkomt dat onze kotters motoren en andere onderdelen van vliegtuigen op vissen is het gevolg van het steeds zwaardere en sterkere matéTieel. Vroe ger was men niet in staat een dergelijke vracht op te hijsen. De netten liepen meestal kapot op deze obstakels, die doorgaans voor driekwart in de zeebo dem zijn weggezakt. In de oorlogsjaren zijn honderden vliegtuigen boven de Noordzee neergeschoten, zodat de mo torenverzameling van J Schagen zich nog wel meer zal uitbreiden. KON1NGINNEFEEST IN OUDESCHILD OUDESCHILD In Oudeschild werkt de feestcommissie met de carna valsvereniging „De Alikruken" samen bij de viering van Koninginnedag. 's Middags van half drie tot half vijf worden in 't Skiltje films vertoond voor de jeugd, waarbij gratis versnaperingen worden uitgereikt, 's Avonds wordt in het dorpshuis een gemaskerd bal gehou den, met medewerking van The Typhoons, Dinsdag 26 april Den Burg, De Zwaan, Kleindiersportvercni- ging Kotex. Dia-avond „Gevleugelde Manne quins" (tropische vogels). Spreker de heer S. J Houtenbos, aanvang 8.30 uur. Leden genodig den. Woensdag 27 april De Cocksdorp, De Hoop. Plattelandsvrouwen- De Cocksdorp-Eierland De heer Henri van Leeuwen als „Zwerver in Parijs". Den Burg, Landbouwschool, laatste avond R.K. Vrouwengilde. Onderwerp „Aardgas en aardolie". Bestuursverkiezing. Zaterdag 30 april Den Burg, Terrein SVT, schoolvoetbal lagere scholen van Texel, aanvang 2 uur. Den Burg, 10 uur, Kindcroptocht met het Kon Texels Fanfarekorps. Versierde fietsen enz. Start Groeneplaats. „De Vriendenkring Texel zal wat het karakter betreft het midden moeten houden tussen ANWB en Natuurmonu menten, een vereniging, die zich zowel in het belang van de mens als van de natuur inzet. Het moet een machtige pressure-group worden, waarmee de wetgever terdege rekening zal houden als wordt beslist over zaken, die het wezen van het eiland Texel raken!", aldus de heer D. J. Mus uit Zaandam, zaterdagochtend in hotel „De Linde- boom-Tcxel" tijdens de oprichtingsver gadering van de Vriendenkring Texel. Zoals bekend nam de heer Mus het ini tiatief tot oprichting van deze vereni ging, samen met een aantal andere Ne derlanders, die jaarlijks hun vakantie op ons eiland doorbrengen. Deze groep, voor het merendeel afkomstig uit de Zaanstreek, maakt zich ongerust over de toekomst van Texel. Zij zien het eiland als een der laatste vakantiege- bicden op korte afstand van de rand stad, waar het nog betrekkelijk onge rept is en waar men ook in de toekomst op moet kunnen blijven rekenen. Zich zowel in het belang van de mens als de natuur inzetten is geen eenvou dige zaak, vond de heer Mus. Dit mag echter geen aanleiding zijn om gelaten af te wachten. De handen moeten ineen geslagen worden om de natuur op Texel zoveel mogelijk te behouden. Het eiland wordt op twee manieren bedreigd: zichtbaar en onzichtbaar Tegen de zichtbare bedreiging (door de zee) wor den goede maatregelen getroffen, maai de onzichtbare dreiging wordt nog niet voldoende onderkend. De overbevolking in het westen van het land en de daarmee gepaard gaande uitbreiding van de industrie, is een ge vaar voor de natuur en ook Texel zal op onaangename wijze met de conse quenties daarvan te maken krijgen, om niet te spreken van water- en luchtver ontreiniging, de chemische bestrijdings middelen, de stookolie in zee, het onop losbare huisafval. Belang van de mens Dat planologen hun werk doen, is hun goed recht, maar als zij onzinnige plan nen kunnen uitvoeren zonder de be langhebbenden er in te kennen, is dat een dreiging, aldus de heer Mus, die daarmee doelde op de plannen tot af sluiting van de Waddenzee. „Ik acht de tijd rijp om de natuur tegen de mens, ten behoeve van mens en dier, te be schermen. In oorlogstijd sloegen mensen van alle gezindten de handen ineen tot behoud van het Nederlandse volk. Hopelijk kunnen wij nu bereiken dat het Nederlandse volk de handen ineen slaat tot behoud van de Nederlandse natuur. Als dr. Jac. P. Thijsse nu nog eens een tocht over het eiland zou kunnen maken, zou hij heel wat mooie plekjes missen, maar hq zou er nog wèl de frisse lucht, de vrijheid en de rust vinden, waarom hij Texel zo liefhad. Voor het behoud daarvan te waken is een goede zaak!" Goud waard „Vrije natuur in het overvolle ge ïndustrialiseerde Nederland is als een emmer water in een woestijn: goud waard!", zo schetste de heer Mus de betekenis van Texel voor het vaste land. „De Texelaars zijn schatrijk zon der het zelf te beseffen. Zij hebben die kostelijke onvervangbare vrije natuur immers in overvloed bij de hand. Dat op dit goed een aanslag wordt gepleegd, beseffen zij dan ook nauwelijks!" De heer Mus vertelde dat de eerste reacties op zijn plannen zeer bemoedi gend zijn. Na een eerste artikel in de Texelse Courant hebben diverse landelijke bla den ook gewag gemaakt van de op han den zijnde oprichting Naar aanleiding daarvan lieten velen weten, dat zij het met de initiatiefnemers eens waren. Ook de reacties van de mensen, die waren verzocht in het comité van aanbeveling zitting te nemen, waren positief, al wa ren er verschillenden, die eerst de kat uit de boom wilden kijken. Tenslotte werd het volgende comité samengesteld: Burgemeester C. De Koning; W. Albers, voorzitter van de stichting Festival Texel, A. J. Binsbergen, J. W. Dekker, G. J de Haan, T. v.d. Heerik, M. Man tje, Jhr. J. P. Beelaerts van Blokland, A. G. v.d. Bos, Prof. Dr. C. de Jager, D. R. Mansholt, Mr. L. Mok, J. P. Strij- bos, J. Trager en J A. v.d. Vlis. MEUBELHANDEL Den Burg Tel. 2572 Verschijnt dinsdags en vrijdags. Bank: Neder!. Middenstandsbank; Coöp. Boe renleenbank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ2,95 p. kw. 30 ct. incasso. Advert.: familieberichten 14 ct. p. mm.; andere advert 12 ct. p. mm. Oude gedachte De bijeenkomst werd geopend door de heer A H. v.d. Marei. Deze zei ervaren te hebben, dat de gedachte die de leden van de Vriendenkring huldigen, latent reeds jaren bestond onder de duizenden die telkens naar Texel komen. Een bundeling is evenwel nodig om tot een uitspraak te komen en om dit bestaande onbehagen te uiten. De veie adhesie betuigingen bewijzen dit. Het is de Vriendenkring niet te doen om afrem ming van de industrie; ieder moet ten slotte in staat worden gesteld zijn brood te verdienen en tot welvaart te komen. Maar geld verdienen heeft pas echt zin als men van tijd tot tijd gelegenheid heeft voor recreatie. De mogelijkheden daartoe dienen in stand te worden ge houden. De Vriendenkring zal zich steeds achter plannen stellen, die erop gericht zijn de natuur te beschermen. Samenwerking met andere verenigin gen, die met betrekking tot geheel Ne derland dit doel nastreven (Natuurmo numenten, Staatsbosbeheer e.d.) zal zo veel mogelijk bevorderd worden Tijdens een langdurige discussie wer den de doelstellingen van de vereniging kritisch besproken en beraadde men zich over de wijze waarop men deze denkt te kunnen bereiken. Voorzichtig Burgemeester C. de Koning (lid van het comité van aanbeveling) waar schuwde tegen eenzijdigheid en wees erop dat diverse andere verenigingen reeds opkomen voor het natuurbehoud van Texel. Het bestuurlijke beleid is er de laatste jaren ook steeds meer op ge richt, zowel de belangen van mens als van de natuur zo goed mogelijk te die nen. Niettemin achtte hij het streven van de Vriendenkring loffelijk. Op ad vies van Mr. L. Mok, advocaat en pro cureur te Amsterdam, werd besloten de Vriendenkring de veremgingsvorm te geven. Weliswaar is ook de Stichtings vorm mogelijk, maar bij een vereniging maken de leden deel uit van het geheel en voelen er zich meer bij betrokken. Als de vereniging is uitgegroeid zal het moeilijk zijn vergaderingen te beleggen. Om toch een bestuur te kunnen kiezen e.d. zal het bestuur de voordracht in het orgaan van de vereniging publiceren; komen er geen bezwaren binnen, dan zijn de leden volgens deze voordracht gekozen Ook Texelaars Duidelijk werd gesteld dat ook Texe laars lid kunnen worden van de ver eniging. Samenwerking met de eiland bewoners is zelfs aanbevelenswaardig om hen niet de indruk te geven dat een groep „vreemden" buiten hun mede weten aan de gang is. Men kan lid worden voor ƒ2,50 per jaar, over te maken op giro 531030 t.n.v. D. J. Mus te Zaandam, waarna men de lidmaat- HISTORISCH SCHEEPSKANON NIET VOOR TEXELS MUSEUM Het indertijd door de TX 8 van schip per L Bremer opgehaalde kleine scheepkanon, naar schatting minstens 300 jaar oud, zal niet in de collectie van het Texels Museum worden opgenomen. De historische vondst was daar welis waar onderzocht en enige maanden be waard, maar de schipper vond het hoge bod dat ijzerhandelaar J. Schagen deed, zo aantrekkelijk dat hij daar op inging. De heer Schagen zoekt nu naar een verzamelaar, die er nog meer voor over heeft. MEJ. K. BEEKENKAMP 25 JAAR ONDERWIJZERES Vandaag herdenkt mej. K Beeken kamp te De Waal, dat zij 25 jaar in dienst is van het Lager Onderwijs. De onderwijzeres is reeds 24 jaar verbon den aan de openbare lagere school van De Waal. Het jubileum zal in besloten sfeer worden herdacht. ULO WON VOETBALTOERNOOI In het voetbaltoernooi, waaraan rhbs, lts, ulo en landbouwschool deelnamen, is het elftal van de ulo-school winnaar geworden. Vrijdag werd de beslissings wedstrijd gespeeld op het Texel-terrein te Den Burg. KONINGINNEFEEST IN EIERLAND De buurtverenigingen van Zuid- en Midden-Eierland organiseren op Konin ginnedag weer gezamenlijke kinderspe len. Dit zal gebeuren op het vliegveld terrein. Begonnen wordt om twee uur. Na afloop, omstreeks vier uur, zijn er bij voldoende belangstelling attracties voor de ouderen. De dag wordt besloten met bal in de zaal van hotel „Kikkert" te De Cocksdorp. „BEAT GOED VOOR U!" OUDESCHILD Onder bovenstaand motto heeft de beatgroep „The creatures" in een sfeervol versierde zaal van 't Skiltje te Oudeschild zich aan een groot aantal tieners gepresen teerd. Het was het eerste optreden van de groep en dat was merkbaar, want aan de techniek moet nog wel wat wor den bijgeschaafd Niettemin wisten The Creatures het publiek tot groot enthou siasme te brengen. Dat ook de propa ganda rond dit debuut goed was ver zorgd, bleek uit de sprekende affiches en caricaturen, getekend door Jan en Jack Bruin LEERLINGEN MUZIEKSCHOOL HENNY KOK NAAR TELEVISIEOPNAME Op uitnodiging van de NCRV zullen vijftig leerlingen van de muziekschool Hcnny Kok op maandag 2 mei in Am sterdam een televisieopname meema ken. In het ANVJ-gëbouw zal een groot programma worden opgenomen, waar aan vele bekende artiesten meewerken, o.a de gospelzangeres Marian Williams. De leerlingen zullen voor en na de op name mogen rondkijken en van de ge legenheid gébruik maken, verschillende artiesten persoonlijk te ontmoeten. Aan gezien zij deel uitmaken van het pu bliek in de zaal, is het waarschijnlijk dat zij enkele malen in het beeld ko men.. Het heeft er even naar uitgezien dat deze interessante reis niet kon door gaan. Om nog dezelfde nacht naar Texel te kunnen terugreizen zou gebruik ge maakt moeten worden van een extra boot. De kosten daarvan waren niet op te brengen. De NTS stelt echter zoveel prijs op het bezoek van het Texelse gezelschap, dat van die zijde aanzien lijk in de kosten wordt bijgedragen. De tv-opname in Amsterdam zal worden bijgewoond door de oudere leerlingen. De jonge kinderen zullen t.z.t. in de ge legenheid zijn de uitzending van een jeugdprogramma mee te maken, De reis naar de tv-studio had de af gelopen winter al moeten plaatsvinden, maar toen moest er in verband met de spiegelgladde wegen van worden afgezien. HOOG WATER Hoog water ter rede van Oudeschild 26 apr. 11.48 en 27 apr 0 07 en 12.26; 28 apr 0.52 en 13.14; 29 apr. 1.53 en 14.29: 30 apr. 3.31 en 16.17. Aan het strand ongeveer een uur eerder hoog water. schapskaart ontvangt. Besloten werd het voorlopig bestuur te laten bestaan uit M L. Mok en de heren A. H. v.d. Marei, G. J. de Haan en A. J. Binsber gen. De heer Binsbergen is op Texel contactpersoon, tot wie men zich voor nadere inlichtingen kan wenden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1966 | | pagina 1