Cjroen 27wartsjexehin het karL, Verpleeghuis te Den Burg wordt resultaat van samenwerking Capaciteit28 bedden Kosten: 1,25 miljoen BRABANTIA ■■■■raOBK:.. Bakker-Keijserstichting, Bejaardenzorg en Alg. Weeshuis vormden stichting „Samen één" correspondent;! Dam eskapsalon Wilhelmiualaan 02220-2948 fytCLTLS Dameskapsalon Wilheluiinalaan 02220-2948 DINSDAG 3 MEI 1966 TEXELSE 79e JAARGANG No. 8062 Uitgare N.V. r/h Langereld de RooQ Postbus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2058 Redaktle: Harry de Graaf, Wilhelmlnalaan 33, Den Burg, tel. 2058, 's avonds 2382. COURANT BINNEN AFZIENBARE TIJD zal worden begonnen met de bouw van een verpleeghuis te Den Burg. Het zal de naam „Bakker-Keijser verpleeghuis" dra gen en een capaciteit hebben van 28 bedden. Dit voor Texel zeer belangrijke object zal verrijzen in de onmiddellijke nabijheid van „Huize Irene" aan de Gasthuisstraat, op grond die reeds gemeentelijk bezit is. Het zal nu mogelijk worden op Texel hulp en verzorging te bieden aan langdurig zieken en her stellenden van alle „richtingen", voor het merendeel bejaarden. In of bij 't ge bouw zal tevens 'n dienstencentrum worden ondergebracht ten behoeve van be jaarden en in de toekomst wordt erop gerekend dat ook een kraamcentrum deel van het complex zal gaan uitmaken. De plannen zijn in zeer vergevor derd stadium. Behoudens de goedkeuring van de gemeenteraad, gedeputeerde staten en enkele andere lichamen zijn de plannen „rond". Aangenomen mag worden dat de benodigde goedkeuringen zeer vlot zullen afkomen, aangezien men tot dusverre van alle kanten zeer enthousiast heeft gereageerd. De wijze, waarop het plan tot stand is gekomen, is een voorbeeld van goede en snelle samenwerking en handelen op het juiste moment. De voorgeschiedenis begon toen de heer P Bakker Azn. en zijn echtgenote A Bakker-Keijser resp. op 22 januari 1955 en 2 oktober 1960 overleden en in hun testament bepaalden, dat een groot deel van hun nalatenschap moest wor den bestemd voor het stichten van een verpleeghuis. Het gebouw zou de naam Bakker-Keijser verpleeghuis moeten dragen. Tot uitvoerders van het testa ment waren benoemd de heren A. L. Bakker (Inspecteur der domeinen te Alkmaar), voorzitter; S. Keijser, vice- voorzitter; P. C. Keijser Dzn lid; en E. Lap, secretaris Deze heren stonden na het overlijden van mevrouw Bakker voor problemen. Het in 1956 opgemaak te testament was nl. niet aan de tijd aangepast. Bepaald was nl. dat het ver pleeghuis een capaciteit van 10 bedden moest hebben. De exploitatie van een dergelijke huis zou evenwel zeer moei lijk worden, aangezien de subsidiever- lenende lichamen (ziekenfonds, rijk e.d.) als voorwaarde een minimum van 48 bedden stellen. Voor Texel viel daaraan niet te denken en het plan zou schip breuk hebben geleden als o.a. de zieken fondsraad niet bijzonder soepel was ge weest in deze. In verband met de be trekkelijk geïsoleerde ligging van Texel ging men akkoord met een minimum van 24, dat later 28 werd op grond van een bepaalde berekening, die men el ders in dit artikel aantreft. Niet genoeg Een andere moeilijkheid was dat het legaat van het echtpaar Bakker-Keijser voor een dergelijke gebouw lang niet toereikend was. Het kapitaal moest dus worden vergroot en een bijzondere mo gelijkheid daartoe ontstond door de in werkingtreding van de algemene bij standswet. Zoals men zich uit de artike len in onze krant zal kunnen herinne ren, bepaalt deze wet o.a. dat per 1 januari 1967 alle nog bestaande burger lijke en gemengde instellingen van wel dadigheid hun taak moeten beëindigen. Zij moeten hun financiële bijstand sta ken, omdat dit voortaan door de over heid gebeurt. Op Texel zal 't Algemeen Weeshuis verdwijnen (burgerlijke in stelling) en de Stichting Bejaardenzorg Texel (gemengde instelling), die de 9 Omdat onze huidige medewerker te kennen heeft gegeven zijn taak te willen neerleggen, zoeken wij in OUDESCHILD een actieve die zich in zijn dorp bezig wil houden met het verzamelen van nieuws voor onze krant. Belangstellenden worden verzocht contact op te nemen met de redac teur. Donderdag 5 inci Den Burg, Rondgang drumband Margaretha Sinclair. Vrijdag 6 mei Den Burg, De Oranjeboom, Algemene leden vergadering N.V. TESO, aanvang 20.30 uur. Den Burg, Dorpshuis, fotoclub „De Kicken- dief" 8.15 uur. Openbare dia-avond Lg.v. de week van dc fotografie „Een reis naar Oos tenrijk" familiehuisjes en armenkamers exploi teert. Het vermogen van deze twee in stellingen kon aan dat van de Bakker- Keijserstichting worden toegevoegd, waardoor een kapitaal van ca. ƒ900.000,zou ontstaan. De besturen van het Weeshuis en de Stichting Bejaardenzorg gingen met deze opzet vrijwel onmiddellijk ak koord, vooral omdat het vermogen toch naar de gemeente moet afvloeien, die per 1 januari 1967 moet bepalen wat ermee moet gebeuren. Met het bedrag kan het verpleeghuis dus voor drie kwart worden gefinancierd; de rest moet met gemeentegarantie wor den geleend. Nieuwe stichting Besloten werd tot vorming van een nieuwe Stichting, waarin de Bakker- Keijserstichting, het Alg. Weeshuis en de Stichting Bejaardenzorg zouden op gaan. De Stichting werd op 17 maajt officieus opgericht en kreeg de toepas selijke naar „Samen één". De besturen, totaal 22 personen, vormden samen het nieuwe bestuur en om te voorkomen dat dit te log zou functioneren werd er een werkgroep van zeven man uit benoemd. Deze werkgroep bestaat uit de heren A. L Bakker uit Alkmaar, S. Keijser (na mens de Bakker-Keijserstichting), G. Bakker (namens Alg. Weeshuis), C. van Groningen (namens Alg. Weeshuis), A. Bakker, De Mars (namens Alg. Wees huis, M. Bakker (namens Stichting Be jaardenzorg) en W. H. Bakker (namens Stichting Bejaardenzorg. Aan dit 7-tal is de heer G. Pansier als secretaris toe gevoegd. Na twee jaar zal het be stuur van 22 personen tot 9 worden te ruggebracht. De gemeentearchitcct G. v.d. Strijs legt op het ogenblik de laatste hand aan de tekeningen voor het complex. Het gebouw zal, in tegenstelling tot de vroegste plannen, waarschijnlijk gelijk vloers zijn. 't Is de bedoeling dat 't op de hoek Hollewal-Gasthuisstraat wordt ge bouwd. De onmiddellijke nabijheid van Huize Irene heefl diverse voordelen. Zo zal het verpleeghuis van dc (te grote) keuken van „Huize Irene" gebruik kun nen maken. De situering van het ge bouw op deze plaats is ook gunstig in verband met de twee andere rusthuizen, die binnen honderd meter afstand lig gen, terwijl ook de bejaardenwoningen aan dc Jonkerstraat en Jan Dirkszoord betrekkelijk dichtbij zijn. Dit is vooral belangrijk voor het goed functioneren van het dienstencentrum voor bejaar den, dat van het complex deel zal uit maken. Een nadeel was dat de beschik bare grondoppervlakte nauwelijks vol doende was; uitbreiding in de toekomst was niet mogelijk. Het ziet er naar uit, dat voor dit laat- gevonden. De R.K. Kerk, de bezitster ste probleem een oplossing zal worden van een deel van het aangrenzende ter rein, heeft zich bereid verklaard dit over te dragen. Met enkele particulieren moeten nog onderhandelingen worden gevoerd. Het kerkbestuur was voornemens op het terrein (waar nu de bekende paar denstal staat) enkele bejaardenwonin- gen te bouwen, behorende bij het rust huis „Sint Jan. Deze bouwplannen zal men nu elders verwezenlijken. Doelstellingen Om op dit terrein, dat begrensd wordt door Hollewal, Gasthuisstraat en Lijnbaan, komt dus voorlopig alleen een verpleeghuis en een dienstencentrum voor bejaarden. Om in de toekomst tal van andere benijdenswaardige centra te kunnen bouwen, heeft de Stichting „Samen één" haar doel zeer ruim ge steld a. Hulp en verzorging van zieken en herstellenden, o.m. door stichting en exploitatie van het Bakker-Keijser ver pleeghuis; b. hulp en verzorging van bejaarden, onder meer door stichten en exploiteren van bejaardenwoningen en bejaardenoorden en dienstencentrum; c. kraamverzorging, onder meer door stichten en exploiteren van een kraam centrum; d. hulp en steun aan wezen, o.m. door een uit het bestuur aan te wijzen commissie van advies voor bur gemeester en wethouders, eventueel verstrekken van studiebeurzen e.d. Voor iedereen Tijdens een persconferentie in hotel „De Lindeboom-Texel" werden wij door enkele bestuursleden van de stichting uitvoering ingelicht over dit plan, dat op Texel ongetwijfeld met enthousiasme zal worden ontvangen, temeer daar de stichting vooral zal werken voor Texe laars, ongeacht hun godsdienstige of politieke overtuiging. Er zal geen winst worden gemaakt. Aan een verpleeghuis bestaat op Texel ernstige behoefte, iets dat indertijd door het echtpaar Bakker- Keijser werd ingezien. Er zijn nl. vrij veel chronisch zieken (hoofdzakelijk be jaarden) die eigenlijk niet thuis, in hun rusthuis of in en ziekenhuis thuishoren. Waarom dat niet kan, blijkt reeds uit het feit, dat de gemiddelde verpleeg- duur der patiënten twee jaar bedraagt. Opname zal alleen geschieden op indi catie van de dokter en de medische staf van het verpleeghuis. Onderscheiden worden drie groepen patiënten; nl. pa tiënten die alleen verpleegd moeten worden, patiënten die ook gerevalideerd moeten worden en tenslotte patiënten, die ook behoefte hebben aan reactive ring. Voor de revalidering (d.i. het weer geschikt maken voor het arbeidsproces) is in het verpleeghuis een revalidatie centrum nodig. Reactivering noemt men het wederom opwekken van de belang stelling voor het leven, zodat de patiënt weer wil wandelen, werken, zich zelf kleden, wassen enz.; een psychologische aangelegenheid dus. Aantal bedden Zoals eerder in dit artikel gesteld, mag Texel afwijken van de minimum eis van 50 bedden. Bij het berekenen van het benodigde aantal bedden ging men uit van bejaarden, aangezien deze hoofdzakelijk het verpleeghuis zullen bevolken. Óns eiland telt op het ogen blik 1153 bejaarden, oftewel 101/2°/o. (Dit percentage is belangrijk hoger dan het landsgemiddelde). Een prognose voor 1980 leert dat van de 14.000 Texe laars er dan 1800 bejaard zijn, oftewel 13%. De norm is dat 1,6% van het aan tal bejaarden, dit is 28, verpleging be hoeft. In het gebouw zijn veel kleine kamers gepland, veel ruimte is beschik baar voor recreatie. De tekening van de gemeentearchitect hopen wij zeer bin nenkort in ons blad te publiceren. Personeel 1 2 De patiënten van een verpleeghuis zijn in het algemeen zeer bewerkelijk en er zal dus vrij veel personeel moeten worden aangeworven, nl. één persoon per twee patiënten. De medische ver antwoordelijkheid berust bij een arts. Deze zal waarschijnlijk geen volle dag taak kunnen hebben, zodat samenwer king met een of meer der Texelse art sen of met een nieuw aan te trekken arts voor de hand ligt. De leiding heeft een directrice, die over het diploma verpleegster A en B moet beschikken. Voorts wordt een aantal gediplomeerde ziekenverzorgsters aangetrokken, 4 of 5 krachten voor huishoudelijke dienst en een analiste (voor een klein laborato rium) tevens doktersassistente. Heil- gymnast-masseur en pedicure kunnen per verrichte dienst worden betaald Dienstencentrum Het enkele malen genoemde diensten centrum voor bejaarden zal een be langrijk onderdeel van het geheel wor den. Een dergelijk centrum op Texel wordt warm aanbevolen door Dr. Schilstra, de directeur van de provin ciale raad voor Volksgezondheid in Noordholland. In en vanuit het cen trum zullen diverse activiteiten worden Solo-optreden van Roger Trafford ENGELSE AVOND VOOR RHBS Zaterdag 7 mei wordt voor dc leer lingen van de R.H.B.S, Texel, een z.g. „Engelse avond" gehouden, waarbij een bekend Engels toneelspeler zal optre den, Mr. Roger Trafford. Deze heeft zich gespecialiseerd in het houden van voor drachten over Skakespeare en Dickens. Op de betreffende avond wordt er een solo-voorstelling in costuum gege ven, waarbij Roger Trafford voorleest uit het werk van Dickens en bepaalde gedeelten ervan ten tonele brengt, net zoals de schrijver zelf tijdens de laatste twaalf jaar van zijn leven zijn beroem de „readings" hield uit eigen werk en er het publiek in het Victoriaanse Enge land, en in Amerika, mee in vervoering bracht. De voorstelling heeft voornamelijk betrekking op de hoofdstukken 8 en 13 van Nicholas Nickleby, één der vroege, maar zeer bekende romans van Dickens. Deze Engelse avond wordt gehouden in het gymnastieklokaal van de RHBS Texel, aanvang 8 uur. Belangstellenden zijn welkom. Er zijn geen kosten aan verbonden. DUINBRANDJE SNEL GEBLUST Donderdagmiddag werd ontdekt, dat het duin ten noorden van de Ponthaven in brand stond. De snel gealarmeerde brandweer uit Den Burg en Den Hoorn behoefde echter geen water te geven, omdat een groep kinderen de vlammen reeds met zand had gedoofd. Toch was meer dan tweehonderd m2 van de droge begroeiing weggebrand. De oorzaak is onbekend gebleven, maar het vermoe den bestaat dat kinderen in een der duinpannen met vuur hebben gespeeld. „Week van de fotografie" „DE KIEKENDIEF" HOUDT DIA-AVOND In verband met de Week van de .Foto grafie houdt de fotoclub „De Kieken dief" vrijdagavond 6 mei, aanvang 8.15 uur, een dia-avond, die voor ieder gratis toegankelijk is. Geprojecteerd worden fraaie dia's van een reis door Oosten rijk. Voor de achtergrondmuziek en het commentaar wordt gebruik gemaakt van een bandrekorder Mochten er on der de bezoekers van deze avond men sen zijn die over enkele fraaie dia's be schikken, dan kunnen zij deze ook laten projecteren. De avond wordt gehouden in het dorpshuis. georganiseerd, zoals het verstrekken van warme maaltijden in de eetzaal of bij de bejaarden aan huis, dienstverle ning bij opname in een bejaardenoord, verpleeghuis of ziekenhuis, verkrijgen van gezinshulp, doen van boodschappen, verzorging door kapper en pedicure. Kortom, het doel van het centrum is de bejaarde zo lang mogelijk zelfstandig te laten zijn. Bejaarde Texelaars zulien er ook met hun problemen kunnen ko men en er steeds een willig oor vin den. Als voorbeeld heeft men zich een dienstencentrum te Leeuwarden ge steld. Dat is vanaf 's morgens tien uur geopend. Koffie, thee, warme maaltij den kan men er tegen een zeer lage prijs krijgen. Er is een bibliotheek, recreatie-conversatiezaal, biljartzaal, gelegenheid om te baden, gelegenheid om de was te laten doen, en er is een pedicure en een kapper. Van het cen trum in Leeuwarden wordt druk ge bruik gemaakt. Bij minder mooi weer blijven vooral de alleenstaande bejaar de mannen er de gehele dag. In bepaal de opzichten krijgt het dus het karakter van een bejaardensoos, echter niet zo danig dat de bestaande sociëteiten op het eiland er door zullen verdwijnen. Voor het doen van boodschappen en het aan huis bezorgen van maaltijden zal de stichting t.z.t. waarschijnlijk een beroep doen op de vrouwenverenigingen. Hoewel men geen winstoogmerken heeft en de financiering van het ver pleeghuis geen bijzondere zware lasten veroorzaakt, zal de verplcegprijs toch vrij hoog zijn. Verondersteld wordt dat alleen gegoede patiënten deze zelf kun nen betalen. De anderen moeten een be roep doen op dc Wet zware geneeskun dig risico's of de Algemene Bijstands wet. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Bank: Neder!. Middenstandsbank; Coöp. Boe renleenbank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ2,95 p. kw. 4- 30 ct. incasso. Advert.: familieberichten 14 ct. p. mm.; andere advert. 12 ct. p. mm. „Zo kweekt men provo's!" BUURTBEWONERS BOOS OP GEMEENTE Sedert jaren dient een terreintje aan de Burgerhoutstraat te Den Burg als speelplaats voor de kinderen uit de buurt. Sinds dinsdag moeten ze echter ergens anders ravotten, want de dienst gemeentewerken heeft het terrein afge zet met prikkeldraad en ook het opper vlak onbruikbaar gemaakt door er zig zag prikkeldraad over te spannen. Dit gebeurde schijnbaar zonder reden en de buurtbewoners waren dan ook bijzon der boos. De kinderen moeten zich nu weer op de gevaarlijke straat vermaken. Een der vaders gaf blijk van wrok en plaatste temidden van de versperringen een bord met het opschrift: „Zó kweekt men provo's!" Een ander bord ver meldde het jaartal 1942, waarmee men kennelijk op een verleden doelde, waar in versperringen deel uitmaakten van het normale straatbeeld. Van de zijde van gemeentewerken werd ons gezegd, dat het betreffende terrein geen speelterrein is doch een plantsoen. De kinderen hebben dit in de loop der jaren dusdanig vernield dat het gazon opnieuw moet worden inge zaaid en dat diverse heesters moeten worden vernieuwd. Om de begroeiing een kans te geven, moesten drastische maatregelen worden genomen. De ver sperring is overigens slechts tijdelijk. Daarna hoopt men dat de ouders er op zullen toezien dat hun spruiten de be planting ontzien. Als de omwonenden er voor voelen het terrein tot „officieel" speelterrein te maken, moeten zij dit schriftelijk ver zoeken, aldus een woordvoerder van gemeentewerken. Mogelijk kan het ter rein dan voor dit doel geschikt worden gemaakt. BrU.tn leltn - kalian .ar.al»»wtM*hai4 d. „d.ltl. DE ZIEKENAUTO Geachte Redacteur, U mag alle denk bare kritiek op gemeente en diens be stuur hebben, ik zal U daarop niet aan vallen. Maar wel verwacht ik van U dat U öbjektief bent, dat U geen zaken of feiten in Uw kritiek niet vermeld, die direct vetband houden met de zaak waar het over gaat en waar in feite de gemeente een buitenstaander van was. Welke zijn die feiten? Ik mis in Uw commentaar over de gemeentelijke ziekenauto een aantal za ken, die toch direct verband houden met de situatie van nu. Ten eerste, dat er nu een gemeentelijke ambulance dienst is, komt doordat de N.V. TESO deze dienst, die zij jaren lang op zich genomen heeft, niet meer kon exploi teren, iets wat ik mij wel voor kan stellen. Ten tweede (en dat is het mis leidende in Uw artikel), de hier in Uw commentaar aangevallen ziekenauto is niet aangeschaft door de gemeente; zij is slechts door haar overgenomen. De auto was toen nog niet in dienst gesteld en men mag toch aannemen dat een nieuwe ambulance-auto aan de eisen voldoet. Wie heeft dan wel deze wagen aangeschaft? Deze ziekenauto is aange schaft door de N.V TESO, met en op advies van de Texelse huisartsen. Meneer de Redacteur, nogmaals U alle recht van kritiek, maar doet U dit dan zo, dat het niet misleidend is of een verkeerde voorstelling van zaken in de hand kan werken. Ter verduidelijking: dit schrijven houdt niet in dat ik gelukkig ben met deze ziekenauto. J J Westdorp, De Cocksdorp COMMENTAAR In het gewraakte commentaar hebben wij onder de aandacht gebracht, dat de gemeentelijke Peugeot-ziekenwagen nog steeds niet deugt, dat het ongewenst is de Buick-ambulance als reserve-wagen tc handhaven, dat de gemeente publici teit over het een en ander niet welge vallig is en dat het functioneren van de ambulance-dienst in meerdere opzich ten tc wensen overlaat, wat tot zeer nare toestanden heeft geleid. Daar ging het om en niet om het verleden, dat tot deze situatie heeft bijgedragen. Aan het slot van het commentaar hebben wij duidelijk gemaakt, dat er iets moet ge beuren. Wij deden dit omdat onze ver tegenwoordigers in de raad het NIET deden. (Wie denkt dat we het leuk vin den kritisch commentaar te leveren, heeft het mis; er ontstaat n.l. bijna al tijd ruzie of wrijving). Het verschil tus sen aanschaffen en overnemen is ons niet duidelijk. De gemeente heeft de wagen van TESO gekocht en er voor betaald. Het doet overigens niet ter zake, want het ontslaat de gemeente niet van haar taak het ziekenvervoer zo goed mogelijk te doen functioneren. Dat de wagen indertijd door TESO is gekocht, op advies van de Texelse art sen, is een bewijs dat ook de artsen niet zorgvuldig hebben geoordeeld, maar ook dat doet aan de kracht van het com mentaar niets af. Dat commentaar ging n.l. uit van de toestand zoals die zich recentelijk heeft ontwikkeld. Van mis leiding kan derhalve niet worden ge sproken. Dat ook de heer Westdorp niet gelukkig is met de ziekenauto, verheugt ons. Wij wachten af. Redactie Texelse Courant

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1966 | | pagina 1