Cjroen Zwarts-Jexels in het T arieven 1 juli 25 voor vrachtauto's na pet. lager? Omzetstijging TE SO overtrof verwachtingen REVELL N.V. TESO is tevreden over het afgelopen boekjaar ftwM ut lËöom wow „jf Volgende week proefvaarden „Texelstroom" modelbouw DINSDAG 10 MEI 1966 79e JAARGANG No. 8065 TEXELSE^COURANT Uitgave N.V. v/h Langereld de RooQ Postbus 11 - Den Borg, Texel - Tel. 2058 Redakde: Harry de Graaf, Wilhelminalaan 33, Den Burg, tel. 2058, avonds 2382. De omzetstijging van TESO is in het eerste kwartaal van 1966 hoger geweest dan de begrote 8%. Als deze tendens zich voortzet is het mogelijk, na 1 juli van dit jaar de vervoerstarieven voor vrachtwagens met 25°/o tot ƒ1,50 per strekkende meter te verlagen. Dit was een der mededelingen, die president commissaris C. J. de Lugt deed aan het begin van de algemene jaarvergade ring van TESO, vrijdagavond in „De Oranjeboom". De vergadering werd, zoals gewoonlijk, goed bezocht. Er waren 284 stemgerechtigden aanwezig. Voor wat betreft de oplevering van de „Texelstroom" deelde de heer De Lugt mee, dat behoudens onvoorziene omstandigheden woensdag, vrijdag en zaterdag, resp. 18, 20 en 21 mei de technische proefvaarten zullen worden gehouden, waarbij het schip tenminste één maal in de haven van 't Homtje zal afmeren. De „Texelstroom" zal gedurende de Pinksterdrukte in de vaart worden gebracht; pas daarna zal de officiële proefvaart met overdracht plaatsvinden, waarschijn lijk op 15 juni. variabele lasten als gevolg van het tij delijk varen met twee schepen van ƒ200.000.De omzetstijging blijkt evenwel hoger te zijn, zoals hierboven gemeld. „Onze prognose voor 1965 gaf een bruto-ontvangst van ƒ2.500.000,18% meer dan in 1964 Deze opbrengst is praktisch gehaald. De variabele kosten waren geschat op 10% hoger, maar deze zijn vrijwel gelijk gebleven. Dit resul teerde in een bruto winststijging van ƒ335.000,De totale bruto-winst (winst zonder afschrijvingen bedroeg daardoor in 1965 rond 1 miljoen ƒ368.000,hiervan is gebruikt voor afschrijving op schepen en bussen en ca. ƒ323.000,voor reservering, eigen pen sioenverplichtingen, afschrijvingen, kos ten hvp. leningen en andere duurzame acitva. Er resulteerde dus een netto winst van ƒ322.000,aldus de presi dent-commissaris. Extra rondje In verband met de gunstige gang van zaken bij de onderneming kon er voor de vergaderingbezoekers een extra consumptie af. De heer De Lugt deelde voorts mee, dat door de verkoop van De Dageraad een boekwinst van rond ƒ600.000,is gemaakt, een bedrag dat in zijn geheel is afgeschreven op de „Texelstroom" De liquiditeit van TESO is als gevolg van deze gunstige gang van zaken sterk verbeterd. Op de Texelstroom is tot op heden ƒ3.840.000.betaald, waarvan uit eigen middelen ƒ740.000,Over enkele weken moet bij de overname nog ƒ1 600.000,betaald worden. TESO heeft bij de Veenkoloniale Hypotheek bank nog ƒ1.900.000,in deposito staan, zodat er nog ƒ300.000,liquide is. Daarnaast is in 1965 in.totaal afge lost 786 000,waarvan ƒ300.000, als extra aflossing in verband met de verkoop van De Dageraad Bij de begroting voor 1966 is het TESO-bestuur uitgegaan van een ver- voerstijging van 8% en een stijging van Spreker tijdens openbare vergadering PvdA STAATSSECRETARIS C. EGAS NAAR TEXEL Op uitnodiging van de raadsfractie van de Partij van de Arbeid zal de staatssecretaris voor Cultuur, recreatie en maatschappelijk werk C. Egas, op zaterdag 14 mei een orienteringsbezoek aan Texel brengen. Hij wordt vergezeld van het tweede kamerlid YV. v.d. Gevel (gespecialiseerd in onderwijszaken), het le kamerlid Dr. E. Brongersma en diverse leden van het politiek team voor Noordholland, waaronder enkele statenleden. De heren zullen zaterdagochtend in hotel „De Graaf" een (besloten) gesprek hebben met de leden van de PvdA- fractie in de gemeenteraad (de heren J. J. Westdorp, A. Dros, J. K. P. Zwan, mevr. J Koning-Bruin en A Welboren). Om half een wordt de koffiemaaltijd gebruikt in „De Koger Hoop" te De Koog, waarna een bezoek volgt aan De Koog en omgeving, de recreatiegebieden en de LTS te Den Burg. Tenslotte zullen de heren aanwezig zijn bij een openbare vergadering van de PvdA, die in een nog nader te be palen zaal te Den Burg wordt gehou den, 's middags om half vier. Het be stuur van de PvdA Texel hoopt bij die gelegenheid vele Texelaars te kunnen verwelkomen. Er zal worden gesproken over de ontwikkeling van de recreatie en de vorming van de scholengemeen schappen op Texel. Over eerstgenoemd onderwerp zal de heer Egas een inlei ding houden; over het andere de heer v.d. Gevel. Aandeel overheid „Er wordt wel eens gesuggereerd, dat de Rijksoverheid niet voldoende bij draagt in de veer verbinding Texel-Den Helder. Rijkswaterstaat heeft echter ten behoeve van deze veerdienst, dus ten dienste van de Texelse gemeenschap ongeveer 20 miljoen geïnvesteerd. Re kent men rente, afschrijving en onder houd op 8%, dan betékent dit dat het Rijk jaarlijks ƒ1.600.000,aan deze veerdienst bijdraagt. Indertijd is bij de besprekingen over de nieuwe veerver- binding door Rijkswaterstaat de voor waarde gesteld, dat zij kostbare werken wel wilde uitvoeren, maar dan moest TESO voor de 'boten en de gemeente voor de aanvoerwegen zorgen Ik kan vaststellen, dat alle betrokken partijen hun verplichtingen zijn nagekomen", zo besloot de heer De Lu^t zijn toepsraak. De heer G Bakker las daarop de zeer uitvoerige notulen van de vorige vergadering voor. Naar aanleiding van een vraag, ge steld in de vorige vergadering, vertelde de heer De Lugt. dat het niet mogelijk is geweest in het nieuwe schip een lift aan te brengen ten behoeve van passa giers, die slecht ter been zijn. In de zg. schachten van het schip bestond daar voor onvoldoende ruimte. Degenen, die niet in staat zijn de trappen bij de fui'kbrug te beklimmen, mogen via het autodek aan boord gaan Beter is even wel van een auto gebruik te maken en daarin te blijven zitten. Vervolgens las directeur M. C. de Gorter het jaarverslag voor (zie artikel elders op deze pagina), waarna de pre sident-commissaris wees op de voor treffelijke wijze waarop de heer De Gorter de onderneming in het afgelo pen jaar heeft geleid. De balans en verlies- en winstreke ning werden onveranderd en zonder aanmerkingen goedgekeurd, waarmee de aandeelhouders handelden conform de commissarissen, die de-ze bescheiden aan een onderzoek hadden onderwor pen. Herkozen Commissaris D. M. Vlas werd met een grotere meerderheid van stemmen her kozen. 261 aandeelhouders spraken zich voor zijn herbenoeming uit. Daarmee toonde de heer De Lugt zich zeer ge lukkig. ,.In de raad van commissarissen is de heer Vlas een man, die door zijn kennis van scheepvaartzaken ons her haaldelijk van advies gediend heeft". Tijdens de rondvraag vroeg de heer Dogger naar de ervaringen met de extra-late boot, zoals die in de afgelo pen zomermaanden vrijdags in de dienstregeling was opgenomen. De heer De Lugt vertelde dat deze proefneming slechts gedeeltelijk is geslaagd De be langstelling voor deze dienst was ten- lotte zo minimaal, dat er in november mee is gestopt. Het is niet de bedoeling volgend jaar weer dergelijke late dien sten te varen. Degenen, die op een zo laat mogelijk tijdstip naar Texel willen varen, worden door de nieuwe dienst regeling echter tegemoetgekomen; de laatste boot vertrekt .nl om half tien uit Den Helder. Mocht er in de toekomst wel voldoende belangstelling blijken te zijn voor een nog latere boot, dan zal deze zaak opnieuw worden bekeken. De heer C. Mets dankte het TESO- bestuur voor de belangrijke reductie, die Texelse automobilisten genieten als zij met hun wagen naar de overkant gaan. Hij zou echter graag zien dat de boekjes niet alleen bij het hoofdkantoor in Den Burg verkrijgbaar zouden zijn, maar ook aan het loket op de haven. Daar voelden de heren De Lugt en De Gorter evenwel weinig voor. Met het oog op de controle kunnen de boekjes alleen in het hoofdkantoor worden ver strekt. De reduktie geldt alleen voor Texelaars. Of men ingezetene is kan men op de haven waar het vaak druk is en soms niet-Texelaars achter het loket zitten niet goed beoordelen. Mevrouw Den Braven pleitte o.m. voor een omlegging van de busroute in Oudeschild. De directie beloofde de mo gelijkheden te zullen bestuderen. Alle robben dood? De heer S. Langeveld bracht naar voren, dat het niet zo erg is dat TESO geen Robbentochten meer houdt, omdat er toch geen robben meer zijn. „De straaljagers schieten ze allemaal kapot" zo zei hij. Hij zei het bewijs voor dit schokkende nieuws in handen te hebben. Het feit zou geconstateerd zijn door vis sers. Er waren bovendien foto's van om gebrachte robben gemaakt. In zijn inleiding aan het begin van de vergadering had de heer De Lugt ge sproken over de extra lasten, die ver bonden waren aan het tijdelijk varen met twee schepen. Hierdoor bleek een misverstand te zijn ontstaan. Bedoeld werd het varen van de „Texelstroom" en de „Marsdiep" in de zomer en niet de inzet van de „Noord-Nederland" en de „Koningin Wilhelmina" als nood maatregel na het ongeluk met de Marsdiep. De genoemde extra lasten ontstaan door extra personee'l, onder houd, brandstof etc. Op zijn desbetref fende vraag kreeg de heer Merkx te horen, dat TESO van de verzekering wel de reparatie van de Marsdiep ver goed krijgt, maar niet de bedrijfsschade (gebruik boot Doeksen, extra personeel en derving inkomsten zwaar vervoer) aangezien een dergelijke schade niet is te claimen. Omdat de tweede d.e.- veerboot over enkele weken in dienst komt, heeft het geen zin alsnog naar een verzekeringsmogelijkheid voor der gelijke gevallen te zoeken. Aan het slot van de vergadering ver telde de heer De Lugt, dat het TCSO- bestuur wekenlang de mogelijkheden tot herkapitalisatie van de onderne ming heeft bestudeerd. Gebleken was dat dit zeer moeilijk is Als het toch zou gebeuren, zou het unieke karakter van TESO worden aangetast waardoor de onderneming zijn sociale inslag gro tendeels zou verliezen. Op grond van nieuwe bepalingen zou het mogelijk zijn de reserves aan het aandelenkapi taal toe te voegen. Hiervoor zou geen vennootschapsbelasting verschuldigd zijn maar wel dividendbelasting, wat TESO ongeveer ƒ200.000,zou kosten. Daarvoor zou bovendien een statuten wijziging nodig zijn en het zijn juist deze statuten op basis waarvan een in nige en gelukkige samenwerking met de overheid mogelijk is Op grond van het een en ander zal het bestuur dan ook niet met een voorstel tot herkapitali satie komen. Gezellig slot Misschien was de gunstige gang van zaken bij TESO er de oorzaak van dat een belangrijk deel der vergaderingbe zoekers na afloop van de bijeenkomst in De Oranjeboom bleef om zich daar tot diep in de nacht in opperbeste stem ming te vermaken. Er werd zelfs door velen een dansje gemaakt bij de ham- mondorgelmuziek van Antoni Bremer- mani. Mogelijk dat dit traditie wordt, waardoor de TESO-vergadering, nog meer dan vroeger, het karakter van een „avondje uit" krijgt. TESO vervoerde in 1965 157.074 per sonenauto's, een toename van 31.690 ten opzichte van 1964, overeenkomende met een stijging van 25%. Het personen autovervoer met Pasen steeg met 47%, met Pinksteren 67%, terwijl de sei zoenspieken, met name de bouwvak weekenden een toename van gemiddeld 45% te zien gaven. Een en ander bleek uit het jaarverslag dat vrijdagavond tijdens de algemene jaarvergadering van de N.V. TESO werd voorgelezen door directeur M. C. de Gorter. Hoewel men met het accres van 25% zeer te vreden is, kan worden aangenomen dat de stijging nog belangrijk groter zou zijn geweest als de weersomstandighe den minder slecht waren geweest. Het aantal vervoerde autobussen liep op van 20.661 in 1964 tot 24.749 in 1965, overeenkomende met een stijging van 20%. Het rijwielen- en bromfietsver- voer blijft regelmatig afnemen. Er wer den er dit jaar 57.224 overgezet, tegen 60.816 in 1964; een afname van 6%. Er werden 957.933 betalende passa giers vervoerd, tegen 855.587 in 1964 of een toename van 12%. Het aantal gratis vervoerden bedroeg dit jaar rond 60.000. De genoemde stijgingen in de sei zoenspieken hadden tot gevolg, dat weer wachttijden ontstonden. Op 17 juli, de eerste dag van de bouwvakvakantie, werden rond 2.200 auto's overgezet, waarvan ruim 1400 van Den Helder naar Texel. Omdat het merendeel hier van zich in de ochtendduren aandiende, kon van een vlotte doorstroming geen sprake zijn. Geprobeerd werd hierin spreiding te krijgen door in de nacht van 16 op 17 juli door te varen, maar het aantal automobilisten dat er ge bruik van maakte, was teleurstellend laag, hoewel aan de nachtvaarten via pers en radio voldoende bekendheid was gegeven Personalia Tijdens de jaarvergadering van 1965 werd de heer C. J. de Lugt als com missaris herkozen Op 31 maart verliet de heer P. Kok TESO in verband met het bereiken van de pensioengerechtig de leeftijd. Hij was 18 jaar als chauffeur werkzaam. Ook de heer P. Krijnen, hoofdzakelijk werkzaam in de onder houdsdienst, verliet de maatschappij (12 november). De heer C. Eelman, contro leur, was 25 jaar in dienst van de on derneming. De heer P. Feenstra werd bevorderd tot stuurman. De gang van zaken in het bootbedrijf gaf geen ernstige stagnaties te zien. De „Marsdiep" heeft met een kleine onder breking voor dokbeurt, het hele jaar continu dienst gedaan. Behoudens een enkele maal bij extreem laag water of bij dichte mist, deden zich geen storin gen voor. Ook bij stormweer (wind kracht 10) bewees de veerboot haar deugdelijkheid en werden alle diensten uitgevoerd. Enige zorgen baarde de fuikhaven van Den Helder. Op 26 janu ari kwam een der schroeven met de stortstenen op de bodem in aanraking. Een duikeronderzoek wees uit dat geen ernstige schade was ontstaan. Maatre gelen werden getroffen om herhaling te voorkomen Allerlei „De Dageraad" werd verkocht aan de N.V. G Doeksen. Het schip bleef, mèt de „Koningin Wilhelmina" als reserve beschikbaar Het m.s. „Zeemeeuw" werd naar Duitsland verkocht. Op 19 juli ontstond ernstige schade aan de tandwielkasten van een der rijdekdeu- ren van de „Marsdiep". Er werd een nooddeur aangebracht en de Kon. Ma rine zorgde voor reparatie. In de och tend van de 12e augustus werd ontdekt dat in het plaatskaartenkantoor op de haven van 't Horntje was ingebroken. Vier trommels met plaatsbewijzen en geld werden geopend in de duinen te ruggevonden: ƒ1000,aan waarde papieren en pasmunt werd vermist. Maatregelen werden genomen om her haling te voorkomen. Op 31 oktober haalde de „Marsdiep" een der drenke lingen op van de gestrande „Friesen- land". Goed reddingswerk werd ver richt door stuurman Staal en matroos Smit. Aan de N.V. P. Smit jr. en Co. te Rotterdam werd de bouw van de tweede diesel-elektrische veerboot gegund. Op 2 oktdber werd de kiel gelegd. Touringcars De verwachting dat door de inge bruikneming van de „Marsdiep" de be langstelling van touringcar-onderne mers voor Texel zou toenemen, werd bewaarheid. De consequentie was dat TESO met haar busmateriaal vrijwel geen rondritten meer kreeg te verzor gen De omzet van dit onderdeel van het 'bedrijf liep terug van ƒ24.000,tot ca. ƒ7000,Met de beschikbare bussen werd getracht compensatie te vinden door in samenwerking met de VW rondritten te organiseren. Hiervoor bleek grote belangstelling te bestaan. Het over het boekjaar voor het hele bedrijf bereikte resultaat stemt tot grote tevredenheid. Het komt in grote lijnen overeen met de voor dit jaar op gestelde prognoses, aan de hand waar van werd besloten een tweede boot aan te schaffen. De huidige gang van zaken hewijst reeds dat dit besluit juist is ge weest. De gunstige liquiditcitspositie werd nog verbeterd door het feit, dat op de nieuwe lening eerst in 1970 voor de eerste maal moet worden afgelost, terwijl dan de totale som der afschrij ving die der aflossingen overschrijdt. Er bestaat gegronde hoop, gezien de regel matige stijging in het vervoer, dat voor het komende jaar een nagenoeg sluiten de exploitatie kan worden bereikt. De netto-winst bedroeg in het ver slagjaar ƒ320.000,tegen rond ƒ90.000,vorig jaar. De netto ver- Verschtfnt dinsdags en rrfrUgs. Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coöp. Bot- renleenbank. Postgiro 652. Abonn.pr. 2,95 p. kw. -f 30 ct incasso. Advert.: familieberichten 14 ct. p. mm.; andere advert. 12 ct. p. mm. „MARSDIEP" EIND VAN DEZE WEEK WEER IN DE VAART Het ziet er naar uit dat de diesel- elektrische veerboot „Marsdiep" vrijdag of zaterdag weer in de vaart zal zijn. Nadat het schip donderdag in het dok van Verschure te Amsterdam was drooggezet, bleek de zg. roerkoning (de as waaraan het roer zit bevestigd) aan zienlijk te zijn verbogen. Deze roerkoning is een massieve as met een dikte van 35 centimeter en een gewicht van drie ton. zodat moet wor den geconcludeerd, dat de aanvaring van dinsdagmiddag met vrij veel kracht moet zijn gebeurd. Het roer zelf was licht ontzet. Lichte schade was ook ont staan aan de muts over het eind van de schroefas, waar de roerkoning tegen aan was gedrukt. De schroef zelf bleef evenwel onbeschadigd. Onmiddellijk is men bij Verschure begonnen met het draaien van een nieuwe as, een om vangrijk karwei, waar zeker vijf dagen voor nodig zijn. Sinds donderdagavond wordt dag en nacht gewerkt. De ooi-zaak van de aanvaring van dinsdag is nog niet duidelijk. TESO stelt een diepgaand onderzoek in. BOUWVERGUNNING RAADHUIS OP KOMST Het gemeentebestuur heeft bericht ontvangen dat de Rijksgoedkeuring voor de bouw van het nieuwe raadhuis bin nen zeer afzienbare tijd zal worden ver leend. De aanvraag is 2J/a jaar in behan deling geweest. Dit betekent echter niet dat zeer spoedig met de bouw zal kun nen worden begonnen. De financiering vormt o.a. een probleem. In alle buitendorpen FORUMAVONDEN VAN PARTIJ VAN DE ARBEID De raadsfractie van de PvdA zal op Texel een aantal forumavonden houden, waarbij het urgentieprogramma van de partij voor de komende raadsverkiezin gen zal worden toegelicht. Deze forum avonden zijn openbaar; men hoopt op veel belangstellenden. Dinsdagavond 10 mei wordt de fo rumavond gehouden te Oudeschild in het Dorpshuis; donderdagavond 12 mei in het dorpshuis van Den Hoorn; dins dag 17 mei in hotel Kikkert te De Cocksdorp; woensdag 18 mei in het dorpshuis van De Waal, dinsdag 24 mei in „Jatry" te Oosterend, en donderdag 26 mei in een nog nader te bepalen zaal te De Koog. BrUvva „n Ititri b«H«n 4. rtjiHi, y RASSENSCHEIDING Hét argument, dat voortdurend ge hanteerd wordt tevenover mensen, die menen rassenscheiding in wat voor vorm dan ook te moeten veroordelen, is steeds weer, „dat je er geweest moet zijn om er over te kunnen oordelen" („er" is dan meestal de Republiek van Zuid-Afrika). Eindelijk verschijnt er dan in de Tesselaar eens een artikel over iemand, die er geweest is en die blijkens de kop van het artikel van me ning is, dat rassenscheiding in het be lang is van alle groeperingen. En de eerste reaktie is dan: gelukkig, eindelijk eens een stem van iemand, die het kan weten. Het antwoord op de vraag „hoe de zwarten over de toestand denken" is dan dubbel teleurstellend, n.l. „we zitten er niet tussen in en we weten het dus niet". Je behoeft er dus ook al niet beslist geweest te zijn om tot een gefundeerde oordeelsvorming te komen. Gelukkig, wij, die er niet geweest zijn, maar da gelijks in de gelegenheid zijn om ons op de hoogte te stellen „hoe de zwarten er over denken", mogen er dus over blijven denken, zoals we er al over dachten. L. Koopmans voersopbrengst bedroeg ƒ2.470.000, tegen ƒ2.135.000,een stijging van 15,7%. Hoewel de lonen met 7% werden verhoogd, daalde deze post toch van 830.000— tot ƒ816.000,—, omdat dit jaar vrijwel geen overwerk behoefde te worden verricht. Op het industrieterrein te Den Burg werd een grote werkplaats/garage ge bouwd Plannen zijn in voorbereiding om naast deze werkplaats een aantal boxen te bouwen, zodat het hele wagen park ter plaatse kan worden onderge bracht. Nabij de fuikhaven van Den Helder werd een plaatskaartenkantoor- tje met tournicets, verwarmde wacht ruimte en toiletten gebouwd. Op het busplein te Den Burg verrezen twee abri's, waarvan de ruiten door balda digheid van de jeugd niet heel blijven. Het ziekenvervoer werd per 1 juni aan de gemeente overgedragen De belang stelling voor de Texelfilm was in 1965 iets groter dan daarvoor. Aan het slot van zijn verslag zag de heer De Gorter met voldoening terug op 1965 en bracht speciale dank aan de personeelsleden, voor de wijze waarop zij zich van hun taak hadden gekweten.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1966 | | pagina 1