Cjroen 27wartsjexels in het hart- Gemeentebestuur gaat uitvoerig in op ambulance-kwestie Wèl partijpolitiek de gemeenteraad M'iBrafiH OEI Staatssecretaris C. Egas: in Na „stroom van scherpe en ten dele onjuiste kritiek WANDELWAGENS TEXELS BELANG lijst 7 UW BELANG Voorstel Commissie uit raad zal moeilijkheden onder zoeken f=(~i Uiteenzetting tijdens openbare vergadering Moerb ee tfSDAG 17 MEI 1966 79e JAARGANG No. 8066 Uigare N.V. r/h Langereld ft de RooU ostbus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2058 [aktle: Harry de Graaf, Wilhelminalaan 33, Den Burg, tel. 2058, 's avonds 2382. Ook het bestuur van het Overkoepe lend orgaan Texelse Vrouwenorgani saties heeft zijn ongerustheid uitge sproken over de rij-eigenschappen van de gemeentelijke ziekenauto en de wijze waarop de eerste hulp functio neert bij ongevallen op de weg. Wij publiceerden reeds dat de heer J. J. Westdorp over dit onderwerp enkele vragen had gesteld, met het verzoek deze in de eerstvolgende raadsverga dering te beantwoorden. Naar aanlei ding van beide brieven gaat het ge meentebestuur in een uitvoerig schrij ven aan de raad op de ambulance kwestie in. Allereerst zeggen B. en W. de wijze waarop het probleem in beide brieven is benaderd, te waarderen. Kennelijk doelende op het commentaar in de Texelse Courant daarover, schrijven zij voorts: „Het spijt ons te moeten stellen, dat wij van een positieve benadering van deze kwestie elders minder over tuigd zijn" Onjuiste kritiek „Allereerst willen wij opmerken, dat het ziekenvervoer vele jaren is verzorgd door de N.V. TESO en dat gedurende die tijd weinig klachten werden verno men. Nauwelijks echter heeft de ge meente dit vervoer overgenomen of er komt een stroom van scherpe en ten dele onjuiste kritiek, vaak gesteld in be woordingen, die wel de indruk moeten wekken dat de gemeente zich aan het ziekenvervoer niets gelegen laat liggen en adviezen van deskundigen zonder meer negeert. Het tegendeel is waar", aldus B. en W., die voorts verhalen hoe de gemeente per 1 juli de verantwoor delijkheid voor het ziekenvervoer over nam van TESO. De oude ziekenwagen werd daarbij om niet overgedragen; de nieuwe Peugeot ambulance tegen kost prijs. De nieuwe wagen was indertijd besteld nadat de directeur van TESO de overtuiging had gekregen, dat deze ge heel aan de verlangens van de plaatse lijke artsen voldeed. Zelfs heeft TESO eenzelfde ziekenauto laten overkomen. Het oordeel van de artsen, die er een proefrit mee gemaakt hadden, was on verdeeld gunstig. Klachten De klachten over de te stugge vering van de nieuwe auto zijn in eerste in stantie voordat hierover artikelen in de pers verschenen onderzocht door de directeur en de chef-monteur van TESO en een der gemeenteambtenaren. De conclusie was toen dat de wagen naar alle waarschijnlijkheid soepeler zou worden, wanneer deze meer kilo meters had gelopen. Daarna kwamen het gemeentebestuur via de pers diver se klachten ter ore. „Dit was de aanlei ding de taxi-ondernemer, die het ver voer verzorgt, te verzoeken dergelijke klachten rechtstreeks aan ons door te geven en niet aan de pers. Wanneer men dit met „zwijgplicht" betitelt, lijkt dit ons toch wel schromelijk overdre ven. Onze bedoeling is uiteraard alleen deze geweest, dat moeilijkheden in de eerste plaats en zo spoedig mogelijk ter kennis worden gebracht van het ge meentebestuur, omdat alleen dit bestuur voor het ziekenvervoer verantwoorde lijk is". Onderzoek Op verzoek van de gemeente hebben op 14 december 1965 twee deskundigen van de Peugeot-dealer ter plaatse een onderzoek ingesteld. Tijdens dit onder houd van deze deskundigen met een der ambtenaren werd uitdrukkelijk naar voren gebracht, dat dit type ziekenwa gen zeer geschikt is. Als bewijs voor deze stelling werd gewezen op ervarin gen elders, b.v. bij het Verenigd Zieken vervoer Amsterdam, dat uitermate te vreden is over dit soort wagens. De Peugeot-dealer deelde op 16 de cember mee, dat de stugge vering van de Texelse ziekenwagen een gevolg is van het geringe aantal kilometers, dat de wagen maakt. Geadviseerd werd de wagen extra te belasten met b.v. tegels. Deze ballast is daarop aangebracht en aangezien het geluid hinderlijk was, werd ook een geluiddempende hoes voor de motorkop beschikbaar gesteld. Vol gens de ondernemer heeft het verzwa- ren van de Peugeot geen resultaat ge had en daarom heeft hij de tegels zon der opdracht weer verwijderd, temeer daar de besturing van de auto minder gemakkelijk werd en de derde brancard niet gebruikt kon worden. Overmacht De bewering dat na het aanbrengen van de tegels voor de gemeente „de kous af was" mist elke grond, zo zeg gen B en W., omdat het steeds in de bedoeling heeft gelegen, bij het niet slagen van deze proef elders deskundig advies in te winnen". Hiervoor was reeds een afspraak gemaakt met de technische dienst van de GGD te Am sterdam. Zolang de Buick nog in repa ratie was, was het met mogelijk met de Peugeot naar Amsterdam te gaan, omdat de gemeente dan van ambulan ces verstoken zou zijn. In een rapport van de gemeentege neesheer wordt gesteld, dat zowel de oude als de nieuwe ziekenwagen niet geschikt is. Hij adviseert en dit ad vies wordt door de overige artsen on derscheven een nieuwe ziekenauto met sta-hoogte te bestellen omdat al leen een dergelijke wagen aanvaardbaar is. De Peugeot ziekenwagen zou dan als reserve dienst moeten doen. „We ach ten dit een merkwaardige opvatting", zo zeggen B. en W. „Jarenlang is een lage ziekenwagen gebruikt en plotseling is deze volkomen onaanvaardbaar zelfs als reservewagen blijkbaar ter wijl in Nederland zeer vele wagens van dit soort worden benut. Bij de GGD in Amsterdam worden voor het meren deel dergelijke lage wagens gebruikt. Niet vergeten mag worden, dat een ziekenwagen niet alleen een medische, maar voor een belangrijk deel ook een technische aangelegenheid is en dat op dit laatste terrein ook een arts vanzelf sprekend leek is. De hier en daar verkondigde mening als zou het voor de reparatie van de Buick benodigde bedrag in feite weg gegooid geld zijn omdat binnen afzien bare tijd volgens wettelijke voorschrif ten een minimum hoogte van 1,75 m. verplicht zal worden, kunnen B. en W. evenmin delen. Dat deze voorschriften binnen afzienbare tijd van kracht wor den, betwijfelen zij sterk en het staat niet vast, dat tenminste 1,75 m. zal worden voorgeschreven. „Het is een voudig belachelijk het te doen voorko men, alsof de lage ziekenwagens na in werkingtreding van de genoemde voorschriften geen dienst meer mogen doen en dus naar de schroothoop kun nen verdwijnen. Er zou dan zeker een overgangsregeling komen, zodat de in gebruik zijnde lage wagens mogen wor den gebruikt tot zij versleten zijn". Hersteld B. en W. delen tenslotte mee, dat de oude ziekenwagen thans geheel is her- Ons nieuwe feuilleton HET GEHEIM VAN DE BLAUWE TREIN door Agatha Christie Hoe dikwijls is er in de geschiedenis niet sprake van juwelen die midaad uilokken?' De beroemde diamant „Hart van Vuur" komt in het bezit van Ruth Kettering, een schatrijke en schone Amerikaanse. Voor de diamant, waarvan zij de trotse bezitster wordt, geldt hetzelfde als voor die talloze andere fatale edel stenen, die de ondergang van hun be zitsters hebben bewerkstelligd: ook de „Hart van Vuur" oefent een verderfe lijke en geheimzinnige invloed uit op allen die ermee krijgen te maken; het bezit van de „Hart van Vuur" draagt een doem in zich. Ruth Kettering wordt vermoord als zij reist per Blauwe Trein naar de zon nige Franse zuidkust. Slechts twee per sonen traden onderweg met haar in contact, en de dader van de moord wacht zich er, vanzelfsprekend, wel voor zijn anonimiteit prijs te geven. Zo begint ons nieuwe feuilleton „Het geheim van de Blauwe Trein", waarmee wij in dit nummer beginnen. Het is on getwijfeld een goed verhaal. Agatha Christie's speurdersromans zijn van de bovenste plank. Schrijfster is ongelooflijk vindingrijk en ongeëve naard knap in het bedenken van ge heimzinnige misdaden. Zij weet voor treffelijk een aantal personen in haar verhaal te brengen, die allemaal even verdacht zijn. Zij is de lezer steeds een slag voor en iedere gissing blijkt ach teraf verkeerd te zijn, want de schrijf ster heeft altijd een verrassende wen ding in petto. Wij hopen, dat onze lezers het zullen waarderen dat wij eens afwijken van het gebruikelijke genre. Voor aan- en opmerkingen houden wij ons gaarne aanbevolen. Redactie. steld en weer in goede staat verkeert. Verwacht mag worden, dat deze wagen weer een aantal jaren zonder moeilijk heden dienst zal doen. Met betrekking tot het ernstige ver keersongeluk op vrijdag 15 april op de Pontweg, zeggen B. en W. dat de zie kenauto niet na drie kwartier maar na 25 minuten aankwam, hetgeen geveri- fiëerd is door de ondernemer. Niettemin vinden zij dat het te lang heeft geduurd, maar de fout berust bij de omstanders. Eerst na 20 minuten is de politie ge waarschuwd. Een van de omwonenden heeft tegenover de politie verklaard dat de arts, de ziekenwagen en de politie binnen drie minuten na de waarschu wing ter plaatse waren. De gewonden lagen bij de komst van de ziekenwagen op de grond en kennelijk was niemand op de gedachte gekomen om bij de in de omgeving staande woningen dekens te vragen. B. en W. zijn daarom voorne mens nogmaals de regel te publiceren, die bij ongevallen gevolgd moet worden. Deze regel luidt: Onmiddellijk de poli tie waarschuwen, die daarop zorgt voor het alarmeren van een arts en de zie kenwagen. Men moet vooral niet den ken dat een ander dit wel zal doen. De verantwoording hiervoor rust op ieder die van het ongeval kennis draagt. De politie heeft liever tien overbodige tele foontjes dan geen bericht. Inmiddels hebben B en W. contact opgenomen met de commandant van het amfibisch oefenkamp De Mok, die zich bereid heeft verklaard bij ongevallen van grote omvang of in andere nood gevallen de daar aanwezige ambulance onmiddellijk ter beschikking te stellen. Commissie B. en W.: „Ook wij hebben de over tuiging dat de nieuwe ziekenwagen nog niet aan de te stellen eisen voldoet en dat hierin verbetering moet worden ge bracht. Een grondig onderzoek is dus zeker op zijn plaats. Gezien echter de verdachtmakingen, geuit ten opzichte van het gemeentebestuur en de ambte naren, achten wij het juister dat dit on derzoek plaatsvindt door een commissie uit de raad". De voorzitter heeft beslo ten deze commissie te laten bestaan uit de heren J. J. Westdorp, F L. de Grave, J. Daalder en mej. A. G. Luijsterburg. Ten aanzien van de brief van het Over koepelend Orgaan Texel Vrouwenorga nisaties (zie uitvoerig elders in dit nummer), zeggen B. en W. dat de daarin vervatte suggesties zullen worden be studeerd COMMENTAAR: Op gevaar af een eindeloos nietes- welles spelletje te ontketenen, wilden wij naar aanleiding van het schrijven van B en W aan de raad het volgende stellen. Lang voordat de heer Smidt ons inlichtingen verschafte, had hij de ge meente van zijn grieven op de hoogte gesteld. We geloven het gemeentebe stuur als het zegi, de klachten eerst via onze krant vernomen te hebben, want het lijkt ons niet onmogelijk dat zoiets niet of niet juist doorgegeven. De heer Smidt constateerde evenwel dat op zijn opmerkingen niet werd gereageerd en was daarom bereid ons inlichtingen te verschaffen, toen wij (naar aanleiding van geruchten) erom vroegen. Toen hij een briefje kreeg dit voortaan achter wege te laten, vonden wij dat bedenke lijk. Niet wij beschouwden dit als echte zwijgplicht, maar de heer Smidt, voor wie het ziekenvervoer een deel van zijn broodwinning, is wèl. We zetten het woord dan ook tussen aanhalingstekens en lieten duidelijk uitkomen wat precies (Zie vervolg pagina 2) „De Nederlandse regering staat voor een omvangrijke en moeilijke taak. In ons dichtbevolkte land zullen grote ge bieden voor recreatie moeten worden bestemd. Er worden momentcel plan nen ontworpen en in het kader daarvan zal men grond in bezit moeten krijgen. Aangezien men zich had voorgenomen daarbij het landschap zoveel mogelijk te ontzien en zonodig te herstellen, is het niet denkbaar dat men het ontwerpen van dergelijke plannen aan particuliere ondernemers kan overlaten. Deze im mers zijn commercieel ingesteld en zul len alle beschikbare grond voor hunga- lowbouw e.d. gebruiken en daarbij de groenstroken e.d. verwaarlozen. Dit is begrijpelijk, want zij zouden anders niet in staat zijn recreatieplannen te finan cieren. De recreatie kan alleen dan op de juiste wijze worden gediend als eerst de overheid de nodige gronden in bezit krijgt. Uit deze redenering blijkt reeds, dat recreatie een politieke aange legenheid is, waarover moet worden ge oordeeld door mensen die dit doen van uit een politiek standpunt", aldus de staatssecretaris voor cultuur, recreatie en maatschappelijk werk, C. Egas, za terdagmiddag in „Casino" tijdens de openbare vergadering, die de Partij van de Arbeid in verband met de komende gemeenteraadsverkiezingen had belegd. Niettegenstaande de vooral voor Texel interessante materie, hadden slechts weinig Texelaars zich geroepen gevoeld de bijeenkomst bij te wonen: 25 personen. Aan het begin van zijn toe spraak zei de heer Egas met verwonde 1 MEUBEL Den Burg HANI ring te hebben geconstateerd dat de PvdA in haar urgentieprogramma voor Texel recreatie als onderdeel van de economie had genoemd. „Recreatie is méér dan alleen een economische aan gelegenheid. Het is iets waarmee het menselijk geluk ten nauwste samen hangt; een noodzaak". De heer Egas vertelde, dat men dit in Nederland thans wel inziet. Vijf jaar geleden was er nog geen geld voor, nu echter stellen rijk, provincies en gemeenten 50 mil joen per jaar beschikbaar. Dat bedrag zal nog aanzienlijk moeten groeien als men de plannen van minister Vrolijk wil uitvoeren. Deze denkt voor de voor zieningen 1,75 miljard nodig te hebben „Een recreatieplan zoals dat nu voor Texel is ontworpen, kan daardoor wor den gerealiseerd. Ook dit plan past in het streven om Nederland leefbaar te houden, aangezien het voorziet in een uitbreiding van de bebossing". Ruim begrip De heer Egas drong er bij zijn gehoor op aan het begrip recreatie zeer ruim te zien. Het gaat niet alleen om het stichten van vakantieverblijven, maar ook om voorzieningen van sociaal-cul turele aard, zoals bibliotheken, dorps huizen, dansgelegenheden en sportvel den, waardoor men de mensen de moge lijkheid geeft zich op positieve wijze te amuseren In dit kader past ook het be noemen van personeel, dat zich met de recreatieleiding zal bezighouden. De ge meenten hebben bij het realiseren hier van een duidelijke taak. Ook hier gaat het om een politieke opdracht. Aan het slot van de bijeenkomst ver telde fractieleider J. J. Westdorp, dat de PvdA deze middag had belegd om het publiek duidelijk te maken, dat partij politiek wel degelijk in de raad thuis hoort. Een groepering, die aan de ko mende gemeenteraadsverkiezingen wil deelnemen, denkt er anders over en heeft gesteld, dat het belang van Texel bij het partijbelang wordt ach tergesteld. Wat betreft dat laatste had de heer Westdorp graag eens enkele voorbeelden gehoord. Een enorm voor deel voor de politieke fracties is dat zij ter zake van belangrijke kwesties con tact kunnen opnemen met hun partijge noten in de Kamer en voor het verza melen van belangrijke gegevens een be roep kunnen doen op de instellingen, die aan hun partij zyn verbonden. Verschijnt dinsdags cn vrijdags. Bank: Ncderl. Middenstandsbank; Coöp. Boe renleenbank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ2,95 p. kw. 30 ct incasso. Advert: familieberichten 14 ct. p. mm.; andere advert. 12 ct. p. mm. BABY WERD DOOR KLEUTERS RUW BEHANDELD HET HORNTJE Mevrouw J. Tim- mor-Smit, wonende bij 't Homtje, kreeg donderdagmiddag de schrik van haar leven. Haar dochtertje Astrid (drie maanden) had zij buiten in de kinder wagen gelegd. Korte tijd later zag ze dat de wagen was omgegooid en dat de baby was verdwenen. Een buurvrouw alarmeerde de politie, die onmiddellijk naar 't Hom tje kwam om een onderzoek in te stel len. Het kindje was toen door de onbe kende „ontvoerders" weer in de wagen gelegd, maar het zag lijkbleek en had een bult op het hoofdje. Ge bleken is dat kleuters uit de buurt (al len omstreeks 4 jaar oud) spelenderwijs de wagen hebben omgeduwd en in de omgeving met het kind hebben gesold. Daarbij lieten ze de zuigeling enkele malen vallen, waardoor de genoemde verwondingen konden ontstaan. De dokter liet het kind onmiddellijk naar het ziekenhuis in Den Helder vervoeren. MAN AAN GEVOLGEN VAN ONGEVAL OVERLEDEN OUDESCHILD De 67-jarige C. Koopman uit Oudeschild, die op 26 april op de Heemskerckstraat door een vrachtauto werd overreden, is donder dag aan de gevolgen daarvan overleden. Zoals bekend reed de vrachtauto met een der wielen over zijn rechterbeen, dat daardoor werd verbrijzeld. Hij werd naar het ziekenhuis gebracht, waar ten slotte bleek dat hij het been niet zou kunnen behouden, zodat tot amputatie moest worden overgegaan. Deze ingreep heeft zijn leven niet kunnen redden. KAPPER P. UITGEEST NU IN FRAAI WINKELPAND Sinds donderdag is het kap persbedrijf van de heer P. Uitgeest gevestigd in een ruim en aantrekkelijk gebouw aan de Parkstraat te Den Burg. Tijdens een korte plechtigheid werden donderdag middag om drie uur de deuren officieel geopend. Het lint werd doorgeknipt door de heer C. Goënga, een zwager van de heer Uitgeest, die de belangen van de familie Uitgeest heeft gediend bij de vele moeilijkheden, die aan de inrichting van dit nieuwe onderkomen vooraf zijn gegaan. Deze moeilijkheden begonnen twee jaar geleden, toen de gemeente liet we ten, dat het pand op de Groenepl^ats zou moeten wijken voor het nieuwe raadhuis. De onderhandelingen vlotten niet, het kwam tot een onteigenings procedure in gevorderde staat. Het eind van de ellende kwam in zicht toen de heer S. de Waard te Warffum bereid bleek het gebouw aan de Parkstraat, waarin het kantoor van de stichting Sociaal Toerisme was gevestigd, te ver kopen. Dat gebeurde en door een weinig ingrijpende verbouwing, die nauwelijks een maand duurde, werd het huis in een aantrekkelijke winkel herschapen. De bedrijfsruimte is 4 x 9 meter groot. Een derde deel vormt de kapsalon; twee derde is bestemd voor verkoop van parfumerieën en aanverwante artike len. Er is een fraaie betimmering in eiken en essen aangebracht; de uitge stalde artikelen komen goed tot hun recht. De fa. Bakker Koorn heeft het nodige breek- en metselwerk uitge voerd; het loodgieterswerk werd ver richt door J. Veltkamp; Jan Agter zorg de voor de aanleg van elektra; B. Beum- kes verzorgde het schilderwerk; J. Schoo installeerde de centrale verwar ming, Europa Meubel tekent voor de stoffering en de winkelbetimmering was van de fa. Koning te Haarlem. Onder degenen, die van de gelegenheid gebruik maakten om vragen te stellen, was de heer M. Bakker, „Astrid". Hij vroeg of ook de aanleg van centrale voorzieningen (riolering e.d.) bij be staande recreatieobjecten zal worden gesubsidiëerd. De heer Egas meende dat dit inderdaad zal gebeuren, al zijn daarover nog geen definitieve beslissin gen genomen. De heer Bakker klaagde er over dat door het klakkeloos bou wen in grote concentraties reeds veel op Texel is bedorven. Op dit laatste ging de heer Egas niet in, maar hij verzeker de dat het beleid van nu zoveel moge lijk rekening houdt met het landschaps- schoon. De heer J. J. Wesdorp gaf toe, dat de situatie zoals die zich tot dus verre ontwikkeld heeft op Texel, niet bevredigt. Het was echter niet mogelijk in het kader van deze middag diep op plaatselijke problemen in te gaan. De PvdA zal daarvoor binnenkort een spe ciale discussiebijeenkomst organiseren. De heer Bakker merkte op dat de re creatiecentra in Het Noorden moeten komen. Dat moet met de miljoenen steun van het Rijk mogelijk zijn. Nu ontstond een misverstand omdat de heer Egas dacht dat de heer Bakker met „Het Noorden" noord-Nederland be doelde. Zijn uitleg waarom de recreatie niet in de noordelijke provincies moet komen (in verband met de drukste be volkingscentra die zich juist rond de grote havensteden concentreren) was overigens interessant. De heer J. G. de Winter vroeg of de gemeenteraad t.z.t. zelfstandig zal moe- (Zie vervolg pagina 2)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1966 | | pagina 1