Cjrom 2rwartsjexels in het harL, PSP wil bevordering van rust door beknotting militaire activiteiten KVP wil veel lagere T. E. S. O.-ta rieven WINDSCHERMEN TEXELS BELANG lijst 7 UW BELANG „Texelstroom"" voor het eerst in thuishaven Lijsttrekker Roeper maakte urgentieprogramma bekend Niet tevreden met huidige veerdienst TTTLCLnse Dameskapsalon „P.v.d.A. trapt open deuren in VRIJDAG 20 MEI 1966 TEXELSE 79e JAARGANG No. 8067 COURANT Uitgave N.V. r/h Langeveld de RooQ Postbus 11 Den Borg, Texel - Tel. 2058 Redaktie: Harry de Graaf, Wilhelminalaan 33, Den Burg, tel. 2058, 's avonds 2382. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coop. Boe renleenbank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ2,95 p. kw. -f 30 ct. incasso. Advert.: familieberichten 14 ct. p. mm.; andere advert. 12 ct. p. mm. fl Een historisch ogenblik in de geschie denis van onze veerdienst: TESO's jong ste aanwinst, de diesel-elektrische veer boot „Tcxeltroom" liep maandagavond voor het eerst de haven van 't Horntje binnen. De afgelopen dagen heeft het schip langdurige proefvaarten gemaakt, waarbij bleek dat alle installaties naar wens functioneerden. Dinsdag werden voor de rede snelheidsproeven op de gemeten mijl gehouden. Ook het aan- en1 afmeren in beide fuikhavens leverde geen moeilijkheden op. ERNSTIGE BEENBREUK BIJ AANRIJDING Dinsdagavond deed zich op de hoek Zwaanstraat-Gravenstraat een aanrij ding voor, waarbij de 17-jarige brom fietser Hans Hoep uit De Koog een ge compliceerde beenbreuk opliep. De jongeman kwam uit de Zwaanstraat en zag de van rechts uit de Gravenstraat komende auto van een vertegenwoordi ger uit Amstelveen, te laat. De brom mer botste met veel vaart op een der spatborden, waarbij de duo-passagier van de brommer werd geslingerd en over de motorkap van de auto op de straat smakte. Hij mankeerde evenwel niets. Hans Hoep was echter zo onge lukkig terechtgekomen, dat hij de ge noemde ernstige beenbreuk opliep en naar het ziekenhuis moest worden ge bracht. Het spatbord van de auto werd vernield. De politie maakte proces ver baal op. RIJKSDAALDER VOOR DRIE KINDEREN In het kader van de jeugdactie van Veilig Verkeer zijn in de afgelopen da gen weer rijksdaalders uitgereikt aan kinderen die zich door opvallend goed gedrag in het verkeer voorbeeldig heb ben gedragen De 5-jarige Marticn Rey uit Den Burg handelde correct bij het gebruiken van een voetgangersover steekplaats op de Keesomlaan. De 13- jange Bert Eenhoorn uit Den Burg gaf van de goede verkeersmentaliteit blijk door in een ingewikkelde verkeerssitua tie juist te reageren en de 9-jange Marjan Kager (B 132a) handelde op de gevaarlijke hoek Warmoesstraat-We- verstraat juist door van haar fiets te stappen. „De leefbaarheid op een groot deel van ons eiland wordt steeds meer be dreigd door militaire activite ten", vindt Johan (Hans) D. Roeper (29), lijstaanvoerder van de PSP Texel. „Als eerste punt op ons urgentieprogramma voor de komende verkiezingen hebben we dan ook gezetaandringen op drastische vermindering van militaire activiteiten. Ongelukken door laag- vhegende vliegtuigen dienen te wor den vermeden en het per ongeluk af werpen van oefenraketten en bommen eveneens. Dit zijn uiteraard slechts incidenten die zich niet behoeven te herhalen, maar het staat wel vast dat de recreatie op Zuidelijk Texel wordt geschaad door de herhaaldelijke schietoefeningen We weten dat „Loods mansduin" nu al wordt gemeden door verschillende gasten, omdat er het van tijd tot tijd een hels kabaal is. Voor Noordelijk Texel geldt, op dit moment misschien nog in mindere mate, het zelfde. Maar ook daar zal het rustiger moeten worden, vooral met het oog op de belangrijke recreatiecentra die daar in het kader van het recreatieplan zullen komen. Heel graag zouden we willen dat het amfibisch oefen kamp „De Mok" op den duur ver dwijnt. Denk eens aan wat een prach tig recreatiegebied op dat schiereiland zou kunnen ontstaan. Rust op zuidelijk Texel lijkt ons ook in het belang van de natuurgebieden De Geul, de Hors en de Mokbaai, maar ook van het dorp Den Hoorn (waar de onderwijzers op school zich soms nauwelijks verstaan baar kunnen maken) en van het weten schappelijke complex van het NIOZ in 't Horntje". Waddenzee ,,Onze generatie zal verstrekkende beslissingen moeten nemen ten aanzien van de plannen tot afsluiting van de Waddenzee. De PSP wil bevorderen dat elke belanghebbende in het Wadden gebied in het bijzonder de bewoners van de eilanden medezeggenschap krijgt inzake de bestemming van de Waddenzee. Het ziet er nu naar uit dat er buiten hen om wordt gehandeld en dat lijkt ons niet juist. Nu de plannen tot afsluiting nog weinig vast omlijnd zijn, zijn er nog allerlei wijzigingen mogelijk". Levensbelang „Voor ons eiland zijn communicatie met de rest van Nederland, werkgele genheid en energievoorziening zaken van levensbelang. Onder alle omstan digheden moeten deze zaken gewaar borgd kunnen worden. We mogen niet verlangen, dat particuliere mstanties zich hiervoor garant stellen. Dus moet deze garantie gegeven worden door provinciale en rijksinstellingen. Ten aanzien van de energievoorziening moe ten dezelfde faciliteiten mogelijk zijn als in de rest van Noordholland", zo vindt de PSP Aardgas „We willen daarom de aanvoer van aardgas naar Texel bevorderen en aan dringen op aansluiting op het provin ciaal elektriciteitsnet. Het doel hiervan is gegarandeerde energievoorzieningen door de provincie tegen normale tarie- W ilhelminalaan 02220-2948 ven. Hier zijn de elektriciteitstaneven ongeveer 't hoogst van heel Nederland". Provinciale TESO „De PSP wil de provinciale zeggen schap bevorderen in TESO en aandrin gen op overname van deze onderne ming door provincie of rijk. Het gevolg moet zijn, dat de veertarieven belang rijk lager worden. Door de verlaging van energie- en vervoerskosten hébben werkgelegenheidgevende bedrijven de mogelijkheid zich op Texel te vestigen. Anderzijdse kunnen zo hoog mogelijke garanties inzake het vervoer tussen Texel en Den Helder het forensisch verkeer tussen het eiland en de kop van Noordholland ten goede komen. De PSP vindt ook dat het plaatselijk ver- vervoer door een openbaar lichaam ver zorgd moet worden". Is de PSP dan niet tevreden met de huidige sterk verbeterde veerdienst van TESO? J. D. Roeper: „Neen, beslist niet. Zoals de kaarten nu liggen ziet het er voorlopig niet naar uit dat ook 's nachts wordt doorgevaren. De helft van de tijd zijn we dus toch geïsoleerd. De veerdienst moet zo intensief zijn, dat Texel als het ware deel uitmaakt van de vastewal". En de onlangs genomen, gedeeltelijk mislukte proef met een extra late boot? Roeper: „Aan één zo'n extra late boot hebben we weinig. Als iemand voor een concert of iets dergelijks naar Amster dam reist, kan hij 's avonds tóch niet naar Texel terugreizen. De boten moe ten de héle nacht blijven doorvaren. Een particuliere maatschappij begint daar natuurlijk niet aan, maar een pro vinciale onderneming wél Slechte dijken J. D Roeper: „De zeeweringen van Texel zijn uitgesproken slecht. Ondanks de op handen zijnde werkzaamheden van Rijkswaterstaat wil de PSP aan dringen op bespoediging van de werk zaamheden en vooral de aandacht vra gen voor het traject Oudeschild-Ooster- end dat ook dringend verbetering be hoeft. Wat onze verdere verlangens betreft: we willen een ruimere opzet van de bestemmingsplannen, echter zo dat het landschap zo weinig mogelijk wordt aangetast. Verder hebbeh we geconsta teerd dat er herhaaldelijk misverstan den ontstaan inzake de problemen die zich met name bij woningbouw, vast- (zie vervolg pagina 2) De KVP is van mening dat de veer tarieven van TE&0 aanzienlijk moeten dalen. Dit bleek uit het urgentiepro gramma dat de partij in verband met de komende gemeenteraadsverkiezingen heeft opgesteld en dat dinsdagavond in hotel „De Zwaan" door lijstaanvoerder J. Witte werd voorgelezen tijdens de openbare vergadering. „Wij zijn van mening dat de aankoop van de tweede veerboot en het financieel beleid dat op z'n zachtst gezegd bevreemdend kan worden genoemd, een tariefsverlaging in de weg staan. De uitbreiding was noodzakelijk in verband met de enorme toename van het toeristenverkeer en we zouden het daarom billijk vinden als de toeristen of eventueel het rijk het grootste deel van de daaruit voort vloeiende lasten voor hun rekening zou den nemen. De tarieven zouden dan aanzienlijk dalen, mogelijk tot een tien de van de nu geldende overtochtsprij- zen. Veel Texelse bedrijven zouden dan in een veel gunstiger concurrentiepositie komen, omdat de aanvoer van grondstof en de afvoer van produkten veel min der zwaar belast zouden zijn. Juist deze ondernemers zijn voor de Texelse ge meenschap van groot belang en verdie nen niet door de huidige situatie dood te bloeden", aldus de heer Witte. Volgens het urgentieprogramma zal de KVP er in de komende vier jaar voorts naar streven de TEM-tarieven zo laag mogelijk te houden en zij wil het nachtstroomtarief voor alle aange slotenen doen gelden. Voor wat betreft de recreatie wil de KVP het persoonlijk initiatief laten pre valeren. Onteigening van grond zal het laatste zijn waarmee de KVP kan in stemmen. De overige punten van het program ma: De affaire met de ziekenauto zal zo spoedig mogelijk op de meest elegante manier geregeld dienen te worden. De regeling dat raadsleden uitgesloten zijn Zware hersenschudding VROUW (69) DOOR AUTO GEGREPEN De 69-jarige mej. A. van Gent (Duin weg) wilde dinsdag omstreeks het mid daguur met haar bromfiets de Pontweg oversteken. Zij werd gegrepen door een uit Den Burg naderende auto, bestuurd door een arts uit Groningen. De vrouw werd op de weg geslingerd en liep een zware hersenschudding op. Zij moest onmiddellijk naar het ziekenhuis te Den Helder worden vervoerd. Het ongeluk gebeurde op de kruising Pontweg-Duin- weg. stelling van bestemmingsplannen e.d. voordoen. We willen daarom aandrin gen op een betere en meer directe voor lichting inzake gemeentelijke aangele genheden en we willen daarom de in stelling van een gemeentelijk voorlich tingsbureau bevorderen". Alarmcentrale „Ofschoon de verschillende voorzie- zieningen terzake van volksgezondheid, hulp van ongelukken enz. redelijk kun nen functioneren zal de PSP aandringen op het instellen van een Algemene alarmcentrale voor medische hulp, brandweer, politie. Voor alle noodge vallen kan men dus deze centrale, die voortdurend deskundig geoefend perso neel ter beschikking heeft, opbellen. Voorts moeten meldingsapparaten op belangrijke plaatsen worden opgesteld (wegen, stranden, kampeerterreinen, staatsbossen). Op zo kort mogelijke termijn zal ten minste een eenvoudig oefenbad moeten worden aangelegd. Het te stichten ver pleeghuis zal een zo ruim mogelijke opzet moeten krijgen, dus mét kraam kliniek, donorcentrale enz". Sociale werkplaats „Binnen afzienbare tijd is de invoe ring van de wet op de Algehele Ar beidsongeschiktheid te verwachten. Op grond van een reeks nieuwe bepalingen die in deze wet zijn opgenomen, zal het aantal personen dat niet of niet volledig in staat moet worden geacht aitieid te verrichten, aanzienlijk groter worden. Ten gevolge daarvan kan de bezetting van de gemeentelijke sociale werkplaats verdubbelen, zo meent de PSP. De partij acht daarom de bouw van nieuwe geschikte werkplaatsen voor de GSW urgent en wil daarop aandrang uit oefenen. Voorts wordt de doorstroming in de woningbouw van groot belang geacht en de PSP wil daarom aandringen op de bouw van betaalbare grotere woningen en verruiming van de subsidies hier voor. De partij vindt de huidige ge meentelijke grondpolitiek gunstig, maar er dient naar gestreefd te worden dat deze grond vooral recreatiegrond voor Texel niet vervreemdt". van dienstverlening aan overheidsorga nen, acht de KVP verouderd en er zal naar worden gestreefd, deze te herzien De KVP zal vestiging van lichte indus trie op Texel van harte toejuichen en daarmee een halt toeroepen aan de ont volking van het eiland In de woning bouw moet meer vrijheid komen, vooral in de vrije sector, terwijl de toedeling aan de buitendorpen in het oog dient te worden gehouden. Het programma on derkent tenslotte, dat de accommodatie voor lichamelijke opvoeding met in begrip van het zwembad tekort schiet en dat in sommige dorpen een dorpshuis gewenst wordt geacht. Kritiek Zoals de meeste politieke bijeenkom sten trok ook de groots aangekondigde openbare vergadering van de KVP weinig belangstellenden, buiten be- stuurs- en raadsleden waren slechts tien personen aanwezig De voorzitter, de heer P. Zegers, begon met een kritische beschouwing van de programma's van de groepering „Texels Belang" en de Partij van de Arbeid. „De mensen van Texels Belang matigen zich aan zich uitsluitend in het belang van Texel in te spannen en zeggen dat bij de andere partijen het partijbelang prevaleert Dat is niet waar. In de gemeentepolitiek komt het zelden voor dat een afgespro ken principestandpunt wordt ingeno men. Ook de mensen van de KVP geven een eigen mening, Dat kan ieder weten, want de fractie is lang niet altijd eens gezind aldus de heer Zegers. De voorzitter wees erop dat ook bij de KVP de man die de meeste stemmen ver gaart, in de raad komt. Maar als iemand die op de zesde of zevende plaats van de lijst staat, de kiesdeler haalt, is wél toestemmmg van het bestuur nodig. Dit om te voorkomen dat de fractie geen juiste afspiegeling wordt van de ver schillende groeperingen. Dat „Texels Belang" in de raad geen politiek zou bedrijven, noemde de heer Zegers onzin. „Iemand die in de raad meedoet, doet automatisch aan politiek. We zouden wel eens willen weten wat de heren van Texels Belang eigenlijk onder het be grip politiek verstaan". Hij wees er ten slotte op dat een groepering als „Texels Belang" de informatie- en adviesbron nen mist, waarover de grote partijen kunnen beschikken. Open deuren intrappen Het onlangs in onze krant gepubli ceerde urgentieprogramma van de Par tij van de Arbeid noemde de heer Ze gers een voorbeeld van het intrappen van open deuren. Het overgrote deel van de genoemde verlangens is al zo goed als bereikt of in een vergevorderd stadium van voorbereiding. „Ook in landelijk verband handelt de PvdA vaak zo. Bepaalde zaken, die heus niet alleen door hen zijn bereikt, willen de socialisten op hun naam hebben. Zoals bijvoorbeeld met de noodwet Drees, die er zonder steun van de KVP beslist niet was gekomen. Het urgentieprogramma van de PvdA voor Texel vermeldt het te stichten verpleeghuis, een algemeen bejaardenhuis te Oosterend, scholenge meenschappen, zwembad, schoolgebouw te De Cocksdorp, dorpshuis in Ooster end, nieuwe haven te Oudeschild en een nieuwe sociale werkplaats. Dit alles staat reeds op het punt uitgevoerd te worden, zo betoogde de voorzitter. Een discussie ontspon zich over de bejaardenwoningen in de buitendorpen, die volgens de heer Zegers alleen zou den kunnen worden gebouwd tegen de voorgeschreven prijs als met complexen van minstens 15 stuks zou worden ge werkt. Ook het zwembad, dat volgens het bij Sociaal Toerisme berustende plan 1,3 miljoen zal kosten, kwam aan de orde. De heer Th R. Hin, wethouder, gaf een verklaring van deze hoge prijs. Wethouder Hin ging ook in op de scholengemeenschappen die t.z.t. op Texel zullen komen. Hij verwachtte echter dat zich nog vele moeilijkheden zouden voordoen. Over de plannen voor een nieuwe haven te Oudeschild toonde de heer Hin zich optimistisch. Naar aan leiding van dit laatste vroeg de heer J. Th. Boom of de KVP-fractie dit haven plan ooit ter inzage heeft gehad. Een der fractieleden antwoordde ontken nend. De heer Boom had het wel gezien en was er weinig mee ingenomen. Samenwerking De heer L. v.d. Geest toonde zich onge rust. Hij vroeg zich af wat er van het programma van de KVP overblijft als de fractie straks moet samenwerken met Texels Belang, die mogelijk be langrijke invloed krijgt in de raad. Hij hield er nl rekening mee, dat de in vloed van de PvdA nog verder zou slinken. In landelijk verband heeft de samenwerking van de KVP met een andere partij veel misnoegen opgewekt Moeilijk wordt het als straks wordt sa mengewerkt met een partij die „kleur loos" is, de leden daarvan handelen naar eigen goeddunken, hebben ze zelf gezegd. De heer Zegers vertelde dat (zie vervolg pagina 2) lEXaSTfrOOM

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1966 | | pagina 1