Groen ^wartr jexels in het hart Drie nieuwe gebrandschilderde ramen voor R.K. Kerk In 350 uren vrije tijd Gemeenteraad behandelde diverse grond transacties ledikantjes Moerbeeks Schepping van oud-Texelaar broeder Benedictus Witte TEXELS BELANG lijst 7 UW BELANG Dinsdag 31 mei geen Texelse Courant J Urgentieprogramma van Boerenpartij DE BUTERIGGEL 28 en 29 mei Atlanta Kwintet DINSDAG 24 MEI 1966 79e JAARGANG No. 8068 TEXELSE®1 COURANT Ultgare N.V. v/h Langeveld ft de Root) Postbus 11 - Den Borg, Texel - Tel. 2058 Redaktle: Harry de Graaf, Wilhelminalaan 33, Den Burg, tel. 2058, 'e avonds 2382. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coöp. Boe renleenbank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ2,95 p. kw. 30 ct. incasso. Advert.: familieberichten 14 ct. p. mm.; andere advert. 12 ct. p. mm. Op dinsdag na Pinksteren zal de Texelse Courant niet verschijnen. Ons eerstvolgende nummer na Pinksteren komt dus uit op vrij dag 3 juni. Advertenties hiervoor dienen op woensdag 1 juni vóór 12 uur in ons bezit te zijn. Directie Texelse Courant Ook de onlangs opgerichte afdeling Texel van de Boerenpartij heeft een ur gentieprogramma voor de komende ge meenteraadsverkiezingen ontworpen. De secretaris van de afdeling vertelde ons dat het programma is gebaseerd op het algemene beginselprogramma van de Boerenpartij, die vooral de belangen van de zelfstandigen wil verdedigen. Het programma luidt als volgt 1. Het tegengaan van alles wat erop uit is de zelfstandig werkende mens het le ven moeilijk te maken; 2. De particuliere woningbouw dient te worden bevorderd; 3. Ontplooiing van een vrij en zelfstan dig bedrijfsleven in handen van particu lieren, minder inmenging door de ge meente; 4. Uitbreiding van de recreatiemogelijk heden, o.a. door de bouw van zomer woningen in de particuliere sector, aan leg van kampeer- en caravanterreinen enz. 5. De recreatiegronden dienen in han den te komen en te blijven van de eigen bevolking, evenals de exploitatie; 7. Afschaffing van te zware eisen aan nieuw te bouwen woningen, bollen schuren en andere gebouwen; 8 Goed georganiseerd ziekenvervoer met uitstekend materiaal, alsmede de bouw van een opvangcentrum voor eer ste hulp; 9. Verbreding van de Postweg in Eier- land, zodanig dat aan weerzijden en kele meters berm overblijft; 10. Beperking van subsidies aan instel lingen van twijfelachtige aard; 11. Uitbreiding van de haven te Oude- schild ten behoeve van de visserij, zo danig dat tevens ruimte ontstaat voor een jachthaven; 12. Bij de PTT moet worden aangedron gen op instelling van één kengetal voor heel Texel; 13 De bouw van een zwembad; liefst overdekt; 14. Aandacht voor de str?ekbelangen van de kleinere dorpen en de platte landsbevolking. „THE TYPHOONS" VOOR TELEVISIE Binnenkort zal men de Texelse beat- groep „The Typhoons" op het tv-scherm kunnen zien optreden. De jongens zijn nl. uitgenodigd mee te werken aan het programma „Fanclub" dat zaterdag avond 28 mei in studio „Bcllevue" te Amsterdam wordt opgenomen De da tum waarop het programma zal worden uitgezonden, is nog niet bekend De Typhoons zullen ongeveer 10 minuten achtereen optreden; er zullen echter zes uren repetitie aan vooraf moeten gaan, zodat de groep vrijdag reeds naar Am sterdam vertrekt. Rond Pinksteren, zo staat nu defini tief vast, komt de eerste gramofoon- plaat van de Typhoons uit. De eerste duizend plaatjes zullen bij verschillende verkoopadressen verkrijgbaar zijn. Daarna zal Phonogram zelf de produk- tie ter hand nemen en komt de plaat bij de gramofoonplatenhandel. GOEDE PRESTATIE VAN GIDSENDRUMBAND MEDEMBLIK De Gadsendrum- band „Margaretha Sinclair" heeft tij dens de nationale marswedstrijden te Medemblik een bijzonder goed figuur geslagen. 76 Texelse meisjes traden op in de tweede afdeling en behaalden 194 punten: een eerste prijs. Dat de band duidelijk vooruit is gegaan, blijkt wel uit het resultaat van vorig jaar toen in de derde afdeling 192 punten werden behaald. Een der weinige aanmerkin gen, die de jury (de componisten E. Egberts, A. van Veluwen en M. Schnei der) maakte, was dat het tempo iets te hoog was. Als „staand" nummer werd de Opaliamars gespeeld; de Syncopia- mars werd lopende uitgevoerd Zoals gewoonlijk stond de groep onder lei ding van de heer W. F. Stomp, deze keer bijgestaan door de heren L. v.d. Wulp en P Boom. MEUBELHANDEL Den BurgTel 2572 VROUW ZONDER RIJBEWIJS VEROORZAAKTE AANRIJDING DE KOOG Woensdagavond om acht uur deed zich op de hoek Kaap- straat^Dorpsstraat in De Koog een aan rijding voor tussen twee personen wagens. Uit de Kaapstraat kwam mevr. W, uit De Koog die linksaf wilde slaan. Zij verzuimde daarbij voorrang te ge ven aan de van rechts naderende wagen van de bollenkweker Boon, eveneens uit De Koog. Bij de aanrijding werd laatstgenoemde auto vrij ernstig be schadigd: twee deuren en een spatbord werden vernield Van de wagen van mevrouw W. werd de koplamp ver nield Mevrouw W. bleek niet in het be zit van een rijbewijs te zijn De politie maakte proces verbaal op. PERSONENAUTO'S BOTSTEN Op de hoek Kogerstraat-Vogelenzang botsten zaterdagmiddag om drie uur de personenauto's van de heren Lok uit De Waal en Van Leeuwen uit Ooster end. De heer Lok kwam uit de Vogelen zang en reed op de van links naderende andere wagen. Beide auto's werden be schadigd. De politie maakte proces ver baal op. TX 28 PIKTE ONBEMANDE ROEIBOOT OP Donderdagochtend pikte de TX 28 van de gebr. v.d Schans bij het vissen een onbemande, nog nieuwe roeiboot op. Het scheepje werd aan boord gehe sen en in de haven van Oudeschild af geleverd Daar bleek dat de boot door de firma Hemelrijk Zn. was ge bouwd en eigendom was van de heer P. v.d Slikke te Den Burg. Het scheepje lag bij Oost voor anker, maar was door de harde wind losgeslagen. Als het bootje niet was opgemerkt, zou dat voor de eigenaar een flinke schadepost heb ben betekend. MARINE JACHT RAAKTE IN MOEILIJKHEDEN Veel strandbezoekers hebben zondag middag gezien hoe ter hoogte van paal 9 een zeiljacht van de Kon Marine in moeilijkheden raakte Het scheepje raakte in nood door het plotseling op komende slechte weer, waarbij de wind in enkele ogenblikken tot stormkracht toenam. Op korte afstand van het strand scheurden de zeilen en door de hoge golven maakte het vaartuig veel water. De opvarenden trokken de aan dacht door noodseinen met een lamp, later door rode vuursignalen. Vanaf de duinen werden de seinen beantwoord door de politie, die daarop de reddings dienst waarschuwde. Direct daarop voer de reddingboot van Den Helder en een marinesleepboot uit en korte tijd later konden de mensen in veiligheid worden gebracht. Het scheepje werd op sleep touw genomen. Omdat men er rekening mee hield, dat het jachtje zou stran den, hield de Texelse reddingsdienst zich gereed met het wippertoestel NIEUWE MOTOR IN TX 24 OUDESCHILD Voorzien van een nieuwe motor en bak is de TX 24 in de haven van Oudeschild teruggekeerd. De 350 pk Kromhoutmotor werd te Urk ingebouwd; door een betrekkelijk een voudige verbouwing is het mogelijk het vermogen verder op te voeren tot 420 pk. Met 200 pk méér dan voorheen zal de heer P. Eelman er ongewijfeld nog beter in slagen de visserij uit te oefenen KAPOTTE RUITEN DOOR OPSPATTEND GRIND De vorige week zijn veel Texelse we gen van een nieuwe slijtlaag voorzien. Het grind ligt nog niet vast en dat is iets waar automobilisten terdege reke ning mee moeten houden. Donderdag middag sneuvelden de ruiten van twee auto's, die op de Westerweg in Waalen burg reden. Verantwoordelijk hiervoor was een te snel lijdende tegenligger, die men echter nog niet heeft kunnen ach terhalen de heer D. H. Keijser te Den Burg zal aangaan Het gaat om enkele kleine stukjes, gelegen rond het pand Waal- derstraat 48. De ruiling is voor de ge meente van belang aangezien zijn nu de beschikking krijgt over een strookje grond, nodig voor de verbreding van de Waalderstraat ter plaatse. De heer Keij ser zal aan de gemeente een stukje van 9m2 overdragen en er een stuk van 72 m2 voor terugkrijgen. Voor het verschil betaalt de heer Keijser aan de gemeente ƒ1701,—. Vorige week is de laatste hand gelegd aan drie gebrandschilderde ramen in de R.K. Kerk te Den Burg. Zondag hebben de kerkgangers een blik kunnen werpen op het imposante kunstwerk, dat toen al zo goed als gereed was. Het kleurige geheel is een schepping van een oud-Texelaar; broeder Benedictus Witte („Groenendaal") uit Wolvega, die in januari met het werk begon. De ra men betekenen voor het interieur van de kerk een stijlvolle verfraaiing. Het gebouw was overigens hard aan nieuwe ramen toe, want het oude glas-in-lood had aan de tand des tijds weinig weer stand geboden. In 1963, toen de kerk 100 jaar bestond, kwam pastoor C. Persoon op het idee om ter gelegenheid van dit eeuwfeest een inzameling te houden onder de parochianen en het resultaat daarvan te bestemmen voor nieuwe ramen. Nu is een gebrandschilderd raam van deze grootte i(22 m2!) een bijzonder kost bare zaak. Het duurde dan ook enige tijd voordat de nodige middelen bijeen waren. Broeder Benedictus Witte, die aan een technische school in Wolvega is verbonden en daar o.m tekenen en schilderen doceert, hoorde van het plan van de pastoor en bood aan, dat hij het raam zou ontwerpen en schilderen. Dit was een bijzonder welkom voorstel, omdat de ramen nu wat goed koper zouden worden Bij een particu liere maatschappij zou ongeveer ƒ15.000,moeten worden neergeteld. Als men weet hoe arbeidsintensief een dergelijk werk is, zal niemand zich daarover verwonderen. Men kon boven dien het volste vertrouwen in de capa citeiten van broeder Benedictus stellen. Dat hij dit vertrouwen niet heeft be schaamd, is intussen duidelijk gewor den Voorstelling De voorstelling op de ramen heeft betrekking op Joannes de Doper, de pa troon van de kerk. Links ziet men de aankondiging uitgebeeld. In de tempel krijgt Zacharias van een engel te horen dat de bejaarde Elisabeth spoedig een zoon zal baren. In het middenraam ziet men Joannes, predikend aan de oever van de Jordaan. Naast hem het lam; het symbool van Christus. Het derde raam vertoont de beul van Herodes, die op het punt staat Joannes te onthoofden. Op de achtergrond de feesttafel met o.a. de dochter van Herodes op wiens verzoek de executie geschiedde. De drie ramen zitten vol symboliek. Op het eerste zijn bloem- en bladmotieven ge bruikt als vreugdeuiting; op het laatste beeldt de Christusdoorn het martelaar schap uit De drie ramen krijgen hun onderling verband door de met riet om zoomde Jordaan, waarin vissen zwem men. Geslaagd Broeder Benedictus vertelde ons, dat hij er bijzonder blij mee is, dat het raam door de parochianen goed wordt ontvangen. „Zelf ben ik er ook wel een beetje trots op. Het is werkelijk aardig geslaagd!" zei hij. In januari werd met het werk begonnen, nadat de liturgische commissie van het bisdom het ontwerp had goedgekeurd Vanaf dat moment werd elke minuut vrije tijd aan het kunstwerk besteed. Begonnen werd met het uittekenen op ware grootte en in kleur. Van deze reusachtige tekening werden copiën gemaakt, waarvan er een in stukken werd geknipt. Elk stukje zou in glas worden nagemaakt. Om ruimte voor het lood tussen de stukje uit te sparen, werd gewerkt met een dubbele schaar. Alle stukjes (totaal ca. 3000 werden genummerd en op kleur gesorteerd. Broeder Benedictus besloot 34 verschillende kleuren toe te passen. Hij lette er daarbij op, dat het blauw EIGENAAR VAN JACHT SPOORLOOS OUDESCHILD Sinds vrijdag 13 mei ligt in de haven van Oudeschild het 5 meter lange jachtje „Zeezot", dat waarschijnlijk het eigendom is van een 53-jarige Duitser. De eigenaar werd maandag 16 mei voor het laatst gezien, sindsdien is hij niet meer aan boord geweest. Ongerust maakt men zich hier over, nadat familieleden bij de Rijks waterstaat naar de man informeerden. Bij het ter perse gaan van dit blad was hij nog steeds niet gevonden. Er wordt rekening mee gehouden, dat hem een ongeluk is overkomen. De politie heeft de buitenboordmotor van het jacht ge haald en in bewaring genomen. Lezers die aanwijzingen kunnen verstrekken, worden verzocht contact op te nemen met de politie. Gistermiddag heeft de raad een aan tal grondtransacties goedgekeurd, waaronder drie verkopen van woning wetwoningen aan de huurders. De heer W. de Bloois te De Cocksdorp werd eigenaar van de door hem bewoonde woningwetwoning Kikkertstraat 66, met de erbijbehorende grond, groot 330 m2. De verkoopprijs werd vastgesteld op f15.501,een bedrag dat billijk werd geacht, mede in verband met het feit dat de koper de eerste tien jaar aan enkele bijzondere voorwaarden moet voldoen. (De woning mag gedurende die tijd o.a. niet worden doorverkocht). Hetzelfde geldt voor de heer A. Kalis te Oosterend, die eigenaar wordt van het pand Mulderstraat 13 (op 292 m2 grond) voor f14.916,Ook de heer D. de Vries te Den Burg wordt eigenaar van de door hem bewoonde woning wetwoning. Dit huis (Beatrixlaan 96) staat op 269 m2 grond en moet f15.716,kosten. Met de heer C. D. Boersen te Oude schild werd overeenstemming bereikt omtrent verkoop van een perceel bouw terrein aan de Loodssingel te Oude schild. De raad ging ermee akkoord dat het 509 m2 grote stuk voor ƒ7.635, werd verkocht. De heer J. M. Schoo te Den Burg wordt eigenaar van het pand Molenstraat 60 voor ƒ33.000,De bij behorende grond is 534 m2 groot. Aan de heer J. C. Eelman te Den Burg werd een 946 m2 groot stuk van het industrieterrein aan de Waalder straat verkocht voor 13.244,Ook de heer P. Spanjer te Den Burg werd eigenaar van een gedeelte van dit in dustrieterrein: 2810 m2 voor ƒ39.452, Voorts heeft een taxatiecommissie 'n schattingsrapport uitgebracht over „Het Doolhof' dat, zoals bekend aan Staats bosbeheer zal worden overgedragen. De waarde van het bos werd geschat op ƒ13.500.voor welk bedrag het ge bied in eigendom, beheer en onderhoud aan de Staat is overgedragen. Het bos zal op wegen en paden toegankelijk blijven voor het publiek met uitzonde ring van een beperkte periode, die voor herstel of reconstructie nodig is. Het verkochte gebied is 1.68.10 ha. groot. Aankoop Met de heer A. Kooiman te De Waal had de gemeente overeenstem ming bereikt omtrent aankoop van een perceel grond, gelegen aan de Sommel- tjesweg te De Waal, groot 1220 m2. Vol gens het uitbreidingsplan voor De Waal is het stuk bestemd voor woningbouw. De raad stemde er mee in dat het stuk voor ƒ1220,van de heer Kooiman wordt gekocht. De raad ging ook akkoord met de ruiling van grond, die de gemeente met domineerde; het raam moest een koele indruk maken. Dit in verband met het feit dat de ramen aan de zonzijde van de kerk zouden komen. Legpuzzel Uit verschillende landen van Europa, waaronder Duitsland en Frankrijk (Saint Gobain), kwam het gekleurde antieke glas dat aan de hand van de papieren mallen in stukjes werd gesne den. De duizenden stukjes glas werden als een legpuzzel in elkaar gezet en in het lood gezet. Dit ambachtelijke werk werd uitgevoerd door het glazeniers- bedrijf M. de Boer uit Leeuwarden. Broeder Benedictus bracht daarop zelf met verf de contourlijnen e.d. aan en brandde deze in. Dat laatste gebeurde in ovens hij een temperatuur van 700 gr. C. Veel werk zat in het plaatsen, in- kitten en solderen. Het hele procédé verschilde weinig van de methode, die reeds in de middeleeuwen werd toege past. Bij het weghakken van het oude raam kwam men voor een moeilijkheid te staan De slechte binnenmuur van de hoge gevel begon angstwekkend naar binnen te buigen. Het verschijnsel werd evenwel gestopt zonder dat de bouw van een nieuwe muur nodig was. Er werden vier bronzen muurankers aangebracht en door het aandraaien van de bouten kwam de muur weer op zijn iplaats. In enkele dagen tijds wer den toen de nieuwe panelen gemon teerd. Van buiten werd er bovendien stevig spiegelglas tegen bevestigd, om de winddruk op te vangen Broeder Benedictus heeft ruim 350 uur aan de ramen gewerkt; het resultaat is de moeite van langdurig bekijken waard. Een opname van de drie nieuwe gebrandschil derde ramen in de R.K. Kerk. Men krijgt aldus ecu indruk van de voorstelling, maar niet van de kleurenpracht.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1966 | | pagina 1