Cjrocn c2wartsjexels in het harL, STEM PSP Thunderstreak te pletter in Eierland; vlieger (28) dood LIJST 8 i WANOELWAGENS i TEXELS BELANG J. D. ROEPER Jacz., nr 1 van lijst 8 lijst 7 UW BELANG WAAROM Rondvraag raadsvergadering Politiek van de ARP: Gods woord als ^gr°ndslag Stem voor een partij met een opbouwend beleid Stem voor een werkelijk socialistisch geluid in de gemeenteraad ^Schietstoel bracht geen redding DE BLTERIGGEL 28 en 29 mei Atlanta Kwintet bleef „De Zwaan" leeg Waarom had kameraad Egas geen publiek Waarom bezoeken wij geen poli tieke forumavonden Omdat we moe zijn van alle mooie beloften, vriendjespolitiek en par- tijdicipline Daarom stemmen wij dit jaar op de alphabctischc lijst van Texels Belang, waar Texelaars op staan die getoond hebben iets te kunnen presteren en waarvan we weten dat ze geen blad voor de mond ne men. Van hen verwachten we geen voor of tegen in het belang van poli tieke vrienden, maar een open en eerlijk mee-regeren in het belang van ons eiland en haar bewoners. Wij stemmen op lijst 7 Vele kiezers VRIJDAG 27 MEI 1966 79e JAARGANG No. 806» TEXELS E^COU RANT Uitgave N.V. v/h Lange veld de Rootf Postbus 11 - Den Borg, Texel - Tel. 2058 Verschijnt dinsdags en vrijdags. f Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coöp. Boe- Redaktle: Harry dc Graal, Wilhclmüralaan 33, M '/////fT P 1 Yi I/l PT l/l /ïf/ renlecnbaiik. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ2,95 p. Deo Burg, tel. 2058, avonds 2382. 1/t'II 14/t4 LV vA Pr O UI ft/ful rjLIk™- 30 A incasso. Advert.: famlliebertcbteu 14 ct. p. nun.; andere advert 12 ct. p. mm. DUITSER GEVONDEN OUDESCHILD De Duitser, die maandag 16 mei spoorloos verdween nadat hij zijn jacht in de haven van Oudeschild had achtergelaten, is te recht. Hij blijkt kort na genoemde da tum in een ziekenhuis in Breda te zijn opgenomen. In overspannen toestand heeft hij zich lopend en liftend daarheen begeven. Zijn echtgenote kwam dinsdag op Texel aan en kreeg van de politie toestemming met het bootje naar Delf zijl te vertrekken, waar het was ge huurd Tot Harlingen werd het gesleept door de „Tine Martha" van J C. Rab N.V. GESLAAGD Mevrouw A. G. Eelman (Schilderend 101) deed met gunstig gevolg examen voor het examen Vakbekwaamheid Horecabedrijf In de rondvraag van de maandag middag gehouden raadsvergadering vroeg: mevrouw J. Koning-Bruin (PvdA) of, met betrekking tot de stichting van twee scholengemeenschappen op Texel, deer de gemeente alvast kan wor den aangedrongen op ontheffing van de 400 leerlingennorm. Dit zou een be langrijke stap zijn, want zonder deze ontheffing is de stichting niet mogelijk. De burgemeester vertelde dat reeds een schrijven aan dc minister van O., K. en W. is gestuurd, dat in dit geval als een officiële aanvraag wordt beschouwd. Los daarvan zijn besprekingen gevoerd met de directeur van de IIBS en het hoofd van de ULO om hen ertoe te brengen nu reeds maatregelen te nemen om de beide schooltypen voor zover dat mogelijk is naar elkaar toe te laten groeien. De heren hebben hun me dewerking in deze toegezegd. Met de voorzitters van de stichtingen LTS, Landbouwschool en Landbouwhuis- boudschool zal een soortgelijk onder houd worden gevoerd. Mevrouw Koning-Bruin had voorts opgemerkt, dat op het 10 hectare ge meentelijke terrein in De Knm houten toiletgebouwtjes zijn verrezen. Mogen particulieren nu ook houten huisjes bouwen, zo vroeg zij. De heer Hin ver telde dat het hier een noodterrein be treft, bestemd om kampeerders op te vangen, die tijdens de topdrukte op de andere terreinen niet meer terecht kun nen, Daarvoor mogen andere normen gelden Een discussie ontspon zich over het beleid van B en W, ten aanzien van het toestaan van houten kamphuisjes. Het bleek dat er omstandigheden moge lijk zijn waaronder houten huisjes wel mogen worden gebouwd. De heer Westdorp wees op het ver zwaarde fietspad dat bij de Slufter is aangelegd en dat straks weer voor auto's zal worden gesloten De auto's, gaande r.aar of komende van de recrea tieterreinen aan dit pad moeten nu door het zand rijden omdat het oorspronke lijke begaanbare pad dat door de ex ploitanten is aangelegd, is verdwenen. De burgemeester was van mening, dat de gemeente wel iets zal moeten doen, maar achtte zich niet verplicht voor een verharde weg te zorgen. De heer Welboren wees op de slechte toestand, waarin het Hoge Achterom te Den Hoorn is geraakt nadat het zware verkeer, gedwongen door de riolering- aanleg daarvan gebruik heeft gemaakt. Voorts klaagde hij over de chaotische rommel, een autokerkhof, op een terrein te Oudeschild. Volgens de heer Hin be trof het hier een industrieterrein, maar de burgemeester vond dat toch ge streefd moet worden naar maatregelen, waardoor het in de open lucht opslaan van autowrakken kan worden beperkt. Garage-zomerwoning De heer S. Keijser vertelde dat in dertijd op de hoek Bakken weg-Wester- weg een garage in de vorm van een schapeniboet is gebouwd. Gemeente ont dekte echter dat het geen garage, maar een zomerwoning werd en trad op. De bouw werd stilgelegd en de schoor steen, die erop wees dat niet conform de bouwaanvraag werd gehandeld, werd weggebroken. Maar nu heeft de betrokkene zijn plannen toch doorgezet; de garage is zomerwoning en de schoor steen staat er weer op. Dit moet zijn gebeurd met instemming van B en W. De heer Keijser herinnerde aan het 9tandpunt dat het gemeentebestuur ten opzichte van betonschuren inneemt en meende dat men in vergelijking daar mee, nu toch wel heel erg soepel was. Voorzitter wees erop, dat het bij de be tonschuren een welstandskwestie was. Wethouder Roeper zei, dat het stilleg gen van de bouw indertijd als straf maatregel was bedoeld; later hebben B. en W. toegestaan dat de ondernemer ,,De politiek van de Anti-Revolutio naire Partij is evangelisch. Je kunt ook zeggen onze politiek heeft Gods woord als grondslaq. Dat vinden wij het best denkbare beginsel en ook bij het uit oefenen van invloed op het gemeente beleid willen wij daarvan uitgaan!", zegt de heer J. Daalder, lijstaanvoerder van de A.-R., die wij gisteren naar de plannen voor de komende raadsperio de vroegen". „Het gemeentebeleid zal gericht moe ten zijn op het juiste evenwicht tussen vrijheid en gerechtigheid, gerechtigheid opdat ook de zwakkeren een royale kans krijgen. Dat alles moeten we voor al in het oog houden, als we de volgen de zaken van ons verlanglijstje willen verwezenlijken De A-R wil het particu lier initiatief bevorderen en stimuleren. De recreatie willen wij bevorderen op héél Texel, waarbij in het bijzonder wordt gedacht aan het scheppen van mogelijkheden aan de Waddenkust, wat o.a. in het belang is van de zich snel uitbreidende sportvisserij. Natuurlijk verlenen wij ook onze steun aan de tot standkoming van een jachthaven te Oudeschild en de uitbreiding van de be staande vissershaven Krachtig zullen wij de bouw van wo ningen 'bevorderen in verschilende huurklassen, óók in de buitendoi pen, opdat deze leefbaar blijven. Voorts zullen we alles in het werk stellen om op Texel de werkgelegenheid te bevor deren. Dit is een belangrijk probleem, waarvoor op korte termijn een oplossing gevonden moet worden. De A-R maakt zich soms bezorgd over het financieel beleid in de gemeente en pleit daarom voor voorzichtigheid in deze. We gelo ven dat vele Texelaars het met ons eens zijn en daarom op 1 juni op de A-R hun stem zullen uitbrengen". BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 18 tot en met 25 mei 1966 Géboren Sijbrand Jacob Albert, zv. Jacob Sijbrand Keijser en Margaretha Dros; Jannetje, dv. Hendrik W Stark en Maria Meijer; Gertjan, zv, Goosen Westerlaken en Johanna M Westen berg; Mirjam Maartje Petronella, dv. Adriaan P Zegers en Janme M. Bakker; Johannes, zv Willem Stark en Aagje Voorwinden. Ondertrouwd Martinus F. Witte en Maris M Smit. Overleden Jacob Eelman, oud 83 jaar; Aafje Hemke, weduwe van Klaas Eelman, oud 78 jaar; Ivoenraad Lucien Anna Boddaert, oud 28 jaar. JONGEMAN VLUCHTTE NAAR TEXEL Een 15-jarige jongeman uit Helmond was het schoolgaan zo beu, dat hij be sloot weg te lopen. Hij reisde zo ver mogelijk en kwam woensdagavond met de laatste boot c i Texel aan. Een per soneelslid van TESO vond de gedragin gen van de jongen verdacht. Hij zette hem bij zich in de auto en leverde hem bij het politiebureau af Daar bracht de vluchteling de nacht door. Gisteroch tend is hij door zijn ouders afgehaald. toch zijn zin kreeg, maar de schoorsteen had er niet opgemogen. De heer J. Daalder wees nog eens op de noodzaak van een parkeerterrein te Oosterend. De heer Westerlaken vroeg of Texel binnen afzienbare tijd over aardgas zal kunnen beschikken. De burgemeester beloofde bij de gasunie inlichtingen te zullen inwinnen. Veel hoop had hij er niet op. Op Texel zal een kostbaar buizennet moeten worden aangelegd. De heer Westdorp zei dat aardgas tot op heden alleen in de groot ste woonkernen beschikbaar is meestal wanneer daar reeds een buizennet was. De heer Westerlaken bracht ook een pand in Den Hoorn ter sprake, dat ge vaar oplevert voor de omgeving. De burgemeester vertelde dat getracht is met de bewoners een regeling te treffen, maar alle pogingen hebben schipbreuk geleden. Mej. A. G. Luijsterburg pleitte voor een boer, die zijn beroep binnen kort vaarwel zegt en dan van een ge deelte van een boerderij een zomer woning wil maken. Dit plan zou door de gemeente zijn afgewezen, een be slissing die mej. Luijsterburg betreurde De burgemeester beloofde de zaak te zullen nazien. De heer ,F. L. de Grave maakte zich bezorgd over de stukken agrarische grond, die in het recreatie- plan temidden van recreatiegebied zijn geprojecteerd. De eigenaars zouden deze gedwongen tot grasland moeten maken. De burgemeester zei dat deze bestem ming nog niet vast ligt. Aan- en opmer kingen zijn mogelijk als binnenkort de bestemmingsplannen ter tafel komen. De Koninklijke Luchtmacht is bezig met een diepgaand onderzoek naar de oorzaak van het neerstorten van de F 84 F („Thunderstreak") straaljager, dinsdagmiddag om tien voor half twee in de polder Eierland. Bij het ongeluk kwam de vlieger, de 28-jarige reserve eerste luitenant K. L. A. Boddaert uit Uden om het leven. Hij heeft vergeefs getracht zich met de schietstoel te red den. De piloot was gehuwd en vader van twee kinderen. In tegenstelling tot geruchten, die dinsdagmiddag de ronde deden, was hij de enige inzittende van het ramptoestel Met drie andere vliegtuigen van het zelfde type was deelgenomen aan schietoefeningen boven de Vliehors Toen de vliegers zich gereed maakten om naar hun basis Eindhoven terug te keren, meldde luitenant Boddaert over de radio dat zich in de motoi een explosie had voorgedaan en dat hij koers zou zetten naar Texel om er daar uit te springen Daarop werd het con tact met de grondpost verbroken. Een inktzwarte rookkolom, die enkele se conden later boven Texel opsteeg, wees erop dat het toestel was neergestort, maar naar het lot van de vlieger moest men voorlopig gissen. Er werd alarm geslagen en een luchtmachthelicopter van Terschelling kwam in actie om een onderzoek in te stellen. Omdat men er aanvankelijk rekening mee hield, dat de vlieger in zee terecht gekomen was, werd de reddingsdienst van De Cocks- dorp verzocht uit te varen. Ook de Marineluchtvaartdienst werd gevraagd uit te zien. Voordat de reddingboot in het water kon worden gebracht, kwam het bericht, dat zoeken niet meer nodig was. Op korte afstand van het branden de wrak van zijn toestel, had men het lichaam van luitenant Boddaert ge vonden. Hij moet op slag dood zijn geweest. Explosie Kort nadat de vlieger melding had gemaakt van de moeilijkheden, moeten zich meer explosies in het toestel heb ben voorgedaan. De Thunderstreak raakte in brand, minderde snel hoogte, verloor zijn staart en sloeg met een Ecu kwartier nadat het toestel was neerj»cstorf maakten wij deze opname van dc hevig bran dende wrakstukken. In verband met mogelijk explosiegevaar (munitie aan boordhield de politie het publiek op veilige afstand. ter plaatse was, zorgde ervoor dat ieder op afstand werd gehouden, Nadat daar voor toestemming was gegeven, bluste de brandweer de vlammen Later in de middag arriveerde een uit zes personen bestaande commissie van onderzoek op Texel, waarna het lijk van de vlieger naar de vaste wal kon worden afge voerd. De wrakstukken werden gister ochtend geborgen en meegenomen voor onderzoek. Een eind verder kwam de schietstoel neer, die wel in werking is gekomen maar het leven van luitenant Boddaert niet heeft kunnen redden. doffe klap in een zee van vuur te plet ter. Op het laatste moment moet iuite- nant Boddaert nog hebben getracht zich met zijn schietstoel in veiligheid te stellen. Hij heeft het brandende toestel verlaten, maar dit gebeurde op zo'n ge ringe hoogte, dat de grote parachute geen gelegenheid meer had zich te ont plooien. Hij moet op slag dood zijn ge weest. De schietstoel kwam ongeveer 70 meter noordelijker terecht. De straaljager lag op een perceel bouwland van De Wolf, ten oosten van hoeve „De Wamberg", enkele honderden meters rechts van de Hoofdweg. De staart van de Thunderstreak kwam op het land van A Dros, „De Volharding' terecht. In Den Burg werd om half twee brandalarm gegeven en dit was er mede de oorzaak van dat veel nieuwsgierige automobilisten naar de plaats van de ramp snelden De politie, die zeer snel

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1966 | | pagina 1