Cjrocn c2wartsjexels in het harL, l'.r.il.l.. k.l .1'. en V.V.D. leden grote verliezen TEXELS BELANG": DRIE ZETELS WIJ STELLEN U VOOR: DE NIEUWE RAAD Boerenpartij en P.S.P. haalden het niet 55 VRIJDAG 3 JUNI 1966 TEXELSE 79e JAARGANG No. 807» COURANT Uitgave N.V. v/h Langeveld de RooU Postbus 11 - Deo Burg, Texel - Tel. 2058 Redaktie: Harry de Graaf, Wilhelminalaan 33. Deo Burg, tel. 2058, 's avonds 2382. Nooit hebben gemeenteraadsverkiezingen op Texel zulke verschuivingen te zien gegeven als die van woensdag j.l. De belangrijkste oorzaak daarvan was ongetwijfeld het succes van de groepering Texels Belang, die 1264 stemmen verzamelde en zich daarmee verzekerde van drie zetels in de nieuwe ge meenteraad. Dit ging ten koste van de Partij van de Arbeid, die 1520 stemmen kreeg en daardoor twee zetels verloor. Ook de KVP die 1172 stemmen kreeg, verloor een zetel. De CHU daarentegen bleef gelijk met 553 stemmen en twee zetels. De AR kreeg 564 stemmen, kreeg er dus een zetel bij en zit daardoor nu met twee vertegenwoordigers in de raad. De VVD leed een grote neder laag. Deze partij haalde slechts 462 stemmen (bij de laatstgehouden statenver kiezingen stemden S12 Texelaars op de VVD) en verloor daardoor één zetel. Ook de Boerenpartij verloor een groot deel van haar aanhang: 274 stemmen (statenverkiezingen 465). De PSP zakte van 217 naar 179 stemmen. De gemeen teraadsverkiezingen gaven dus, samenvattend, het volgende resultaat te zien: PvdA 4 zetels, KVP 3 zetels, CHU 2 zetels, VVD 1 zetel, ARP 2 zetels, Texels Belang 3 zetels. De groepering Texels Belang zal in de raad vertegenwoordigd worden door de heren Barendregt, Joustra en Standaart, die de grootste aantallen stemmen op zich verenigden. Bij de andere partijen worden 't de eerstgenoemden op de lijst. De nieuwe raad komt er dus als volgt uit te zien: PvdA: C. H. Roeper, J Koning-Bruin, J. J Westdorp en A Dros Bzn.; KVP: J. A. Witte, P. Smit en L. Zijm; Texels Belang: J. Barendregt, C. Joustra en F. Standaart; CHU: A. G Luysterburg en G. Westerlaken, ARP: J. Daalder en J. Gernaat; VVD; S. Keij- ser Jaczn., Zes raadsleden werden niet herkozen, t.w. de heren A, Welboren, J. K. P Zwan, F L. de Grave, Th. R Hin, N van Schoonhoven en mevr G. Vnjdag- Keijser. (De heer Hin had zich niet herkiesbaar gesteld). De uitslag van de gemeenteraads verkiezing is zodanig, dat het moeilijk zal zijn bij de wethoudersverkiezing iemand te vinden, die op de steun van een groot aantal Texelaars kan rekenen. FOLKLORE AAN BEGIN VAN NIEUW SEIZOEN De tijd, dat de Texelse Folklorever- eniging haar activiteiten gaat ont plooien, nadert weer met rasse schre den, De gasten komen in groten getale naar ons eiland om te genieten van Texels mooie landschap en natuur. Zij vertoeven aan het strand bij mooi weer, ze wandelen en fietsen in de Dennen en zij bezoeken de diverse aardige Texelse dorpjes. Wanneer hen ter ore komt, dat er op de woensdagen folkloristische programma's worden verzorgd in Den Burg, dan brengen zij ook daér een be zoek. Dat geeft een prettige afleiding. Duizenden hebben de laatste jaren ge noten van de kinderdansen, van de volksdansgroep, van de Boerenkapel, van de folkloristische costuums, van de handwerkslieden, schapen scheren, de hoefsmid enz. enz. Wat zijn er niet vele foto's genomen van de mensen, die in het schandblok stonden! Om dit alles wéér te realiseren is veel geld nodig. Gelukkig zijn er aangeslotenen van de Verschijnt dinsdags en vrijdags. Bank: Nederl. Middcnstandsbank; Coöp. Boe renleenbank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ2,95 p. kw. -f 30 ct. incasso. Advert.: familieberichten 14 ct. p. mm.; andere advert. 12 ct. p. mm. Stichting Folklore geweest, die hun bij drage reeds stortten. Maar van velen ontvingen we nog niets. Onze bankre kening bij de Nederlandse Midden- standsbank wacht met smart op U. Vult U s.v.p. meteen even Uw bijdrage in op het betreffende formuliertje? Wij vra gen slechts een paar minuten werk van U, waar tegenover staat, dat wij gedu rende twee maanden een folkloristisch programma kunnen verzorgen voor de gasten, die ook Uw gasten zijn! Handwerkslieden Om tot- een grotere spreiding van handwerkslieden in Den Burg te komen, verzoeken wij ieder, die tegen een ver goeding aan ons programma wil mee werken. zich telefonisch op te geven bij mevr. D. v. Sambeek-Schrama (tel. 2696). Op de woensdagen moet Den Burg 's middags vol zitten met netten- boeters (-sters), kantklossers, klompen makers, schapenscheerders, enz. Costuums Vele costuums blijven 's zomers in klerenkasten hangen Dit is heel jam mer. De gasten zien U er graag in lopen Haalt U ze tevoorschijn, trek ze aan, en zie hoe enthousiast de gasten zijn. Denkt U er aan, dat er speciale auto bustochten naar Texel worden georga niseerd, juist om die costuums.' Wat een anti-reclame, als haast niemand zich in dat fraaie gewaad vertoont! Laten we daarom proberen deze zomer (en de volgende zomers) alle aanwezige cos tuums te gebruiken. Ze zijn er toch voor aangeschaft? Bestuur Texels Folklore C. H. Roeper (PvdA) J. Koning-Bruin (PvdA; Tl A. G. Luysterburg (CHU) jt G. Westerlaken (CHU) .1. .1. Westdorp (PvdA) J. Barendregt (Texels Belang) J. Daalder (ARP) A. Dros Bzn. (PvdA) C. Joustra (Texels Belang) J. Gernaat (ARP) L. Zijm (KVP) P. Smit (KVP) S. Keijsci (VVD) F. Standaart (Texels Belang) J. A. Witte (KVP)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1966 | | pagina 1