(jroen 'wartsjexelsin het Zilveren priesterfeest gevierd met geslaagde revue in Casino kinderstoelen Twee avonden met goed programma P.T.T. heft postkantoor te De Waal op Het zit de landbouw dit voorjaar niet mee Ernstige schade in granen en bieten Moerbeek's 17 e eeuw se kerkklok opgevist J DINSDAG 7 JUNI 19S6 TEXELSE 79e JAARGANG No. 8071 Uitg&Te N.V. T/b Langeveld de Rooty Postbus 11 - Den Borg, Texel - Tel. 2058 Redaktle: Harry de Graaf, Wilhelminalaan 33, Den Burg, tel. 2058, avonds 2382. COURANT De vierinq van het 40-jariq priester jubileum van pastoor C. P. G. Persoon is donderdaq- en vrijdaqavond voort- qezet met de opvoerinq van een revue in „Casino", waaraan door diverse vereniqinqen uit de parochie werd meeqewerkt. Voor de vele bezoekers zijn het onqetwijteld qenoeqelijke avonden qeworden, hoewel het pro- qramma niet alleen uitbundiq-feeste- lijke punten bevatte. De eerste avond werd ook bijqewoond door de meeste kapelaans, die tijdens het pastoraat van de pastoor in Den Burq hebben qestaan. Na afloop maakten velen van de qeleqenheid qebruik de kennisma- kinq met hen te vernieuwen. Vóór de pauze werd op oriqinele wijze aandacht besteed aan het onder werp „roepinq". De kapelaans Boiler- man en De Boer hadden een achttal schetsen qeschreven, voor de helft ont leend aan de Heiliqe Schrift; voor de andere helft waren het huiselijke eiqentijdse qebeurtenissen. Voor de uitbeeldinq zorqden de leden van de toneelveieniqinq Sint Jan, deze keer aanqevuld met diverse qastspelers. De korte toneelstukjes wilden een ant woord qeven op de vraaq of iemand geroepen is God op bijzondere wijze te dienen of niet. Voor wat betreft de bijbelse taferelen was men onder meer getuige van de roeping van Samuel tot profeet en de roeping van Maria tot de moeder van God. In de moderne huiselijke sfeer zag men hoe een jongeman ertoe komt naar het seminarie te gaan en ook hoe hij aan twijfel onderhevig is. De roeping van de vrouw tot de religieuze staat kwam ook aan de orde. Naar voren werd ge bracht, dat het niet alléén de roeping is, die iemand ertoe doet besluiten naar het seminarie of het klooster te gaan, maar ook het milieu, waarin de jongen of het meisje opgroeit. De presentatie was ongeveer gelijk aan die van de passiespelen, die de leden van Sint Jan in de kerk opvoerden. Het was niette min een experiment, nu er sprake was van een publiek, dat met andere ver wachtingen naar de zaal was gekomen. Het gedeelte van het publiek dat deze opvoering waardeerde, zou nog groter ZELFGEBOUWD ZEILJACHT TE WATER GELATEN OUDESCHILD Zaterdagochtend is het zelfgebouwde zeiljacht van de heer J. Betsema uit Oost tewater gelaten. Dit gebeurde te Oudeschild met behulp van de kraan van de combinatie J. Bakker Het 6 meter lange jacht is een eigen ontwerp van de heer Betsema. Hij werkte er ruim een jaar aan. Bij het schilderen en impregneren met polyeather kreeg hij hulp van de heer A. Kooger. Het scheepje kreeg de naam „Addy" en heefi een (klein) hgplaatsje gekregen nabij de scheepshelling. De P.T.T. heeft besloten het hulppost kantoor te De Waal op te heffen. Ge bleken is dat verdere exploitatie van dit kantoor onaanvaardbaar hoge kos ten met zich meebrengt. Er zullen ech ter voorzieningen worden getroffen, om de Waalders in de gelegenheid te stel len hun postzaken te laten behartigen, zonder dat zij daarvoor naar Den Burg moeten. Op 1 april j.l. heeft mevrouw I. Roe per-Roep, de kantoorhoudster wegens het bereiken van de pensioengerechtig de leeftijd de P.T.T. verlaten. Het gerin ge aantal handelingen dat jaarlijks op het kantoor wordt verricht (drie tot vierduizend) wettigen het verdere voort bestaan van de postinrichting niet. Van de zijde van het postdistrict Haarlem werd ons meegedeeld, dat de verhouding tussen exploitatiekosten en het aantal handelingen niet het enige criterium is voor de vraag of een post inrichting al dan niet dient te worden opgeheven. Ook het te leveren dienst betoon speelt hierbij een rol. In dit ge val gaf het wel zeer geringe aantal werkzaamheden in het kantoortje ech ter wel de doorslag. De bedrijfsleiding van de P.T.T. heeft dan ook besloten het kantoor met ingang van 1 juli 1966 op te heffen. Als compensatie zullen de inwoners van De Waal in de gelegen heid worden gesteld hun postzaken aan huis af te doen. De bestellers uit Den Burg zullen hiermee worden belast. Voor het innen van A.O.W., het kopen van postzegels, kortom voor vrijwel al les waarvoor men zich tot op heden in het kantoor moest vervoegen, kan men na 1 juli bij de besteller terecht. Voorts zal in De Waal een openbare telefoon cel worden geplaatst alsmede een brie venbus. zijn geweest als de spelers wat meer enthousiasme aan de dag hadden gelegd. De enige, die opvallend goed speelde, was de heer A. Verberne. Toch ver dient dit experiment voortzetting en navolging. Vervolgens bracht het paro chieel dameskoor het „Looft den Heer" van Albert de Klerk ten gehore. Geestelijke cabaretiers Na de pauze kwam het vrolijke ge deelte van de avond aan bod en hieraan zullen alle bezoekers ongetwijfeld goede herinneringen bewaren Na een huidelied op het jubileum van de pas toor kwamen, in afwijking van het pro gramma, de kapelaans J Stam en Tuijn op het toneel, als kapitein en stuurman van een marinevaartuig. Zij wisten hun reputatie als succesvolle cabaretiers gestand te doen in een voordracht rond een koffer, die geadresseerd was aan pastoor Persoon (Bolle Keessie) ten tijde van zijn priesterstudie, maar nooit bij hem was aangekomen en eerst nu was teruggevonden. De begeleidende brief van de afzendster (Opoe Persoon) zowel als de inhoud van de koffer, waren aanleiding tot veel gelach. Veel bijval Zeer veel bijval oogstten ook de Texelse Thomasvaer en Pieternel, ge speeld door mevrouw L. van Heerwaar- den-Gieles en mevr. D. de Graaf-Graaf. Zij brachten een bijzonder uitvoerige tekst op rijm, vol satire en „rake" op merkingen. Alles had betrekking op de Pastoor en hetgeen hij in de afgelopen jaren op Texel heeft gedaan. Daar wa ren heel veel gekke dingen bij en omdat er nog een schepje bovenop gedaan was, werd er heel wat gelachen. Volgens velen was dit optreden wel het hoogte punt van de avond. Beeldkroniek De revue werd besloten met een beeldkroniek, ook betrekking hebbend op het Texelse pastoraat van Pastoor Persoon. Er werden dia's geprojecteerd, die van geluid waren voorzien. Het zou goed zijn geweest als de makers eerder waren begonnen met het treffen van de nodige voorbe reidingen. Nu werd duidelijk, dat bij het commentaar op de band lang niet steeds de erbij behorende foto's be schikbaar waren, maar soms was ook het tegendeel het geval als in te snel tempo een reeks dia's moest worden geprojecteerd, omdat anders de tekst niet kon worden bijgehouden. Jammer was het, dat hetgeen op deze wijze naar voren gebracht werd, niet geheel actu eel meer was. In het begin werd nl. nogal forse kritiek geuit op het feit dat de pastoor er een hond op nahield, die agressief is en daarom in Den Burg een beruchte verschijning is geworden. Dit laatste had d4 pastoor enkele dagen te voren reeds ingezien (nadat hijzelf was gebeten!) en hij had het dier daarom laten afmaken. In het afgelopen jaar hebben diverse mensen met de scherpe tanden van de bouvier kennis gemaakt. In één geval heeft een parochiaan na een beet geruime tijd rust moeten hou den. Zelfs de dierenarts, die met het afmaken van het dier was belast, werd hevig in de hand gebeten, voordat hij de executie kon voltrekken. Toch slaagde men er in een goed beeld te geven van wat de pastoor in zijn parochie heeft volbracht, maar ook van de vele kapelaans, die hem daarbij terzijde stonden. Ontroerd Duidelijk ontroerd sprak pastoor Per soon aan het Slot van de avond een dankwoord. Hij toonde zich zeer onder de indruk van de hulde, die hem was gebracht, maar waardeerde het bijzon der, dat men daar ook de kapelaans in had betrokken. De avond vond hij een geweldige manifestatie, een gebeurte nis, die herinneringen oproept aan het Rijke Roomse Leven. „Hier leeft nog iets wat wellicht elders niet meer leeft!", aldus de pastoor, die vond dat op deze wijze de band tussen priesters en parochianen verstevigd was. Hij vroeg voorts medewerking bij hetgeen nog moet worden verwezenlijkt en hoopte, bij leven en welzijn, ook het gouden jubileum te kunnen meemaken op Texel. We stellen ons voor, dat wanneer een niet-agrariër „per ongeluk" zijn blik over deze rubriek laat gaan en het kopje van dit artikel leest, de neiging heeft om op te merken: „Er is in de landbouw ook altijd wat te klagen". Waarschijnlijk is het waar, dat de meeste klachten over de weersomstan digheden van de zijde van de agrariërs komen. Dat hoeft niet te betekenen, dat deze volksgroep eerder klaagt dan mede-burgers. Het is eenvoudig een gevolg van het feit, dat geen andere groep zo afhankelijk is van regen, droogte, zon en wind als de boeren. En als we dit hebben vastgesteld kunnen we rustig vaststellen, dat er voor de agrariërs alle reden is om te zeggen, dat het dit voorjaar voor hun bedrijven niet mee zit. Koude en natte maanden Een bekende uitspraak voor agrariërs is: „Een droge maart en een natte april, is wat de boer wil". Die droge maand maart hebben we niet gehad. En dit betekende, dat alleen de akkerbouwers op de drogere en lichtere gronden de kans kregen om de grond te bewerken en de granen te zaaien. Een enkele akkerbouwer heeft het zelfs gewaagd in deze maand de suiker bieten te zaaien. Er zijn over deze „haast" voor collega-akkerbouwers heel wat opmerkingen gemaakt, die er allen op neer kwamen, dat deze vroege boe ren dit jaar de kous toch wel op de kop zouden krijgen Achteraf blijkt deze zorg overbodig te zijn geweest, want deze vroege percelen behoren zeker niet tot de slechtste. De „natte april" hebben we wel ge kregen. Maar die was dit jaar niet op z'n plaats. De werkzaamheden, die nor maal in maart moeten gebeuren moes ten dit voorjaar worden verschoven naar april. Wat de temperatuur betreft MEUBELHANOEL Den Burg Tel. 2572 had april inderdaad een maart-achtig karakter, maar ook deze maand was weer nat. Dit betekende, dat op diverse bedrijven in de eerste helft van de maand de grond niet bewerkt kon wor den. De zaaitijd van de granen is daar door op heel wat bedrijven een maand en soms zelfs wel 6 weken later geval len dan gewenst is. De ervaring is, dat als regel voor een hoge opbrengst een lange groeiperiode van belang is. Dat zit er voor dit jaar niet meer in. Scherp drogend De maand mei heeft niet alleen een aantal werkelijk zomerse dagen ge bracht, maar ook dagen met zeer sterk drogend weer. Door de overmatige ïe- genval in de eerste maanden van dit jaar heeft de structuur van de grond ernstig geleden. De algemene gedachte was dan ook, dat de groei van de ge wassen alleen voorspoedig kon verlopen als er regelmatig niet te grote hoeveel heden water zouden vallen. Een eerste gevolg van de minder goede structuur is nl., dat de grond spoedig hard en stug wordt. De beworteling van de planten is daardoor minder goed, waardoor vrij spoedig watergebrek ontstaat. Het sterk drogende weer heeft echter op een aantal bedrijven al direct ern stige moeilijkheden gegeven Toen de grond eenmaal bewerkt kon worden, droogde deze zo sterk op, dat onvol doende vocht aanwezig was voor de kieming, van het zaad. Het is op het mo ment geen zeldzaamheid als je percelen aantreft waar op grote gedeelten het zaad nog droog in de grond ligt. Dit geldt zowel voor graan als voor bieten. Op één van de Texelse bedrijven, waar het graan pas heel laat gezaaid kon worden is twee-derde gedeelte van de oppervlakte nog „kaal", omdat de grond zo droog is, dat het zaad nog onver anderd ligt. Het is duidelijk, dat hier geen sprake meer kan zijn van een enigszins redelijke opbrengst. Emstige verstuivingen Maandag 23 mei was voor ons eiland een zeer schadelijke dag. In jaren heeft boven ons eiland niet zo'n stofwolk ge hangen als deze dag het geval was. Het waren niet uitsluitend de lichte, droge en humusarme gronden in de polders, die deze dag stoven. Percelen, die men nooit eerder had zien stuiven, lieten ook nu grote stofwolken zien. Het waren speciaal ook de percelen in de omgeving van Den Burg, die in bewerking waren bij de Ruilverkaveling en die juist klaar lagen om ingezaaid te worden met gras- Verschljut dinsdags en vrtydags. Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coöp. Boe renleenbank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ2,95 p. kw. -f 30 ct. incasso. Advert.: familieberichten 14 ct. p. mm.; andere advert. 12 ct. p. mm. JEUGDIGE SPORTVISSER VING GEMERKTE BOT Het Rijksinstituut voor Visserij- onderzoek te IJmuiden voorziet van tijd tot tijd grote hoeveelheden jonge plat vissen van een merk om te kunnen na gaan, welke omzwervingen deze dieren in hun leven maken. Af en toe worden dergelijke vissen gevangen, maar het gebeurt zelden, dat een sportvisser er een aan de haak krijgt. De 9-jarige Albert Buning uit Oosterend, die samen met zijn 7-jarig broertje bij Oost aan de dijk de hengelsport beoefende, haalde echter zo'n gemerkte vis op. Het was een bot, die hij op last van zijn vader bezorgde 'bij de heer H. A. Beumkes, 't Horntje. Deze heeft inmiddels voor doorzending gezorgd en de jonge sport visser als compensatie een premie van ƒ1.75 uitgekeerd. Vorig jaar haalde ook de heer S. Langeveld uit Den Burg een gemerkte platvis op. TWEE VOLKSWAGENS BOTSTEN Donderdagochtend kwamen op de on overzichtelijke hoek Kadijksweg en de weg naar „Nieuw Leven" twee Volks wagens met elkaar in botsing. Op de Kadijksweg reed de heer R. Zijm, die de heer N. Eelman door het hoogopgaande struikgewas te laat opmerkte. Beide wagens werden flink beschadigd. De wagen van de heer Eelman moest worden weggesleept; de andere kon op eigen kracht een garage bereiken. DS. A. F. GOEDENDORP NAAR MAASTRICHT Ds. A F. Goedendorp zal zondagmid dag 12 juni 1966 afscheid nemen van de Gereformeerde Kerk van Nieuwdorp op Zuid-Beveland en veertien dagen later, n.l. zondagavond 26 juni 1966, na vooraf in de morgendienst te zijn bevestigd door ds. D. A. Vogel uit Geleen, intrede doen als predikant van de Gereformeer de Kerk van Maastricht, waar hij be roepen is in de vakature van ds. D. Kronemeyer, die op 23 januan van dit jaar (196*6) naar Leiden is vertrokken en die daar veertien dagen later intrede heeft gedaan. Adrianus Franciscus Goedendorp werd op 26 oktober 1922 uit een hoofd- onderwijzersgezin te Hazerswoude ge boren. Nadat de heer Goedendorp op 8 juli 1950 na praeperatoir examen door de classis Rotterdam was beroepbaar verklaard in de Gereformeerde Kerken in Nederland werd hij op 26 november van datzelfde jaar (1950) door ds. M. N. de Wolf uit Siddeburen in de provincie Groningen, toen nog predikant te Oos terend, 'bevestigd als predikant van de Gereformeerde Kerk van Den Burg. Op 1 december 1957 verwisselde ds. Goedendorp deze Kerk met die van Nieuwdorp in de classis Goes, waar hij is bevestigd door ds. J. van der Leek, toen nog predikant van de Gerefor meerde Kerk van Kapelle - Biezelinge op Zuid-Beveland zaad, of die al ingezaaid waren, die er voor zorgden, dat ook Den Burg in de stofzóne kwam te liggen. Deze zandverstuivingen hebben voor al voor de jonge bietenplanten ernstige gevolgen gehad. We schatten de opper vlakte bieten, die volkomen vernield is, op minstens 20 ha. Daarnaast zijn er veel percelen, waarvan een gedeelte verstoven is, terwijl practisch alle per celen bieten een ernstige terugslag heb ben gekregen door Wind- en stof schade Ook een aantal percelen graan en aard appelen heeft flinke schade opgelopen. In een aantal gevallen heeft men door het strooien van stalmest of het spui ten van drijfmest nog getracht de schade te voorkomen of te beperken. Hoewel dit op zichzelf goede middelen zijn om het stuiven te voorkomen kwam de redding in dit geval veelal te laat. Grasboeren Het koude voorjaar is ook van in vloed geweest voor de grasgroei. Deze is laat begonnen en 'bij het maaien van de percelen, die bestemd zijn voor het in kuilen blijkt de opbrengst niet mee te vallen. Op het moment is het voor een vlotte groei van het grasland veel te droog. De laatste jaren waren we er aan ge wend geraakt, dat na het maaien van de voor kuilgras bestemde percelen slechts 2 wegen nodig waren om een koeienweide klaar te maken. Op het moment ligt dit heel anders. Zelfs de vroegst gemaaide percelen vertonen een slechte nagroei. We voorzien op de veebedrijven ern stige moeilijkheden als de weersomstan digheden niet spoedig veranderen. Op veel bedrijven is, mede door de gun stige weersomstandigheden voor de grasgroei in de laatste jaren de veebe zetting opgevoerd. Het zal dit jaar moe ten blijken of men met deze opvoering te ver is gegaan. Uiteraard is het zaak om alles in het werk te stellen, om, zodra de weersomstandigheden gunstig zijn alle hulpmiddelen te gebruiken om de achterstand, die er op dit moment is in te halen. OUDESCHILD De TX 88 „Anna Maria", kreeq ter hooqte van Petten een kerkklok in de netten. Het was een klein model bronzen luiklok met een qewicht van 25 kq. De klok droeq het op schrift: „Me fecit daventnee 1672 Gerrit Schimmel". De vertalinq van deze latijnse tekst: „Ik ben qemaakt te Deventer 1672 Gerrit Schimmel. Schipper Boom is nu beziq uit te zoeken hoe de klok in zee terecht is gekomen. Omdat het voorwerp enkele honderden meters uit de kust werd opqevist, is het moqelijk dat het afkomstiq is van het oude dorp Petten, dat door de zee is verzwolqen. Het is ook moqelijk, dat de kerkklok op een schip als scheepsbel werd qebruikt. Het dinq was klok- qaaf", was echter sterk beqroeid en bevatte qeen klepel. N.H. GEMEENTE DE COCKSDORP- EIERLAND BESTAAT 125 JAAR DE COCKSDORP De N.H. Ge meente De Cocksdorp-Eierland, officiëel genaamd Hervormde Gemeente Eijer- land, bestond gisteren 125 jaar. Op be scheiden wijze, zonder officiële receptie of uitbundig feestvertoon, zal dit feit zondag a.s. worden herdacht, tijdens een kerkdienst in de N.H. Kerk te De Cocksdorp, 's morgens 10 uur. Men heeft daarvoor alle nog in leven zijnde predikanten, die vroeger de ge meente hebben geleid, uitgenodigd. Aanwezig zullen zijn ds. Plug, ds. Papi- neau Salm en ds Dekker Zij zullen na afloop van de dienst ieder het woord voeren. Zondagmiddag zal in „Bethel" te Zuid-Eierland een gezellige bijeen komst voor de gemeenteleden worden gehouden. VERLEENDE BOUWVERGUNNINGEN In de afgelopen maand werden door burgemeester en wethouders aan de na volgende personen, zaken en instellin gen de daarbij omschreven bouwver gunningen uitgereikt De heer C. Vlaming te Oosterend, voor de verandering van een woning in de Peperstraat; de heer K Lap te Den Hoorn, voor de bouw van een land- bouwschuur aan de Hemmerkooiweg; de heer J. A. Por te Groningen, voor de uitbreiding van een bedrijfsruimte aan het Mienterglop; de heer J Hin Jaczn Spang, voor de 'bouw van een landbouwschuur aan de Spangerweg; de heer A. M. Tollenaar te De Koog, voor de verandering van een woonhuis aan de Pijpersdijk; de heer J. Pranger te Gerritsland voor de verandering van een gevel aan het Gerritslanderdijkje; de heer H. de Graaf te Den Burg, voor de bouw van een woning aan de Keesomlaan, de heer J. Kuip te De Westen, voor de uitbreiding van een landbouwschuur aan de Wester weg; de heer C. Moeijes, K 84f, voor de bouw van bergingen aan de Californiëweg; de heer J. D. Roeper Jaczn., voor de bouw van een woonhuis aan de Keesomlaan; de N.V. TEM te Den Burg, voor de bouw van een trafohuisje aan de Witte- weg; de heer K. C. Zoetelief te De Waal, voor de bouw van een schuur aan de Langewaalsweg; de heer P. Spanjer te Den Burg, voor de bouw van een woon huis met garage aan de Beatrixlaan; mevr. Reijssel'berghe-Verboom te Rot terdam, voor de uitbreiding van een woonhuis aan de Ruijslaan te De Koog; de heer S. Lap te Den Hoorn, voor de verandering van een woonhuis aan de Herenstraat; de heer P. R Buis te De Cocksdorp, voor de bouw van een ga rage/berging aan de Joan Hodshon- straat; de heer C. J. Reij te Den Burg, voor de bouw van een berging aan de Boogerd; de fa. Moerbeek te Den Burg, voor de uitbreiding van een winkel in de Parkstraat; de heer J. C. Rab N.V., voor de verandering van een loods aan de Heemskerckstraat; de heer D. Boot te De Waal, voor de verandering van een woonhuis; het Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium te Amster dam, voor de uitbreiding van het labo ratorium bij de vuurtoren; de heer P. Breman te Oosterend, voor de bouw van enkele dakkapellen aan een woning aan de Achtertune; N V. Caltex Nederland N.V., voor de bouw van een benzine station aan de Badweg; de heer Joh. de Graaf, P.H. Polder, voor de bouw van een loods aldaar; de heer P H. de Porto te Den Burg, voor de bouw van een garage aan het Schilderend; en de heer P. L. Duinker te Bakkum, voor de ver andering van een woonhuis in Spang. OPENINGSUREN OPENBARE BIBLIOTHEEK Leeszaal cn bibliotheek: maandag 11 tot 12 uur; woensdag 14.30 - 15.30 uur en 19.30 - 21.30 uur; vrijdag 19.30 - 21.30 uur. Jeugd: woensdag en vrijdag van 15.30 - 17.30 uur. Leeszaal (geen uitlening): maandag 15.30 - 17.30 uur en 19.30 - 21.30 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1966 | | pagina 1