Cjroen ZwartsJexels in het harL, Waardevol duinterrein wordt tot landschapstuin verheven Zoveel mogelijk vrijheid in beschermd gebied Maatregelen nodig om afbraak binnenduinen te stoppen Vrijheid beknot? De Buteriggel Atlanta Kivintet FILM NIEUWS De kunst van het reizen VHUDAG 10 JUNI 1966 79e JAARGANG No. 8072 T EX E LS ECOU RANT Uitgave N.V. v/h Langcveld de Root) Postbus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2058 Redaktie: Harry de Graaf, Wilhelminalaan 33, Den Burg, tel. 2058, 'i avonds 2382. Dat onze duinen in gevaar verke ren, is geen nieuws. Het is be kend dat de zee bij elke storm massa's zand opslokt en dat Rijkswaterstaat ten koste van vele mil joenen, alles in het werk stelt om deze ontwikkeling te stoppen. In dit artikel willen we het niet hebben over de buitenduinen, maar over het land schap daarachter, dat we gewoonlijk niet beschouwen als zeewering, maar als een fraai ongerept gebied, waar het goed toeven is. Dat deze binnen duinen óók gevaar lopen, is een min der bekend, maar ernstig feit, waar we de zee niet de schuld van kunnen ge ven. Degenen, die belast zijn met de instandhouding van deze binnendui nen staan voor een moeilijke taak. Het behoud zou waarschijnlijk zijn verze kerd, wanneer men alles zonder meer zou afsluiten, maar daarmee is het be lang van de mens, die steeds meer behoefte zal krijgen aan ruimte en rust, niet gediend. Loopt de schoonheid van het Texels binnenduin ernstig ge vaar „Helaas wel", zegt Gerrit J. de Haan, directeur van het Texels Museum. „De mensen richten er enorme schade aan, zonder het zelf te beseffen. Als de toe risten en Texelaars, die regelmatig in de duinen zijn, zouden weten hoe ge voelig de vegetatie is en hoe lang het duurt voordat de natuur beschadigingen zelf heeft hersteld, zouden ze ongetwij feld veel voorzichtiger zijn. Voorlich ting is dringend nodig en wel op een zodanige wijze, dat men ervan door drongen wordt dat hier sprake is van een kostbaar en onvervangbaar goed, dat in het eigen belang beschermd moet worden." Verontwaardiging De heer De Haan leidde ons gisteren rond in een 35 ha. groot duingebied, ge legen aan de Ruijsweg en de Randweg. Dit terrein is sedert enkele weken voor het publiek afgesloten en de wijze waarop dit is gebeurd, heeft hier en daar verontwaardiging opgewekt. Hoe wel dit gebied bepaald niet als vogel broedplaats kan worden beschouwd, zijn bordjes „verboden toegang" ge plaatst en zijn de grenzen gemarkeerd met palen en prikkeldraad. „Dat we op deze manier de zaak moesten afsluiten vinden we minstens zo vervelend als de toeristen, die er zich aan storen," zegt De Haan, „Maar we konden niet langer aanzien, dat een der fraaiste stukken duin werd opgeofferd aan de mensen, die zonder enig begrip voor de levende natuur overal doorheen lopen en bij elke stap schade aanrichten, die zich in geen jaren herstelt. De binnenduinen zijn bijzonder gevoelig. De vegetatie voert er een harde strijd tegen de ele menten en er is maar heel weinig nodig om de planten het onderspit te doen delven." Kale plekken Dat dit geen gezocht argument is, toont De Haan aan met tal van voor beelden. Hij wijst op de vele kale zand plekken, temidden van de begroeiing. „Kijk daar hebben mensen gelopen, misschien jaren geleden en daarbij werden gaten getrapt in dat fijne, brosse plantentapijt. De wind deed de rest." Staatsbosbeheer doet alles om het duin intact te houden. Om de planten de gelegenheid te geven zich te her stellen werden de stuifgaten bedekt met dennentakken. De Haan wijst op een plaats waar dat een jaar of acht ge- GESLAAGDE BEJAARDENRIT DE WAAL De bejaarden van De Waal en omgeving hebben zondag weer genoten van de schoonheid van Texel, tijdens een bejaardentoch, die werd be gunstigd door ideale omstandigheden. De tocht werd onderbroken bij de heer Hillen (die gratis consumpties aanbood!) en op Loodsmansduin. Na afloop stond de broodmaaltijd in het dorpshuis ge reed. Voor muzikale opluistering zorg den Leni Broekman (gitaar), Emmy Bakelaar (accordeon en gitaar), Ineke Plaatsman (accordeon) en Ariena Ver- ijzer (accordeon/zang). De heer Dros (Bargerhof) vertelde iets over zijn reis per Greyhoundbus dwars door Amerika en liet een reeks mooie dia's zien. Aan het slot van de bijeenkomst bracht de heer J. van Heerwaarden dank aan ieder, die aan het succes van deze bejaardendag had bijgedragen. leden is gebeurd. „Kijk, de takken zijn nu praktisch verrot, maar in al die tijd zijn de planten niet verder gekomen dan een heel bescheiden groen waasje. Je kunt rustig zeggen dat het bescha digde duin tenminste tien jaar nodig heeft om weer enigszins groen te wor den. Dat geldt dus voor deze binnen duinen, voor de buitenduinen die regel matig kalkrijk zand met mineralen krijgen aangevoerd is de toestand heel anders, al moet ook daar worden inge grepen". Luchtfoto Ten behoeve van de kustbescherming liet Rijkswaterstaat een kolossale lucht foto vervaardigen van de noordzeekust- strook van ons eiland. De foto werd tijdens de Waddenconferentie tentoon gesteld in strandhotel „Prinses Juliana" en trok daar veel belangstelling. Uit die foto blijkt duidelijk, hoe funest de in vloed van recreërende mensen in het duin kan zijn. In plaats van een aan eengesloten begroeiing tonen de binnen duinen honderden witte „kraters", die aan een maanlandschap doen denken. Het zijn allemaal stuifgaten, ontstaan nadat de beplanting werd vernield. Dat de mensen er de voornaamste oorzaak van zijn en niet konijnen zoals vaak wordt verondersteld (al richten ook deze schade van betekenis aan!) blijkt uit de veel grotere „kraterdichtheid" in de buurt van de toeristencentra. Het was deze foto, die in het begin van dit jaar het besef wakker riep, dat er iets moest gebeuren om Texels fraaie bin nenduinen voor de ondergang te behoe den. De heer De Haan nam zich voor dit niet te doen door afsluiting-zonder meer, maar door beschermende maatre gelen, die erop gericht zijn de beplan ting in stand te houden en toch een on beperkt aantal mensen de gelegenheid te geven in het gebied te wandelen. Na het voorgaande lijkt dit een onmogelijk heid maar het Texels Museum, in deze nauw samenwerkende met Staatsbosbe heer, is ervan overtuigd dat het kan. Het bewijs zal het eerder genoemde 35 ha. grote gebied moeten leveren. Dit duinterrein, dat temidden van Texels drukste toeristencentra ligt, is tot land schapstuin verheven. Het betrokken gebied werd enkele ja ren geleden aangewezen als de plaats waar te zijner tijd het nieuwe Texels Museum moet komen. Dit doel staat evenwel de aanwijzing tot landschaps tuin niet in de weg, omdat er van de 35 ha. maar een klein stukje nodig is. Dit duingebied is bij uitstek geschikt omdat het gevarieerd is. De hoogtever schillen zijn vrij sterk. Het hoogste punt is 20 meter en de laagste gedeelten zijn zo diep dat ze gedurende een deel van het jaar blank staan en ook overigens drassig zijn. Verder loopt de samenstel ling van de bodem sterk uiteen. Er zijn plaatsen, die zeer kalkarm zijn; andere punten zijn kalkrijker en bevatten meer mineralen. Van belang is voorts de wijze waarop een gedeelte van het ge bied vroeger door de mens is gebruikt. Enkele stukken, waaronder de wijdse „kattenvallei" waren een halve eeuw geleden nog cultuurland. Er waren tuin- wallen en de boeren, die de stukken pachtten van de Staat, weidden er hun schapen. Deze omstandigheden hebben ertoe bijgedragen dat zich in het ge bied een zeer veelzijdig plantenbestand kon ontwikkelen, waar ook het voor komen van vele insectensoorten ver band mee houdt. Zo groeit er bijvoor beeld de Zonnedauw, een vleesetende plant. Voorts de klokjesgentiaan, di verse heidesoorten, grassen, zeggen en biezen Ook landschappelijk maakt het terrein door zijn afwisseling van vlakke valleien en de met grillige meidoorns begroeide duinen een rijke indruk. Grillige paden Om dit alles van de ondergang te behoeden is men begonnen met de aan leg van paden, die zich grillig kronke lend door het gebied slingeren. Het pro jecteren van deze paden is gebeurd na In binnen- en buitenland staat Texel bekend om zijn vrije duinen. In tegen stelling tot vrijwel alle andere toeristen gebieden langs de kust kan de naar rust verlangende wandelaar hier onbelem merd zwerven en zo genieten van een wijds en gevarieerd landschap, rijk aan dierlijk en plantaardig leven, waar de stilte slechts verbroken wordt door de wind, de zee en de vogels. Hoewel het aantal mensen, dat hiervan bewust wil profiteren, (nog) betrekkelijk klein is, mag worden aangenomen dat dergelijke rustgebieden in het overbevolkte Neder land steeds zeldzamer en dus kostbaar der worden. De laatste tijd vallen echter onheilspellende geluiden te beluisteren. Er wordt geklaagd over verdere inkrim ping van het vrije duin, de afgezette vogclbroedterreinen worden groter en zelfs zijn nu prikkeldraadversperringen aangelegd rond gebieden die niet als vogelbroedterreincn bekend staan. Is het met de veelgeroemde vrijheid van het Texels duin gedaan? Houdt de overheid meer rekening met de belangen van een eidereend dan met de recreatiebehoeften van duizenden Nederlanders? Aange toond kan worden, dat men bereid is zodanige beschermende maatregelen te treffen, dat zowel de mens als de natuur aan zijn trekken komt Een voorbeeld is de landschapstuin, waarover wij schrijven in bijgaand artikel. juni-iveekenden diepgaande bestudering van het terrein met zijn levensvormen. Zo zullen de wandelweggetjes niet over de „gevoe lige" gedeelten lopen. Het pad zal van zelf ontstaan nadat Staatsbosbeheer het parcours heeft gemaaid. Als de mensen er gaan lopen, zullen er be paalde taaie grassen komen. Er zal be slist geen verharding worden aange bracht. De paden voeren langs de inte ressantste gedeelten van het gebied. De mensen die er gebruik van maken kun nen ervan verzekerd zijn, dat ze niets hebben gemist en kennis hebben geno men van de volle rijkdom die onze bin nenduinen te 'bieden hebben Een deel van de toeristen zal bij het leren waar deren van dit alles geholpen moeten worden Daar zal het museum reeds volgende week mee beginnen door het organiseren van excursies onder leiding van een deskundige van Staatsbosbe heer of het Museum. De lelijke prikkel draadversperring zal nog dit jaar ver dwijnen en er zal een tuinwal voor in de plaats komen. De komende winter zal dit omvangrijke karwei worden uit gevoerd als Aanvullend Werk-project. De tuinwal zal worden bezet met duin- doorntakken, zodat een natuurlijk aan zien wordt verkregen. Ieder die er zin in heeft zal daarna het gebied vrij of tegen en kleine vergoeding kunnen betreden, mits men niet buiten de pa den komt. Een wandelaar zal zo op prettige wijze in de gelegenheid wor den gesteld kennis van soorten planten en insecten op te doen, zien hoe de duinen worden gevormd, kortom, hij zal iets meer gaan weten over het ingewik kelde levenspatroon van de duinen. Bij bepaalde onderdelen zullen kleine plastic bordjes worden geplaatst, waar op bijzonderheden staan vermeld. Op deze manier hoopt men grote groepen mensen waardering voor de levende natuur bij te brengen, zodat zij zich ook buiten het beschermde gebied anders gaan gedragen. BURGERLIJKE STAND VAN TEXEL van 1 tot en met 8 juni 1966 Geboren: Bernardus, zv. Cornelis Dros en Jantje Goënga; Esther, dv. Aris Bremer en Helena E. Hooimeijer; Inge borg, dv. Dirk J. Keijser en Elisabeth W. Liedermooij; Alida Johanna, dv. Hendrikus H. Griesdoorn en Alida Kloosterman; Bart Jan, zv. Henricus J. Wijsman en Harmanna Beltman. Overleden: Gerhardus P. A. Smits, oud 65 jaar, wonende te Enschede; Neeltje den Hartog, wv. Alderlieste, oud 71 jaar. BUURTVERENIGING OP REIS DE WAAL De buurtvereniging van De Waal ziet terug op een gezellig uitje. Met een TESO bus trok het ge zelschap naar Zuid-Holland, waar te Den Haag het Panorama Mesdag werd bezocht, te Rotterdam de Euromast werd beklommen en te Gouda de waag werd bezocht. Te Gouda werden de rei zigers getracteerd op Goudse boeren kaas en werd een film bekeken over diverse industrieën in de omgeving van deze stad. Tijdens de terugweg werd te Alkmaar een broodmaaltijd gebruikt. ZONDAG 19 JUNI GEZELLIGHEIDSRIT De jaarlijkse gezelligheidsrit van de Vereniging voor vrienden van het paard wordt zondag 19 juni gehouden. Gestart wordt op het Hogereind te De Waal. Opgave is mogelijk bij mevrouw B. Keesom-Karsten te Den Burg. REISVERENIGING IN OPRICHTING DE WAAL Enkele weken geleden maakte een aantal inwoners van De Waal, onder leiding van de heer K, C Zoetelief, met een TESO-bus een uit stapje naar Den Haag, Rotterdam en Gouda (Zie bericht elders in dit num mer). Als gevolg van het succes bestaan er nu plannen om te komen tot oprich ting van een Waalder Reisvereniging, die dan volgend jaar met één of zonodig twee autobussen een dagtocht naar de overkant zal maken. Degenen, die er in teresse voor hébben, worden verzocht zich op te geven bij mevrouw A. Keij- ser-Zegel. Tevens worden belangstellen den verzocht woensdagavond 15 juni in het dorpshuis te komen, waar de op richtingsplannen zullen worden be sproken Brl«,«0 leivr, bullco »»b A% r«d«ltU MEER TEXELAARS IN „VRIENDENKRING" De laatste tijd heb ik met veel vol doening kennis genomen van het feit, dat steeds meer Texelaars zich het toe komstig lot van hun eiland gaan aan trekken. Er is een duidelijke toon van verontrusting merkbaar, die vooral naar voren komt uit de diverse vergaderings verslagen en ingezonden stukken in de Texelse Courant. Jazeker, de schoon heid van Texel is waard verdedigd te worden! Texel is uniek al is het be grijpelijk, dat de meeste eilandbewoners dat zelf nauwelijks beseffen. Nederland heeft Texel nodig, Texel zoals het nu nog is. Een weinig gerept eiland met een overvloed aan rust, ruimte, zuivere lucht en tal van andere zaken, die in het propvolle Nederland steeds zeldza mer worden. De onlangs opgerichte „Vrienden kring Texel", die ervoor wil ijveren, dat het eigene van Texel bewaard blijft (mét bevordering van het toeris me!) was het initiatief* van een groep niet-Texelaars, gasten die het hele jaar naar hun Texelse vakantie reikhalzend uitzien. Omdat ik herhaaldelijk in Uw krant heb gelezen, dat men zich onge rust maakt over invloed van niet-Texe laars in typisch Texelse aangelegen heden, wil ik met nadruk stellen dat de Vriendenkring erop uit is met de Texelaars nauw samen te werken. Ik weet, dat er onder de sprekers in de vergaderingen en de ingezonden stuk ken-schrijvers mensen zitten, die in ons bestuur thuishoren, waar tot dusverre nog slechts twee Texelaars zitting heb ben. Zij zijn welkom als adviserende leden en kunnen zich melden bij de heren G. J. de Haan en Andri Binsber- gen op Texel of bij ondergetekende, D. J. Mus, Herengracht 77, Zaandam Het is allemaal dwaas, dol, raar en gek in ,,'t Is 'n gekke, rare, dolle, dwaze wereld" (It's a mad, mad, mad, mad world"), een film die vrijdag-, zater dag-, zondag-, maandag- en dinsdag avond in het City-theater draait. Het is een bijzondere film, alleen al om de enorme schare van bekende filmsterren die er aan meewerkte. Voor de verfil ming van bet verhaal maakte regisseur Kramer gebruik van 19 van de meest ervaren „stuntmen" die in Hollywood rondliepen. Zij waren nodig, o.a. voor een serie spectaculaire autobotsingen, veertien in totaal! Het gegeven: in vier auto's op weg naar Las Vegas, zitten een president van een zeewiermaat schappij, zijn vrouw, zijn schoonmoeder, een tandarts-met-echtgenote, een stel letje „gak-writers" en nog enkele figu ren die onder merkwaardige omstandig heden elkaar hebben gevonden. Zij be leven een reeks vreemde avonturen, waarbij zij in tal van benauwende si tuaties worden gewikkeld en betrokken raken bij huwelijks- en andere rampen. (In kleuren alle leeftijden). Zondagmiddag wordt „Zorro de ge maskerde wreker" vertoond, een film, die de belevenissen van de Californi- sche patriot, die de Amerikaanse bezet ters na de afscheidingsoorlog Van 1834 niet wil accepteren. In dit verhaal gaat het om Juan, die er valselijk van wordt beschuldigd, dat hij de pastoor heeft vermoord, een misdaad die in werke lijkheid de bezetters op hun geweten hebben. Zorro slaagt erin de gouver neur te dwingen de moordenaars hun gerechte straf te doen ondergaan. De film wordt alleen zondagmiddag ver toond. (In kleuren, breedbeeld toe gang boven veertien jaar). Verschijnt dinsdags en vrijdags. Bank: Nedcrl. Middcnstandsbank; Coöp. Boe renleenbank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ2,95 p kw. -f 30 ct. incasso. Advert.: familieberichten 14 ct. p. mm.; andere advert 12 ct. p. mm. OVERDENKING Godfried Bomans schrijft in een van zijn vertellingen over een oom van hem, die ieder jaar in een winkel in Haarlem allerlei ansichtkaarten van verschillende landen kocht, ze adres seerde aan vrienden en kennissen, er iets aardigs op schreef, ze daarna mee gaf met iemand, die naar het betref fende land ging en ze daar liet posten. Zelf bracht hij zijn vakantie door in een klein stadje in eigen land, met biljarten en heerlijk niets doen. Zijn vrienden en kennissen, die de ansichtkaarten ontvingen, bewonderden hem om zijn prestaties en reislust, tot dat het een keer uitlekte.Toen voel de men zich bedrogen. De schrijver filosofeert dan verder over dit thema van het reizen, en hij geeft die oom van hem groot gelijk. We zijn nu weer aangekomen aan de maanden van reizen De kranten hebben sinds het voorjaar massa's advertenties afgedrukt van de ontelbare reisbureaus. De banken sturen ons de folder toe van reisverzekeringen. Voor 1 gld. kan je jezelf reeds laten verzekeren, niet tegen een ongeluk, maar als je onverhoopt toch een dodelijk ongeluk mocht over komen, ontvangt je familie 20.000 gld. De post brengt ons de ansichtkaarten, en dan zeggen we: „Hé, zijn die daar op vakantie!" Het is ook weer de tijd van de vele s.o.s, meldingen, van mensen die terug geroepen worden, terwijl ze pas ver trokken waren, of hun reis bijna be ëindigd hadden. Het verlangen om te reizen is bij de meeste mensen aanwezig, en de moge lijkheden in onze Westerse wereld wor den steeds groter. Het jaarlijkse vakan tiereisje is voor velen de oase in de dorre woestijn van hun dikwijls, al thans in eigen ogen, saai beroepswerk. Het beeld van ,,de reizende mens" is de laatste tijd in de theologie en in de prediking ook zeer geliefd We spreken over de Kerk als „Gods volk op weg". En „op weg zijn" veronderstelt „bewe ging", geplaatst worden voor nieuwe omstandigheden. Vandaar de onrust, die de laatste jaren sterk gegroeid is in kerkelijke kringen, waar alles tot dan toe vast stond Als wij onszelf zien als „reizigers die onderweg zijn" dan zullen we niet zo gemakkelijk in bekoring komen ons zelf te beschouwen als „gearriveerden". Dan zullen we bij onszelf en anderen kunnen begrijpen dat we niet in alle omstan digheden „geroutineerde reizigers" zijn. Dat we dus onderweg wel eens domme dingen doen En al zouden we soms wel eens de neiging hebben, om als de man uit het verhaal van Bomans, rustig in een klein verborgen stadje te gaan biljarten, we moeten reizen zo lang we leven En dat reizen betekent „mensen ontmoeten", „risico's lopen" (waar geen verzekering voor is), „anderen behulpzaam zijn, als ze onderweg pech mochten hebben, en genieten van de schoonheid". Bomans eindigt zijn vertelling over het reizen aldus: „Gij moet de dingen gaan zien met de intentie, waarmee ze gemaakt zijn". Hij bedoelt daarbij; ker ken en andere bezienswaardigheden. Wij zouden dit willen uitstrekken tot alles wat we mooi vinden. Maar dat eist dan ook van ons dat we niet slechts „gereisd worden," maar dat we onze menselijke vermogens (denken en be- schouwen-mediteren) nooit op vakantie sturen. A. v d. B. GESLAAGDEN PROEFKLAS R.H.B.S. De volgende leerlingen zijn voor de proefklas van de H B.S. geslaagd: J. W. Bakker, J. M. Barhorst, J. T. Bas, C. M. Boersen. F. Bosma, C. Bremer, A. J. v.d. Brink, H. P. Coutinho, J. M. Dogger, C. Dros, J. J. Dros, P. T J. Duin, C. A. M. Eelman, W. Eelman, J. M. G. Graaf, M. J. van Groenigen, J. van Groenigen, K. V. M. Halsema, H. M. Hottentot, J. J. M. Kager, G M. Keijser, M. P. Keijser, A. M. M. Keijzer, A. J Kikkert, O. M Klip, G. J. Kooger, A. J. de Kort, H. J. Kuik, H. J. Kuip, C. J. M. Lexmond, E P. Peetoom, S. P. Rijk, S. Siebinga, M. Stark, A. Timmer, J. A. Timmer, M. A. Trap, J. I. Vee- nema, T. Vos, E. H. Vrijdag, A F. M. Witte, Th. C. Witte, W. Witte, M. Zijm. Acht leerlingen werden afgewezen. INGEKOMEN PERSONEN Harry P. Wuis, van Den Haag, Gevers Deynootweg 15 naar De Koog, Ruijslaan 39; Wilhelmina M. Bakker, van Oude Niedorp, Rijdersstraat 51 naar Den Burg, Kogerstraat 68; Hendrik A Bak ker, van Amsterdam, Th. Schwartze- straat 16 I naar H 6. VERTROKKEN PERSONEN Pietje M. Stoepker ev. Herweijer, van Den Burg, Wilhelminalaan 120 naar Strijen, Bonaventurasedijk 108 (met dochter); Maria Smit ev. Nuijens, van Den Burg, Molenstraat 37 naar Anna Paulowna, Breezand, Pastoor Verhoef straat 17.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1966 | | pagina 1