Cjroen C2jmrtj-J~exels in het harL, AGENDA Groot aantal Texelse verenigingen krijgt subsidie Weinig stabiliteit in het jeugdwerk \Oude bekende Brief vau de Philippijnen Dameskapsalon Moerbeek's •'M Zware jongens DINSDAG 14 JUNI 1966 TEXELSE 79e JAARGANG No. 8073 COURANT Uitgave N.V. r/h Langeveld dc RooQ Postbus 11 - Den Bnrg, Texel - Tel. 2058 Redaktle: Harry de Graaf, WilhelmInalaan 33, Den Burg, tel. 2058, avonds 2382. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coöp. Boe renleenbank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ2,95 p. kw. 30 ct. incasso. Advert: familieberichten 14 ct. p. mm.; andere advert 12 ct p. mm. MEUBELHANDEL n Burg Tel. 2572 De subsidiecommissie van de Stich ting Cultureel Werk Texel heeft haar jaarlijkse aanbevelingen weer in een uitgebreid en voor verenigingsmen sen interessant rapport voorgelegd aan haar centrale bestuur. Wij laten hieronder een groot deel uit dit rapport volgen, om te beginnen over de door het gemeentebestuur te verdelen subsi dies. Sportverenigingen De commissie vindt dat de voor de sportverenigingen beschikbare subsidie relatief aan de lage kant is. Ter verge lijking diene dat in 1961 een bedrag van ƒ3000,beschikbaar was ter verdeling over 13 verenigingen met 757 jeugd leden. Voor 1966 is te verdelen ƒ4000, over 16 verenigingen met 1116 jeugd leden. De commissie meent voorts dat de jeugdverenigingen relatief ruim zijn bedeeld. Voor 12 verenigingen met 393 jeugdleden is een bedrag van ƒ3000, beschikbaar.. De commissie meent te moeten voor stellen een bedrag van ƒ600,van het OUDESCHILD „Hé, dat is de skuut van me vader riep donderdag ochtend Piet Krijncn, toen hij de haven van Oudeschild opstapte en aan de kade een tot pleziervaartuig verbouwde bla zer zag liggen. De heer Krijnen had het goed gezien; het vaartuig was de vroe gere TX 51, een blazer, die in 1939 door de heer D. Krijnen naar de overkant werd verkocht. De blazer was een typisch Texels vis sersvaartuig; vroeger bestond de vloot uit ongeveer honderd stuks. Veronder steld werd dat er niet een meer in ge bruik is. De eigenaar van de TX 51 is nu de heer T. P. A. van Eijsden uit Amstelveen, die met zijn gezin en en kele vrienden naar ons eiland was overgestoken. Het was voor het eerst dat het schip de oude thuishaven weer aandeed. De TX 51 kan bogen op een respectabele ouderdom. Hi] werd ge bouwd in 1906, in opdracht van de heer A. Ellen uit Oosterend. In 1939 werd een Amsterdamse tandarts de nieuwe eigenaar. In de oorlogsjaren, toen het schip in een der grachten van de hoofd stad lag, ontstond grote schade: een be langrijk deel van de masten en het dek werd door de Amsterdammers afge- sloopt om als brandstof te dienen. In 1946 werd het schip naar Hindelopen verkocht waar hij enige jaren onge bruikt bleef liggen, maar later geheel werd opgeknapt. Later werd de boot eigendom van een Canadese arts, die er enkele jaren in woonde en hem ten slotte aan de huidige eigenaar verkocht. jeugdwerk over te hevelen naar de sport, waardoor voor de sport ƒ4660, ter verdeling beschikbaar komt en voor het jeugdwerk ƒ2400,Hierdoor ont staat de mogelijkheid de subsidie voor de sportverenigingen enigermate op te trekken. De commissie zou het verde lingssysteem van vorig jaar willen handhaven met dien verstande dat zij nu per jeugdlid een bedrag van 2,50 zol willen uittrekken tegen vorig jaar ƒ2,(Ook in 1961 bedroeg de subsidie per jeugdlid al ƒ2,De subsidie zou worden vermeerderd met een basissub sidie van ƒ250,voor gymnastiekver enigingen en/of afdelingen en van ƒ125,voor de Waddenruiters, de Ponyclub en de Judoclub. T.a.v. de zweefvliegclub zou de commissie de basissubsidie voorshands willen beper ken tot een aanmoedigingsbedrag van 50,Ook nu zou de commissie voor de voetbalverenigingen geen basissubsi die willen voorstellen i.v.m. de ontvang sten van de voetbaltoto. Aldus ontstaat het navolgende beeld(de meerdere uitgave ad ƒ115,zou de commissie uit de reserves willen putten). Tussen haak jes het totale aantal leden: 1966 1965 S.V. Texel (163) 167,50 164 Tex. Boys (102) 122,50 120,— G.D.S. 58) 367,50 396 S.V. Cocksdorp (114) 445,400, S.V. Oosterend 87) 102,50 80, G.V.O. (gymn.) (137) 557,50 498,— G.V.O. (judo) 52) 130,— 98 Z.D.H. 95) 370,— 328,— G.V. Texel (531) 1332,50 1090,— Kleppertjes 30) 200,207, Waddenruiters 21) 152,50 137 S.V. De Koog l( 50) 37,50 38, Judoclub (112) 327,50 339,— G.D.S. (volley) 15) 145,— 107 V.V.T. (volley) 68) 195,— Zweefvliegclub 16) 62,50 Totaal (1651) 4715,— 4002,— GDS vraagt een hogere subsidie i.v.m. de gestegen reiskosten en de hogere 'beloning van de trainer. De commissie ziet hiertoe geen mogelijkheid. De ver eniging ontvangt i.v.m. haar bescheiden gymnastiekafdeling al een relatief hoge basis-subsidie. Overigens is van belang dat 'n fusie aanhangig is met de volley- ibalver. Texel (WT). SVC vraagt bij een eventuele nieuw bouw van een school in De Cocksdorp de school zodanig in te richten dat SVC er ook voor de gymnastiek gebruik van zal kunnen maken. GVO afd. judo vraagt een basissub sidie voor de aanschaffing van een nieuiwe judo-mat. De commissie ziet de judo-afdeling als een onderdeel van GVO en meent, dat de saldi van de vereniging toereikend zijn om bedoelde mat zelf aan te schaffen. De vereniging heeft al het voordeel dat zij voor leden die èn lid zijn van de Gymn.afdeling èn van de judo-afdeling een dubbele jeugdledensubsidie ontvangt. Eventueel zou een rentedragend voorschot toege zegd kunnen worden. I G.V.T. vraagt een mogelijkheid om meer uren op een eerder tijdstip te kun nen geven en een verbetering van de gymnastiekuitrusting in het gymlokaal van de J. P. Thijsseschool. Het is waar schijnlijk dat de vereniging van de be tere uitrusting van de sporthal zal kun nen profiteren; bovendien komen door deze sporthal ook vroege uren voor GVT voor jeugdklassen beschikbaar. De zweefvliegclub heeft een toestel van de Kon. Ned. Ver. van Luchtvaart in bruikleen. De vereniging heeft een lier overgenomen van de zweegvlieg- club Den Helder (Kosten ƒ600,De commissie ziet de subsidietoekenning dit jaar meer als een aanmoedigings subsidie. De jeugdbiljartclub heeft medege deeld geen subsidie nodig te hebben. De Kleppertjes vragen een overdekte manege. S.V. De Koog vraagt t.z.t. voor de bouw van een nieuw kleedlokaal een extra subsidie Verwacht mag worden dat de lijn, die t.a.v. het kleedlokaal voor SVC werd gevolgd ook t.o.v. SVK zul kunnen worden gevolgd. De judoclub vraagt een grotèr oefen- MET HERSENSCHUDDING NAAR ZIEKENHUIS De achtjarige Cor Roeper uit De Waal kwam zonder op te letten van de Waal- enburgerdijk de Waalderweg opfietsen. De heer P. Brans (van Oost) zag geen kans meer tijdig te remmen of uit te wijken. Cor werd met een taxi naar het ziekenhuis gebracht, waar een hersen schudding werd geconstateerd. De auto van de heer Brans verkeerde technisch in voortreffelijke staat. BOSBRAND IN KIEM GESMOORD DE KOOG De heer P. Kooiman van strandpaviljoen „De Nederlanden" zag zaterdagmiddag omstreeks 3 uur toen hij vanaf de Boodtlaan op weg was naar het strand rook uit de dennen om- hoogiknngelen. Aan zijn bliksemsnelle reactie is het mede te danken dat de strook Dennen langs de Boodtlaan niet in een fakkel veranderde. De heer J. Vlaming waarschuwde de brandweer, die onmiddellijk gelukkig onverrich- terzake uitrukte. Wat struiken en mos hadden al vlam gevat. Alles kon tijdig worden geblust. Vrijwel zeker is onvoorzichtigheid met sigaretten de oorzaak geweest. lokaal, wat nu binnen het bereik ligt doordat er door de sporthal ruimte vrij komt in het gymlokaal bij de J. P. Thijsseschool. V.V.T. vraagt een betere outillage zo als gescheiden kleedruimten voor dames en heren. Hierin zal de sporthal kunnen voorzien. De vereniging, die in 1964 van subsidie werd uitgesloten, heeft nu weer een betekenende jeugdafdeling en is daarom weer voor subsidie voorgedra gen. (Zie verder pagina 2) •JX=L, Ie..., belle. de redUtle De op Texel bekende Pater T R. S. Bandsma, die werkzaam is in de Missie op de Philipijnen, vertelt ons weer iets van zijn bevindingen. Beste vrienden, Het langdurige ontbreken van de zon wegens een week lange regenvlaag, doet me vanzelf aan Holland denken en zo herinner is me ineens met schrik dat ik U al een heel tijdje niet heb geschreven. Hier het nieuws in telegramstijl: Ta bakszaad verleden jaar lekker geheel mislukt, doch wordt nu overgedaan met beter zaad. Oorzaak ondeugdelijk zaad. In mijn eigen tuin alle maïs opgevreten door varkens en karabaos. Remedie: prikkeldraad gekocht en nu staat ailes weer in bloei Doch het aan de mensen gegeven maiszaad (hybrid) deed het ge weldig. Reuze planten met grote kolven en dubbele opbrengst. Dus daarnaar is nu veel vraag. Heb verschillende sprayers voor insecten- en ziektenbe- strijding gekocht voor diverse dorpen en hierover zijn de mensen best tevreden. Ze betalen die af met twee kwartjes per maand. Geselecteerd zaad krijgen ze op crediet en geven bij de oogst de waarde ervan in natura terug. (Heb even de brief onderbroken om op roofvogel te schieten, die met halve kip in de boom gaard zit misgeschoten vogel kwaad weggevlogen). Ook hebben we deze week weer enige honderden koffie- boompjes geplant. Ik lees me blauw Zelden landde er op het vliegveld „Texel" zo'n zwaar toestel als de Fok ker Friendship, die donderdag voor een demonstratievlucht naar ons eiland kwam overvliegen. Het was de bedoe ling tegenover de koper (de Indonesi sche oliemaatschappij Permina) te be wijzen, dat met dit produkt van onze naionale vliegtuigindustrie uitstekend op een grasveld kon worden geland. Dit werd enkele malen met succes gede monstreerd, waarna de inzittenden in het restaurant de maaltijd gebruikten. Een „lege" Friendship weegt 38.000 pounds Naar aanleiding van de opval lende verschijning van het toestel op ons vliegveld deden spoedig geruchten de ronde als zou dit bezoek iets te ma ken hebben met het opnemen van Texel in de binnenlandse luchtlijnen, die de KLM binnenkort gaat exploiteren. Daar is (voorlopig?) geen sprake van. REDACTEUR ZIEK In verband met ziekte van de heer II. de Graaf verzoeken wij belangheb benden alle voor de redactie bestemde berichten te adresseren aan ons kantoor in Den Burg, Parkstraat 10, tel. (02220) 2058. HOOG WATER Hoog water ter rede van Oudeschild: 14 juni 3.56 en 16.43; 15 juni 5.08 en 17 49; 16 juni 6.14 en 18 46; 17 juni 7.11 en 19.36; 18 juni 8.07 en 20.28. Aan het strand ongeveer een uur eerder hoog water. Een overzicht van een gedeelte van het duingebied aan de Ruysweg en de Randweg, dat op initiatief van het Texels Museum en met medewerking van Staatsbosbeheer verheven is tot landschapstuin. (Zie ons uitvoerig arti kel hierover in het vorige nummer). over koffieselectie, soorten, snoeien enz. Ben nu al zoveel landbouwer, dat het me niets meer doet om in de regen en modder te lopen als het land dat nodig heeft. Er is nog zoveel te doenMo delboerderijtje, demonstratietuintje, credietvereniging, coöperatie.en dat met mensen waarvan de meesten niet kunnen lezen en schrijven en wegens hun verzwakt gestel en de hitte liever in de schaduw zitten dan in de zon werken. Zijn er dan geen christenen? Jawel, doch voor alle zekerheid offeren ze toch maar dapper mee aan de goden, je kunt nooit weten. Verleden maand hebben ze nog een hele week dag en nacht gedanst, christenen en heidenen tesamen en elkaar uiteindelijk plechtig beloofd mekaar de kop niet af te slaan. Dit oude gebruik stamt nog regelrecht uit de koppensnellerstijd die nog niet ver af ligt. Allerlei geboden met de straffen worden afgekondigd. B.v. iemand moest 10 gulden betalen omdat zijn vrouw vuil uit het raam had ge gooid toen er een bezoeker was. Zwaar dere misdrijven worden gestraft tot aan 2000 gulden boete te betalen in kara baos en varkens. Twee keer ben ik op de vergaderingen geweest om het ge zang, de trommels en de speeches op de band vast te leggen en mijn woordje er ibij te doen. Het grote voordeel van zulke peacepacts is dat de weerwraak voorkomen wordt. Een misdrijf wordt publiek gestraft en daarmee is de kous af. Zonder peacepacts is er geen eind aan de ellende. B.v. een van de onder wijzers werd geslagen door een dronken jongen. Zijn broer schreef een brief „Geeft niet, hier in de stad (300 km. afstand) studeren veel jongens van het dorp waarvan een lid U heeft beledigd, we pakken er eenvoudig wel eentje uit". Als dat gebeurt krijgt de onderwijzer er dubbel van langs en, zoals niet lang geleden is gebeurd, dan kan het hele dorp van de onderwijzer met lansen en geweren afkomen om de zaak uit te vechten. De hele streek is dan in pa niek. Alle studenten uit de verschillen de dorpen, die in de stad of grotere plaatsen vredig studeerden zijn nu in eens vijanden van elkaar geworden en worden naar huis geroepen of verschui len zich. In een pastorie zitten al lang twee broers, 12 en 14 jaar oud. Hun vader had iemand vermoord. Nu staat er altijd buiten de pastorie een knaap met een flinke lans. De poliite kan hem niets maken. Hij staat daar maar te staan. Doch als een van de twee jongens buiten zou komen, zou hij er subiet aan zijn Doch als eenmaal een vredesver drag is gesloten tussen de dorpen wor den ze weer onkwetsbaar. U ziet, met zo'n volkje moet je veel geduld hebben, dat hebben we onderhand dan ook wel. Mijn babbeltje wordt al weer veel te lang. Met de pinksteren en het voor jaar, de lammeren enz. en het voor seizoen zult U kopij genoeg hebben voor onze aloude trouwe Texelaar. Allen de groeten en een goede zomer toegewenst van Uw vriend Pater T R. S. Bandsma Conner, Apayao, Philippines. OPENBARE BIBLIOTHEEK Leeszaal en bibliotheek: maandag 11 tot 12 uur; woensdag 14.30 - 15.30 uur en 19.30 - 21.30 uur; vrijdag 19.30 - 21.30 uur. Jeugd: woensdag en vrijdag van 15.30 - 17.30 uur. Leeszaal (geen uitlening): maandag 15.30 - 17.30 uur en 19.30 - 21.30 uur. Dinsdag 14, woensdag 15 en donderdag 16 juni Den Burg, Avondvierdaagse. Vrijdag 17 juni Den Burg, Jeugdherberg Panorama, Uitvoering balletgroep „Texelein" o..lv. mevr. Kucsmirak. Aanvang 8 uur. Zondag 19 juni Dijkmanshuizen, Clubviswedstrijd om half 3. W ilhelminalaan (02220) 2948 CONSULTATIEBUREAU VOOR ZUIGELINGEN Woensdag 15 juni a.s. worden de moe ders van Oudeschild en Den Burg verwacht- Oudeschild van 13.00 - 13.30 uur, daarna Dcu Burg tot 15.15 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1966 | | pagina 1