Qroen %twr£rjéxels in het AGENDA Hotel Kikkert in De Cocksdorp kreeg uniek interieur Zaterdagmiddag officiële opening WSB« Veilig Verkeersrit op 19 juni Aan grond gezette „Kyrios Stelios" toeristische attractie A. Koopman 25 jaar koster en 25 jaar getrouwd De kerk is ook buiten de kerk RIJDAG 17 JUNI 1966 TEXELSE COURANT Ultgare N.V. f/h Langereld de RooQ Postbus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2058 edaktie: Harry de Graaf, Wilhelminalaan 33, Den Burg, tel. 2058, avonds 2382. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coöp. Boe renleenbank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ2,95 p. kw. -f 30 ct incasso. Advert: familieberichten 14 ct. p. mm.; andere advert. 12 ct. p. mm. In samenwerking met architect J. Jelles uit Amsterdam heeft de heer O. Kikkert in zijn hotel te De Cocksdorp waarlijk een uniek interieur weten te verwezenlijken De heldere ruime res taurantzaal flijkt véél groter dan voor heen, hoewel dat gezichtsbedrog is) kreeg fijn, donker houten meubilair, er is een gezellig en toch modern bankstel geplaatst, 'bij de leestafel staan aardige kleine fauteuils met rieten zit tingen. Bijzondere bar Over de bar zullen de bezoekers be paald verrast zijn, aangenaam verrast. In een volgend nummer hopen wij een foto te plaatsen van een gedeelte van de barhoek. Er staan mahoniehouten eenheden, vastgeschroefd aan de grond. Men kan elk meubeldeel naar eigen in zicht benutten, en ook als men niet di rect naar de bar zit, heeft de bezoeker tóch niet het gevoel daarvan min of meer afgesloten te zijn. Het lijkt ons een vondst toe, die bij het publiek weer klank zal vinden. Voor de zittingen zijn heuse tractorzadels gebruikt, die draai baar zijn aangebracht. De kleurige markiezen, in het genele benedengedeelte toegepast, neerrolbaar naar behoefte, vormen als het ware een combinatie van vitrage, overgordijnen en zonwering. Het doek heeft kleurige, brede strepen. Verlichting Ook de verlichting is opvallend De lampen bestaan uit platen dicht, don- kergelakt materiaal, met ertussen flinke rechthoekige stukken doorschijnende, heldere kunststof. Ondanks dat deze lampen voorzien zijn van slechts 40 Watts pitjes, geven ze door hun nuttige constructie zeer voldoende licht. Zelfs maken zij wandlampen geheel over bodig. Expositieruimte Nieuw voor Texel is ook, lijkt ons toe, Nu geen tijdcontrole meer Zondag 19 juni zal de derde Veilig Verkeersrit worden gereden, georgani seerd door de afdeling Texel van het Verbond voor Veilig Verkeer in samen werking met de Motor-, Auto' en Brom fietsclub Texel. Een belangrijk verschil met de vorige' ritten is, dat de tijdcontróles ditmaal zullen ontbreken. In plaats daarvan wordt door een groter aantal geheime controles de snelheid in het oog gehou den. Er moet regelmatig met een vaste snelheid worden gereden (auto's 40 km. en bromfietsen en motoren 25 km. per uur). De deelname zal nu ook voor de beginneling niet moeilijk zijn. Het accent ligt, in tegenstelling tot vorige keren, meer op het rijden volgens de verkeersvoorschriften. Er is een een voudige rijproef ingelast. Voorts wor den op enkele punten verkeersvragen gesteld en moeten enkele opdrachten worden uitgevoerd. Het geheel lijkt nu veel aantrekkelijker te worden. De rit gaat ook in hoofdzaak door het mooiste gedeelte van Texel. Langs de route wordt intensief gecontroleerd. Ook het verkeerd rijden is nu strafbaar, Alles is gedaan om de rit voor een ieder tot een genoegelijke en spannende be levenis te maken, teneinde te bereiken dat het een jaarlijks terugkerend evene ment wordt. Elke deelnemer ontvangt bij de finish bij de heer F. Kaczor, hoek Boodt- laan-Badweg te De Koog een fraai herinneringsvaantje. De winnaar van de eerste prijs ontvangt de wisselbeker, die vorig jaar door burgemeester C. De Koning beschikbaar is gesteld. Voorts zijn er diverse andere prijzen. Inschrijving vanaf 2 uur 's middags op het terrein van de brandweerkazer ne aan de R. P. Keijserstraat te Den Burg. Start vanaf 2.30 uur, telkens met 1 minuut tussenruimte. De route is plm. 35 km. lang. Het inschrijfgeld bedraagt voor auto's ƒ3,50 en voor bromfietsen en motoren 2,50. Vrijdag 17 juni Den Burg, Jeugdherberg Panorama, Uitvoering balletgroep „Texelein" o. lv. mevr. Kucsmirak. Aanvang 8 uur. Zondag 19 juni Dijkmanshuizen, Clubviswedstrijd om half 3. Den Burg, Veilig Verkeersrit, start 2 uur, op het Industrieterrein op het Wezenland. Donderdag 23 juni Den Burg, Sportdag van alle o.l. scholen van Texel op het schoolsportvcld achter het SVT- terrein. Vrjjdag 24 juni Den Burg. Sportdag van alle o.l. scholen van Texel op het schoolsportveld achter het SVT- terrein. de gelegenheid die in hotel Kikkert zal worden geboden aan grafici, schilders, fotografen en andere beeldende kunste naars hun produkten te exposeren aan twee, speciaal daarvoor vrijgehouden wandjes Wij zijn naar het resultaat daarvan bepaald nieuwsgierig. De heer O. Kikkert is van plan zijn bar ook buiten het seizoen open te hou den, zeker gedurende de weekeinden. In het seizoen zal nu en dan een muziekje wat extra fleurigheid brengen. Ook voor een dansje zal gelegenheid worden ge boden. Lang niet onmogelijk dat ook de verschillende danslustige Texelaars de weg naar het Noorden vaker zullen we ten te vinden. De makers Wat gebouwd, getimmerd en gezaagd moest worden, kwam uit handen van mensen van de firma B. Gieze. Aparte vermelding verdient zeker de heer W. van Liere, die vrijwel de gehele fraai vervaardigde bar voor zijn rekening nam. Voor stoffering zorgde de fa. P. Moerbeek, sanitair en loodgieterswerk kwamen van K.I.K., oftewel de fa. Joop Veltkamp, het elektrawerk van het Electrohuis Bakker. Het geheel stond, zoals al verteld, onder de architectuur van de heer J. Jelles. Het exterieur van het gebouw krijgt nog een heel ander aanzien. Nu ziet men nog de gewone bouwstenen, straks zal de hele zaak gewit worden, met onder aan een brede strook gitzwart. De mu ren zijn voor die eindbehandeling nog te vers. Al met al moet gezegd worden, dat hier toch wel iets bijzonders tot stand kwam. Wij wensen de familie Kikkert alle mogelijke succes toe LEERLINGEN MUZIEKSCHOOL TEXEL BOEKTEN GOED RESULTAAT Op het te Den Helder op 4 juni j.l. gehouden examen van de Algemene Ne derlandse Unie voor Harmonie- en Fan farecorpsen slaagden voor het diploma A: Nelie Trap (bugel) Excelsior, Ooster end, 6lV> pnt; Peter Rijk, (bugel), Kon. Texels Fanfarecorps, 62 pnt Jan van 'Heerwaarden (althoorn), Kon. Texels Fanfarecorps, 57pnt. Alle drie zijn leer lingen van de Muziekschool Texel, zoals bekend onder de directie van de heer C. Rijf. Zelden zullen sportvissers tegen zo'n bijna onwerkelijk aandoend décor hun scharretje naar boven hebben ge draaid. De op de achtergrond tussen sleepboten scheef liggende „Kyrios Stelios" werd j.l. maandag tussen Texel en Den Helder met zware averij aan de grond gezet door de sleepboot „Hol land" van Doeksen, bijgestaan door de „Stortemelk". De onder Liberiaanse vlag varende Griek liep tussen Ter schelling en IJmuiden op zijn landge noot „Azadeh". De „Kyrios Stelios" liep een groot gat aan stuurboordzijde op dat zelfstandig verder varen onmogelijk maakte. Zijn collega wist met een flink gehavende neus zijn reis naar Bremen te vervolgen. Het schip is van Texel af duidelijk te zien. Booteigenaars waren er als de kippen bij om toeristen gelegenheid te geven de zaak van nabij te bekijken. De bemanningsleden werden naar Den Helder gebracht, hun schip zal waarschijnlijk naar Amsterdam worden versleept Zondag 19 juni zal het kostersecht paar Koopman-Boon het middelpunt zijn van een feestelijke bijeenkomst. Het is dan 25 jaar geleden dat Arie Koop man (49) het kostersambt aanvaardde. Deze man met twee rechterhanden want die heeft-ie! in 1916 in Den Hoorn geboren, was welgeteld één hal ve dag hulpje bij een boer. Toen al had hij in de gaten dat stiekels hakken toch niet zijn roeping was. Fietsenmaker Siem de Waal kreeg hem toen als knecht De werkplaats stond op de plaats van de Vergulde Kikkert, waar de heer Koopman ook nu nog heel wat uren slijt als filmoperateur in de Texel se bioscoop. In 1932, crisistijd, zochten de ouders van Arie het een tijd in de bollen in Breezand. Koopman ging daarna Albert Heijn in Den Helder helpen groter ma ken. In 1934 terug naar Texel, ook Al- bert Heijn; 7 jaar later trouwde Arie Koopman met Trijntje Boon. Het loon dat Albert betaalde was toch niet vol doende om een gezin van op de been te houden. Ds. Gorter adviseerde Koop man toen te solliciteren naar de bijbe trekking als koster. Hij werd uit een viertal candidaten gekozen en volgde op 26 juni 1941 kosteres Riek Schagen- Boon op, die er 40 dienstjaren had op zitten. Op dezelfde dag viert het echtpaar Koopman zijn 25-jarig huwelijksjubi leum. Zeven dominees Gedurende zijn loopbaan heeft koster Koopman zes dominees zien komen en gaan. Ook met de zevende, ds. Koop- mans, kan hij het best vinden. Reeds in de tijd van Ds. Gorter werd gesproken over de stichting van een doopsgezind rusthuis. De oorlog was oorzaak van uitstel. Vervolgens was Ds. J. Knot predikant, nog gedeeltelijk sa men met Ds. Gorter. Koopman herin nert zich nog goed dat ds. Knot en hij zelf, samen met de vrouwen, zeer zo mers gekleed op een hekje bij de kerk zaten te praten. Een bejaarde voorbij ganger kwam toen vragen waar de kos ter te vinden was. „Dat ben ik," zei Koopman. De man dacht voor het lapje gehouden te worden en vroeg aan Koop man dan zijn vader maar te halen. Dat kon dus niet. „Dan ga ik naar de domi nee," aldus de bezoeker. „Dat ben ik," zei toen direct ds Knot, die eveneens nog jong van jaren was. Waarop de vra ger ontstemd wegbeende. Dominee Th. van der Veer, als vol gend predikant, was op Texel van 1942 tot 1946. Hij kwam steeds bij Koopman in de bedstee naar de Engelse zender luisteren. In zijn tijd was het dat er een waarschuwingsbrief van een overkantse verpleegster kwam, waarin stond dat zij had vernomen dat er radio's onder de preekstoel waren verborgen. De domi nee wist dat natuurlijk en liet ze als de weerlicht naar een veiliger oord over brengen Wij raken al in de jongste tijd: Ds. Th. van Veen kwam en bleef tot 1953, daarna Ds. J. J. J. van Sluijs, met wie de jubilerende koster bijzonder goed overweg kon. Nieuwe pastorie Het was in diens tijd dat de nieuwe pastorie werd gebouwd. In de periode dat ds H. van Bilderbeek predikant was (1958 tot 1964) begon het woningpro bleem voor de heer Koopman echt te knellen. Hij piekerde er zelfs over het kostersbaantje maar aan te geven. Ge lukkig kon het pand Kogerstraat 20 worden aangekocht Daar moest héél veel aan worden veranderd, maar de centen waren er op dat moment niet voor beschikbaar. Daar is Koopman toen zelf voor gesprongen en hoe On der zijn bijzonder vaardige handen is, voornamelijk in de avonduren, de oude woning veranderd is een pracht woonverblijf, dat zich kan meten met (zie vervolg pagina 2) OVERDENKING „Als kind leerde ik: christen is hij die naar de kerk gaat. Maar als volwassene merkte ik, dat Christus zich niet uit sluitend in de kerk bevindt, omdat Hij om zo te zeggen incognito, onder een andere naam, m de wereld leeft en handelt." Aldus de Duitse theologe en filosofe, Dr. Dorothee Sölle, in een op zienbarende rede, die zij het vorige jaar op de „Kirchentag" in Keulen hield. Deze lieve vrouw, moeder van drie kin deren, heeft met haar stelling dat de kerk ook buiten de kerk is een knuppel in het hoenderhok geworpen Kerk en theologie in Duitsland en daar buiten gonzen ervan. Het kan zijn dat wij met een modeverschijnsel te doen hebben, te vergelijken met de beweging die de En gelse bisschop Robinson met zijn „Eer lijk voor God" ontketende, een bewe ging die overigens duidelijk afnemende is. Niettemin is de stellingname van Dorothee Sölle belangwekkend genoeg. Binnen en buiten Zij constateert dat de kerk eeuwen lang gedacht heeft in het schema „bin nen"- en „buiten"kerkelijk. De kerk (zij die „binnen" zijn) heeft zich beveiligd en afgezet tegen de buitenwereld. Al leen wat zich binnen haar muren af speelde, nam de kerK serieus. In dit schema paste ook een eigen levensstijl, het bidden voor en na tafel, het kinder rijke gezin, de Zondagse kerkgang. Do rothee Sölle zou graag traditioneel christelijk willen leven, maar zij kan het niet. Want dit binnen- en buiten schema laat heel wat mensen niet tot hun recht komen. Veel mensen staan niet binnen maar ook niet buiten. Dat komt: Christus redt niet enkele indivi duele mensen, maar zijn heerschappij werkt ook door in de wereld. Sinds Hij zijn macht is gaan openbaren, is het le ven op aarde menselijker geworden. De mens is in toenemende mate zijn ver antwoordelijkheid voor de wereld gaan beseffen. Wij blijken een grote vrijheid te hebben; hoe griezelig groot, worden wij gewaar aan het atoom: vernietiging van de wereld en miskenning van de schepping enerzijds, energiebron voor toekomstig leven en vervolmaakte, be tere schepping anderzijds. Daarin, in het adembenemend riskan te avontuur van de geschiedenis van ons mensen en niet in een eng kerke lijk wereldje beleeft zij bij uitstek God en Christus. „Wij kunnen de tegen woordigheid van de „grotere Christus" in de wereld niet meer buiten beschou wing laten, als wij werkelijk willen ge loven, dat Christus voor alle mensen is gestorven." Verborgen kerk „Bestaat er niet een kerk buiten de kerk, een verborgen kerk, waarin Christus zoals eens in Emmaüs zonder herkend te worden tegenwoordig is?" „De maatstaf van de verborgen kerk is de hoop die zij koestert. Zelfs wanneer nergens meer over Christus gesproken zou worden, dan nog zouden de groeven die door verwachting en verlangen in het menselijk gelaat zijn geprent op elementaire wijze roepen om de tegen woordigheid van Christus in de we reld." Die verwachting uit zich in het handelen en helpen van mens tot mens. De barmhartige Samaritaan staat nier model voor. In wat hij doet, wordt wordt Christus niet genoemd maar Hij is er wel in aanwezig. In het Nieujve Testament zijn het figuren als Jozef van Arimathea, Nicodemus en de Romeinse hoofdman te Kapernaüm, die op Chris tus waren betrokken (door hun ver wachting) lang voor zij het zich bewust waren Zeer verhelderend is dit voor beeld uit de actualiteit: „In maart 1965 werd in Selma in de Verenigde Staten was een huisvrouw, moeder van zes een blanke vrouw doorgeschoten. Het kinderen, die aan een protestmars voor kiesrecht voor negers had deelgenomen. Het bericht houdt een stuk evangelie van Jezus Christus in, n.l het verslag van de liefde die aan de vrijmaking van anderen te gronde gaat." De kerk afschrijven Wie denkt, dat de zichtbare kerk met dit betoog van de tafel wordt geveegd, heeft het mis. Dr. Söle betrekt juist de zichbare en de verborgen kerk op el kaar. Zij zijn op elkaar aangewezen. In de eerste plaats ontspringt de verborgen kerk aan de zichtbare kerk, om precies te zijn: aan de verkondiging van Gods handelen in Christus. En in de tweede plaats begrijpt de verborgen kerk zich niet als zodanig. Daarom moet er een kerkelijk instituut zijn dat de verwach ting, de medemenselijkheid en de zelf opoffering buiten zijn muren duidt en tot op Christus' offer doorzichtig maakt. Daartoe moet die kerk de boodschap van Gods bevrijding prediken, maar dan in de taal en de situaties van déze tijd. En daar ontbreekt het nog al te zeer aan. De kerk is veel te sterk op de werkelijkheid van het verleden afge stemd. Daarmee zijn wij bij het uitgangs punt teruggekeerd, bij de kerk binnen haar muren. Hier breken wij af. Er zou op het betoog wel af te dingen zijn. Zo geloof ik, dat er sinds de tweede we reldoorlog meer verstarring en dode traditie in het kerkelijk en christelijk leven is doorbroken dan algemeen wordt beseft. Dat neemt niet weg, dat Dorothee Sölle ons op een radicale ma nier te denken geeft over het z.g. atheïsme, dat vaak hele maal geen atheïsme is. Buitenkerkelijk wil niet zeggen: buiten Christus. over het spreken van de kerk; slaat dat wel op de huidige werkelijkheid; is dat spreken ter zake, verstaanbaar, bevrijdend, oproepend tot verantwoor delijkheid over de grenzen van de zichtbare kerk; die moet principiëel openstaan naar de kosmische Christus; naar zijn verborgen aanwezigheid buiten de kerkmuren; naar het aanbreken van het Koninkrijk Gods. OSK.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1966 | | pagina 1