Cjrocn c2wartr jexeh in het harL, Opdracht tot voorbereiding bestemmingsplan „De Krim" Grote Texelse Sportdag op zondag 26 juni Ruim twee ton Nauw overleg met N.V. N.V. Coördinatiebouw 40 ha geweigerd Rolschaatsshow door Winschoter groep Subsidiëring dorpshuis Oosterend koelkasten en diepvriezers Smederij Kiljan, tel. 2224 Waakzaamheid gestaag. Zeven B-kandidaten igd Diploma-uitreiking R.H.B.S. COURANT (JHgare N.V. v/h Langereld de RooQ Postbus 11 - Den Borg, Texel - Tel. 2058 Wedaktle: Harry de Graaf, Wilhelralnalaan 33, Den Borg, tel. 2058, avonds 2382. Burgemeester en wethouders hebben de stedebouwkundige van onze gemeen te opdracht gegeven op korte termijn een ontwerp-bestemmingsplan voor te bereiden voor de bij het recreatieplan „De Krim" betrokken 46 ha. grond. De ontwikkeling van het recreatieplan „De Krim" wordt ter hand genomen in sa menwerking met de N.V. Coördinatie- bouw te Hilversum. In het raadsvoor stel gaan B. en W. uitvoerig op net recreatieplan in. Op 4 september en 17 december werd in de gemeenteraad de ontwikkeling van dit plan „De Krim" behandeld. Sindsdien hebben de onder handelingen weliswaar een geleidelijke voortgang, maar toch ook een vrij moei zaam verloop gehad. Nieuwe voorstellen De N.V. diende in 1965 geheel nieuwe voorstellen in, die een vergroting van de 'betrokken oppervlakte grond van 46 ha. tot 85 ha. beoogden, en voorts was zij van plan het zwaartepunt van het recreatiecentrum in meerdere mate te leggen bij de exploitatie van kampeer en caravanterreinen en minder bij de bouw van kamphuisjes Met het laatste heeft B. en W. verklaard zich te kunnen verenigen, maar wat betreft de vergro ting tot 85 ha. is noch bij de Raad, noch bij de stedebouwkundige en de Commis sie voor de gemeentelijke plannen veel enthousiasme geconstateerd. Men wil dan ook de medewerking beperken tot de 36 ha. '(de andere 10 ha. is van de gemeente zelf. Het ontwerp-bestemmingsplan zal in nauw overleg met de N.V. Coördinatie- bouw tot stand komen. Inmiddels heeft de N.V. haar medewerking reeds toege zegd, en is haar gevraagd zich ook nog eens op de ontwikkeling van het be trokken gebied te beraden en aan te geven in welke fasen men de realisatie van dit projekt in de komende jaren voorstelt Voorwaarden Het bestemmingsplan zal aan vnj- gedetailleerde bestemmingen moeten worden verbonden, zodat afwijking als regel niet zal zijn toegestaan (tenzij een afwijking in de bijbehorende voorschrif ten is voorzien). Voorts zal men van de N.V. eisen, dat de 36 ha. ook in de toekomst één eenheid blijft, zodat van een versnippering van eigendom geen sprake kan zijn. Met het oog op het toekomstig gemeentelijk beleid zou de gemeente zich het recht willen zien voorbehouden als eerste het terrein van de N.V. aan te kopen, wanneer zij het complex als geheel zou willen afstoten. Tenslotte verlangt de gemeente Texel, dat de N.V. overeenkomsten met haar afsluit inzake de elektrifikatie, de wa tervoorziening, de aanleg van een rio lering en een waterzuivering. De voor zuivering benodigde grond zou door de N.V. beschikbaar moeten worden ge- OOK TEXEL OPGENOMEN IN AMERIKAANSE FILM OVER NEDERLAND De jeugdige Amerikaan Thomas Win kel is op dit moment in Nederland voor het vervaardigen van een film over ons land. In zijn film, die waarschijnlijk uit gebracht zal worden door „Scream Jems," de televisie-afdeling van het Amerikaanse concern „Columbia Pic tures," wil hij breken met het in Ame rika over Holland bestaande beeld van klompen en Volendammer broeken, en zal hij daar meer met de werkelijkheid in overeenstemming zijnde beelden te genover stellen. Dat komt dan hierop neer, dat hij is gaan filmen in Zeeland bij de Deltawerken, in Amsterdam, in Rotterdam (dynamisch havencentrum) en vele andere gebieden van ons land. Ook Texel zal op deze Amerikaanse televisiefilm te zien zijn; o.a. Den Hoorn en de Slufter. Op deze wijze hoopt hij het onwerkelijke „klompenstereotype" terug te dringen. AUTOTRANSFERS Door de nog steeds grote vraag naar autotransfers, welke de Stichting Fes tival Texel had uitgegeven i.v.m. de stadsfeesten heeft het bestuur van de Stichting besloten een herdruk uit te geven zij het dan nu zonder het onder schrift „Texel 550 jaar stad". De opbrengst van de transfers wordt gereserveerd t.b.v. door de Stichting in de toekomst te organiseren evenemen ten. De transfers zijn verkrijgbaar bij Dros' Magazijn, Fa. Frans Zegel, J. Nau- ta, J. Brügemann, V.V.V., Geus en Witte's Bazar te Den Burg. Eventuele nieuwe verkoopadressen kunnen zich bij de administrateur van de Stichting (tel. 2141) melden. steld. Wat betreft de kosten: deze zou den verhoudingsgewijs gedragen moeten worden, m.a.w. momenteel is de ver houding: gemeente 10 ha. en de N.V. 36 ha., zodat de gemeente 5/23 van de kosten voor zijn rekening neemt. Bur gemeester en wethouders hebben afge zien van de eis van de N.V. een finan ciële zekerheidsstelling te vragen, om dat ze in de af te sluiten overeenkom sten voldoende zekerheidsstelling zien. Voorts zijn ze van mening, dat de ove rige terreinwerkzaamheden (aanleg beplanting, wegaanleg, aanleg centrale voorzieningen) het beste door de N.V. in eigen beheer kunnen worden uitge voerd. Praktijk De elektrifikatie van dit recreatie centrum betekent een verzwaring van de netkabel Den Burg-De Cocksdorp. Met betrekking tot de watervoorziening kan worden opgemerkt, dat het P.W.N., waarmee de overeenkomst zal worden gesloten, voor de noodzaak staat de ge hele watervoorziening rondom De Cocksdorp te bezien. De aanleg van een zg.n reinwaterkelder met bijbehorende pompinstallatie zou in dit verband de aandacht verdienen. Doordat de ver zorgende bedrijven op dit moment nog bijzonder weinig gegevens ter beschik king staan, kan men nog niet veel zeg gen over de reële kostenbecijfering Slotopmerking De N.V., die in beginsel te kennen heeft gegeven zich met deze richtlijnen betreffende de exploitatie van het re creatiecentrum „De Krim" te kunnen verenigen, voegt daaraan toe, dat zij van de gedachte uitgaat, dat de aan de gebruikers van de terreinen in rekening gebrachte tarieven zoveel mogelijk op elkaar dienen te worden afgestemd. Tenslotte dient duidelijk in het oog te worden gehouden dat een blijvende ge meentelijke exploitatie beslist niet in de bedoeling ligt, maar dat het terrein ge heel of in gedeelten aan Texelse gega digden in erfpacht zal worden gegeven. SOCIALE WERKPLAATS NAAR INDUSTRIETERREIN De gemeente heeft overeenstemming bereikt met de „N.V. Timmerfabriek W. D. Bakker" te Den Burg over de aankoop van een bungalow en twee be drijfsgebouwen van de N.V. aan de Reijer Keijserstraat bij het Industrieter rein. Het ligt in de bedoeling deze ge bouwen na een verbouwing te bestem men voor de huisvesting van de sociale werkplaats. De koopsom bedraagt ƒ140.000,waarvan ƒ90.000,voor de bedrijfsgebouwen en ƒ50.000,voor de bungalow. De gemeente acht de aankoop van deze gebouwen van zo eminent belang, omdat de huidige huisvesting van de sociale werkplaats in de voormalige openbare lagere school aan de Burgwal te klein en in alle opzichten onvoldoen de is. Zij is van mening, dat de gebou wen van de N.V. Timmerfabriek W. D. Bakker een verantwoord werkmilieu vormen voor de in de sociale werkplaats tewerkgestelde groep mensen. KLOMP VEROORZAAKTE BOTSING Woensdagochtend ongeveer negen uur reed de Texelaar J. Zwan op de kruising Beatrixlaan-Gasthuisstraat in op de DAF van de eveneens van Texel afkomstige J. de Boer. De Ford Cortina van de heer Zwan reed op de Gasthuis straat in de richting van de Pontweg. Op het kruispunt moest afgeremd wor den voor de op de Beatrixlaan het kruispunt naderende, van rechts ko mende DAF van de heer J. de Boer. Bij deze remmanoeuvre schoot de klomp van de heer Zwan onder het rempedaal en werd op deze manier een botsing onvermijdelijk. De beide wagens liepen vrij ernstige schade op, de beide chauffeurs kwamen met de schrik vrij. De DAF moest later door garage Kac- zor worden weggesleept. GESLAAGD Mej. T. Spigt (18) uit Den Burg is 21 juni in Den Haag geslaagd voor het diploma Schoonheidsspecialiste STIVAS A. Daarnaast behaalde zij het diploma manicure. Zij is werkzaam in de schoon heidssalon van Drogisterij A v.d. Slikke te Den Burg. De Texelse Sportraad, overkoepelend orgaan, waarin alle verenigingen zijn vertegenwoordigd, organiseert op zon dag 26 juni op het S.V.T.-terrein een grote sportdag, waaraan praktisch de gehele Texelse sportwereld zijn mede werking verleent. De meest uiteenlo pende takken van sport zullen op deze dag in Den Burg te zien zijn. Om 1 uur die middag zal het evene ment een aanvang nemen met een rond gang vanaf de Groeneplaats, muzikaal ondersteund door de Margaretha Sin clair Band. Op het sportterreinencom plex aangekomen, wordt begonnen met een grote rolschaatsshow, uitgevoerd door de Winschoter rolschaatsgroep „De Molenstad." Door een uitgebreid programma zal men goed op de hoogte kunnen komen waartoe men zoal met rolschaatsen onder de voeten in staat Financiering De gemeente zal, als althans de raad hiermee akkoord gaat, maximaal 25°/o in de investeringskosten (ƒ220.000, voor een dorpshuis-gymnastiekzaal te Oosterend bijdragen. Het college van B. en VV. is van mening dat de te stichten accommodatie in een grote behoefte zal voorzien. Het verzoek om een subsidie werd gedaan door de op 21 november 1964 opgerichte Stichting Gemeenschapscen trum Oosterend. In het stichtingsbe stuur waren groeperingen van allerlei richting vertegenwoordigd. Van de voorgenoemde stichting mag worden venvacht, dat de onderlinge samenwer king in het dorp bevorderd zal worden, en dat daanaast een stimulans uitge oefend kan worden op nieuwe vereni gingsactiviteiten, waartoe tot dusver nauwelijks een mogelijkheid aanwezig was. Men kan in dit verband denken aan volleybal, amateurtoneel, tafelten nis, jongerenwerk, hobbyclubs etc.). Het ligt ook in de bedoeling de ac commodatie te gaan gebruiken voor schoolgymnastiek voor de beide Ooster- ender lagere scholen. Hiervoor hebben B. en W. de medewerking gevraagd van de inspecteur van het lager onderwijs te Den Helder. Enquête Het bestuur van de stichting heeft een enquête gehouden onder het plaat selijke verenigingsleven met betrekking tot het gebruik dat men van de nieuwe accommodatie zou willen maken. Daar bij kwam men tot de volgende resul taten (aantal uren per week): school gymnastiek (I6V2 uur), gymnastiekver eniging en judoclub Oosterend (14 uur), Voetbalverenigmg Oosterend (4 uur); Drumband en Fanfarekorps Excelsior (6); Bejaardensociëteit (2); Zangvereni ging Nieuw Leven en Gem. Zangvereni ging (4), Chr. en R.K. hobbyclub (4), Schoolver. Openbare School (SOOS) (2). Uiteraard dient men ook het nodige incidentele gebruik in rekening te brengen, zoals viering van Nationale feestdagen, Ouwe Sunderklaas, reisclub, schooluitvoeringen, toneel- en filmvoor stellingen, etc. etc.). De aanvankelijke bouwplannen wa ren engiszins royaler van opzet, doch bleken in verband met het noodzakelij ke Rijkssubsidieverband niet haalbaar. Het bouwplan voldoet nog niet in alle opzichten aan de wensen van het be stuur, zodat men een verbetering van het plan overweegt. Het financierings schema hieronder geeft een beeld van de te verwachten bijdragen der ver schillende instanties: Bijdrage dorp in geld en in eigen werk 10% (reeds gereserveerd het batige saldo van „Oosterend weer Present" ad. 6500,—) 22 000,— Subsidie provincie Noord-Holland 15% 33.000,— Subsidie Ministerie van Cultuur, Re creatie en Maatschappelijk Werk i(25% van de aanvaarde investeringskosten; naar raming zal ƒ200.000,als maxi mum worden aanvaard) 50.000, Extra subsidie uit het fonds voor voor zieningen in de stimuleringsgebieden 20% 44.000,— Subsidie Gemeente Texel: in de kosten van de gymnastiekvloer, kleed- en waslokalen en gymnastiek- inventaris 22.000, in de bouwkosten 15% 33.000, Te lenen, c.q. subsidie van Kon. Ju- lianafonds, Anjerfonds Noord-Holland en Ned. Sportfederatie 16.000, Totaal ƒ220.000 Gelet op de indertijd verleende me dewerking voor de realisatie van de dorpshuizen Den Hoorn, De Waal en Oudeschild, is het college van mening, dat de gemeentelijke medewerking tot een maximum van 25% beslist niet bui ten proporties is. Mogelijkheden Het bouwplan is ontworpen door de „Dienst Gemeentewerken Texel" en om vat de volgende accommodaties: een gymnastiekzaal-toneelzaal met zweven de vloer, een toestellen- en stoelenber- ging, een vast podium (incidenteel ook als vergaderzaal te gebruiken), een foyer-vergaderzaal, een keuken, een filmcabine, hobbyruimte, was- en kleed lokalen en toiletten, entree, garderobe, ganen en centrale verwarmingskelder. Het geheel heeft 'n inhoud van 1933 m3. De plaats van het nieuw te bouwen centrum is bepaald op de hoek Mulder straat-Bijenkorfswegje, welke plaats in overeenstemming is met het nog niet goedgekeurde uitbreidingsplan-in- onderdelen „Oosterend 1965." Het ligt in de bedoeling de grond mettertijd op reële kondities aan de Stichting in erf pacht uit te geven. is. Om ongeveer kwart over drie volgen er verschillende sportdemonstraties, o.a een demonstratie gymnastiek (paard- springen, langemat), een judodemon stratie door de judoclub „Texel", ge volgd door een volleybalwedstrijd en judowedstrijd tussen Texel en Den Hel der. Voetbalwedstrijd Ook voetballen is natuurlijk verte genwoordigd op deze sportdag. Om half vijf zal de veelbelovende wedstrijd tus sen een Texelse juniorencombinatie en de Helderse HRC a-junioren worden gespeeld Voor deze wedstrijd is men tot de volgende opstelling gekomen doel: J. Koning; rechtsachter: R. Dap per; linksachter J. Schilling; midden: C. Kaczor, P. Groen en H. Witte; voor; G. Pansier, A. Bakker, C. Kuip, C. Lex- mond en H. Hin. Reserve-doelman is A. Zegel, andere reserves zijn D. Dijker en P Schoo, aan voerder: J. Koning, leider: de heer Wie- renga, verzorger: de heer Bos. De samenstelling van het elftal heeft de organisatoren veel hoofdbrekens ge kost. Na veel heen en weer geschuif is men tot de conclusie gekomen, dat dit elftal op het moment de beste kansen tegen het sterke HRC zal hebben. Men hoopt echter dat er meerdere wedstrij den gespeeld zullen worden, zodat ook anderen de gelegenheid krijgen te tonen wat ze waard zijn. Tijdens de rust is er een veldloop met hindernissen over 3000 meter gepland. De organisatiecommissie hoopt dat de diverse evenementen op deze grote sportdag ook de belangstelling mogen ontvangen, die ze waard zijn. Het sport programma dat op zondag 26 juni te zien is, kan voor Texel uniek genoemd worden. A DOUMA EERSTE IN VEILIG VERKEERSRIT De jaarlijkse door de afdeling Texel van het Verbond voor Veilig Verkeer in samenwerking met de Motor-, Auto- en Bromfietsclub Texel georganiseerde Veilig Verkeersrit is zondag onder idea le weesomstandigheden verreden. Winnaar in de afdeling van de auto's is de heer A. Dounia (12 punten) gewor den, die hierdoor de door burgemeester C. De Koning beschikbaar gestelde be ker gedurende een jaar in zijn bezit mag houden. Hij nam de trofee over van A. Brans, die in deze rit tweede werd met 5 punten verschil van de winnaar. In de afdeling bromfietsen en moto ren ging de eerste prijs naar de heer Duinker (25 punten). Voor het eerst was in deze afdeling een wisselbeker beschikbaar gesteld. Bovendien kreeg iedere deelnemer aan de rit bij de finish café-resaurant „De Primeur", hoek Boodtlaan-Badweg te De Koog een fraai herinneringsvaantje. De deelname is voor de beginneling beslist niet moeilijk. Het accent lag dit jaar, in tegenstelling tot voorgaande jaren, op een tijdens het rijden juiste toepassing van de verkeersvoorschrif- ten. Van de deelname hadden de orga nisatoren iets meer verwacht, vooral omdat men door het inlassen van ver schillende attracties i(o.a. een helling- proef) de rit een stuk aantrekkelijker had gemaakt. Ook niet-Texelaars kun nen aan de Veilig Verkeersrit deelne men: de rit gaat in hoofdzaak door het mooiste gedeelte van Texel Na afloop spraken vele deelnemers hun voldoening uit over de dit jaar ge hanteerde formule (geen tijdcontroles, tijdens de rit enkele opdrachten), zodat de organisatoren de mening zijn toege daan, dat de deelname het volgend jaar stellig groter zal zijn dan deze keer. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coöp. Boe renleenbank. Postgiro 652. Abonn.pr. 2,95 p. kw. 4- 30 ct. incasso. Advert.: familieberichten 14 ct. p. mm.; andere advert. 12 ct. p. mm. OVERDENKING Wij, Nederlanders, staan bekend als een nuchter volk. Wij staan met onze beide benen op de grond. Wij laten ons geen knollen voor citroenen verkopen. Wij werken alleen met haalbare kaai- ten. Wij zijn behoorlijk bij de pinken als het er om gaat iets te verdienen of pro motie te maken. De apostel Paulus vermaant zijn le zers, en dus ook ons, met deze woorden „laten wij dan ook niet slapen gelijk de anderen, doch wakker en nuchter zijn. Deze vermaning kan ons irriteren en ergeren. Paulus moet niet denken, dat hij met slapers of sufferds van doen heeft. Toch moeten we er rekening mee houden, dat het bijbelse spraakgebruik totaal anders is als het gewone spraak gebruik Nuchter is volgens is Bijbel de mens, die leeft in de werkelijkheid van Christus. Nuchter is volgens de Bijbel de mens, die met beide benen op de grond staat, nl. de bijbelse grond, op de grond van Bethlehem en Golgotha, de grond van de hof van Josef van Ari- mathea en van Jeruzalem. Daér zijn de heilsfeiten geschied' Daar is het ver lossingswerk volbracht. Daér heeft de Heilige Geest gewone mensen bezield en de tongen losgemaakt en de harten ver vuld van vrede en liefde. En na 2000 jaar staan wij nog steeds op diezelfde grond en leven wij in hetzelfde geloof in Christus en leven wij Zijn komst tegemoet, tenminste. als wij voor Christus gekozen hebben. Dan zijn we nudhter en wakker. En dan kunnen er nog vele dingen zijn, die ons in beslag nemen en onze volle belangstelling hebben. Maar dit alles is ondergeschikt aan het belangrijkste: het zoeken van de geestelijke dingen en het leven in de navolging van Christus. In één van de Avondmaalsformulieren staat: „Levend uit zijn vergeving, vergeven wij elkan der. Gelijk Hij ons diende, zijn wij el kanders dienaren. Omdat Hij ons eerst heeft liefgehad, hebben wij elkander lief. Zoals Hij voor ons bidt, bidden wij voor elkander." Het komt er op aan dit in de praktijk te brengen. J. G. Beerthuis Woensdagmiddag 2 uur ontvingen zo wel de A- als de B-kandidaten van de Rijkshogereburgerschool Texel uit han den van de direkteur van deze schooi, de heer C. v.d. Eijk, hun einddiploma. De gebeurtenis vond plaats in de gym nastiekzaal van de school in het bijzijn van het bijna voltallige lerarenkorps, de eindexamengekommitteerden, vele ouders, oud-leerlingen en leerlingen. Van de A-afdeling slaagden zes kandi daten (1 gezakt), van de B-afdeling zeven (5 gezakt). De heer C. v.d. Eijk wees er in zijn toespraak op, dat het niveau, waarop de geslaagden nu gekomen zijn, bepaald niet beschouwd dient te worden als een eindpunt, maar eerder als basis, zal moeten fungeren waarop in de komende jaren kan worden voortgebouwd. Vourts benadrukte hij de veranderingen, die zich stellig in het levenspatroon van de geslaagden zullen voltrekken; zo stelt een instituut als de universiteit geheel andere eisen als b.v. een middelbare school. Tenslotte sprak hij de hoop uit, dat de ouders zouden kunnen inzien, dat de toekomst van hun kinderen niet op Texel ligt. Examen in voorjaar Ook de heer W Albers, voorzitter van de oudervereniging van de school, rient- te nog een enkel woord tot de geslaag den. Hij was van mening dat de zomer als examentijd beslist niet ideaal ge noemd kan worden en zag in verbend met de hitte liever dat het examen af genomen zou worden in het voorjaar. Wij zijn het met de heer Albers eens dat warme dagen niet een gunstige in vloed uitoefenen op de studieresultaten, maar het alternatief dat hij aan de hand doet kunnen we in zoverre niet onder schrijven, daar ook in het voorjaar vrij frequent hoge temperaturen voorkomen. Daarbij komt dan nog dat de toch al geringe voorbereidingstijd op die ma nier aanzienlijk wordt bekort. De geslaagden zijn A-afdeling: mej M. M. Duin; C. J Duinker; J. M. Koning; K. D. Koorn; mej. M. M. J. Ran en mej. M. J. Timmer B-afdeling: J. A. Bakker; C. van Es; R. C. Handgraar; E. E. W. Janssen, C. J. Kuip; J. J Renout en J. G. de Winter. DE TYPHOONS IN OOSTEREND Vanavond om acht uur zullen „The Typhoons" in de Muziektuin te Ooster end optreden. De avond maakt deel uit van een heel zomerprogramma. De organisatie heeft in de komende weken vele evenementen gepland, waarvan deze avond de eerste is. Men heeft vele attracties ingelast, o.a. een verkiezing van Miss en Mister Twist.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1966 | | pagina 1