(jroen wartsjexels in het harL, 3 stemmen tegen credietverhoging voor Cultureel Centrum S i 113ET1 Wethouder Hin: Over een paar jaar is lijdensweg vergeten ZAAK IS FINANCIEEL VOLKOMEN UIT DE HAND GELOPEN" Dameskapsalon MM Moerbeek's UNSDAG 5 JULI 1966 79e JAARGANG No. 8079 Uitgave N.V. v/h Langeveld de Rooty Postbus 11 - Deo Burg, Texel - Tel. 2058 edaktle: Harry de Graaf, Wiibelmioalaao 33, Deo Burg, tel. 2058, 's avonds 2382. De gemeenteraad heeft donderdag middag met drie stemmen tegen het voor de bouw van het cultureel cen trum te Den Burg benodigde crediet van ƒ470.000,verhoogd tot ƒ625.000,Omdat het niet de eerste keer was, dat de raad meer geld voor dit doel moest beschikbaar stellen dan aanvankelijk was geraamd, lokte dit agendapunt nogal wat discussie uit. Mej. A. G. Luysterburg (CHU), J. Daal der (A.R.) en G. Westerlaken (CHU) stemden tenslotte tegen. De eerste, die haar onbehagen naar voren bracht, was mej. A. G. Luysterburg. „Ik zit er zwaar mee aan. Eerst werd twee ton gevraagd voor het cultureel centrum, dat werd verhoogd tot vier ton en nu moet er wéér twee ton bij. Had dat hoge bedrag niet eerder begroot kun nen worden. B. en W. wisten toch eer der, dat het gebouw veel duurder zou worden, nadat allerlei instanties eisen aan de accommodatie hadden gesteid? Nu is het gebouw bijna klaar en wij kunnen nu moeilijk het bedrag, dat men tekort komt, weigeren!" De voor zatter zei, dat B. en W. inderdaad al enige tijd hebben zien aankomen dat het crediet moest worden verhoogd, maar men heeft gewacht tot men pre cies wist hoeveel meer men nodig had. Dit om te voorkomen dat men later nóg eens met een zelfde verzoek zou moeten komen. Nu mag worden aan genomen dat de kous af is. Mej. Luijsterburg vertelde, dat zij als lid van de inventariscommissie de ver schillende ontwikkelingen van nabij heeft kunnen volgen. „Bij iedere verga dering die we hadden, waren er weer nieuwe eisen, waardoor het gebouw duurder werd Allerlei onderdelen moesten duurder worden uitgevoerd. Als de raad daar in gekend was, hadden we kunnen zeggen: stop, dit gaat te ver. Mevrouw J. KoningbBruin wees erop, dat de instanties die de verschillende verbeteringen hebben geëist, deze als voorwaarden aan hun subsidies hebben verbonden. Mej. Luijsterburg doelde vooral op de voorzieningen, die op ver zoek van de schouwburgcommissie aan de toneelaccommodatie waren toege voegd. Zij twijfelde aan de noodzaak ervan en meende, dat op deze wijze het gebouw nooit rendabel gemaakt kon worden. Van dit laatste was ook de voorzitter overtuigd, maar dat was ook vóór de verbeteringen al het geval. Van de mensen die van het cultureel cen trum gebruik zullen maken, kan beslist niet een huurprijs worden gevraagd, die alle lasten dekt. Daar zullen subsidies voor moeten komen. De heer P. Smit (KVP) vroeg zich af of de kosten die tengevolge van de eisen van de diverse instanties worden gemaakt, wel in ver houding staan tot de grootte van de daardoor verkregen subsidies. „Als je ƒ125.000,extra kosten maakt om een ton subsidie te krijgen, dan lijkt me dat niet zo logisch." Lijdensweg Wethouder Th. R. Hin zei, dat B. en W. het ook vervelend hebben gevonden dat telkens om meer geld moest worden gevraagd Maar als de raad in het be gin al geweten zou hébben wat de to tale kosten van het culturele centrum zouden zijn, zou men destijds afwijzend hebben beschikt. Hij voorspelde dat men deze lijdensweg over een jaar of vijf is vergeten en dat men dan trots is op wat is bereikt. Het zal dan zijn gegaan zoals met de N.H. Kerk te Den Burg, waarvan de restauratie aanvan kelijk werd begroot op ƒ180.000,-(wat men al veel vond een bedrag dat uit groeide tot een half miljoen. Ook de heer Westdorp was niet ge lukkig met de herhaaldelijke kosten verhogingen, maar hij wilde het voor stel van B. en W. toch steunen omdat het hier gaat om een voor Texel bui tengewoon belangrijk object, dat nu beslist geen schipbreuk mag lijden. „We hebben A gezegd en we moeten ook B W illiel m iualaan (02220) 2948 zeggen. Na een paar jaar zouden we spijt hebben als we het niet hadden ge daan." Boos De heer J. K. P. Zwan echter maakte zich over de herhaaldelijke credietver- hogingen echter boos. „Ik geloof dat in ambtelijke kringen wordt gedacht: be ginnen jullie maar. Als het gebouw er voor driekwart staat, krabbelen jullie toch niet terug. Dat ambtelijk denken is heel duur De voorzitter wees deze veronderstelling met verontwaardiging van de hand. „Dat zou betekenen dat de gemeentelijke, provinciale en rijksover heid maar met geld zouden smijten en dat is beslist niet waar. Er is geen en kel gebouw aan te wijzen waar dat is gebeurd. Deze opmerking is niet op z'n plaats. 'Het is altijd de ambtenaar en het is altijd de overheid die het ge daan heeft Ook de heer J. Daalder (A.R.) was het niet eens met de gang van zaken. Hij herinnerde eraan, dat het oorspronke lijk geraamde bedrag nu vijf keer was overschreden. „Dit had aanvankelijk beter bekeken moeten worden." Enorm belang Mevrouw J. Koning-Bruin (PvdA) vond de herhaalde credietverhoging niet leuk, maar wees op het enorme be lang dat hier aan de orde is. Op Texel breidt het verenigingsleven zich snel uit en aan accommodatie, vooral voor volleybal, judo e.d. is groot gebrek. „Wij zijn nu in de gelegenheid in dat tekort te voorzien. Hebben wij minder rechten dan iemand anders in Neder land? Waarom moeten wij ons op primi tieve wijze behelpen zodat beroeps toneelgezelschappen niet eens naar Texel willen komen? Wij zijn ook be lastingbetalers en we hebben recht op een goede zaal. Regeren is vooruit zien en We moeten ook nu een vooruitziende blik tonen. Dat is volkomen verant woord." De heer F. L de Grave !(KVP) herin nerde er aan, dat voor het geld dat het cultureel centrum nu méér gaat kosten, betere voorzieningen worden verkregen. Voozitter: „De raad brengt nu deze argumenten naar voren, maar als het gaat om een zwembad van P/2 miljoen zou het wél kunnen. Dat vindt ik on waarachtig." De heer Daalder: „Maar u zult toch moeten toegeven dat deze zaak financieel volkomen uit de hand is ge lopen en daar heb ik kritiek op!" De heer S. Keijser (WD) vond dat de eer ste begrotingen niet serieus zijn opge steld. „Laten we er een les uit trekken en in de toekomst voorzichtiger zijn. Het is heel erg zoals het nu uit de hand loopt." Minder luxueus Mej. Luijsterburg: „Als we ervan af geweten hadden, hadden we kunnen zeggen: we hoeven het toch niet zo lu xueus te doen. Zo hebben we in de in ventariscommissie ook gehandeld. Daar kregen we ƒ25.000,ter beschikking, waarvoor we alles in moesten richten. We maakten een lijstje en zaten een heel eind boven het bedrag. Toen zijn we aan het inkrimpen gegaan, net zo lang totdat we de ƒ25.000,bereikt hadden. Als we er als raad van hadden afgeweten, had dat ten aanzien van deze kwestie ook gebeurd. Die gelegen heid hebben we nooit gehad en nu wor den we voor een voldongen feit ge steld." De burgemeester was het daar niet mee eens: „We hebben de raad telkens op de hoogte gesteld als er verande ringen aan de orde kwamen. Wat kun nen B. en W. eraan doen als deskundi gen ons een begroting geven, die later enkele malen moet worden herzien? We hebben ons neer moeten leggen bij de eisen van verschillende instanties, die een grote macht aan zich getrokken hebben. Moeten we een gebouw dat zijn voltooiing nadert, laten afbreken als zich zoiets voordoet?" Tenslotte volgde stemming, met het genoemde resultaat. Krimplan Veel discussie veroorzaakte ook het verzoek van B. en W. om een principe uitspraak inzake de uitvoering van het recreatieplan De Krim bij De Cocksdorp en de vaststelling van een voorberei- dingsbesluit ingevolge de wet op de ruimtelijke ordening. Dhr. Westdorp sprak er zijn voldoening over uit, dat niet aan het verlangen van de N.V. Coördinatiebouw was voldaan om het bij het plan betrokken gebied van 46 ha. uit te breiden tot 85 ha. Het speet hem echter dat de raad indertijd met Coördinatiebouw in zee is gegaan. Deze onderneming heeft intussen duidelijk laten blijken, dat zij uitsluitend uit is op winst en dat zij in de afgelopen ja ren de uitvoering van de plannen alleen maar heeft opgehouden Tengevolge daarvan is ook nog niets gebeurd met de gemeentelijke tien hectare in het ge bied. „Het spijt me dat wij indertijd aan het plan hebben meegewerkt, maar nu hebben we de morele plicht door te gaan. We kunnen deze N.V. niet meer passeren en moeten proberen tot over eenstemming te komen." De heer Westdorp wilde dat aan het eind van dit jaar het volledige plan ter beoordeling bij de raad is. Ver der wilde hij van de N.V. eisen, dat de realisering van het plan binnen een be paald aantal jaren is begonnen om te voorkomen dat de zaak weer op de lan ge baan wordt geschoven zoals tot dus verre steeds is gebeurd. Vooruitlopend op de realisering wilde hij op korte termijn elektriciteit, waterleiding en rioolzuivering in het gebied laten aan leggen. Hij wilde de N.V. voorts ver plichten bjj eventuele verkoop van het recreatiegebied dit uitsluitend aan de gemeente te doen tegen een prijs die door en taxatiecommissie van drie man wordt vastgesteld. De heer Westdorp wilde deze eisen toevoegen aan de voor waarden, die B. en W. aan de N.V. had den gesteld. Hij was voorts van mening, dat de gemeentelijke tien hectare in het gebied niet hoeft te wachten. Hier kan op korte termijn al iets van de grond worden gebracht; later kan het toch wel in het grote plan worden ingepast. De heer J. Zwan (PvdA) had kritiek op het voornemen van B. en W. om er van af te zien van de N.V. een finan ciële zekerheidsstelling te vragen. „Dit moet wel gebeuren. Ik zou met weten waarom niet." Mej. A G. Luijsterburg wees op de voorwaarde, waarin B. en W. van de N.V. het recht bedingen het terrein als eerste te mogen kopen, wanneer de N.V. het complex als geheel zou willen af stoten. Zij meende, dat dit voor Coör dinatiebouw aanleiding zou kunnen zijn om terug te krabbelen. De heer S. Keij ser i(WD) verwachtte dat niet en vond het logisch dat de gemeente, vooral in verband met de aangrenzende gemeen telijke 10 hectare, bij verkoop de eerste rechthebbende zal zijn Hij meende ech ter, dat de heer Westdorp met zijn aan vullende eis te ver ging en hij ont raadde B. en W. dan ook sterk deze over te nemen. Ook wethouder Hin voelde weinig voor de verplichting dat alleen de gemeente eigenaar kan worden als Coördinatiebouw het object afstoot. De mogelijkheid moet blijven bestaan dat een andere onderneming (b.v. Nillmij, waarmee men zeer goede ervaringen heeft) koper wordt. Westdorp: „Het maakt niets uit, want de gemeente kan het weer overnemen van die andere onderneming. Het gaat erom dat we een vinger in de pap houden, want het staat voor mij vast dat Coördinatiebouw t.z.t. gaat afstoten." De voorzitter voelde er weinig voor termijnen te gaan voorschrijven, zoals de heer Westdorp had voorgesteld. Wel was hij het er mee eens dat de gemeen te haar eisen scherper gaat stellen. Hij meende, dat het niet mogelijk is de raad dit jaar nog een bestemmingsplan te laten vaststellen. Zoals bekend is het gemeentelijke stuk in het Krimplan provisorisch ge schikt gemaakt om tijdens de topdrukte kampeerders op te vangen, die op ande re terreinen niet meer terecht kunnen. Er zijn o.a. houten toiletgebouwtjes ge plaatst. De burgemeester deelde mee, dat houten toiletgebouwtjes op Texel niet zijn verboden, hoewel B. en W. ze liever van steen zien Beroepsschrift ongegrond Het beroepsschrift van de heer J Tromp Czn. tegen de weigering van B. en W. van een door hem gevraagde kampeerexploitatievergunning werd door de raad zonder veel discussie on gegrond verklaard. Zoals bekend ging het om een schuur tegenover de boer derij „Westerbuurt" nabij Oosterend. De schuur was zonder bouwvergunning verbouwd en voldeed bovendien niet aan de eisen, die aan een te exploiteren bouwwerk worden gesteld. Dit was bij IJ j II MEUBELHANOEL Den Burg Tel. 2572 KIND (7) DOOR VRACHTAUTO GEGREPEN Vrijdagmiddag om kwart voor vier werd de 7-jarige Henk Vlaming door een vrachtauto van Albert van Zoonen N.V. uit Kolhorn overreden, toen hij met zijn fiets plotseling de weg over stak om de dam naar zijn huis op te rijden. Het ongeluk gebeurde op de tweede dwarsweg in de polder Het Noorden. De chauffeur, de heer H. Dijkstra, had de voor hem rijdende knaap een waarschuwingssignaal gege ven, waar hij op reageerde door uiterst rechts te gaan rijden. Juist voordat de vrachtwagen hem wilde passeren, sloeg de jongen toch plotseling linksaf, met de bedoeling het erf van zijn huis („Veelust") op te rijden. Hij werd door de hevig remmende wagen overreden, brak daarbij een been en liep een hoofdwond op. De auto schoof naar links en kwam in de stijle diepe berm- sloot terecht. Het kostte veel moeite het zware voertuig uit deze positie te be vrijden. De fa. Kaczor slaagde er na uren in met behulp van twee kraanwa gens en een traktor. De lading van de vrachtwagen (56 kisten kroketten, 2 kisen nasigoreng, 4 kisten loempia's, 20 kg. salade, 25 pakken braadworst, 30 kisten patates frites en 200 kippen) was door de buiteling en de zonnewarmte zodanig in kwaliteit achteruit gegaan, dat ze moest worden afgekeurd en ver nietigd. Henk Vlaming werd per ambu lance naar het ziekenhuis te Den Helder gebracht; zijn fiets was vernield. De politie maakte proces verbaal op. MOTOR RAMDE AUTO Op de hoek Gasthuisstraat-Beatrix- laan te Den Burg, waar zich in het re cente verleden meer aanrijdingen heb ben voorgedaan, botste de heer P. C. Bonne i('19) met zijn motorrijwiel op de Opel Rekord van de Duitser G Stomber. De heer Bonne reed in de richting van de Kogerstraat en zag de van rechts naderende auto te laat. Het motorrij wiel werd vrij ernstig aan de voorzijde beschadigd. De duopassagier moest zich onder doktersbehandeling stellen. De Opel liep enkele flinke deuken op aan de linkerachterzijde. De bestuurder kwam met de schrik vrij. De politie maakte proces verbaal op. een tweede nader onderzoek, waarbij ook het interieur van het gebouw werd bekeken, nogmaals vastgesteld. Achter in het gebouw kan men niet rechtop staan, een toilet bleek geen directe ven tilatie te hebben. Het is inderdaad waar dat men zonder bouwvergunning mag verbeteren als het object in zijn oor spronkelijke staat blijft. Dat laatste was volgens B. en W. niet gebeurd aange zien men van een bollenschuur cq. kippenhok een zomerverblijf had ge maakt, waarmee de bestaande toestand wel degelijk is veranderd. Enkele nieu we brieven van de betrokkene hadden aan die mening van B. en W. niets kun nen veranderen Mej. A G. Luijsterburg had persoon lijk een onderzoek ingesteld en was van het gebouw geschrokken. „Het stinkt er; het is gewoon een krot! Ook als deze meneer een bouwvergunning had aan gevraagd zou deze schuur geen kam peerexploitatievergunning kunnen krij gen." Op 27 juni had de heer Tromp zijn zaak nog bepleit in een brief aan de raadsleden. Deze viel echter niet in goede aarde, vooral door het dreigement aan het slot, waarop de schrijver aan kondigde zich tegen de maatregelen van B. en W. tot het uiterste te zullen ver zetten en de zaak tot in de hoogste in stantie te tzuilen voorleggen, waarbij dan nog andere en ernstiger situaties ter sprake zouden komen, die door de gemeente oogluikend zouden zijn toege staan. Zoals gemeld hebben B en W. de heer Tromp gelast het gebouw af te breken en in de oorspronkelijke staat te brengen. Grondruil De grondruil met de heer C. Zegel te Den Burg lokte enige kritiek uit. Zoals bekend stelden B. en W. voor dat van de heer Zegel een perceel van 1390 m2 te Oudeschild wordt overgenomen (be stemd voor realisering van het uitbrei dingsplan) en dat daarvoor een stukje van 175 m2 aan de Warmoesstraat te Den Burg wordt teruggegeven. Voor het waardeverschil zou de heer Zegel aan de gemeente 7500,betalen. De raadsleden herinnerden B. en W. eraan dat het stukje aan de Warmoesstraat (waarop een houten schuuur staat) in dertijd door de gemeente is gekocht om te worden bestemd als plaatsvervan gende ruimte voor de taxiondernemer A. A. Smidt, die zijn garage t.z.t. moet ontruimen in verband met de door braak tussen Groeneplaats en Warmoes straat. Door Gemeentewerken was zelfs al een plan tot verbouw van de genoemde schuur gemaakt en de heer Smidt verkeerde in de mening, dat hieraan nog steeds werd gewerkt. Nu had hij in de krant gelezen, dat het betrokken perceel in het bezit komt van de heer Zegel. De voorzitter vertelde, dat B. en W. nooit met de heer Smidt hebben onderhandeld. Wel is over deze zaak intern beraad gevoerd. Daarbij is het genoemde plan ter sprake gekomen, Verschijnt dinsdags eo rrtydags. Bank: Nederl. .Vliddenstandsbank; Coöp. Boe renleenbank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ2,95 p. kw. 30 ct incasso. Advert: familieberichten 14 ct. p. mm.; andere advert 12 ct. p. mm. B. en W. steken er een stokje voor KERMISSEN AAN DE LOPENDE BAND Op Texel is de kermis sedert jaren afgeschaft. Toch hebben enkele vereni gingen kans gezien evenementen te or ganiseren, die dit jaar het karakter van volwaardige kermissen hebben gekre- genw Hierop wijzende stelde de heer J. Westdorp in de raadsvergadering van donderdagmiddag voor tot wederinvoe ring van de kermis over te gaan en de opbrengsten daarvan via de Stichting Cultureel Werk aan de verenigingen te doen toekomen. Het toeval wilde, dat het gemeente bestuur zich juist over deze zaak had beraden De burgmeester vertelde, dat enkele verenigingen indertijd zijn be gonnen met „Fancy-fairs" om hun kas te spekken. Als extra trekpleister boden deze evenementen ook enkele kermis attracties. Nu echter voeren deze attrac ties zo sterk de boventoon, dat gespro ken kan worden van een gewone ker mis, die dus verboden is. De verenigin gen hebben zich op slinkse wijze aan de bepalingen onttrokken, aldus de burge meester, die voorts meedeelde dat aan de verenigingsbesturen is meegedeeld dat hun „fancy-fairs" volgend jaar ver boden zullen zijn. Op de suggestie van de heer Westdorp werd niet ingegaan. TWEE PERSONENWAGENS BIJ AANRIJDING VERNIELD EIERLAND Zondagochtend om half negen botsten op de kruising Postweg - Slufterweg - Smitsweg in Eierland twee personenwagens met zoveel vaart op elkaar, dat beide onherstelbaar werden beschadigd. Van de Slufterweg kwam een Glas 1700 met zes inzittenden. De chauffeur verzuimde voorrang te geven aan de (Duitse) Volkswagen op de Post weg. De wagens vlogen op elkaar, waar bij de Glas in de diepe sloot werd ge drukt. De inzittenden, waaronder een bejaarde man, konden zich met hulp van toegesnelde omstanders uit het wrak bevrijden. Ook de chauffeur van de vernielde VW was niet ernstig ge wond. Het garagebedrijf Kaczor zorgde er voor dat de twee vernielde wagens naai Den Burg werden gesleept. De politie maakte proces verbaal op. GESLAAGD Te Leiden slaagden woensdag voor het diploma Gezinsverzorgster van de Interkerkelijke Gezinszorg mej. Tineke Koopman en mej. Thea Veenbaas, bei den uit Den Burg. „EILANDZANGERS" IN R.K. KERK OUDESCHILD Zondag trad het gemengd koor „De Eilandzangers" on der leiding van de heer Jb. Hooij voor het eerst op in de parochiekerk van de H. Martinus te Oudeschild om aan de misviering muzikale luister bij te zet ten. Het gebodene werd door de kerkgan gers zeer gewaardeerd. Er werden zes nummers ten gehore gebracht. In zijn toespraak noemde de pastoor het op treden van dit algemene koor in een katholieke kérk een oecumenisch ver schijnsel, dat navolging verdient. „Het samengaan met de andersdenkende broeders wordt er door bevorderd", al dus de pastoor. maar geconcludeerd werd daarbij dat dit zeker ƒ40.000,zou kosten en dat werd te duur geacht. Het gemeentebe stuur heeft er daarom van afgezien en het betrokken perceel een andere be stemming gegeven. Omdat het beraad hierover intern was geweest, voelde men zich niet verplicht de heer Smidt van deze beslissing op de hoogte te stellen. Aan de heer Smidt zijn geen toezeggingen gedaan en men heeft hem geen garanties gegeven. De heer West- dorp wees erop, dat de betrokkene uit voerige besprekingen met Gemeente werken had gevoerd. Er was hem zelfs een tekening van het verbouwplan ver strekt. Smidt wachtte nog steeds op een beslissing!. Toen duidelijk was dat het plan niet kon worden uitgevoerd, had hem dit meegedeeld moeten worden. De heer Westdorp zei van mening te zijn dat dit taxibedrijf in de dorpskern gevestigd moet blijven en dat de ge meente de ondernemer hierbij tegemoet dient te komen. B. en W. hebben geen officiële onderhandelingen gevoerd, maar Smidt dacht dat dit wel het geval was. Kennelijk zijn ambtenaren van de technische dienst van Gemeentewerken te ver gegaan met hun mededelingen. Mevrouw J. KoninghBruin zei, dat men niet mag verwachten dat ieder weet welke gemeenteambtenaar tot onder handelen bevoegd is en welke niet. Smidt had een berichtje moeten heb ben. Ondanks de geuite kritiek keur den de raadsleden de grondruil grond. Toeristenbelasting Aan het begin van de raadsvergade ring deelde de voorzitter mee, dat de gemeente Ermelo, die buiten de wet een toeristenbelasting had ingevoerd ge dwongen is geworden dit besluit in te trekken. Het heeft dus niet veel zin dat Texel zich aan een soortgelijk experi ment waagt. Van de Minister van Bin nenlandse zaken was een schrijven bin nengekomen, waarin wordt meegedeeld (2ie vervolg pagina 2)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1966 | | pagina 1