Cjrocn 2.rwartxjexeh in het harL, N.V. Bouwfonds Ned. Gemeenten op Texel toenemend actief I m Woningen niet bestemd voor „de kleine man" JSl,- i Huizen uitstekend maar niet goedkoop g9Ri i as «•si;::... - Moerbeek's DINSDAG 19 JULI 1966 TEXELSE 79e JAARGANG No. 8083 COURANT Uitgave N.V. ?/b Langcvcld du RooU Postbus 11 - Den Burg, Texel - Tel. 2058 H edaktle: Harry de Graaf, Wilbelminalaan 33, Den Burg, tel. 2058, 's avonds 2382. Verschijnt dinsdags en vrijdags. Bank: Nederl. Middenstandsbank; Coöp. Boe renleenbank. Postgiro 652. Abonn.pr. ƒ2,95 p. kw. 30 ct. incasso. Advert.: familieberichten 14 ct. p. mm.; andere advert. 12 ct. p. mm. BBC ïiZSta Aan de nieuwe Bernhardlaan en Thijsselaan te Den Burg zullen binnen afzienbare tijd 33 ruime woningen worden gebouwd. Dit gebeurt onder auspiciën van de N.V. Bouwfonds Ne derlandse Gemeenten een onderne- neming die op ons eiland steeds ac tiever wordt. Ons gemeentebestuur is van mening, dat de N.V. een daad werkelijke bijdrage tot vermindering van het woningtekort op Texel levert en daarom is onlangs positief gerea geerd op het verzoek om de gemeente lijke deelname in het maatschappelijk kapitaal van de onderneming aanzien lijk te vergroten. Hoewel de mensen van het Bouwfonds zich bepaald niet geheimzinnig gedragen en onmiddel lijk bereid zijn alles over de onderne ming te vertellen, blijken ook op ons eiland toch bepaalde misver standen te bestaan. Eén keer hebben we het Bouwfonds zelfs in een adem horen noemen met maatschappijen als Coördinatiebouw e.a., die op ons eiland projecten ver wezenlijken, om deze op een voor her zo voordelig mogelijke wijze te exploi teren of te verkopen. En aangezien deze maatschappijen de laatste tijd op Texel minder populair geworden zijn, omdat zij een griezelig grote macht blijken te bezitten, die zelfs onze gemeenteraad heeft onderschat, is het begrijpelijk, dat velen ook tegenover het Bouwfonds gereserveerd staan. Maar er zijn ande ren, die de onderneming als een soort weldadigheidsinstelling beschouwen. Het bouwfonds zou extra goedkope wo ningen bouwen voor minder draag- krachtigenOok dat laatste is niet waar. De onderneming bevordert de particuliere huizenbouw, maar laat er zich behoorlijk voor betalen. Het mis verstand is overigens wel begrijpelijk. Vooral door de naam wordt de indruk gewekt, dat de N.V. een overheidsin stelling is en van de overheid is men gewend, dat zij geld op woningbouw toelegt. De bemoeiingen van de 667 gemeenten gaat niet verder, dan dat zij aandeelhouders zijn. De aangesloten gemeenten vormen samen het werkge bied, dat nu geheel Nederland beslaat, behalve Noord-Brabant en Limburg. Op Texel telt het bouwfonds 80 deelne mers, waarvan 35 personen reeds bouw plannen hebben gerealiseerd. Zij zijn in een afdeling verenigd, die door een z.g. plaatselijke commissie wordt bestuurd. 'De secretaris-penningmeester daarvan is de contactman tussen de deelnemers en het bouwfonds. Oorspronkelijke opzet De oorspronkelijke opzet van net Bouwfonds was het op zo groot moge lijke schaal, ook voor de kleine man, bereikbaar maken van een eigen wo ning. De gemeenten, die er zich bij aan sloten kwam dit nuttig voor omdat zo wel de volkshuisvesting als de bezits vorming ermee werden gediend. Nu is het tjegrip kleine man" nogal betrekkelijk en dat is maar goed ook, want tegenwoordig moet men echt wel over een behoorlijk bedrag beschikken om met het Bouwfonds in zee te kun nen gaan Op Texel dient men een juist onderscheid te maken tussen twee ver schillende activiteiten van het bouw fonds. Allereerst is er de bouw van ge wone huizen, rijenwoningen, die in op dracht van het bouwfonds worden ont worpen en onder haar toezicht worden Een tekening van het duurdere type 10, waar van er over geruime tijd 14 aan de Bernhard laan zullen verrijzen. gebouwd door een plaatselijke of an dere aannemer. De huizen worden daarna verkocht aan particulieren. De ze hebben alles aan het Bouwfonds overgelaten, hebben dus niets te maken gehad met de vaak jarenlange voorbe reidingen. En omdat het Bouwfonds grote aantallen dezelfde huizen bouwt en ook nog een rijkspremie wordt genoten, hoeft zo'n huis niet bijzonder duur te zijn. Bouwsysteem B.G. Dan is er de bungalowbouw volgens het z.g. bouwsysteem BG. Ook daarvan hebben diverse Texelaars gebruik ge maakt. Deze bungalows worden in on derdelen in de fabriek vervaardigd. Het is mogelijk zo'n huis in één dag onder de kap te krijgen, want de verschillen de panelen kunnen zeer snel, door een aannemer, die niet over bijzondere hulpmiddelen hoeft te beschikken, in elkaar worden gezet Daarna wordt er èen gewone stenen muur omheen ge metseld en na aanleg van elektriciteit e.d. is het huis klaar. Door de massale fabricage van deze bungalows en het feit, dat ze in korte tijd gebouwd kun nen worden, waardoor de arbeidskos ten worden gedrukt, hoeft ook zo'n huis niet bijzonder duur te zijn. De Texelse deelnemers hebben echter ondervonden, dat men zich van de prijs van een systeembungalow of traditio neel BG-huis geen al te optimistische voorstelling moet maken. Vooral de BG-bungalows, waarvan er op Texel verschillende zijn gebouwd, zijn niet goedkoop, al dient te worden vastge steld dat de kwaliteit uitstekend is. Het bouwsysteem biedt keuze uit een zestal verschillende typen, aangeduid met bloemennamen. Op ons eiland wordt het meest het type Orchidee ge bouwd, de een na grootste bungalow: 13 meter lang en 7Vs meter breed. Hoe wel ons van een aantal van deze wo ningen de bouwprijs bekend is, is het gevaarlijk deze te noemen, omdat bij verschillende huizen extra-voorzienin gen zijn aangebracht, zoals een garage, centrale verwarming e.d., waardoor 'n onjuist beeld kan ontstaan. Wel durven wij te zeggen dat de prijs minstens zo hoog is als het bedrag dat men moet neertellen voor een traditioneel ge bouwde bungalow met ongeveer de zelfde inhoud. Dat een BG-bungalow twee maal zo veel zou kosten is echter schromelijk overdreven De heer E. Mol, een der inspecteurs van BG, ver telde ons dat de toch nog tamelijk forse Een tekening van een middenstands»oning van liet type Z, waarvan er binnenkort 19 aan de Thijsselaan zullen worden gebouwd. prijs voor een BG-bungalow beslist ge rechtvaardigd is. Elke bungalow is voorzien van een Bruvnzeel keuken inrichting, tochtwermgsconstructie, condensstrips in de ramen, complete douche-installatie, ventilatieroosters en behang. Verder is van belang, dat de BG-bungalows direkt kurkdroog zijn; er is geen bouwvocht en ze zijn extra- isolerend. De kwaliteit wordt boven dien gegarandeerd. Vergunning Dat zovelen zich een BG-bungalow lieten bouwen is ook veroorzaakt door het feit, dat /oor zo'n woning vrijwel/ onmiddellijk een bouwvergunning wordt afgegeven. Enkele jaren geleden, toen het op Texel jaren kon duren voordat een aanvraag om een bouwver gunning werd gehonoreerd, was dat van betekenis maar nu niet meer. Een traditionele woning in een niet al te hoge prijsklasse, wordt nu ook binnen het jaar toegestaan. BG-deelnemers kunnen van het Bouwfonds een geldlening krijgen om him woning te financieren. Men gaat daarbij niet over een nacht ijs. Hoewel de meeste banken gewoonlijk akkoord gaan met huis-en-grond als onderpand, verlangt het Bouwfonds dat het jaar inkomen van de betrokkenen in een be paalde verhouding staat tot het geleen de bedrag. Er wordt doorgaans niet meer geld verstrekt dan ruim tWee maal het bruto jaarinkomen. Dat is nogal drastisch, zoals uit het volgende blijkt; Iemand, die een bungalow van het type Orchidee wil hebben (ca. ƒ44.000,en over ƒ10.000,eigen geld beschikt, waarmee hij de bouw grond juist kan betalen (een veel voor komende situatie), kan het resterende geld krijgen als hij een bruto-inkomen van ƒ22.000,per jaar heeft! Iemand die zoveel verdient, kan men geen „kleine man" noemen Een belangrijk voordeel van een BG-lening is echter dat de rentevoet gedurende de gehele aflossingstijd (tot 30 jaar) onveranderd gehandhaafd blijft. Dat is in deze tijd, waarin het rentepercentage snel stijgt, wel het overwegen waard. De meeste banken garanderen een gelijke rentevoet niet langer dan vijf jaar, maar het percen tage is iets lager. De heer Mol zei ons van mening te zijn, dat het goed is dat het Bouwfonds eisen stelt aan het in komen alvorens een lening te verstrek ken. „Anders moeten de mensen te zware offers brengen. Het is niet ver antwoord dat ze meer dan 1/5 deel van hun inkomen verwonen." Uit het bovenstaande volgt dat de bouwlustigen die van BG geld lenen, öf over een zeer ruim jaarinkomen be schikken óf een groot bedrag aan „eigen geld" op tafel kunnen leggen. Volgens de heer Mol is vooral het laatste het geval. Er zijn oudere mensen bij, die na de verkoop van hun bedrijf met wo ning, over een flinke som geld beschik ken en daarmee de woning grotendeels of geheel kunnen betalen Die mensen hoeven dus niet op een paar centen te kijken en vinden het heel mooi dat het Bouwfonds alles voor hen regelt. De klant betaalt en zet zijn handtekening. Met een architect heeft men niets te maken, want het huis is reeds kant-en klaar ontworpen. Wel moet men aan bouwgrond zien te komen. Nadat de fundering is gelegd, arriveert op een ochtend een grote trailer. GEWOND NAAR ZIEKENHUIS DE KOOG De 19-jarige kottervis- ser P.S. uit Oudeschild werd zondag avond zo ernstig aan het hoofd gewond dat hij naar het ziekenhuis te Den Hel der moest worden overgebracht. S. kwam met zijn brommer uit De Koog. Nabij „Bispinckhof" wilde hij twee meisjes passeren. Hoewel het fietspad het fietspad ter plaatse breed genoeg is, trachtte S. tussen de dicht bij elkaar fietsende meisjes door te rij den. Dat leidde tot een valpartij met het genoemde gevolg. De meisjes liepen schaafwonden op. CITROËN VERNIELD OUDESCHILD De 49-jarige J.K. uit Oudeschild die in zijn Volkswagen van de haven naar de weg langs de dijk wilde rijden, verzuimde zaterdagmid dag om half een, voorrang te geven aan een van rechts naderende Citroën, be stuurd door de 21-jarige V.O. uit Am sterdam. De Volkswagen liep enkele deuken aan de zijkant op, maar de (ou de) Citroën werd onherstelbaar bescha digd en moest worden weggesleept. De politie maakte proces verbaal op. DRONKEN AUTOMOBILIST RAMDE RENAULT DE KOOG Zondagmiddag om half vijf werd de auto van de heer R.J.M. van A. uit Gouda aangereden door de 29-jarige Texelaar C.B. Het ongeluk ge beurde op de Ruijslaan op korte af stand van de kruising met de Califor- 'niëweg. De vakantiegast uit Gouda reed in de richting van De Koog. Hij remde iets af en werd daarop van achteren aangereden door C.B. in zijn Volkswa gen. De VW liep een flinke deuk op in het kofferdeksel; de Renault mankeer de niets. De politie stelde vast dat B. onder invloed van alcohol verkeerde. PERSONENAUTO BOTST OP VRACHTWAGEN DEN HOORN Woensdagmiddag om drie uur botste de heer L. A. W. uit Enschede met zijn Volkswagen op een vrachtwagen van de 35-jarige J. K uit Oudeschild. Het ongeluk gebeurde op de Diek te Den Hoorn. De vrachtwagen had midden op de weg stilgestaan. De chauffeur wilde verder rijden en week uit naar de rechterzijde. De achterop komende VW trachtte hem op dat mo ment rechts in te halen. Bij de botsing werd de VW aan de linkerachterzijde flink beschadigd. Dinsdag 19 juli De Koog. Kermis nabij R.K kerk. De Koog, Kinderspelen, speurtochten enz. op het sportveld, vanaf 10 uur. Woensdag 20 juli Den Burg Folkloreprogramma op de Groe- ncplaats met o a. 's avonds optreden van de Drumband Marg. Sinclair Vrijdag 22 juli Oudeschild. 't Skiltje. Klaverjasdrive, om 20.00 uur. Zaterdag 23 juli Den Burg, Paardensportdag op de speelweide aan de Emmalaan te Den Burg. Zondag 24 juli Spang. Autocross op het land van Roeper. 13.00 uur. De Cocksdorp, strandfeest bij De Krim, 14 00 uur. UITSLAG JEUG DBIL.I ARTCO MPETITIE De clubcomtetitie van de jeugdbil- jartclub Texel is ten einde. Door de leden zijn het afgelopen seizoen zeer goede resultaten geboekt. De meesten verdubbelden hun algemeen gemiddel de. Dat er strijd is geleverd, blijkt uit de eindstand. De vijf bovensten ver schillen slechts drie matchpunten Jan Bakker kwam zo in vorm, met het ge volg een steeds groter aantal [e maken car., daar er handicap gespeeld werd. zodat de partijlengte voor hem wel eens wat te zwaar woog. De hoogste serie was van H. van Heerwaarden D. Terp stra, constant als hij is, had geen uit schieters. maar ook geen slechte par tijen. Tot september wordt met ge speeld Na de vakantie kunnen er, door vertrek, enige nieuwe leden aangeno men worden. De eindstand was (resp beurten, caramboles, moyenne, hoogste serie, matchpunten): D. Terpstra 438 793 1 76 16 25 J Huizinga 430 755 1,75 18 24 H. v. Zeijlen 491 558 1,13 9 23 H. van Heerwaarden 492 1280 2,60 35 22 TT. Eelman 540 415 0,76 6 2? J. Bakker 432 1669 3,86 37 19 D. Dros 465 406 0,87 7 18 P. Beerling 477 900 1,91 15 15 IIOOC. WATER Hoog water ter rede van Oudeschild 19 juli 9.44 cn 22.14; 20 juli 10.33 en 23.03; 21 juli 11.18 cn 23.45; 22 juli 11.54 en 23 juli 0.34 cn 12.26. v'- v» .fVï' r-.-Av&iL; jSa Zilverpapier In principe is het mogelijk, dat een enigszins ervaren aannemer het huis nog dezelfde dag glasdicht onder de kap krijgt. De woning is nu in het stadium waaraan deze de naam „zilverpapier- woning" heeft te danken, want de bui tenzijde der panelen is bekleed met schitterend aluminiumfolie. Verder is in het panelenmateriaal glaswol, plastic folie en gipsplaat verwerkt. Dit mate riaal is isolerend, maar heeft ook een belangrijk nadeel. Men kan niet onge straft spijkers voor schilderijen e.d. in de muren slaan, want deze houden niet. Op bepaalde plaatsen kan het wél en daar moet men rekening mee houden. Naast de besparing op arbeidslonen be tekent deze bouwwijze dat de regen geen kans krijgt de woning te door drenken en omdat aan het eigenlijke huis (zonder de buitenmuur) niet ge metseld of gestucadoord behoeft te worden, wordt ook het z.g. bouwvocht Twee BG systeembungalows van hel type Orchidee aan du KeeSomlaan tu Den Burg. Het achterste huis Ls van de familie J. Nauta, het voorste van de familie W. Brugmans. In tussen is aan dit rijtje nog een derde „Orchi dee" toegevoegd, n.l. van du familie Spanjer. Aan de andere /ijdu van de laan zullen bin nenkort enkele bungalows op traditionele wyze worden gebouwd. Ook voor deze bun galows is binnen een jaar vergunning afgege ven en omdat ook de inhoud van enkele bui zen vergelijkbaar is met die van de afge beelde BG woningen zal dit buurtje straks interessant worden voor bouwlustigen, die moeten kiezen tussen systeem en traditie. MEUBELHftNDEl Oen Burg Tel. 2572 vermeden. In een traditioneel gebouwd huis blijven wel enige kubieke meters water achter, die het wonen gedurende het eerste jaar tot een vochtige aange legenheid kunnen maken Volgens een folder van het Bouwfonds hebben asth ma en rheumapatiënten te kennen ge geven dat hun kwaal hun aanzienlijk minder last bezorgt sinds ze een sys teemwoning van BG hebben betrok ken De afbouw van de woning, het plaat sen van de buitenmuur en de aanleg van elektriciteit, waterleiding, riole ring alsmede het schilderwrk, vergt hoogstens twee maanden. Dat is heel wat korter als bij traditionele bouw. Het is dus wel begrijpelijk dat al heel wat Texelaars voor juist zó'n woning hebben gekozen. De heer Mol: „Een BG-bungalow is niet goedkoop, maar wel beter dan de traditionele huizen, die tegenwoordig worden gebouwd. Dat is ook een gevolg van het feit, dat de (zie vervolg achterpagina)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Texelsche Courant | 1966 | | pagina 1